งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต กุมภาพันธ์ 2014 " ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า ” ( มัทธิว 5,8 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต กุมภาพันธ์ 2014 " ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า ” ( มัทธิว 5,8 )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจา ทรง ชีวิต กุมภาพันธ์ 2014

3 " ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า ” ( มัทธิว 5,8 )

4 การเทศน์สอนของพระเยซูเจ้าเริ่มต้นด้วยคำเทศนาบนภูเขา พระเยซูเจ้า ทรงนั่งบนเนินเขาหน้าทะเลสาบทิเบเรียส ใกล้เมืองการ์ฟานาอุม ทรงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบว่าคนที่เราเรียกว่าผู้มีบุญนั้นคือใคร

5 ในพระธรรมเดิมกล่าวถึงคนที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าว่า เป็นผู้มีบุญ ดังนั้น คำว่า "ผู้มีบุญ" จึงเป็นคำยกย่องสรรเสริญ

6 บรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้ารู้จักกับบุญลาภดังกล่าวแล้ว แต่พระ เยซูเจ้าทรงเพิ่มไปมากกว่านั้น เช่น พวกศิษย์รู้แล้วว่าผู้มีใจบริสุทธิ์ เป็นผู้สมควรได้ขึ้นไปยังภูเขาแห่งพระเป็นเจ้า แต่พระเยซูเจ้าทรง เพิ่มว่าเขาจะได้เห็นพระเป็นเจ้า

7 ปัญหาคือ ความบริสุทธิ์นี้จะต้องเป็นอย่างไร จึงจะสูงส่งและสมควรได้รับ ผลเช่นนั้น พระเยซูเจ้าทรงอธิบายหลายครั้งในคำเทศน์สอนของพระองค์ ให้เราติดตามดูเพื่อจะได้เข้าถึงต้นธารแห่งความบริสุทธิ์ที่แท้จริงดังกล่าว

8 " ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า " ( มัทธิว 5,8 )

9 ก่อนอื่น พระเยซูเจ้าตรัสว่า วิธีแรกที่จะชำระเราให้บริสุทธิ์คือ ฟังและปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ "พวกท่านบริสุทธิ์แล้วด้วยพระวาจาที่เราประกาศให้"

10 ดังนั้น มิใช่พิธีกรรมที่ชำระวิญญาณให้บริสุทธิ์ แต่เป็นพระวาจาของ พระเยซูเจ้า พระวาจาของพระองค์ไม่เหมือนวาจาของมนุษย์ทั่วไป

11 พระเยซูเจ้าประทับอยู่ในพระวาจาเหมือนกับที่ประทับอยู่ในศีล มหาสนิท พระองค์เสด็จเข้ามาในเราทางพระวาจา ทำให้เราเป็น อิสระจากบาปและเป็นผู้บริสุทธิ์

12 ดังนั้น ความบริสุทธิ์จึงเป็นผลของการเจริญชีวิตตามพระวาจา พระวาจา ทุกคำขององค์พระเยซูเจ้า ช่วยให้เราเป็นอิสระจากสิ่งที่เราเรียกว่า "ยึดมั่นถือมั่น" แน่นอน ถ้าในหัวใจของเราไม่มีพระเป็นเจ้าและคำสอน ของพระองค์

13 เราอาจยึดติดกับข้าวของ สิ่งสร้าง หรือกับตัวเอง หากหัวใจของ เรามุ่งหาพระเป็นเจ้าแต่เพียงอย่างเดียว สิ่งอื่นๆก็เป็นอันตกไป

14 เพื่อให้ความตั้งใจของเราบรรลุผล จะเป็นประโยชน์มากทีเดียว หากวันหนึ่งๆ เราจะพูดกับพระเยซูเจ้าตามคำในบทสดุดีที่ว่า "พระเจ้าข้า พระองค์เท่านั้นเป็นขุมทรัพย์ของข้าพเจ้า"

15 ให้เราลองพูดเช่นนี้ซ้ำบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่มีสิ่งดึงดูด อย่างอื่นมาชักพาให้ใจของเรามุ่งไปหาภาพต่างๆ ความรู้สึกหรือ ตัณหาซึ่งทำให้เรามองขุมทรัพย์นั้นไม่ชัด และทำให้เราสูญเสีย อิสรภาพ

