งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 1 : Business Intelligence เบื้องต้น โดย อ. เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 1 : Business Intelligence เบื้องต้น โดย อ. เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 1 : Business Intelligence เบื้องต้น โดย อ. เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน

2 Fundamental Concepts “You can’t manage what you can’t measure ; You can’t measure what you can’t describe” ( เราไม่สามารถ บริหารจัดการสิ่งที่เราวัดไม่ได้ และ เราไม่สามารถ วัดสิ่งที่เราอธิบายไม่ได้ ) Kaplan & Norton Harvard Business School

3 ปัญหาที่พบของการใช้ข้อมูล บริษัทหรือองค์กรมี ข้อมูล (Data) มากมายแต่ไม่ได้ นำมาทำประโยชน์ให้เป็น ข่าวสาร (Information) บริษัทหรือองค์กรมี ข้อมูล (Data) มากมายแต่ไม่ได้ นำมาทำประโยชน์ให้เป็น ข่าวสาร (Information) ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในหลายๆระดับขององค์กร ถูก จัดเก็บในหลายมาตรฐาน หลายรูปแบบ บางข้อมูลถูก ปรับเปลี่ยนให้อยู่ในหน่วยหรืออัตราแลกเปลี่ยนที่เฉพาะใน แต่ละประเทศ ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในหลายๆระดับขององค์กร ถูก จัดเก็บในหลายมาตรฐาน หลายรูปแบบ บางข้อมูลถูก ปรับเปลี่ยนให้อยู่ในหน่วยหรืออัตราแลกเปลี่ยนที่เฉพาะใน แต่ละประเทศ ความท้าทายคือการที่ต้องรวบรวมข้อมูลไว้รวมกันให้มี มาตรฐานเดียวกันและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ความท้าทายคือการที่ต้องรวบรวมข้อมูลไว้รวมกันให้มี มาตรฐานเดียวกันและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

4 เมื่อเรารวบรวมข้อมูลต่างๆมาไว้ที่เดียวกันได้ เราจะ เปลี่ยนมันเป็นข่าวสารได้ เมื่อเรารวบรวมข้อมูลต่างๆมาไว้ที่เดียวกันได้ เราจะ เปลี่ยนมันเป็นข่าวสารได้ คนมักจะนำสิ่งที่เขาเห็นได้ง่ายไปใช้ คนมักจะนำสิ่งที่เขาเห็นได้ง่ายไปใช้ ข้อมูลข่าวสารจะต้องสนับสนุนการค้นคว้าให้ผู้ใช้ได้รับ ความสะดวกในการหาคำตอบต่างๆที่มีด้วยตัวเอง ข้อมูลข่าวสารจะต้องสนับสนุนการค้นคว้าให้ผู้ใช้ได้รับ ความสะดวกในการหาคำตอบต่างๆที่มีด้วยตัวเอง BI ต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลาย ได้ BI ต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลาย ได้

5 Business Intelligence คืออะไร เป็นกลุ่มของ Software และเทคโนโลยีที่รวบรวม จับเก็บ และวิเคราะห์ รวมถึงวิธีการกำหนดการเข้าถึง ข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้ในองค์กรสามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นกลุ่มของ Software และเทคโนโลยีที่รวบรวม จับเก็บ และวิเคราะห์ รวมถึงวิธีการกำหนดการเข้าถึง ข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้ในองค์กรสามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Software ในกลุ่ม BI จะมีการรวบรวมคุณสมบัติ หลายอย่างเช่น DSS (Decision Support System), OLAP (Online Analytical Processing), การ วิเคราะห์เชิงสถิติ รวมถึงการพยากรณ์ Software ในกลุ่ม BI จะมีการรวบรวมคุณสมบัติ หลายอย่างเช่น DSS (Decision Support System), OLAP (Online Analytical Processing), การ วิเคราะห์เชิงสถิติ รวมถึงการพยากรณ์

6 Definition: Business Intelligence “Business Intelligence (BI) is fundamentally about providing business people with the information and tools they need to make both operational and strategic business decision” ( การทำธุรกิจอย่างชาญ ฉลาดเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะให้ข้อมูลและเครื่องมือ ที่นักธุรกิจใช้ในการตัดสินใจทั้งในด้านกล ยุทธและการดำเนินทางธุรกิจ ) “Business Intelligence (BI) is fundamentally about providing business people with the information and tools they need to make both operational and strategic business decision” ( การทำธุรกิจอย่างชาญ ฉลาดเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะให้ข้อมูลและเครื่องมือ ที่นักธุรกิจใช้ในการตัดสินใจทั้งในด้านกล ยุทธและการดำเนินทางธุรกิจ )

