งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนพิธี ในวิถี สังคมไทย สังคมไทยส่วนใหญ่เป็นสังคมของ ชาวพุทธ ดังนั้น วิถีชีวิตในสังคมไทย จึงดำเนินไปตามแนวทางของ พระพุทธศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนพิธี ในวิถี สังคมไทย สังคมไทยส่วนใหญ่เป็นสังคมของ ชาวพุทธ ดังนั้น วิถีชีวิตในสังคมไทย จึงดำเนินไปตามแนวทางของ พระพุทธศาสนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนพิธี ในวิถี สังคมไทย สังคมไทยส่วนใหญ่เป็นสังคมของ ชาวพุทธ ดังนั้น วิถีชีวิตในสังคมไทย จึงดำเนินไปตามแนวทางของ พระพุทธศาสนา

2 องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา ๑. ศาสดา มีผู้ก่อตั้ง คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒. ศาสนธรรม มีหลักธรรมคำสอน คือพระไตรปิฎก ๓. ศาสนิก มีผู้ยอมรับนับถือตาม หรือสาวก ๔. ศาสนสถาน - ศาสนวัตถุ มีสถานที่และรูปเคารพทางศาสนา ๕. ศาสนพิธี มีพิธีหรือแบบแผนที่ปฏิบัติทางศาสนา

3 ความสำคัญของศาสนพิธีต่อสังคมไทย - เกี่ยวข้องกับบุคคลทุกระดับชั้น ตั้งแต่พระมหากษัตริย์ ถึง สามัญชน - เป็นเครื่องนำไปสู่การปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม - ทำให้มีการชุมนุมของญาติมิตร - สร้างความสามัคคีในชุมชน - ทำให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

4 ศาสนพิธีเกี่ยวข้องกับ วิถีชีวิตของสังคมไทย เยาว์วัย - โกนผมไฟ - ตัด จุก - แสดงตนเป็น พุทธมามกะ - บรรพชาเป็น สามเณร

5 เติบใหญ่วัยหนุ่มสาว - บรรพชา - อุปสมบท - แต่งงาน - ทำบุญคล้ายวันเกิด - ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ - ทำบุญประจำปี

6 ย่างเข้าวัยชรา - ทำบุญครบ ๕ รอบ - ทำบุญครบ ๖ รอบ - ทำบุญครบ ๗ รอบ - อื่นๆ

7 มุ่งหน้าสู่สวรรค์ - สวดพระอภิธรรม - ทำบุญครบ ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน - ออกเมรุ - ฌาปนกิจศพ - เก็บอัฐิ - ฉลองอัฐิ - บรรจุอัฐิ - ลอยอังคาร

8 ทำบุญทั่วไป - ทำบุญตักบาตร - รักษาศีล - ฟังเทศน์ - ปฎิบัติธรรม - ถวายสังฆทาน – ถวาย ผ้าอาบน้ำฝน... - ทอดกฐิน ผ้าป่า

9 พิธีอื่นๆ - วางศิลาฤกษ์อาคารสถานที่ - เปิดป้ายอาคารสถานที่ - ทำบุญคล้ายวันสถาปนาหน่วยงาน - เปิดประชุมสัมมนา

10 สวั สดี


ดาวน์โหลด ppt ศาสนพิธี ในวิถี สังคมไทย สังคมไทยส่วนใหญ่เป็นสังคมของ ชาวพุทธ ดังนั้น วิถีชีวิตในสังคมไทย จึงดำเนินไปตามแนวทางของ พระพุทธศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google