งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 1 : Business Intelligence เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 1 : Business Intelligence เบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 1 : Business Intelligence เบื้องต้น
เอกสารประกอบการสอนวิชา สธ415: คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 04/04/60 Chapter 1 : Business Intelligence เบื้องต้น โดย อ.เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน โดย อ.เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน

2 เอกสารประกอบการสอนวิชา สธ415: คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
04/04/60 Fundamental Concepts “You can’t manage what you can’t measure ; You can’t measure what you can’t describe”(เราไม่สามารถบริหารจัดการสิ่งที่เราวัดไม่ได้ และ เราไม่สามารถวัดสิ่งที่เราอธิบายไม่ได้ ) Kaplan & Norton Harvard Business School เราไม่สามารถบริหารจัดการสิ่งที่เราวัดไม่ได้ และ เราไม่สามารถวัดสิ่งที่เราอธิบายไม่ได้ โดย อ.เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน

3 ปัญหาที่พบของการใช้ข้อมูล
เอกสารประกอบการสอนวิชา สธ415: คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 04/04/60 ปัญหาที่พบของการใช้ข้อมูล บริษัทหรือองค์กรมี ข้อมูล (Data) มากมายแต่ไม่ได้นำมาทำประโยชน์ให้เป็น ข่าวสาร (Information) ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในหลายๆระดับขององค์กร ถูกจัดเก็บในหลายมาตรฐาน หลายรูปแบบ บางข้อมูลถูกปรับเปลี่ยนให้อยู่ในหน่วยหรืออัตราแลกเปลี่ยนที่เฉพาะในแต่ละประเทศ ความท้าทายคือการที่ต้องรวบรวมข้อมูลไว้รวมกันให้มีมาตรฐานเดียวกันและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดย อ.เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน

4 เอกสารประกอบการสอนวิชา สธ415: คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
04/04/60 เมื่อเรารวบรวมข้อมูลต่างๆมาไว้ที่เดียวกันได้ เราจะเปลี่ยนมันเป็นข่าวสารได้ คนมักจะนำสิ่งที่เขาเห็นได้ง่ายไปใช้ ข้อมูลข่าวสารจะต้องสนับสนุนการค้นคว้าให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกในการหาคำตอบต่างๆที่มีด้วยตัวเอง BI ต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลายได้ โดยทั่วไปคนมักจะหยิบสิ่งที่เขาเห็นและเข้าใจง่ายไปใช้งาน ดังนั้นถ้ามีการพัฒนาระบบที่สามารถตอบสนองให้คนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดย อ.เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน

5 Business Intelligence คืออะไร
เอกสารประกอบการสอนวิชา สธ415: คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 04/04/60 Business Intelligence คืออะไร เป็นกลุ่มของ Software และเทคโนโลยีที่รวบรวม จับเก็บ และวิเคราะห์ รวมถึงวิธีการกำหนดการเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้ในองค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Software ในกลุ่ม BI จะมีการรวบรวมคุณสมบัติหลายอย่างเช่น DSS (Decision Support System), OLAP (Online Analytical Processing) , การวิเคราะห์เชิงสถิติ รวมถึงการพยากรณ์ โดย อ.เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน

6 Definition: Business Intelligence
เอกสารประกอบการสอนวิชา สธ415: คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 04/04/60 Definition: Business Intelligence “Business Intelligence (BI) is fundamentally about providing business people with the information and tools they need to make both operational and strategic business decision” (การทำธุรกิจอย่างชาญฉลาดเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะให้ข้อมูลและเครื่องมือที่นักธุรกิจใช้ในการตัดสินใจทั้งในด้านกลยุทธและการดำเนินทางธุรกิจ) โดย อ.เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน

7 เอกสารประกอบการสอนวิชา สธ415: คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
04/04/60 โดย อ.เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน

8 ความต้องการข้อมูลที่แตกต่างในแต่ละกลุ่มผู้ใช้
เอกสารประกอบการสอนวิชา สธ415: คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 04/04/60 ความต้องการข้อมูลที่แตกต่างในแต่ละกลุ่มผู้ใช้ มีผู้ใช้หลายกลุ่มที่สามารถได้รับประโยชน์จากการใช้ Business Intelligence ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้ดูแลและเน้นในภาพรวมของธุรกิจ ผู้ตัดสินใจ โดยทั่วไปจะโฟกัสที่ผู้รับผิดชอบ เช่นผู้จัดการฝ่ายการเงิน แผนกบุคคล หน่วยการผลิด และ อื่นๆ ผู้ใช้ข้อมูลทั่วไป มักจะเป็นผู้จัดการหรือพนักงานที่ยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลทำงานทั่วไป หรือ Back Office พนักงานในสายงานต่างๆ เป็นพนักงานที่อาจใช้ BI โดยที่ไม่ทราบว่าใช้งานอยู่ นักวิเคราะห์ เป็นกลุ่มผู้ใช้ที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเจาะลึก โดย อ.เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน

