งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนพิธี ในวิถีสังคมไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนพิธี ในวิถีสังคมไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนพิธี ในวิถีสังคมไทย
สังคมไทยส่วนใหญ่เป็นสังคมของชาวพุทธ ดังนั้น วิถีชีวิตในสังคมไทยจึงดำเนินไปตามแนวทางของพระพุทธศาสนา

2 องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา
๑. ศาสดา มีผู้ก่อตั้ง คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒. ศาสนธรรม มีหลักธรรมคำสอน คือพระไตรปิฎก ๓. ศาสนิก มีผู้ยอมรับนับถือตาม หรือสาวก ๔. ศาสนสถาน-ศาสนวัตถุ มีสถานที่และรูปเคารพทางศาสนา ๕. ศาสนพิธี มีพิธีหรือแบบแผนที่ปฏิบัติทางศาสนา

3 ความสำคัญของศาสนพิธีต่อสังคมไทย
- เกี่ยวข้องกับบุคคลทุกระดับชั้น ตั้งแต่พระมหากษัตริย์ ถึง สามัญชน - เป็นเครื่องนำไปสู่การปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม - ทำให้มีการชุมนุมของญาติมิตร - สร้างความสามัคคีในชุมชน - ทำให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

4 ศาสนพิธีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
เยาว์วัย - โกนผมไฟ - ตัดจุก - แสดงตนเป็นพุทธมามกะ - บรรพชาเป็นสามเณร

5 เติบใหญ่วัยหนุ่มสาว - บรรพชา-อุปสมบท - แต่งงาน - ทำบุญคล้ายวันเกิด - ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ - ทำบุญประจำปี

6 ย่างเข้าวัยชรา - ทำบุญครบ ๕ รอบ -ทำบุญครบ ๖ รอบ -ทำบุญครบ ๗ รอบ -อื่นๆ

7 มุ่งหน้าสู่สวรรค์ - สวดพระอภิธรรม - ทำบุญครบ ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน - ออกเมรุ-ฌาปนกิจศพ - เก็บอัฐิ - ฉลองอัฐิ - บรรจุอัฐิ - ลอยอังคาร

8 ทำบุญทั่วไป - ทำบุญตักบาตร - รักษาศีล-ฟังเทศน์-ปฎิบัติธรรม - ถวายสังฆทาน – ถวายผ้าอาบน้ำฝน... - ทอดกฐิน ผ้าป่า

9 พิธีอื่นๆ - วางศิลาฤกษ์อาคารสถานที่ - เปิดป้ายอาคารสถานที่ - ทำบุญคล้ายวันสถาปนาหน่วยงาน - เปิดประชุมสัมมนา

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ศาสนพิธี ในวิถีสังคมไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google