7

8 ความต้องการข้อมูลที่แตกต่างในแต่ละกลุ่ม ผู้ใช้ มีผู้ใช้หลายกลุ่มที่สามารถได้รับประโยชน์จากการใช้ Business Intelligence มีผู้ใช้หลายกลุ่มที่สามารถได้รับประโยชน์จากการใช้ Business Intelligence ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้ดูแลและเน้นในภาพรวมของธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้ดูแลและเน้นในภาพรวมของธุรกิจ ผู้ตัดสินใจ โดยทั่วไปจะโฟกัสที่ผู้รับผิดชอบ เช่นผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน แผนกบุคคล หน่วยการผลิด และ อื่นๆ ผู้ตัดสินใจ โดยทั่วไปจะโฟกัสที่ผู้รับผิดชอบ เช่นผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน แผนกบุคคล หน่วยการผลิด และ อื่นๆ ผู้ใช้ข้อมูลทั่วไป มักจะเป็นผู้จัดการหรือพนักงานที่ยุ่ง เกี่ยวกับข้อมูลทำงานทั่วไป หรือ Back Office ผู้ใช้ข้อมูลทั่วไป มักจะเป็นผู้จัดการหรือพนักงานที่ยุ่ง เกี่ยวกับข้อมูลทำงานทั่วไป หรือ Back Office พนักงานในสายงานต่างๆ เป็นพนักงานที่อาจใช้ BI โดย ที่ไม่ทราบว่าใช้งานอยู่ พนักงานในสายงานต่างๆ เป็นพนักงานที่อาจใช้ BI โดย ที่ไม่ทราบว่าใช้งานอยู่ นักวิเคราะห์ เป็นกลุ่มผู้ใช้ที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ เจาะลึก นักวิเคราะห์ เป็นกลุ่มผู้ใช้ที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ เจาะลึก

9 1.Business Scorecard

10 วัตถุประสงค์ของการใช้ Scorecard Scorecard ต้องสามารถให้ภาพขององค์กรโดยรวม แก่ผู้บริหารสรุปอยู่ในมุมมองที่เดียว Scorecard ต้องสามารถให้ภาพขององค์กรโดยรวม แก่ผู้บริหารสรุปอยู่ในมุมมองที่เดียว Scorecard จะต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอในภาพใหญ่ที่ แสดงให้เห็นถึง Scorecard จะต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอในภาพใหญ่ที่ แสดงให้เห็นถึง สภาวะของการทำงาน และเป้าหมายขององค์กรหรือ หน่วยธุรกิจ สภาวะของการทำงาน และเป้าหมายขององค์กรหรือ หน่วยธุรกิจ ข้อมูลที่นำเสนอใน Scorecard ควรเป็นข้อมูลที่ ทันสมัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้นำข่าวสารนั้น ไปใช้กับธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลที่นำเสนอใน Scorecard ควรเป็นข้อมูลที่ ทันสมัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้นำข่าวสารนั้น ไปใช้กับธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

11 ข้อมูลที่อยู่ใน Scorecard ดรรชนีชี้วัด หรือ KPI – Key Performance Indicator ดรรชนีชี้วัด หรือ KPI – Key Performance Indicator KPI- ที่เป็นค่าจริงในปัจจุบันเทียบกับค่าในอดีต สำหรับทำการวิเคราะห์แนวโน้ม KPI- ที่เป็นค่าจริงในปัจจุบันเทียบกับค่าในอดีต สำหรับทำการวิเคราะห์แนวโน้ม KPI-ที่เป็นค่าจริงในปัจจุบันเทียบกับค่าที่วางแผน หรือ พยากรณ์ไว้ KPI-ที่เป็นค่าจริงในปัจจุบันเทียบกับค่าที่วางแผน หรือ พยากรณ์ไว้ การจัดลำดับ แผนกต่างๆ สาขาต่างๆ และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น การจัดลำดับ แผนกต่างๆ สาขาต่างๆ และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น