9 เอกสารประกอบการสอนวิชา สธ415: คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
1.Business Scorecard เอกสารประกอบการสอนวิชา สธ415: คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 04/04/60 โดย อ.เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน

10 วัตถุประสงค์ของการใช้ Scorecard
เอกสารประกอบการสอนวิชา สธ415: คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 04/04/60 วัตถุประสงค์ของการใช้ Scorecard Scorecard ต้องสามารถให้ภาพขององค์กรโดยรวมแก่ผู้บริหารสรุปอยู่ในมุมมองที่เดียว Scorecard จะต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอในภาพใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึง สภาวะของการทำงาน และเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยธุรกิจ ข้อมูลที่นำเสนอใน Scorecard ควรเป็นข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้นำข่าวสารนั้นไปใช้กับธุรกิจได้อย่างถูกต้อง โดย อ.เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน

11 ข้อมูลที่อยู่ใน Scorecard
เอกสารประกอบการสอนวิชา สธ415: คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 04/04/60 ข้อมูลที่อยู่ใน Scorecard ดรรชนีชี้วัด หรือ KPI – Key Performance Indicator KPI- ที่เป็นค่าจริงในปัจจุบันเทียบกับค่าในอดีตสำหรับทำการวิเคราะห์แนวโน้ม KPI-ที่เป็นค่าจริงในปัจจุบันเทียบกับค่าที่วางแผน หรือ พยากรณ์ไว้ การจัดลำดับ แผนกต่างๆ สาขาต่างๆ และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น โดย อ.เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน

12 เอกสารประกอบการสอนวิชา สธ415: คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
2.Dashboard เอกสารประกอบการสอนวิชา สธ415: คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 04/04/60 โดย อ.เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน

13 วัตถุประสงค์การใช้ Dashboard
เอกสารประกอบการสอนวิชา สธ415: คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 04/04/60 วัตถุประสงค์การใช้ Dashboard ถูกออกแบบมาเพี่อให้ผู้ตัดสินใจเห็นข้อมูลที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับส่วนหรือแผนกที่รับผิดชอบ Dashboard มักถูกออกแบบมาให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคน ข้อมูลจะมีความละเอียดและเฉพาะเจาะจงมากกว่า Scorecard เครื่องมือที่ทำ Dashboard มักจะมีความสามารถการวิเคราะห์ข้อมูลดีกว่า Scorecard ดังนั้นจึงทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถโฟกัสลงบนหัวข้อที่เขาสามารถควบคุมได้ดีกว่า โดย อ.เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน

14 เอกสารประกอบการสอนวิชา สธ415: คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
3.Report เอกสารประกอบการสอนวิชา สธ415: คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 04/04/60 โดย อ.เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน

15 วัตถุประสงค์การใช้ Report
เอกสารประกอบการสอนวิชา สธ415: คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 04/04/60 วัตถุประสงค์การใช้ Report สามารถส่งถึงผู้ใช้ในวงกว้างได้ รายงานอาจเป็นแบบนิ่ง (Static Report) ไม่เปลี่ยนแปลง การนำไปใช้จึงไม่ต้องฝึกฝนวิธีใช้มากนัก แต่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องการโต้ตอบกับระบบ ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดของ (Adhoc Report) รายงานสามารถนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้ง่ายต่อการแจกจ่าย ข้อมูลข่าวสารโดยละเอียดสำหรับ พนักงานขาย,ลูกค้าเป็นต้น รายงานอาจจะแสดงรายละเอียด transaction หนึ่งๆ หรือประวัติของข้อมูลในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ โดย อ.เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน

