งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกร็ดความรู้ที่เยาวชนไทย ควรทราบ Download ใน www.metteyya.info.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกร็ดความรู้ที่เยาวชนไทย ควรทราบ Download ใน www.metteyya.info."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกร็ดความรู้ที่เยาวชนไทย ควรทราบ Download ใน www.metteyya.info

2

3 สีแดง : ชาติ สีขาว : ศาสน์ สีน้ำเงิน : กษัตริย์

4 สถาบันชาติ คือ ความเป็นประเทศ มีอาณาเขต มีอิสระ มีการปกครองตนเองไม่ขึ้นอยู่กับประเทศใด เป็นสถาบันชาติอยู่ได้เพราะ บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณได้เสียสละเลือดเนื้อรักษาแผ่นดินไว้ ให้คนรุ่นหลัง

5 ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีของสังคม ทุกศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจยามทุกข์กายทุกข์ใจ ทุกศาสนาสอนคนในชาติให้มีความเมตตา ไม่เบียดเบียนกัน

6

7

8 ตอบแทนบุญคุณชาติ ขยันเรียน  ความรู้ทำให้เยาวชนเป็น ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต เป็นกำลัง สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ รู้รักสามัคคี  อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งในห้องเรียน ในครอบครัว ในสังคมไทย เป็นหูเป็นตาให้ประเทศ  หากพบสิ่ง ผิดปรกติให้รีบแจ้งผู้ปกครอง ครูหรือผู้ใหญ่ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พบเห็นการซื้อขายยาเสพ ติดในโรงเรียน รีบแจ้งคุณครู

9 การตอบแทนบุญคุณ พระศาสนา บูชาพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ด้วย การปฏิบัติบูชา คือ รักษาศีล การให้ทาน และการ เจริญสติภาวนา ทานคือ “ การให้ ” สละความเห็นแก่ตัว 1. ให้วัตถุทาน เช่น การตักบาตร การถวายสังฆทาน การให้ขนมเพื่อน 2. การให้อภัยทาน เช่น การยกโทษผู้ที่ทำให้เราเดือดร้อน 3. การให้ธรรมทาน เช่น การบอกวิธีการทำความดีให้ ผู้อื่นทราบ ศีล คือ “ ความสำรวมกาย วาจา ให้สงบ ไม่เบียดเบียนใคร ” เยาวชนรักษาศีล 5 เป็นอย่างน้อย 1. ไม่ฆ่าสัตว์ 2. ไม่ลักทรัพย์ 3. ไม่ประพฤติผิดในกาม [ เช่น ไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ] 4. ไม่พูดโกหก 5. ไม่ดื่มสุราและไม่เสพสิ่งเสพติด หากมีโอกาส ถือ ศีลที่สูงขึ้น เช่น ศีล 8 หรือเมื่อบวชสามเณร ถือ ศีล 10 การภาวนาคือ “ การทำให้จิตบริสุทธิ์ ปราศจากกิเลส [ โลภ โกรธ หลง ]” ทำได้ด้วยวิธีการ เจริญสติระลึกรู้กายและจิตบ่อยๆ จนรู้ความจริงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน ไม่มีของเรา ของเขา จนปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง จิตเป็นอิสระ ไม่มีความทุกข์ในจิตใจ

10 ระลึกถึงบุญคุณพระมหากษัตริย์ ทุกพระองค์ที่ทรงกอบกู้อิสรภาพ และปกครองประเทศไทยด้วย ความสงบ ร่มเย็น ทำตามพระบรมราโชวาทที่ พระองค์ทรงสั่งสอนพวกเราชาว ไทย การตอบแทนบุญคุณ พระมหากษัตริย์

11 “ นักเรียนที่ยังก่อเรื่องวิวาท จนเกิดความเสียหายแก่ตน แก่โรงเรียน ขอให้สำนึกว่าการกระทำเช่นนั้น อาจกลายเป็นการทำลายอนาคตของตนไปได้อย่างคิดไม่ถึง ฉะนั้น ขอให้พยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้มีค่า เป็นคนเต็มคน ให้เป็นคนดีมีประโยชน์ให้ จงได้ ” [ พระราชดำรัสในพิธีเปิดงานกรีฑา ศิลปหัตถกรรม ปี 2512] "... เด็ก ต้องทำตัวให้สุภาพอ่อนโยน หมั่นขยันเอา การเอางานเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยความเต็มใจอยู่เสมอ ให้ติดเป็นนิสัย จักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมี ประโยชน์และมีความเจริญมั่นคงในชีวิต.." [ พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2529] "... เยาวชนทั้งหลายที่อยู่ในวัยเรียน ย่อมมีความมุ่งมั่นที่จะ ศึกษาวิชาการต่างๆ ให้ได้มากๆ เพื่อนำไปใช้ทำ ประโยชน์สร้างสมความสุขความเจริญ ให้แก่ตัวเองตลอดจนส่วนรวม แต่การใช้วิชาความรู้นั้นจำเป็น จะต้องใช้อย่างถูกต้องด้วยคุณธรรมและความสามารถ ที่เหมาะจึงจะได้ผลเต็มเปี่ยม...“ [ พระบรมราโชวาทวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2522] "... เด็กๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว ยังต้องหัดทำ การงานและทำความดีด้วย เพราะการทำงานจะช่วยให้ มีความสามารถมีความขยันอดทนพึ่งตนเองได้และ การทำดีนั้นจะช่วยให้มีความสุขความเจริญทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ ตกต่ำ..." [ พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2530] "... เด็ก เป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่ ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจำเป็น ที่จะต้องได้รับ การอบรมเลี้ยงดูอย่าง ถูกต้องเหมาะสมให้มีศรัทธามั่นคงใน คุณความดี มีความประพฤติเรียบร้อยสุจริต และมีปัญญา ฉลาดแจ่มใสในเหตุผล..." พระราชดำรัส พระราชทานในโอกาสปีเด็กสากล 1 มกราคม 2522 "... เด็กๆ ต้องฝึกหัดอบรมทั้งกายทั้งใจให้เข้มแข็งเป็นระเบียบ และสุจริตเพื่อประโยชน์ของตนในภายหน้า เพราะคนที่ไม่ เข้มแข็งไม่สามารถควบคุมกายใจให้อยู่ระเบียบและความดี ยากนัก ที่จะได้ประสบความสำเร็จและความเจริญอย่างแท้จริงในชีวิต...“ พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2526

12


ดาวน์โหลด ppt เกร็ดความรู้ที่เยาวชนไทย ควรทราบ Download ใน www.metteyya.info.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google