12 2.Dashboard

13 วัตถุประสงค์การใช้ Dashboard ถูกออกแบบมาเพี่อให้ผู้ตัดสินใจเห็นข้อมูลที่ หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับส่วนหรือแผนกที่รับผิดชอบ ถูกออกแบบมาเพี่อให้ผู้ตัดสินใจเห็นข้อมูลที่ หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับส่วนหรือแผนกที่รับผิดชอบ Dashboard มักถูกออกแบบมาให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละ คน Dashboard มักถูกออกแบบมาให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละ คน ข้อมูลจะมีความละเอียดและเฉพาะเจาะจงมากกว่า Scorecard ข้อมูลจะมีความละเอียดและเฉพาะเจาะจงมากกว่า Scorecard เครื่องมือที่ทำ Dashboard มักจะมีความสามารถการ วิเคราะห์ข้อมูลดีกว่า Scorecard ดังนั้นจึงทำให้ผู้ใช้ ข้อมูลสามารถโฟกัสลงบนหัวข้อที่เขาสามารถควบคุม ได้ดีกว่า เครื่องมือที่ทำ Dashboard มักจะมีความสามารถการ วิเคราะห์ข้อมูลดีกว่า Scorecard ดังนั้นจึงทำให้ผู้ใช้ ข้อมูลสามารถโฟกัสลงบนหัวข้อที่เขาสามารถควบคุม ได้ดีกว่า

14 3.Report

15 วัตถุประสงค์การใช้ Report สามารถส่งถึงผู้ใช้ในวงกว้างได้ สามารถส่งถึงผู้ใช้ในวงกว้างได้ รายงานอาจเป็นแบบนิ่ง (Static Report) ไม่เปลี่ยนแปลง การ นำไปใช้จึงไม่ต้องฝึกฝนวิธีใช้มากนัก แต่อาจจะมีข้อจำกัดใน เรื่องการโต้ตอบกับระบบ ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดของ (Adhoc Report) รายงานอาจเป็นแบบนิ่ง (Static Report) ไม่เปลี่ยนแปลง การ นำไปใช้จึงไม่ต้องฝึกฝนวิธีใช้มากนัก แต่อาจจะมีข้อจำกัดใน เรื่องการโต้ตอบกับระบบ ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดของ (Adhoc Report) รายงานสามารถนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้ง่ายต่อ การแจกจ่าย รายงานสามารถนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้ง่ายต่อ การแจกจ่าย ข้อมูลข่าวสารโดยละเอียดสำหรับ พนักงานขาย,ลูกค้าเป็นต้น ข้อมูลข่าวสารโดยละเอียดสำหรับ พนักงานขาย,ลูกค้าเป็นต้น รายงานอาจจะแสดงรายละเอียด transaction หนึ่งๆ หรือ ประวัติของข้อมูลในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ รายงานอาจจะแสดงรายละเอียด transaction หนึ่งๆ หรือ ประวัติของข้อมูลในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ

16 4 4)Custom Application Integrate Application ที่ใช้งานโดยพนักงานในสายงาน มัก ประกอบด้วย Business Intelligence โดยพนักงาน เหล่านั้นไม่รู้ว่าใช้งานอยู่ เช่น Application ที่ใช้งานโดยพนักงานในสายงาน มัก ประกอบด้วย Business Intelligence โดยพนักงาน เหล่านั้นไม่รู้ว่าใช้งานอยู่ เช่น พนักงานขายได้รับ List รายชื่อสินค้าที่น่าจะขายเพิ่มเติม โดยดูจากการซื้อของของลูกค้ารายนั้น พนักงานขายได้รับ List รายชื่อสินค้าที่น่าจะขายเพิ่มเติม โดยดูจากการซื้อของของลูกค้ารายนั้น พนักงานสินเชื่อจะได้รับข้อมูลความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการ ให้กู้เงินโดยดูจากข้อมูลลูกค้าคนนั้นๆ พนักงานสินเชื่อจะได้รับข้อมูลความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการ ให้กู้เงินโดยดูจากข้อมูลลูกค้าคนนั้นๆ

