งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส41102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ศาสนพิธี ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนรู้และเข้าใจศาสนาพิธีเนื่องด้วย พุทธบัญญัติ และศาสนพิธีที่นำ พระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้อง

3 ศาสนพิธี ระเบียบแบบแผน แบบอย่างที่พึงปฏิบัติในศาสนา

4 1.ศาสนพิธีเนื่องด้วยพุทธบัญญัติ
2.ศาสนพิธีที่นำพระพุทธศาสนา ไปเกี่ยวข้อง

5 สบง ผ้านุ่ง จีวร ผ้าห่ม สังฆาฏิ ผ้าคลุมชั้นนอก (ไตรจีวร)
พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน สบง ผ้านุ่ง จีวร ผ้าห่ม สังฆาฏิ ผ้าคลุมชั้นนอก (ไตรจีวร) ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ใช้ผ้าได้เพียงสามผืนเรียกว่า ไตรจีวร นางวิสาขา มหาอุบาสิกากราบทูลให้พระพุทธเจ้าประทานอนุญาตให้พระสงฆ์มีผ้าอาบน้ำฝน

6 วันแรม 1 ค่ำเดือน 7 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ก่อนเข้าพรรษา
พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน วันแรม 1 ค่ำเดือน 7 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ก่อนเข้าพรรษา (ตรงกับวันอาสาฬหบูชา)

7 สงฺโฆ อิมานิ วสฺสิกสาฎิกานิ ปฎิคฺคนฺหาตุ อมฺหากํ ทีฆรตฺตํ หิตาย สุขาย
อิมินา มยํ ภนฺเต วสฺสิกสาฎิกานิ สงฺฆสฺส โอโณชยาม สาธุ โน ภนฺเต สงฺโฆ อิมานิ วสฺสิกสาฎิกานิ ปฎิคฺคนฺหาตุ อมฺหากํ ทีฆรตฺตํ หิตาย สุขาย

8 ขอน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนเหล่านี้แด่พระสงฆ์
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนเหล่านี้แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับผ้าอาบน้ำฝนเหล่านี้ของข้าพเจ้า ทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้า ทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ

9 2) กฐินราษฎร์ จุลกฐิน มหากฐิน กฐินโจร
พิธีทอดกฐิน กฐิน ไม้สะดึง 1) กฐินหลวง 2) กฐินราษฎร์ จุลกฐิน มหากฐิน กฐินโจร

10 *พระภิกษุ 5รูปขึ้นไปกระทำร่วมกัน
พิธีกรานกฐิน * คัดเลือกพระภิกษุ ผู้ครองกฐิน *พระภิกษุ 5รูปขึ้นไปกระทำร่วมกัน

11 3.รู้จักอธิษฐานไตรจีวร 4.รู้จักวิธีกรานกฐิน
คุณสมบัติผู้กรานกฐิน 1.รู้จักบุพกรณ์ 2.รู้จักถอนไตรจีวร 3.รู้จักอธิษฐานไตรจีวร 4.รู้จักวิธีกรานกฐิน

12 5.รู้จักมาติกา 6.รู้จักปลิโพธ 7.รู้จักระยะเวลาสิ้นสุดอานิสงฆ์กฐิน 8.รู้จักอานิสงฆ์กฐินว่ามีอะไรบ้าง

13 2.ศาสนพิธีที่นำ พระพุทธศาสนามาเกี่ยวข้อง ทำบุญตักบาตร

14 พิธีแต่งงาน

15 พิธีทำบุญ ขึ้นบ้านใหม่

16 พิธีทำบุญ เลี้ยงพระ

17 ชมวีดิทัศน์ อานิสงฆ์การแผ่เมตตา 30 นาที

18 คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี
1.พิธีกรรมช่วย โอบอุ้มพระศาสนา

19 2.ทำให้สิ่งที่ เป็นนามธรรม กลายเป็นรูปธรรม

20 3. มีประโยชน์ ด้านจิตใจ

21 4. ทำให้เกิด ความสามัคคี

22 5. รักษา เอกลักษณ์ ของชาติ


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google