16 4)Custom Application Integrate
เอกสารประกอบการสอนวิชา สธ415: คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 04/04/60 4)Custom Application Integrate Application ที่ใช้งานโดยพนักงานในสายงาน มักประกอบด้วย Business Intelligence โดยพนักงานเหล่านั้นไม่รู้ว่าใช้งานอยู่ เช่น พนักงานขายได้รับ List รายชื่อสินค้าที่น่าจะขายเพิ่มเติมโดยดูจากการซื้อของของลูกค้ารายนั้น พนักงานสินเชื่อจะได้รับข้อมูลความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการให้กู้เงินโดยดูจากข้อมูลลูกค้าคนนั้นๆ โดย อ.เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน

17 ประโยชน์ของ Custom Application Integrate
เอกสารประกอบการสอนวิชา สธ415: คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 04/04/60 ประโยชน์ของ Custom Application Integrate ไม่จำเป็นต้องได้รับการสอนวิธีใช้งานมาก มีกระบวนการวิเคราะห์ที่สามารถทำได้ง่ายๆและเหมาะสำหรับแต่ละ Application เช่น Custom Application สามารถแสดงประวัติและแนวโน้มของลูกค้าปัจจุบัน Supplier เป็นต้น Custom Application จะใช้วิธีการที่ง่ายสำหรับผู้ใช้ในการหาความสัมพันธ์ข้อมูล พนักงานในสายงานจะได้รับประโยชน์โดยเป็นการประสานเข้ากับงานประจำวันที่มี โดย อ.เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน

18 5) Analytic Application
เอกสารประกอบการสอนวิชา สธ415: คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 5) Analytic Application 04/04/60 โดย อ.เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน

19 วัตถุประสงค์ของ Analytic Application
เอกสารประกอบการสอนวิชา สธ415: คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 04/04/60 วัตถุประสงค์ของ Analytic Application ทำให้นักวิเคราะห์หลุดจากการที่ต้องสร้างแบบจำลองที่ซับซ้อนและเขียนการค้นหาข้อมูลที่ยุ่งยาก นักวิเคราะห์เป็นอิสระที่จะโฟกัสข้อมูลและค้นหาความสัมพันธ์ที่มีอยู่ การแสดงผลที่ดีทำให้ง่ายต่อความเข้าใจแนวโน้มและความสัมพันธ์ โดย อ.เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน

20 ประโยชน์จาก Analytic Application
เอกสารประกอบการสอนวิชา สธ415: คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 04/04/60 ประโยชน์จาก Analytic Application ข้อมูลสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ได้ง่าย นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยไม่ต้องเขียนการหาข้อมูลที่ซับซ้อน รายงานที่ได้จาก Analytic Application สามารถนำไปใช้งานได้อย่างแพร่หลาย Analytic Application สามารถได้รับข้อมูลทุกอย่างได้อย่างไม่มีข้อจำกัด Analytic Application สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลายวิธี และ มีประสิทธิภาพ แต่การใช้งานไม่ง่ายกว่าวิธีอื่นๆ โดย อ.เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน

21 ตัวอย่าง BI Framework ด้วย SQL Server 2005
เอกสารประกอบการสอนวิชา สธ415: คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 04/04/60 ตัวอย่าง BI Framework ด้วย SQL Server 2005 โดย อ.เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน

22 เอกสารประกอบการสอนวิชา สธ415: คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
04/04/60 สรุป Business Intelligence เป็นกระบวนการจัดรวบรวมข้อมูลจากส่วนต่างๆ ข้อมูลจาก BI จะต้องง่ายต่อการเข้าถึงและรองรับมุมมองที่หลากหลาย BI ควรรองรับผู้ใช้งานที่หลากหลาย BI ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นคว้าข้อมูล ทดลอง และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลง BI สามารถรองรับการทำงานของ Data Warehouse และ Data Mining ได้ โดย อ.เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน

23 Vision For Business Intelligence
เอกสารประกอบการสอนวิชา สธ415: คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล Vision For Business Intelligence 04/04/60 “พัฒนาองค์กรโดยจัดหาข้อมูลทางธุรกิจที่แม่นยำ สำหรับพนักงานโดยมุ่มเน้นให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น เร็วขึ้นและตัดสินใจได้ถูกต้อง” “Improve organizations by providing accurate business insights to all employees leading to better,faster ,more relevant decision ” Integrated platforms and applications Secure and personalized, collaborative Cost effective and comprehensive โดย อ.เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน

24 เอกสารประกอบการสอนวิชา สธ415: คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
04/04/60 โดย อ.เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน


ดาวน์โหลด ppt Chapter 1 : Business Intelligence เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google