17 ประโยชน์ของ ประโยชน์ของ Custom Application Integrate ไม่จำเป็นต้องได้รับการสอนวิธีใช้งานมาก ไม่จำเป็นต้องได้รับการสอนวิธีใช้งานมาก มีกระบวนการวิเคราะห์ที่สามารถทำได้ง่ายๆและ เหมาะสำหรับแต่ละ Application มีกระบวนการวิเคราะห์ที่สามารถทำได้ง่ายๆและ เหมาะสำหรับแต่ละ Application เช่น Custom Application สามารถแสดงประวัติและ แนวโน้มของลูกค้าปัจจุบัน Supplier เป็นต้น เช่น Custom Application สามารถแสดงประวัติและ แนวโน้มของลูกค้าปัจจุบัน Supplier เป็นต้น Custom Application จะใช้วิธีการที่ง่ายสำหรับผู้ใช้ใน การหาความสัมพันธ์ข้อมูล Custom Application จะใช้วิธีการที่ง่ายสำหรับผู้ใช้ใน การหาความสัมพันธ์ข้อมูล พนักงานในสายงานจะได้รับประโยชน์โดยเป็นการ ประสานเข้ากับงานประจำวันที่มี พนักงานในสายงานจะได้รับประโยชน์โดยเป็นการ ประสานเข้ากับงานประจำวันที่มี

18 5) Analytic Application

19 วัตถุประสงค์ของ Analytic Application ทำให้นักวิเคราะห์หลุดจากการที่ต้องสร้าง แบบจำลองที่ซับซ้อนและเขียนการค้นหาข้อมูลที่ ยุ่งยาก นักวิเคราะห์เป็นอิสระที่จะโฟกัสข้อมูลและค้นหา ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ การแสดงผลที่ดีทำให้ง่ายต่อความเข้าใจแนวโน้ม และความสัมพันธ์

20 ประโยชน์จาก Analytic Application ข้อมูลสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ได้ง่าย ข้อมูลสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ได้ง่าย นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยไม่ต้องเขียน การหาข้อมูลที่ซับซ้อน นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยไม่ต้องเขียน การหาข้อมูลที่ซับซ้อน รายงานที่ได้จาก Analytic Application สามารถ นำไปใช้งานได้อย่างแพร่หลาย รายงานที่ได้จาก Analytic Application สามารถ นำไปใช้งานได้อย่างแพร่หลาย Analytic Application สามารถได้รับข้อมูลทุกอย่างได้ อย่างไม่มีข้อจำกัด Analytic Application สามารถได้รับข้อมูลทุกอย่างได้ อย่างไม่มีข้อจำกัด Analytic Application สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้ หลากหลายวิธี และ มีประสิทธิภาพ แต่การใช้งานไม่ ง่ายกว่าวิธีอื่นๆ Analytic Application สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้ หลากหลายวิธี และ มีประสิทธิภาพ แต่การใช้งานไม่ ง่ายกว่าวิธีอื่นๆ

21 ตัวอย่าง BI Framework ด้วย SQL Server 2005

22 สรุป Business Intelligence เป็นกระบวนการจัด รวบรวมข้อมูลจากส่วนต่างๆ Business Intelligence เป็นกระบวนการจัด รวบรวมข้อมูลจากส่วนต่างๆ ข้อมูลจาก BI จะต้องง่ายต่อการเข้าถึงและรองรับ มุมมองที่หลากหลาย ข้อมูลจาก BI จะต้องง่ายต่อการเข้าถึงและรองรับ มุมมองที่หลากหลาย BI ควรรองรับผู้ใช้งานที่หลากหลาย BI ควรรองรับผู้ใช้งานที่หลากหลาย BI ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นคว้าข้อมูล ทดลอง และหา ความสัมพันธ์ของข้อมูลง BI ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นคว้าข้อมูล ทดลอง และหา ความสัมพันธ์ของข้อมูลง BI สามารถรองรับการทำงานของ Data Warehouse และ Data Mining ได้ BI สามารถรองรับการทำงานของ Data Warehouse และ Data Mining ได้

23 Vision For Business Intelligence “พัฒนาองค์กรโดยจัดหาข้อมูลทางธุรกิจที่แม่นยำ สำหรับพนักงานโดยมุ่มเน้นให้มีประสิทธิภาพในการ ทำงานที่ดีขึ้น เร็วขึ้นและตัดสินใจได้ถูกต้อง” “Improve organizations by providing accurate business insights to all employees leading to better,faster,more relevant decision ” Integrated platforms and applications Integrated platforms and applications Secure and personalized, collaborative Secure and personalized, collaborative Cost effective and comprehensive Cost effective and comprehensive

24


ดาวน์โหลด ppt Chapter 1 : Business Intelligence เบื้องต้น โดย อ. เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google