งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักวิชาการและแผนงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักวิชาการและแผนงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักวิชาการและแผนงาน
ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของปฏิรูปที่ดินจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2554 ถึง 31 มีนาคม 2555) สำนักวิชาการและแผนงาน ข้อมูล ณ 16 มีนาคม 2555

2 แบ่งเกรด A:B:C:D:E พิสัย = 57. 75-10. 56 = 47
แบ่งเกรด A:B:C:D:E พิสัย = = จำนวนชั้น = 5 ความกว้างของชั้น = /5 = 10 ขีดจำกัดล่างของชั้นแรก = (10* )/2 = : E : D : C : B : A 2

3 จัดลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย
จังหวัด ร้อยละ A พะเยา** 57.75 C ชัยนาท** 36.71 ชลบุรี** 56.22 D แพงเพชร*** 35.47 แพร่** 54.89 ขอนแก่น *** 34.28 B มุกดาหาร ** 47.87 มหาสารคาม*** 34.03 นราธิวาส* 42.78 นครปฐม* 34.02 อำนาจเจริญ** 41.94 อุบลราชธานี*** 33.10 หนองคาย*** 41.14 สุรินทร์ *** 32.77 เชียงราย*** 40.43 เพชรบุรี* 32.59 สระแก้ว*** 40.24 สุพรรณบุรี*** 32.55 3

4 จัดลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย
จังหวัด ร้อยละ D แม่ฮ่องสอน* 31.50 ประจวบคีรีขันธ์** 27.60 พิษณุโลก** E บุรีรัมย์*** 27.44 ชุมพร*** 30.31 ร้อยเอ็ด*** 27.24 สตูล** 29.64 ศรีสะเกษ*** 26.74 พิจิตร** ระยอง** 26.53 ลำปาง*** 29.26 พระนครศรี*** 26.27 ภูเก็ต* 29.22 ตราด** 26.09 พังงา** 29.03 ลำพูน** 25.40 นครนายก** 28.81 ตาก*** 24.89 4

5 จัดลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย
จังหวัด ร้อยละ E เชียงใหม่*** 24.33 อุตรดิตถ์** 22.51 เลย*** 23.70 นครราชสีมา*** 22.16 ราชบุรี* นครศรี*** 22.15 ปทุมธานี* 23.66 ยะลา* 21.88 สุโขทัย *** 23.64 พัทลุง** 21.68 ตรัง** 23.09 จันทบุรี** 21.49 น่าน*** 23.05 สระบุรี** 21.45 ยโสธร*** 22.91 ฉะเชิงเทรา*** 21.13 ปัตตานี* 22.79 นครพนม** 21.04 5

6 จัดลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย
จังหวัด ร้อยละ E สงขลา ** 20.62 เพชรบูรณ์ *** 16.60 อุทัยธานี*** 20.32 กาฬสินธุ์*** 14.78 สกลนคร *** 19.82 สุราษฎร์ธานี *** 14.62 ปราจีนบุรี** 19.79 กาญจนบุรี*** 13.52 กระบี่ ** 18.29 ลพบุรี** 12.55 ระนอง** 17.60 บึงกาฬ** 11.23 นครสวรรค์ *** 17.23 ชัยภูมิ *** 10.75 หนองบัวลำภู*** 17.07 อุดรธานี *** 10.56 6

7 แบ่งเกรด A:B:C:D:E เป็นรายภาค
7

8 ผลผลิตที่ 1 และ2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน เกรด(ค่าสูงสุดต่ำสุด)
เลขที่ จังหวัด ร้อยละ เกรด(ค่าสูงสุดต่ำสุด) 1 กำแพงเพชร*** 35.47 D 2 เชียงราย*** 40.43 C 3 เชียงใหม่*** 24.33 E 4 ตาก*** 24.89 5 นครสวรรค์ *** 17.23 6 น่าน*** 23.05 7 พะเยา** 57.75 A 8 พิจิตร** 29.64 9 พิษณุโลก** 31.50 8 8

