งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศศิเพ็ญ วิมุกตา นนท์ รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส 41102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ศาสนพิธี ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศศิเพ็ญ วิมุกตา นนท์ รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส 41102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ศาสนพิธี ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตา นนท์ รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส 41102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ศาสนพิธี ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตา นนท์ นักเรียนรู้และเข้าใจศาสนาพิธี เนื่องด้วย พุทธบัญญัติ และศาสนพิธีที่ นำ พระพุทธศาสนาเข้าไป เกี่ยวข้อง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

3 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตา นนท์ ศาสนพิธี ระเบียบ แบบแผน แบบอย่างที่พึง ปฏิบัติในศาสนา

4 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตา นนท์ 1. ศาสนพิธีเนื่องด้วย พุทธบัญญัติ 2. ศาสนพิธีที่นำ พระพุทธศาสนา ไปเกี่ยวข้อง

5 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตา นนท์ พิธีถวายผ้าอาบ น้ำฝน สบง ผ้านุ่ง จีวร ผ้าห่ม สังฆาฏิ ผ้าคลุมชั้นนอก ( ไตรจีวร ) ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ พระภิกษุสงฆ์ใช้ผ้าได้เพียงสามผืนเรียกว่า ไตรจีวร นางวิสาขา มหาอุบาสิกากราบทูล ให้พระพุทธเจ้าประทานอนุญาตให้พระสงฆ์มี ผ้าอาบน้ำฝน

6 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตา นนท์ พิธีถวายผ้าอาบ น้ำฝน วันแรม 1 ค่ำเดือน 7 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ก่อน เข้าพรรษา ( ตรงกับวัน อาสาฬหบูชา )

7 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตา นนท์ อิมินา มยํ ภนฺเต วสฺสิกสาฎิกานิ สงฺฆสฺส โอโณชยาม สาธุ โน ภนฺเต สงฺโฆ อิมานิ วสฺสิกสาฎิกานิ ปฎิคฺคนฺหาตุ อมฺหากํ ทีฆรตฺตํ หิตาย สุขาย

8 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตา นนท์ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนเหล่านี้แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับผ้าอาบน้ำฝนเหล่านี้ของข้าพเจ้า ทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้า ทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ

9 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตา นนท์ พิธีทอดกฐิน กฐิน ไม้สะดึง 1) กฐินหลวง 2) กฐินราษฎร์ จุลกฐิน มหากฐิน กฐินโจร

10 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตา นนท์ พิธีกรานกฐิน * คัดเลือกพระภิกษุ ผู้ครองกฐิน * พระภิกษุ 5 รูปขึ้นไปกระทำร่วมกัน

11 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตา นนท์ คุณสมบัติผู้กรานกฐิน 1. รู้จักบุพกรณ์ 2. รู้จักถอนไตรจีวร 3. รู้จักอธิษฐานไตรจีวร 4. รู้จักวิธีกรานกฐิน

12 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตา นนท์ 5. รู้จักมาติกา 6. รู้จักปลิโพธ 7. รู้จักระยะเวลาสิ้นสุดอานิสงฆ์กฐิน 8. รู้จักอานิสงฆ์กฐินว่ามีอะไรบ้าง

13 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตา นนท์ 2. ศาสนพิธีที่นำ พระพุทธศาสนามาเกี่ยวข้อง ทำบุญตักบาตร

14 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตา นนท์ พิธีแต่งงาน

15 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตา นนท์ พิธีทำบุญ ขึ้นบ้านใหม่

16 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตา นนท์ พิธีทำบุญ เลี้ยงพระ

17 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตา นนท์ ชมวีดิ ทัศน์ อานิสงฆ์การ แผ่เมตตา 30 นาที

18 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตา นนท์ คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี 1. พิธีกรรมช่วย โอบอุ้มพระศาสนา

19 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตา นนท์ 2. ทำให้สิ่งที่ เป็นนามธรรม กลายเป็นรูปธรรม

20 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตา นนท์ 3. มีประโยชน์ ด้านจิตใจ

21 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตา นนท์ 4. ทำให้เกิด ความสามัคคี

22 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตา นนท์ 5. รักษา เอกลักษณ์ ของชาติ


ดาวน์โหลด ppt ครูศศิเพ็ญ วิมุกตา นนท์ รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส 41102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ศาสนพิธี ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google