งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต มกราคม 2010 " พระเป็นเจ้าจะสถิตอยู่กับพวกเขา เขาจะเป็นประชากรของพระองค์ “ ( วิวรณ์ 21,3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต มกราคม 2010 " พระเป็นเจ้าจะสถิตอยู่กับพวกเขา เขาจะเป็นประชากรของพระองค์ “ ( วิวรณ์ 21,3)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจา ทรง ชีวิต มกราคม 2010

3 " พระเป็นเจ้าจะสถิตอยู่กับพวกเขา เขาจะเป็นประชากรของพระองค์ “ ( วิวรณ์ 21,3)

4 ในวันที่ 18-25 มกราคมจะเป็นสัปดาห์การภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว ของคริสตชน บางที่อาจจะเป็นการฉลองสมโภชพระจิตเจ้า

5 เคียร่า ลูบิค ได้ให้คำอธิบายประโยคในพระวรสารที่ ถูกเลือกมาสำหรับสัปดาห์เหล่านั้นเสมอ และเป็น พระวาจาทรงชีวิตของเดือนนี้

6 ในปีนี้ ประโยคสำหรับ สัปดาห์เพื่อการภาวนา เพื่อความเป็นหนึ่งเดียว ของคริสตชนคือ “ท่านทั้งหลายเป็นพยาน ถึงเรื่องทั้งหมดนี้” (ลก.24.48) เพื่อช่วยเราในการนำไปสู่ ภาคปฏิบัติ เราจึงนำเสนอ ข้อความของเคียร่าซึ่งเป็น การเรียกร้องอย่างเร่งด่วน ให้บรรดาคริสตชนร่วมมือ กันเพื่อเป็นพยานถึงการ ประทับของพระเจ้า ท่ามกลางโลก

7 " พระเป็นเจ้าจะสถิตอยู่กับพวกเขา เขาจะเป็นประชากรของพระองค์ ” ( วิวรณ์ 21,3)

8 พระวาจาทรงชีวิตของเดือนนี้ช่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเรา มากจริงๆ คือหากเราต้องการเป็นประชากรของพระเจ้า เราก็ต้อง ยอมให้พระองค์มาอยู่ท่ามกลางพวกเรา

9 นี่เป็นสิ่งที่องค์พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยให้เราได้รู้ นี่เป็นเหตุผลของการ เสด็จมาของพระองค์ คือเพื่อให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรักระหว่าง พระองค์กับพระบิดาเจ้า และพวกเราจะได้มีชีวิตเช่นนั้นด้วย

10 นักบุญบาซิล กล่าวว่า เงื่อนไขที่จำเป็น ก็คือเราจะต้อง เจริญชีวิตตาม พระประสงค์ ของพระเจ้า เราคริสตชนสามารถเจริญชีวิตตามพระวาจานี้ได้ เราจะได้มีองค์พระเจ้าอยู่กับเรา ตั้งแต่บัดนี้ อย่างไรก็ตาม เพื่อที่เราจะมีองค์พระเจ้าประทับท่ามกลางเราได้ เราจะต้องทำตามเงื่อนไขบางประการ ซึ่งปิตาจารย์ของพระศาสนจักรบางท่าน ได้ยืนยันไว้ เช่น นักบุญทีโอดอร์ กล่าวว่าเรา จะต้องมี ความรักต่อกัน นักบุญยอห์น คริสซอสโตม กล่าวว่า เราจะ ต้องรักเพื่อน พี่น้องของเรา ดังเช่นที่องค์พระ เยซูเจ้าทรงรัก และนักบุญโอริเจน กล่าวว่า เราจะต้องมี ความเป็นน้ำหนึ่งใจ เดียวกัน จนถึงจุดที่ ผูกพันเราด้วยกัน และดังนี้พระบุตรของ พระเจ้าทรงประทับอยู่

11 กุญแจสำคัญที่จะช่วยเปิดทาง ให้พระเป็นเจ้าเสด็จมาประทับ ท่ามกลางเราได้นั้น เราจะพบได้ จากพระวรสาร ที่บอกว่า “จงรัก กันและกัน เรารักพวกท่าน อย่างไร พวกท่านก็จงรักกันและ กันอย่างนั้น” (ยน.13.34) ดังนั้น ความรักต่อกันเป็นเงื่อนไข สำคัญเพื่อว่าองค์พระเจ้าจะทรง ประทับท่ามกลางพวกเราได้ “ถ้าเรารักกัน พระเจ้าย่อมทรง ดำรงอยู่ในเรา” (1ยน. 4: 12) “เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคน รวมกันในนามของเรา” พระเยซู เจ้าตรัสว่า “เราอยู่ที่นั่น ท่ามกลางพวกเขา” (มธ. 18: 20)

