งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการวิเคราะห์พื้นที่ และเทคโนโลยีการผลิตพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการวิเคราะห์พื้นที่ และเทคโนโลยีการผลิตพืช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการวิเคราะห์พื้นที่ และเทคโนโลยีการผลิตพืช
พรทิพย์ แพงจันทร์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

2 ประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย 11 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม มุกดาหาร เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี และ บึงกาฬ

3 พื้นที่ทั้งหมด 53 ล้านไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 25.5 ล้านไร่
พื้นที่รับผิดชอบ สวพ.3 พื้นที่ทั้งหมด ล้านไร่ พื้นที่ทำการเกษตร ล้านไร่

4 จังหวัดขอนแก่น การปกครองแบ่งออกเป็น 26 อำเภอ 199 ตำบล  2,139  หมู่บ้าน

5 อำเภอมัญจาคีรี พื้นที่ 735.825 ตร.กม. ประชากร 71,634 คน
พื้นที่   ตร.กม. ประชากร 71,634 คน  ความหนาแน่น คน/ตร.กม. แบ่งเขตการปกครอง 8 ตำบล 119 หมู่บ้าน

6 ตำบลกุดเค้า แบ่งเป็น 17 หมู่บ้าน
ตำบลกุดเค้ามีพื้นที่ทั้งหมด 36,169 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 27,227 ไร่ พืชเศรษฐกิจหลัก ประกอบด้วย ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน และปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน เช่น ข้าวโพดฝักสด และ ถั่วลิสง

7 กิจกรรมการเกษตร ปลูกข้าว ปลูกอ้อย ปลูกมัน ปลูกผัก/ข้าวโพด

8 พื้นที่นา นาน้ำฝน 18,892 ไร่ นาในเขตชลประทาน 1,072.75 ไร่
นาน้ำฝน 18,892 ไร่ นาในเขตชลประทาน 1, ไร่ พื้นที่ประสบภาวะน้ำท่วมซ้ำซากของตำบลกุดเค้าส่วนหนึ่งอยู่ที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ำชี บริเวณรอบบึงกุดเค้าและแหล่งน้ำธรรมชาติ ในช่วงที่เกิดฝนตกหนักน้ำไหลบ่าฉับพลัน หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบซ้ำซากคือ หมู่ที่ 2,3,5,6,7,10, 11,13,14 พืชที่ได้รับความเสียหายคือ ข้าวนาปี

9 กิจกรรมอื่นๆ นอกการเกษตร
การทอผ้า รับจ้างทั่วไป


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการวิเคราะห์พื้นที่ และเทคโนโลยีการผลิตพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google