งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกร็ดความรู้ที่เยาวชนไทย ควรทราบ Download ใน www.metteyya.info.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกร็ดความรู้ที่เยาวชนไทย ควรทราบ Download ใน www.metteyya.info."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกร็ดความรู้ที่เยาวชนไทย ควรทราบ Download ใน www.metteyya.info

2 เนื้อหาในการบรรยาย วินัยในการดำรงชีวิตประจำวัน ความเป็นผู้นำ จิตสำนึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

3 ทำไมต้องเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ เพราะสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์มีความสำคัญสูงสุดกับประเทศ สาม สถาบันนี้อยู่คู่ความเป็นชาติไทยมาโดยตลอด เยาวชนจึงต้องมีจิตสำนึก ในความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และเพื่อตอบแทนบุญคุณของสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพราะทุกสังคม ต้องมีผู้นำ การศึกษาความเป็นผู้นำทำให้ เยาวชนสามารถเป็น ผู้นำของสังคม นำพาสังคม ไปสู่ความสุข สงบและร่มเย็น ได้ เพื่อให้เยาวชนสามารถดำรงชีวิต โดยใช้กรอบของวินัย ช่วยส่งเสริม ให้เยาวชนอยู่ร่วมกันในสังคมได้ อย่างมีความสุข

4 วินัยในการดำรงชีวิตประจำวัน วินัย คือ กฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ หาก ฝ่าฝืนอาจต้องได้รับโทษ กล่าวอีกนัยหนึ่งวินัย คือ การควบคุมความประพฤติให้อยู่ในระเบียบ แบบแผนที่กำหนด ความหมายของวินัยในตนเอง [ ใช้ได้ทั้งเยาวชน และผู้ใหญ่ ] “ ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ หรือพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามที่ตาม กฎระเบียบของสังคม โดยเกิดจากความสำนึกขึ้นมาเอง แม้จะมีสิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อม [ เช่น คนชวนไปทำผิด วินัย ] หรือภายในจิตใจมาเป็นอุปสรรค ก็ยังคงไม่ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จะรักษากฎระเบียบไว้ ”

5 วินัยสงฆ์ คือ ศีล : พระภิกษุสงฆ์ ๒๒๗ ข้อ พระวินัยเป็นกฎหมายของพระภิกษุ เป็นเครื่องควบคุมความประพฤติการปฏิบัติตนของภิกษุให้ เป็นนักบวชที่น่าเคารพเลื่อมใส ทำให้ผู้พบเห็นเกิดความศรัทธาชื่นชมและมีใจโน้มเข้าหา เพื่อฟังธรรมต่อไป พระวินัยนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติตามเหตุที่บัง เกิดขึ้น เมื่อมีภิกษุทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม หรือทำความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้าก็ทรง ประชุมสงฆ์ ตรัสถามเรื่องราวจากภิกษุผู้กระทำผิดให้ได้ความกระจ่าง แล้วทรงชี้ให้เห็นโทษของความประพฤติ ผิดนั้นๆ พร้อมกับทรงชี้ทางที่ควรประพฤติให้สงฆ์ได้ทราบ พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันได้กำหนดวินัยสำหรับพระสงฆ์ใน สมัยพุทธกาลไว้ ๒๒๗ ข้อ อาบัติปาราชิกมี ๔ ประการ ได้แก่ การเสพเมถุน การลักทรัพย์ การฆ่ามนุษย์ และการอวดอุตริมนุสธรรม

6 วินัยสงฆ์ คือ ศีล : สามเณร 1. เว้นจากการทำสัตว์ที่มี ชีวิตให้ตกล่วงไป. 2. เว้นจากถือเอาพัสดุอัน เจ้าของมิได้ให้. 3. เว้นจากกรรมอันเป็น ข้าศึกแก่พรหมจรรย์.[ เว้น จากเพศสัมพันธ์ ] 4. เว้นจากการกล่าวเท็จ. 5. เว้นจากการดื่ม น้ำเมา คือ สุราและ เมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่ง ความประมาท. 6. เว้นจากบริโภคอาหารใน เวลาวิกาล. 7. เว้นจากฟ้อนรำ ขับ ร้อง ประโคมดนตรี และดู การเล่นที่เป็นข้าศึก. 8. เว้นจากการทัดทรงตกแต่ง ด้วยดอกไม้ของหอมและ เครื่องลูบไล้อันเป็นฐาน แห่งการแต่งตัว. 9. เว้นจากที่นั่งและที่นอนอัน สูงและใหญ่. 10. เว้นจากการรับทองและ เงิน.

7 องค์ประกอบของวินัยในตนเองที่ เยาวชนควรทราบ 1. ไม่ฆ่าคนหรือสัตว์ ไม่ว่าจะเล็กหรือ ใหญ่ 2. ไม่ลักทรัพย์หรือ ยักยอกทรัพย์ 3. ไม่ประพฤติผิดใน กาม 4. ไม่พูดโกหก หลอกลวง 5. ไม่พูดส่อเสียด นินทาว่าร้าย ยุยง ให้คนแตกแยกกัน 6. ไม่พูดหยาบคาย ให้ เป็นที่แสลงหูคนอื่น 7. ไม่พูดจาไร้สาระ หรือ เพ้อเจ้อ 8. ไม่โลภอยากได้ของ ของคนอื่น 9. ไม่คิดร้าย ผูกใจเจ็บ ปองร้ายผู้อื่น 10. ไม่เห็นผิดเป็นชอบ เช่น เห็นว่าพ่อแม่ไม่ สำคัญ บุญหรือกรรม ไม่มี มงคล คือเหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัติ นำมาจากบทมงคลสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่า คุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญหรือมี " มงคลชีวิต "

8

9


ดาวน์โหลด ppt เกร็ดความรู้ที่เยาวชนไทย ควรทราบ Download ใน www.metteyya.info.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google