งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to the SAS® Intelligence Platform

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to the SAS® Intelligence Platform"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to the SAS® Intelligence Platform
Chapter 1 Introduction to the SAS® Intelligence Platform

2 Business Intelligence Overview
Section 1.1 Business Intelligence Overview

3 What Is Business Intelligence?
เวลาเขียนโปรแกรมจะมีสองอย่าง คือ ดาต้าเบส และเอบพลิเคชัน ถ้ามีข้อมูลจริง เค้าทำงานทุกวันก็จะมี transaction ทุกวันข้อมูลตรงนี้เรียก transaction เหตุผลที่มันมี BI ขึ้นมาเพราะว่ามีข้อมูลที่เป็น ทรานเซ็กชั่นเย๊อะ ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงเค้าก็จะไม่มีทางรู้ตัวข้อมูลตรงนี้นอกจากจะไปขอผู้มูลจากผู้ดูแล เท่านั้น ดังนั้นจึงมีคนเสมอให้เก็บข้อมูลที่คลังข้อมูล และทำตัว sas มาทำดาต้าเบสตลอดจนถึงรีพอท Business Intelligence is a set of software tools and applications that enable business users and analysts to interact with their company data in an easy, efficient, and effective manner. SAS Business Intelligence includes a set of client applications designed for a specific type of business or analyst SAS server processes designed to provide specific types of services for the client applications a centralized metadata management facility. Business Intelligence คือ โปรแกรมทีมีเครื่องมือเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานและวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ SAS Business Intelligence - มีการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับประเภทของธุรกิจหรือการวิเคราะห์ข้อมูล - มี SAS Server Processes ที่ออกแบบมาเพื่อให้บริการการใช้งานของลูกค้า - มี metadata เป็นศูนย์รวมในการตัวจัดการ

4 Multiple Tier Environment
The SAS Intelligence Platform consists of a multiple tier environment that is typically represented by the client tier middle tier server tier. Client Tier โครงสร้างของโปรแกรมเป็น 3ชั้น multitier Data , เว็บสองเทียร์ ส่วนประมวลผล อินพุต แสดงผล sas เป็น multiple tier Middle Tier พื้นฐานของ SAS Intelligence มีโครงสร้างเป็นแบบ Multitier แบบ Three Tiers โดยแบ่งรูปแบบรูปแบบสถาปัตยกรรมออกเป็น - Client tier -Middle tier -Server tier Server Tier

5 Client Tier เหมือนเครื่องของเรา
Java clients จะแบ่งออกเป็นสองอย่างคือ จาวาไคลเอ้น ติดตั้งที่เครื่องเราและคอนเน็กไปที่ server เขียน enterpirguide Window clients เขียนด้วย .net sas browser เป็นการใช้ brower เรียกใช้งาน Client Tier In the most basic terms, if an application is installed on the machine that the user is sitting at, that machine is the client tier. There are three different types of SAS client applications. Client Tier เปรียบเหมือนเครื่องของเรา คือถ้าเราจะทำการลงหรือติดตั้งโปรแกรมเราจะต้องไปทำที่เครื่องนั้นๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ -Java clients จะทำงานบน Java run-time environment (JRE) แลติดตั้งที่เครื่องเราและคอนเน็กไปที่ server เพื่อใช้งาน ตัวอย่างที่ใช้ SAS Enterprise Guide -Window clients จะทำงานบน Microsoft และติดตั้งที่เครื่องเราเพื่อใช้งาน ตัวอย่างภาษาที่ใช้ .net sas -Browser ทำงานบน Web browser โดยการคอนเน็กไปที่ Java Application Server หรือ Servlet Container ที่อยู่บน Middle tier โดยใช้ผ่านผ่านเว็บ Browser Java Clients run in a Java run-time environment (JRE) and are installed on the machine where they will be used. Windows Clients run in the Microsoft Windows environment and are installed on the machine where they will be used. Browser Clients run in a Web browser by connecting to a Java Application Server or Servlet Container on the middle tier. Only the Web browser is installed on the local machine. ...

