งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ทบทวน หน่วยที่ 1 ความสำคัญของ พระพุทธศาสนา 1. 2 ประเทศไทยมี พระพุทธศาสนาเป็น ศาสนาประจำชาติมา ตั้งแต่สมัยสุโขทัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ทบทวน หน่วยที่ 1 ความสำคัญของ พระพุทธศาสนา 1. 2 ประเทศไทยมี พระพุทธศาสนาเป็น ศาสนาประจำชาติมา ตั้งแต่สมัยสุโขทัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ทบทวน หน่วยที่ 1 ความสำคัญของ พระพุทธศาสนา 1

2 2 ประเทศไทยมี พระพุทธศาสนาเป็น ศาสนาประจำชาติมา ตั้งแต่สมัยสุโขทัย

3 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มี ต่อชาติไทย 1. พระพุทธศาสนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำ ค่าของชาติไทย - วัฒนธรรม ประเพณี เช่นการ ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียน การ ทอดกฐิน - พิธีการทางพุทธศาสนา เช่น งาน วันเกิด งานแต่งงาน งานวางศิลาฤกษ์ อาคารบ้านเรือน งานขึ้นบ้านใหม่ งานศพ งานพิธีกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะมีพระสงฆ์ รวมอยู่ด้วย * - เอกลักษณ์ของชาติไทย เช่น การ ทำความเคารพสิ่งก่อสร้างทาง พระพุทธศาสนา เช่น วัด โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ล้วนเป็นเอกลักษณ์ของชาติและเป็น มรดกล้ำค่าที่เราควรช่วยกันรักษาไว้ให้ มั่นคงถาวรสืบไป 3

4 พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการ พัฒนาชาติไทย สถาบันหลักที่สำคัญของชาติ 3 อย่าง 1. สถาบันชาติ 2 สถาบันศาสนา 3. สถาบันพระมหากษัตริย์ - ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย ร้อยละ 95 นับถือพระพุทธศาสนาดังนั้นศาสนาพุทธจึงเป็น ศาสนาประจำชาติ - พระพุทธศาสนามีส่วนสำคัญในการพัฒนา ประเทศชาติมาตั้งแต่ครั้งโบราณ คนไทยได้ อาศัยพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็น หลักทั้งในด้านการปกครอง การเมือง การ เศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้นผู้ปกครองหรือผู้นำ ประเทศจะต้องมีความยุติธรรม ความเมตตา กรุณา ความซื่อสัตย์สุจริต และคุณธรรมอื่น ๆ 4

5 5 - พระมหากษัตริย์ของไทยทรงนับ ถือพระพุทธศาสนา - นำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวในการ ปกครองบ้านเมือง

6 6 คนไทยจึงยึดมั่นต่อ หลักธรรมคำสอนทาง พระพุทธศาสนาจากอดีต จนถึงปัจจุบัน

7 7 ศาสนาจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว จิตใจ เป็นศูนย์รวมของ พุทธศาสนิกชน

8 8 นักเรียนเคยฟังธรรม ที่วัด ทำบุญตักบาตร เวียนเทียนที่วัดบ้าง หรือไม่

9 9 องค์ประกอบที่ทำให้ พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์ รวมจิตใจ ๑. หลักธรร ม ๒. พิธีกรรม ๓. ศาสน สถาน ๔. ผลจากการ ปฏิบัติธรรม

10 10 ๑. หลักธรร ม หลักธรรมของพระพุทธเจ้า สามารถพิสูจน์ได้ * ลงมือ ปฏิบัติ

11 11 ๒. พิธีกรรม * การทำบุญ เลี้ยงพระ * การบวช * การ ทอดกฐิน * การ ทอดผ้าป่า * การเวียน เทียน “ การปฏิบัติตามหลักธรรม ต้องมีความ ศรัทธาเป็นพื้นฐาน ”

12 12 ๓. ศาสน สถาน * พระพุทธศาส นามีศาสน สถานที่ สำคัญ คือ วัด * เป็นที่พำนัก ของภิกษุ สามเณร * เป็นสถานที่ ปฏิบัติธรรม

13 13 ๔. ผลจากการ ปฏิบัติธรรม * มีความสงบสุข ทางกายและใจ * พบความสุขความ เจริญในชีวิต


ดาวน์โหลด ppt 1 ทบทวน หน่วยที่ 1 ความสำคัญของ พระพุทธศาสนา 1. 2 ประเทศไทยมี พระพุทธศาสนาเป็น ศาสนาประจำชาติมา ตั้งแต่สมัยสุโขทัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google