งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยจำแนก ตามรายเขตตรวจราชการ 1-18 ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 3 มกราคม 2553–26 มิถุนายน 2553 สัปดาห์ที่ 25 ปี 2553 เขตตรวจราชการ ต่อแสนประชากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยจำแนก ตามรายเขตตรวจราชการ 1-18 ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 3 มกราคม 2553–26 มิถุนายน 2553 สัปดาห์ที่ 25 ปี 2553 เขตตรวจราชการ ต่อแสนประชากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยจำแนก ตามรายเขตตรวจราชการ 1-18 ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 3 มกราคม 2553–26 มิถุนายน 2553 สัปดาห์ที่ 25 ปี 2553 เขตตรวจราชการ ต่อแสนประชากร ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทำโดย กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.6 ขก ข้อมูลการเปลี่ยนเขต สำนักระบาดวิทยาเริ่มแบ่งเขตจาก 19 เขตเหลือเพียง 18 เขต พร้อมสับเปลี่ยนจังหวัดในเขตใหม่ เริ่มแต่ 26 ตุลาคม 2551 สัปดาห์ที่ 44_51

2 วันที่ 3 มกราคม 2553 - 26 มิถุนายน 2553 ( wks.25_53 ) อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุขที่ 10 และ 12 วันที่ 3 มกราคม 2553 - 26 มิถุนายน 2553 ( wks.25_53 ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก เป้าหมาย ลดลงร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน

3 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) ภาพรวมในพื้นที่ เขตตรวจราชการเขต 10 / 12 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี 2548-2552 จำแนกรายเดือน ปี 2553 วันที่ 3 มกราคม 2553 - 26 มิถุนายน 2553 ( wks.25_53 ) จำนวน ( ราย ) แหล่งข้อมูล : รง. 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้จัดทำ กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.6 ขก อัตราป่วย 28..19 ต่อแสนประชากร

4 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) ภาพรวมใน พื้นที่เขตตรวจราชการเขต 10 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี 2548-2552 จำแนกรายเดือน ปี 2553 วันที่ 3 มกราคม 2553 - 26 มิถุนายน 2553 ( wks.25_53 ) จำนวน ( ราย ) แหล่งข้อมูล : รง. 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้จัดทำ กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.6 ขก อัตราป่วย 37.31 ต่อแสนประชากร

5 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) ภาพรวมใน พื้นที่เขตตรวจราชการเขต 12 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี 2548-2552 จำแนกรายเดือน ปี 2553 วันที่ 3 มกราคม 2553 - 26 มิถุนายน 2553 ( wks.25_53 ) จำนวน ( ราย ) แหล่งข้อมูล : รง. 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้จัดทำ กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.6 ขก อัตราป่วย 21.66 ต่อแสนประชากร

6 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัดหนองคาย เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี 2548-2552 จำแนกรายเดือน ปี 2553 วันที่ 3 มกราคม 2553 - 26 มิถุนายน 2553 ( wks.25_53 ) จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

7 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัดอุดรธานี เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี 2548-2552 จำแนกราย เดือน ปี 2553 วันที่ 3 มกราคม 2553 - 26 มิถุนายน 2553 ( wks.25_53 ) จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

8 จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัดเลย เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี 2548-2552 จำแนก รายเดือน ปี 2553 วันที่ 3 มกราคม 2553 - 26 มิถุนายน 2553 ( wks.25_53 )

9 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัดหนองบัวลำภู เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี 2548-2552 จำแนกราย เดือน ปี 2553 วันที่ 3 มกราคม 2553 - 26 มิถุนายน 2553 ( wks.25_53 ) จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก จำนวน ( ราย )

10 จำนวนผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัดขอนแก่น เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี 2548-2552 จำแนกรายเดือน ปี 2553 วันที่ 3 มกราคม 2553 - 26 มิถุนายน 2553 ( wks.25_53 ) จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

11 จำนวนผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัดมหาสารคาม เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี 2548-2552 จำแนกรายเดือน ปี 2553 วันที่ 3 มกราคม 2553 - 26 มิถุนายน 2553 ( wks.25_53 ) จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจ ราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

12 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัดร้อยเอ็ด เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี 2548-2552 จำแนกรายเดือน ปี 2553 วันที่ 3 มกราคม 2553 - 26 มิถุนายน 2553 ( wks.25_53 ) จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

13 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัดกาฬสินธุ์ เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี 2548-2552 จำแนกราย เดือน ปี 2553 วันที่ 3 มกราคม 2553 - 26 มิถุนายน 2553 ( wks.25_53 ) จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก


ดาวน์โหลด ppt อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยจำแนก ตามรายเขตตรวจราชการ 1-18 ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 3 มกราคม 2553–26 มิถุนายน 2553 สัปดาห์ที่ 25 ปี 2553 เขตตรวจราชการ ต่อแสนประชากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google