12 " พระเป็นเจ้าจะสถิตอยู่กับพวกเขา เขาจะเป็นประชากรของพระองค์ “ ( วิวรณ์ 21,3)

13 ด้วยเหตุผลดังกล่าว พระสัญญาในพันธสัญญาเดิมจึงสำเร็จไป ดังที่ กล่าวไว้ว่า “เราจะประทับอยู่กับพวกเขา เราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขา และพวกเขาจะเป็นประชากรของเรา” (อสร 37:27) และสิ่งนี้อยู่ไม่ไกลจาก ความเป็นจริงหรือเป็นสิ่งที่เอื้อมไม่ถึง

14 เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็น จริงแล้วในองค์พระเยซูเจ้า เพราะว่า นอกเหนือไปจาก ในอดีตครั้งเมื่อยังทรงอยู่ ในโลก พระเยซูเจ้ายังคง ประทับอยู่กับผู้คนที่เจริญ ชีวิตตามพระบัญญัติ ใหม่แห่งความรัก อันเป็น กฏเกณฑ์ที่ทำให้พวกเขา เป็นประชากร ประชากรของพระเจ้า

15 พระวาจาทรงชีวิตของเดือนนี้ ช่างกระตุ้นพวกเราเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเราซึ่ง เป็นคริสตชน ให้เป็นประจักษ์พยานในการประทับอยู่ของพระเจ้า “ถ้าท่านมีความรัก ต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่า ท่านเป็นศิษย์ของเรา” (ยน 13:35) การเจริญชีวิตตามพระบัญญัติ ใหม่ จะทำให้องค์พระเยซูเจ้าเสด็จมาประทับอยู่ในหมู่ประชากร

16 เราไม่อาจทำสิ่งใดได้ หากไม่มีองค์พระเจ้าทรงประทับอยู่ การประทับอยู่ของ องค์พระเจ้า ให้ความหมายกับภราดรภาพเหนือธรรมชาติที่องค์พระเยซูเจ้า ทรงนำมาให้กับมวลมนุษยชาติบนโลกของเรา

17 " พระเป็นเจ้าจะสถิตอยู่กับพวกเขา เขาจะเป็นประชากรของพระองค์ “ ( วิวรณ์ 21,3)

18 ดังนั้น เหนืออื่นใด สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราคริสตชน แม้ว่าเราจะแตกต่างกันทางด้าน นิกาย เราก็ทำให้โลกเชื่อได้ว่าเราเป็นประชากรเดียว อันประกอบไปด้วยชนทุก เชื้อชาติ ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกวัฒนธรรม มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ เราเป็นประชากรซึ่งผู้คน ทั่วไปพูดถึงได้ เหมือนกับที่พวกเขาพูดถึงกลุ่มคริสตชนสมัยแรกว่า “ดูซิ พวกเขา รักกันจริงๆ พวกเขาพร้อมพลีชีวิตเพื่อกันและกัน”

19 อัศจรรย์นี้แหละ เป็นสิ่งที่มนุษยชาติของเราต้องการเพื่อจะคงไว้ซึ่งความหวัง และสิ่ง อัศจรรย์ประการนี้จะช่วยเสริมสร้างงานศาสนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นหนึ่ง เดียวกันอย่างบริบูรณ์ในบรรดาคริสตชน อันที่จริง อัศจรรย์ประการนี้เป็นจริงได้ หรือพูดให้ ถูก เป็นอัศจรรย์ขององค์พระผู้สถิตในท่ามกลางพวกเราที่รวมกันด้วยความรัก เป็นอัศจรรย์ ของพระผู้สามารถเปลี่ยนวิถีทางของโลก และนำมนุษยชาติทั้งมวลไปสู่เอกภาพได้

20 “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เมื่อเดือนมกราคม 1999 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี)Anna LolloPlacido D’Omina คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.orgwww.focolare.orgwww.santuariosancalogero.org " พระเป็นเจ้าจะสถิตอยู่กับพวกเขา เขาจะเป็นประชากรของพระองค์ “ (วิวรณ์ 21,3)


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต มกราคม 2010 " พระเป็นเจ้าจะสถิตอยู่กับพวกเขา เขาจะเป็นประชากรของพระองค์ “ ( วิวรณ์ 21,3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google