งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกร็ดความรู้ที่เยาวชนไทยควรทราบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกร็ดความรู้ที่เยาวชนไทยควรทราบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกร็ดความรู้ที่เยาวชนไทยควรทราบ
Download ใน

2 เนื้อหาในการบรรยาย วินัยในการดำรงชีวิตประจำวัน ความเป็นผู้นำ จิตสำนึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

3 ทำไมต้องเรียนรู้เรื่องเหล่านี้
วินัยในการดำรงชีวิต ความเป็นผู้นำ เพื่อให้เยาวชนสามารถดำรงชีวิต โดยใช้กรอบของวินัย ช่วยส่งเสริม ให้เยาวชนอยู่ร่วมกันในสังคมได้ อย่างมีความสุข เพราะทุกสังคมต้องมีผู้นำ การศึกษาความเป็นผู้นำทำให้เยาวชนสามารถเป็น ผู้นำของสังคม นำพาสังคมไปสู่ความสุข สงบและร่มเย็นได้ จิตสำนึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพราะสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์มีความสำคัญสูงสุดกับประเทศ สามสถาบันนี้อยู่คู่ความเป็นชาติไทยมาโดยตลอด เยาวชนจึงต้องมีจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และเพื่อตอบแทนบุญคุณของสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

4 วินัยในการดำรงชีวิตประจำวัน
ความหมายของวินัยและวินัยในตนเอง วินัย คือ กฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ หากฝ่าฝืนอาจต้องได้รับโทษ กล่าวอีกนัยหนึ่งวินัยคือ การควบคุมความประพฤติให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่กำหนด ความหมายของวินัยในตนเอง[ใช้ได้ทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่] “ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ หรือพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามที่ตามกฎระเบียบของสังคม โดยเกิดจากความสำนึกขึ้นมาเอง แม้จะมีสิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อม[เช่น คนชวนไปทำผิดวินัย] หรือภายในจิตใจมาเป็นอุปสรรค ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จะรักษากฎระเบียบไว้”

5 วินัยสงฆ์ คือ ศีล : พระภิกษุสงฆ์ ๒๒๗ ข้อ
พระวินัยเป็นกฎหมายของพระภิกษุ เป็นเครื่องควบคุมความประพฤติการปฏิบัติตนของภิกษุให้เป็นนักบวชที่น่าเคารพเลื่อมใส ทำให้ผู้พบเห็นเกิดความศรัทธาชื่นชมและมีใจโน้มเข้าหาเพื่อฟังธรรมต่อไป พระวินัยนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติตามเหตุที่บังเกิดขึ้น เมื่อมีภิกษุทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม หรือทำความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้าก็ทรงประชุมสงฆ์ ตรัสถามเรื่องราวจากภิกษุผู้กระทำผิดให้ได้ความกระจ่าง แล้วทรงชี้ให้เห็นโทษของความประพฤติ ผิดนั้นๆ พร้อมกับทรงชี้ทางที่ควรประพฤติให้สงฆ์ได้ทราบ พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันได้กำหนดวินัยสำหรับพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลไว้ ๒๒๗ ข้อ ความผิดพระวินัยสูงสุดเรียก "ปาราชิก" อาบัติปาราชิกมี ๔ ประการ ได้แก่ การเสพเมถุน การลักทรัพย์ การฆ่ามนุษย์ และการอวดอุตริมนุสธรรม

6 วินัยสงฆ์ คือ ศีล : สามเณร
สามเณรมีสิกขาบท 10 คือ 1.เว้นจากการทำสัตว์ที่มีชีวิตให้ตกล่วงไป. 2.เว้นจากถือเอาพัสดุอันเจ้าของมิได้ให้. 3.เว้นจากกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์.[เว้นจากเพศสัมพันธ์] 4.เว้นจากการกล่าวเท็จ. 5.เว้นจากการดื่มน้ำเมา   คือ   สุราและเมรัย  อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท.            6.เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล. 7.เว้นจากฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี  และดูการเล่นที่เป็นข้าศึก.   8.เว้นจากการทัดทรงตกแต่งด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องลูบไล้อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว. 9.เว้นจากที่นั่งและที่นอนอันสูงและใหญ่. 10. เว้นจากการรับทองและเงิน.

7 องค์ประกอบของวินัยในตนเองที่เยาวชนควรทราบ
มีวินัยดี เป็น หนึ่งในมงคล 38 มงคล คือเหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัติ นำมาจากบทมงคลสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่า คุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญหรือมี "มงคลชีวิต" องค์ประกอบของวินัยในตนเองที่เยาวชนควรทราบ 1.ไม่ฆ่าคนหรือสัตว์ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ 2.ไม่ลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์ 3.ไม่ประพฤติผิดในกาม 4.ไม่พูดโกหก หลอกลวง 5.ไม่พูดส่อเสียด นินทาว่าร้าย ยุยงให้คนแตกแยกกัน 6.ไม่พูดหยาบคาย ให้เป็นที่แสลงหูคนอื่น 7.ไม่พูดจาไร้สาระ หรือ เพ้อเจ้อ 8.ไม่โลภอยากได้ของของคนอื่น 9.ไม่คิดร้าย ผูกใจเจ็บ ปองร้ายผู้อื่น 10.ไม่เห็นผิดเป็นชอบ เช่น เห็นว่าพ่อแม่ไม่สำคัญ บุญหรือกรรมไม่มี สรุปคือ เว้นในอกุศลกรรม 10

8 แบบอย่างสามเณรที่น่ายกย่อง
สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือ พระราหุล ต่อมาท่านเป็นพระสงฆ์ ได้รับการยกย่องว่าเป็น ผู้เลิศกว่าคนอื่นด้านใฝ่ศึกษาหาความรู้

9


ดาวน์โหลด ppt เกร็ดความรู้ที่เยาวชนไทยควรทราบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google