งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 " ดูก่อน คนอิสราเอล พระเยโฮวาห์พระ เจ้าของท่านทรงประสงค์ให้ท่าน กระทำอย่างไร คือให้ยำเกรงพระเยโฮ วาห์พระเจ้าของท่าน ให้ดำเนินตาม ทางทั้งปวงของพระองค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " " ดูก่อน คนอิสราเอล พระเยโฮวาห์พระ เจ้าของท่านทรงประสงค์ให้ท่าน กระทำอย่างไร คือให้ยำเกรงพระเยโฮ วาห์พระเจ้าของท่าน ให้ดำเนินตาม ทางทั้งปวงของพระองค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  " ดูก่อน คนอิสราเอล พระเยโฮวาห์พระ เจ้าของท่านทรงประสงค์ให้ท่าน กระทำอย่างไร คือให้ยำเกรงพระเยโฮ วาห์พระเจ้าของท่าน ให้ดำเนินตาม ทางทั้งปวงของพระองค์ ให้รักพระองค์ ให้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ ท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านทั้งหลาย และให้รักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ ของพระเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านใน วันนี้ เพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลาย  เฉลยธรรมบัญญัต 10:12-13

3 หากชีวิตของเราเป็นเช่นดินสอ มี 5 สิ่งที่ต้องเรื่องรู้

4 ประการที่หนึ่ง เจ้าจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหญ่ยิ่งได้มากมาย ก็ ต่อเมื่อ.. เจ้านั้นน้อมยินยอมให้ตนเองอยู่ในมือของ ใครสักคนหนึ่ง

5 ประการที่สอง เจ้าจะพบพานประสบการณ์การขัดเกลา อัน เจ็บปวด ครั้งแล้วครั้งเล่า เนื่องเพราะสิ่งนั้น จำเป็นเพื่อสร้างเจ้าให้เป็นดินสอที่สมบูรณ์ขึ้น

6 ประการที่สาม เจ้าย่อมมีสิทธิเสมอ.... ที่จะหัดคิด และ แก้ไขต่อความผิดพลาดที่เจ้านั้นอาจ พลาดพลั้งได้กระทำลงไป

7 ประการที่สี่ ส่วนที่ประเสริฐที่สุดของตัวเจ้า จะซ่อนแฝงอยู่ ภายในตัวเจ้า เสมอ

8 ประการที่ห้า ไม่ว่าสถานการณ์ปัจจัยรอบข้างจะเป็นเช่นไร อย่า หยุดชะงักการลิขิตเขียน จงจรดปลายทิ้งลายเส้นที่ ชัดเจนและเหมาะสมให้เสมอ อย่าได้ขาด แม้ สถานการณ์นั้นจะยากเย็นแสนลำบากขนาดไหน

9 ดินสอได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ถึงความประสงค์ ของผู้ที่ได้สร้างตนขึ้นมาและได้ให้สัญญามั่น จะจดจำแล้ว จึงย่างก้าวลงไป. ในกล่องดินสอ

10 เวลานี้.. ขอให้เราแทนที่ดินสอแท่งนั้นด้วยตัว เราเอง จดจำใส่ใจไว้เสมอ อย่าได้ลืมเป็นอัน ขาด แล้วเราจะเป็นคนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะ เป็นได้

11 ประการที่หนึ่ง เราจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ใหญ่ยิ่งได้มากมายก็ ต่อเมื่อ.. เรายินยอมให้ตัวเราเองอยู่ในพระหัตถ์ของ พระเจ้า และยินดีรับใช้ผู้อื่นด้วยพรสวรรค์ที่พระ เจ้าประทานให้เรา

12 ประการที่สอง เราจะพบพานประสบการณ์การขัดเกลาอันเจ็บปวด ครั้ง แล้วครั้งเล่า เมื่อเราก้าวเดินผ่านปัญหาสารพันเนื่องเพราะ สิ่งนั้นจำเป็นเพื่อสร้างเราให้เป็นคนที่เข้มแข็งขึ้น

13 ประการที่สาม เราย่อมมีสิทธิเสมอ.. ที่จะหัดคิด และ แก้ไขต่อความผิดพลาดที่เรานั้นอาจ พลาดพลั้งได้กระทำลงไป ได้เรียนรู้ และ เติบโต

14 ประการที่สี่ ส่วนที่ประเสริฐที่สุดของท่าน จะอยู่ ภายในตัวท่าน เสมอ

15 ประการที่ห้า ทุกหนแห่งที่เราได้ย่างก้าว จงทิ้งหมายลายเส้นให้ คนได้จดจำไม่ว่าสถานการณ์จะผันแปรเป็นเช่นไร อย่าหยุดยั้งในการปรนนิบัติรับใช้ทุกอย่างแด่พระ เจ้าผู้ทรงสร้าง

16 เราทุกคนนั้นเป็นเช่นดินสอ... ถูกสร้างขึ้น โดยพระผู้ทรงเนรมิตสร้าง เพื่อให้บรรลุ พระประสงค์พิเศษที่ไม่เหมือนใคร

17 ขอให้เราดำเนินชีวิตในโลกนี้ด้วยมีเป้าหมาย ในชีวิตในจิตใจ และมีสัมพันธ์สนิทใกล้ชิดกับพระเจ้าวันต่อวัน ด้วยความเข้าใจ และจดจำพระประสงค์ของ พระเจ้าที่มีต่อเราดังนี้  ข้อที่ 1 ให้ยำเกรงพระเจ้า ในทุกการกระทำต่างๆ ของ เรา ให้ระลึกเสมอว่าพระเจ้าได้รับพระเกียรติหรือไหม  ข้อที่ 2 ให้ดำเนินตามทางทั้งปวงของพระเจ้า คือ ดำเนินในทางที่ชอบธรรมต่อสายพระเนตรของ พระองค์  ข้อที่ 3 ให้เรารักพระองค์ โดยแสดงออกมาเป็นการ กระทำไม่ใช่เพียงคำพูดเท่านั้น  ข้อที่ 4 ปรนนิบัติพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจ คือ ปรนนิบัติด้วยการนมัสการพระองค์ และด้วยการรับ ใช้พระองค์  ข้อที่ 5 รักษาพระบัญญัติและกฏเกณฑ์ทั้งสิ้นของ พระเจ้า ยึดเอาไว้และปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt  " ดูก่อน คนอิสราเอล พระเยโฮวาห์พระ เจ้าของท่านทรงประสงค์ให้ท่าน กระทำอย่างไร คือให้ยำเกรงพระเยโฮ วาห์พระเจ้าของท่าน ให้ดำเนินตาม ทางทั้งปวงของพระองค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google