6 Middle Tier รับรีเคทจาก client แล้วประมวลผลเรียกว่า bi ลอจิก (ได้ไม่ได้ทำยังไงตามเงื่อนไ)ส่งผลรับกับไป Sas เลือก java application มาทำเป็นตัวประมวลผล เช่น jboss oracle weblogic web ซาเฟีย(อยู่ที่เราเลือก) The middle tier is where the Web applications reside and execute. This tier also contains the infrastructure that supports the execution of these applications, such as the Java Application Server or the Java Servlet Container SAS Web Infrastructure Kit (WIK) webDAV server. Middle Tier จะรับ Request มาจาก Client แล้วประมวลผล แล้วส่งผลรับกลับไป Java Application Server –or– Java Servlet Container SAS Web Infrastructure Kit webDAV Server

7 Server Tier The server tier is the machine where one or more SAS servers is installed and accessed by the BI tools. There are different types of SAS servers, including: Server Tier เป็นเครื่องเครื่องหนึ่งหรือมากกว่า เราสามารถติดตั้งและเข้าถึง SAS Server ได้โดยเครื่องมือ BI ซึ่งมีหลายประเภท ดังนี้: Metadata Server, Workspace Server, Stored Process Server, OLAP Server ตัวจัดการเกียวกับข้อมูลทั้งหมดคล้ายตัวจัดการข้อมูลทั้งหมด Metadata Server enables centralized metadata delivery and management to SAS applications across the enterprise. Workspace Server executes SAS code on behalf of the client applications. ตัวจัดการเกียวกับข้อมูลทั้งหมดคล้ายตัวจัดการข้อมูลทั้งหมด Stored Process Server executes and delivers results from SAS Stored Processes. OLAP Server delivers presummarized “cubes” of data to OLAP clients. ...

8 SAS Intelligence Platform
SAS ETL Studio SAS OLAP Cube Studio SAS Management Console SAS Information Map Studio SAS Enterprise Guide SAS Add-In for Microsoft Office SAS Web Report Studio SAS Information Delivery Portal Client Tier Web Infrastructure Kit Java Servlet Container webDAV Server HTTP Server SDK Middle Tier SAS Foundation คือ Base SAS ที่เหลือทุกตัวคือการเอาสคิบมาฝังไว้เพือทำตามความต้องการ Workspace Server Stored Process OLAP Metadata SAS®9 Foundation SAS/CONNECT Server Tier

9 Clients’ Use of Foundation Servers
Client Application SAS Foundation Servers Metadata Server Workspace Server Stored Process Server OLAP Server SAS/ CONNECT Server SAS ETL Studio x SAS OLAP Cube Studio SAS Information Map Studio SAS Enterprise Guide SAS Add-In for Microsoft Office SAS Web Report Studio SAS Information Delivery Portal ใช้ในการ analy ว่าทำไมถึงเกิดปัญหา ต้องดูว่าใช้อะไรบ้าง ตัวไหนยังทำงานปกติหรือเปล่า

10 Business Intelligence Security
Section 1.2 Business Intelligence Security

11 Authentication is a prerequisite for authorization.
Security Concepts In the SAS Intelligence environment, security consists of: การรับรอง : ขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันตัวตนของบุคคลหรือกระบวนการตามแนวทางของนโยบายการรักษาความปลอดภัย การอนุญาต : ขั้นตอนในการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ Authentication the process of verifying the identity of a person or process within the guidelines of a specific security policy Authorization the process of determining which permissions the user has for which resources. Authentication is a prerequisite for authorization. ...

12 Security Concepts An authentication provider is a technology that servers or applications can use to verify that users are who they say they are. By default, the authentication provider for a SAS server is the host operating system of the machine on which the server is running. แนวคิดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ผู้ให้บริการรับรองความถูกต้องเป็นเทคโนโลยีที่เซิร์ฟเวอร์หรือการใช้งานสามารถใช้เพื่อตรวจสอบผู้ใช้ที่เป็นผู้ที่พวกเขากล่าวว่าพวกเขาเป็น โดยค่าเริ่มต้นให้บริการรับรองความถูกต้องสำหรับเซิร์ฟเวอร์ ระบบปฏิบัติการของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังทำงานอยู่


ดาวน์โหลด ppt Introduction to the SAS® Intelligence Platform

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google