งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกร็ดความรู้ที่เยาวชนไทยควรทราบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกร็ดความรู้ที่เยาวชนไทยควรทราบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกร็ดความรู้ที่เยาวชนไทยควรทราบ
Download ใน

2 จิตสำนึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

3 ประเทศไทยเป็นอิสระ เป็นไทอยู่ได้เพราะ
สีน้ำเงิน : กษัตริย์ สีขาว : ศาสน์ สีแดง: ชาติ

4 ความสำคัญของ 3 สถาบันหลักของชาติ
สถาบันชาติ คือ ความเป็นประเทศ มีอาณาเขต มีอิสระ มีการปกครองตนเองไม่ขึ้นอยู่กับประเทศใด สถาบันชาติ เป็นสถาบันชาติอยู่ได้เพราะ บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณได้เสียสละเลือดเนื้อรักษาแผ่นดินไว้ ให้คนรุ่นหลัง ชาวบ้านบางระจัน พระเนรศวรมหาราช พระเจ้าตากสินมหาราช ราชวงศ์จักรี

5 สถาบันศาสนา คริสต์ อิสลาม ซิกข์ พุทธ
ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีของสังคม ทุกศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจยามทุกข์กายทุกข์ใจ ทุกศาสนาสอนคนในชาติให้มีความเมตตา ไม่เบียดเบียนกัน คริสต์ อิสลาม ซิกข์ พุทธ

6 กษัตริย์องค์เดียวของโลกที่ทรงงานเพื่อประชาชน นักวางแผนพัฒนาประเทศ
สถาบันกษัตริย์ กษัตริย์องค์เดียวของโลกที่ทรงงานเพื่อประชาชน นักวางแผนพัฒนาประเทศ ช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ยาก โครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาประเทศ ในหลวงทรงอุปถัมถ์ทุกศาสนา ในหลวงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวไทย แม้มีวิกฤติการเมืองมากมาย ในหลวงจะทรงเตือนสติชาวไทย

7 เยาวชนจะตอบแทนบุญคุณสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อย่างไร?
เยาวชนจะตอบแทนบุญคุณสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อย่างไร?

8 ตอบแทนบุญคุณชาติ ขยันเรียน  ความรู้ทำให้เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ รู้รักสามัคคี  อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งในห้องเรียน ในครอบครัว ในสังคมไทย เป็นหูเป็นตาให้ประเทศหากพบสิ่งผิดปรกติให้รีบแจ้งผู้ปกครอง ครูหรือผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง เช่น พบเห็นการซื้อขายยาเสพติดในโรงเรียน รีบแจ้งคุณครู

9 การตอบแทนบุญคุณพระศาสนา
บูชาพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยการปฏิบัติบูชา คือ รักษาศีล การให้ทาน และการเจริญสติภาวนา ศีล ภาวนา ทาน ทานคือ “การให้” สละความเห็นแก่ตัว 1.ให้วัตถุทาน เช่น การตักบาตร การถวายสังฆทาน การให้ขนมเพื่อน 2.การให้อภัยทาน เช่น การยกโทษผู้ที่ทำให้เราเดือดร้อน 3.การให้ธรรมทาน เช่น การบอกวิธีการทำความดีให้ ผู้อื่นทราบ ศีล คือ “ความสำรวมกาย วาจา ให้สงบ ไม่เบียดเบียนใคร” เยาวชนรักษาศีล 5 เป็นอย่างน้อย 1.ไม่ฆ่าสัตว์ 2.ไม่ลักทรัพย์ 3.ไม่ประพฤติผิดในกาม [ เช่น ไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร] 4.ไม่พูดโกหก 5.ไม่ดื่มสุราและไม่เสพสิ่งเสพติด หากมีโอกาส ถือ ศีลที่สูงขึ้น เช่น ศีล 8 หรือเมื่อบวชสามเณร ถือ ศีล 10 การภาวนาคือ “การทำให้จิตบริสุทธิ์ ปราศจากกิเลส[โลภ โกรธ หลง]” ทำได้ด้วยวิธีการ เจริญสติระลึกรู้กายและจิตบ่อยๆ จนรู้ความจริงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน ไม่มีของเรา ของเขา จนปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง จิตเป็นอิสระ ไม่มีความทุกข์ในจิตใจ

10 การตอบแทนบุญคุณพระมหากษัตริย์
ระลึกถึงบุญคุณพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทรงกอบกู้อิสรภาพและปกครองประเทศไทยด้วยความสงบ ร่มเย็น ทำตามพระบรมราโชวาทที่พระองค์ทรงสั่งสอนพวกเราชาวไทย

11 พระบรมราโชวาทสำหรับเยาวชน
“นักเรียนที่ยังก่อเรื่องวิวาท จนเกิดความเสียหายแก่ตน แก่โรงเรียน ขอให้สำนึกว่าการกระทำเช่นนั้น อาจกลายเป็นการทำลายอนาคตของตนไปได้อย่างคิดไม่ถึง ฉะนั้น ขอให้พยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้มีค่า เป็นคนเต็มคน ให้เป็นคนดีมีประโยชน์ให้ จงได้” [พระราชดำรัสในพิธีเปิดงานกรีฑา ศิลปหัตถกรรม ปี 2512] "...เด็ก ต้องทำตัวให้สุภาพอ่อนโยน หมั่นขยันเอา การเอางานเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยความเต็มใจอยู่เสมอ ให้ติดเป็นนิสัย จักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมี ประโยชน์และมีความเจริญมั่นคงในชีวิต.." [พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2529] "...เยาวชนทั้งหลายที่อยู่ในวัยเรียน ย่อมมีความมุ่งมั่นที่จะ ศึกษาวิชาการต่างๆ ให้ได้มากๆ เพื่อนำไปใช้ทำ ประโยชน์สร้างสมความสุขความเจริญ ให้แก่ตัวเองตลอดจนส่วนรวม แต่การใช้วิชาความรู้นั้นจำเป็น จะต้องใช้อย่างถูกต้องด้วยคุณธรรมและความสามารถ ที่เหมาะจึงจะได้ผลเต็มเปี่ยม...“ [พระบรมราโชวาทวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี2522] "...เด็ก เป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่ ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจำเป็น ที่จะต้องได้รับ การอบรมเลี้ยงดูอย่าง ถูกต้องเหมาะสมให้มีศรัทธามั่นคงใน คุณความดี มีความประพฤติเรียบร้อยสุจริต และมีปัญญา ฉลาดแจ่มใสในเหตุผล..." พระราชดำรัส พระราชทานในโอกาสปีเด็กสากล 1 มกราคม 2522 "...เด็กๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว ยังต้องหัดทำ การงานและทำความดีด้วย เพราะการทำงานจะช่วยให้ มีความสามารถมีความขยันอดทนพึ่งตนเองได้และ การทำดีนั้นจะช่วยให้มีความสุขความเจริญทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ ตกต่ำ..." [พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2530] "...เด็กๆ ต้องฝึกหัดอบรมทั้งกายทั้งใจให้เข้มแข็งเป็นระเบียบ และสุจริตเพื่อประโยชน์ของตนในภายหน้า เพราะคนที่ไม่ เข้มแข็งไม่สามารถควบคุมกายใจให้อยู่ระเบียบและความดี ยากนัก ที่จะได้ประสบความสำเร็จและความเจริญอย่างแท้จริงในชีวิต...“ พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2526

12


ดาวน์โหลด ppt เกร็ดความรู้ที่เยาวชนไทยควรทราบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google