9 ผลผลิตที่ 1 และ2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน เกรด(ค่าสูงสุดต่ำสุด)
เลขที่ จังหวัด ร้อยละ เกรด(ค่าสูงสุดต่ำสุด) 10 เพชรบูรณ์ *** 16.60 E 11 แพร่** 54.89 A 12 แม่ฮ่องสอน* 31.50 D 13 ลำปาง*** 29.26 14 ลำพูน** 25.40 15 สุโขทัย *** 23.64 16 อุตรดิตถ์** 22.51 17 อุทัยธานี*** 20.32 9 9

10 ผลผลิตที่ 1 และ2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน เกรด(ค่าสูงสุดต่ำสุด)
เลขที่ จังหวัด ร้อยละ เกรด(ค่าสูงสุดต่ำสุด) 1 กาฬสินธุ์*** 14.78 E 2 ขอนแก่น *** 34.28 D 3 ชัยภูมิ *** 10.75 4 นครพนม** 21.04 5 นครราชสีมา*** 22.16 6 บึงกาฬ** 11.23 7 บุรีรัมย์*** 27.44 8 มหาสารคาม*** 34.03 9 มุกดาหาร ** 47.87 B 10 ยโสธร*** 22.91 10 10

11 ผลผลิตที่ 1 และ2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน เกรด(ค่าสูงสุดต่ำสุด)
เลขที่ จังหวัด ร้อยละ เกรด(ค่าสูงสุดต่ำสุด) 11 ร้อยเอ็ด*** 27.24 E 12 เลย*** 23.70 13 ศรีสะเกษ*** 26.74 14 สกลนคร *** 19.82 15 สุรินทร์ *** 32.77 D 16 หนองคาย*** 41.14 C 17 หนองบัวลำภู*** 17.07 18 อำนาจเจริญ** 41.94 19 อุดรธานี *** 10.56 20 อุบลราชานี*** 33.10 11 11

12 ผลผลิตที่ 1 และ2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน เกรด(ค่าสูงสุดต่ำสุด)
เลขที่ จังหวัด ร้อยละ เกรด(ค่าสูงสุดต่ำสุด) 1 กาญจนบุรี*** 13.52 E 2 จันทบุรี** 21.49 3 ฉะเชิงเทรา*** 21.13 4 ชลบุรี** 56.22 A 5 ชัยนาท** 36.71 C 6 ตราด** 26.09 7 นครนายก** 28.81 D 8 นครปฐม* 34.02 9 ปทุมธานี* 23.66 10 ประจวบคีรีขันธ์** 27.60 12 12

13 ผลผลิตที่ 1 และ2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน เกรด(ค่าสูงสุดต่ำสุด)
เลขที่ จังหวัด ร้อยละ เกรด(ค่าสูงสุดต่ำสุด) 11 ปราจีนบุรี** 19.79 E 12 พระนครศรี*** 26.27 13 เพชรบุรี* 32.59 D 14 ระยอง** 26.53 15 ราชบุรี* 23.70 16 ลพบุรี** 12.55 17 สระแก้ว*** 40.24 C 18 สระบุรี** 21.45 19 สุพรรณบุรี*** 32.55 13 13

14 ผลผลิตที่ 1 และ2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน เกรด(ค่าสูงสุดต่ำสุด)
เลขที่ จังหวัด ร้อยละ เกรด(ค่าสูงสุดต่ำสุด) 1 กระบี่ ** 18.29 E 2 ชุมพร*** 30.31 D 3 ตรัง** 23.09 4 นครศรี*** 22.15 5 นราธิวาส* 42.78 C 6 ปัตตานี* 22.79 7 พังงา** 29.03 14 14

15 ผลผลิตที่ 1 และ2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน เกรด(ค่าสูงสุดต่ำสุด)
เลขที่ จังหวัด ร้อยละ เกรด(ค่าสูงสุดต่ำสุด) 8 พัทลุง** 21.68 E 9 ภูเก็ต* 29.22 D 10 ยะลา* 21.88 11 ระนอง** 17.60 12 สงขลา ** 20.62 13 สตูล** 29.64 14 สุราษฎร์ธานี *** 14.76 15 15


ดาวน์โหลด ppt สำนักวิชาการและแผนงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google