งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดและ ประเมินผล การเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดและ ประเมินผล การเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดและ ประเมินผล การเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง

2 กระบวนการที่มีระบบ แบบแผนในการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของผู้เรียนไปในแนวทาง ที่พึงประสงค์ แนวคิดเกี่ยวกับ การจัดการ ศึกษา

3 พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง พุทธิพิสัย (Cognitive) จิตพิสัย (Affective) ทักษะพิสัย (Psychomotor)

4 องค์ประกอบ ของการจัด การศึกษา O : Objective L : Learning Experience E : Evaluation

5 หมายถึง กระบวนการกำหนด ตัวเลขให้กับ คุณลักษณะของสิ่งที่จะ วัดและวัตถุประสงค์ของ การวัด การวัดผล (Measurement)

6 1. สิ่งที่จะวัด 2. เครื่องมือวัดหรือ เทคนิค / วิธี ในการรวบรวม ข้อมูล 3. ข้อมูลเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ องค์ประกอบของ การวัดผล

7 การวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้ บนหลักการพื้นฐาน 2 ประการ 1. การประเมินเพื่อพัฒนา ผู้เรียน 2. การประเมินเพื่อตัดสิน ผลการเรียน ตามจุดประสงค์รายวิชาและ หลักสูตร สะท้อนคุณภาพผู้เรียน เป้าห มาย หลัก ใน การ วัด และ ประเมิ นการ เรียนรู้

8 วัตถุประสงค์ของการวัด และประเมินผล 1. เพื่อวินิจฉัยความรู้ ความสามารถและ พัฒนาความรู้ ความสามารถได้อย่าง พัฒนาความรู้ ความสามารถได้อย่าง เต็มศักยภาพ เต็มศักยภาพ 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูล ป้อนกลับให้แก่ ผู้เรียน ผู้เรียน

9 วัตถุประสงค์ของการวัด และประเมินผล 3. เพื่อใช้ข้อมูลในการ สรุปผลการเรียนรู้ และเปรียบเทียบถึงระดับ พัฒนาการของ และเปรียบเทียบถึงระดับ พัฒนาการของ การเรียนรู้ การเรียนรู้

10 1. วัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมาย 2. ใช้เครื่องมือดีมีคุณภาพ 3. คำนึงถึงความยุติธรรม 4. การแปลผลให้ถูกต้อง 5. ใชผลของการวัดให้ คุ้มค่า หลักการวัดผลและ ประเมินผล การศึกษา

11 ส ส วั ส ส ดี ส ส วั ส ส ดี สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt การวัดและ ประเมินผล การเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google