16 ถ้าเราอยากดูป้ายโฆษณาที่จะทำให้เราตกในการประจญ หรืออยากดูรายการโทรทัศน์ที่ไม่ดี

17 ให้เราบอกกับตัวเองว่า "ไม่" บอกพระเยซูเจ้าว่า "พระเจ้าข้า พระองค์เท่านั้น เป็นขุมทรัพย์ของข้าพเจ้า" นี่จะเป็นก้าวแรกที่ช่วยให้เราออกจากตัวเองด้วย การยืนยันกับพระเป็นเจ้าว่า เรารักพระองค์ และเช่นนี้เราจะมีความบริสุทธิ์

18 บางครั้งเราสังเกตว่า มีบุคคลหรือกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอุปสรรค ระหว่างเรากับพระเป็นเจ้า ทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ยากขึ้น

19 เป็นเวลาที่เราจะต้องบอกพระองค์ว่า "พระเจ้าข้า พระองค์เท่านั้นเป็น ขุมทรัพย์ของข้าพเจ้า" นี่จะช่วยชำระข้อตั้งใจของเราให้บริสุทธิ์ขึ้น และเราจะพบอิสระภายในอีกครั้งหนึ่ง

20 " ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า " ( มัทธิว 5,8 )

21 พระวาจาที่นำมาปฏิบัติในชีวิต ช่วยเราให้เป็นอิสระและบริสุทธิ์ เพราะเป็นความรัก เป็นความรักที่ชำระจุดมุ่งหมาย และดวงใจ ของเราทั้งหมดให้บริสุทธิ์ไปด้วยไฟจากเบื้องบน

22 นอกจากนั้น พระเยซูเจ้าทรงให้บัญญัติกับเรา อันจะช่วยเราให้ เจริญชีวิตบุญลาภนี้ นั่นคือความรักซึ่งกันและกัน พร้อมที่จะอุทิศ ชีวิตเพื่อผู้อื่นดังเช่นองค์พระเยซูเจ้า

23 เมื่อเรามีความรักซึ่งกันและกัน จะมีความโปร่งใส บริสุทธิ์ เพราะว่า พระเป็นเจ้าแต่พระองค์เดียวเท่านั้น ที่สามารถสร้างใจอันบริสุทธิ์ ให้กับเรา และเสด็จมาประทับท่ามกลางเรา การรักกันและกันจะทำให้ พระวาจาชำระเราให้บริสุทธิ์ และศักดิ์สิทธิ์

24 เราตัวคนเดียวไม่อาจต้านทานการประจญของโลกได้ยาวนาน แต่ที่ใด มีความรักซึ่งกันและกัน เราจะพบสภาพแวดล้อมที่สะอาด ซึ่งจะช่วย ปกป้องความบริสุทธิ์ และชีวิตคริสตชนที่แท้จริงของเรา

25 " ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า " ( มัทธิว 5,8 )

26 ความบริสุทธิ์ซึ่งเรามีให้ได้นี้ จะมีผลทำให้เราได้เห็นพระเป็นเจ้า คือเข้าใจ กิจการของพระองค์ในชีวิตและประวัติศาสตร์ของเรา จะได้ยินเสียงของ พระองค์ในดวงใจเรา เห็นพระองค์ประทับอยู่ในบรรดาคนยากจน ในศีล มหาสนิท ในพระวาจา ในความรักกันฉันพี่น้อง และในพระศาสนจักร

27 เช่นนี้ ด้วยความเชื่อ เราจะลิ้มรสการประทับอยู่ขององค์พระเป็นเจ้า ตั้งแต่ในชีวิตนี้ จนกว่าเราจะเห็นพระองค์ "หน้าต่อหน้า" ตลอดนิรันดร

28 " ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขา จะได้เห็นพระเจ้า " ( มัทธิว 5,8 ) “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เดือนพฤศจิกายน 1999 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี)Anna LolloPlacido D’Omina คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.orgwww.focolare.orgwww.santuariosancalogero.org


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต กุมภาพันธ์ 2014 " ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า ” ( มัทธิว 5,8 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google