งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวน หน่วยที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวน หน่วยที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวน หน่วยที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา 1
ทบทวน หน่วยที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา 1

2 ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

3 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อชาติไทย
พระพุทธศาสนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าของชาติไทย - วัฒนธรรม ประเพณี เช่นการทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียน การทอดกฐิน - พิธีการทางพุทธศาสนา เช่น งานวันเกิด งานแต่งงาน งานวางศิลาฤกษ์อาคารบ้านเรือน งานขึ้นบ้านใหม่ งานศพ งานพิธีกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะมีพระสงฆ์รวมอยู่ด้วย * - เอกลักษณ์ของชาติไทย เช่น การทำความเคารพสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนา เช่น วัด โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ล้วนเป็นเอกลักษณ์ของชาติและเป็นมรดกล้ำค่าที่เราควรช่วยกันรักษาไว้ให้มั่นคงถาวรสืบไป

4 พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย
สถาบันหลักที่สำคัญของชาติ 3 อย่าง 1. สถาบันชาติ 2 สถาบันศาสนา 3. สถาบันพระมหากษัตริย์ -ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย ร้อยละ 95 นับถือพระพุทธศาสนาดังนั้นศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาประจำชาติ - พระพุทธศาสนามีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติมาตั้งแต่ครั้งโบราณ คนไทยได้อาศัยพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักทั้งในด้านการปกครอง การเมือง การเศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้นผู้ปกครองหรือผู้นำประเทศจะต้องมีความยุติธรรม ความเมตตากรุณา ความซื่อสัตย์สุจริต และคุณธรรมอื่น ๆ

5 - พระมหากษัตริย์ของไทยทรงนับถือพระพุทธศาสนา
- นำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวในการปกครองบ้านเมือง

6 คนไทยจึงยึดมั่นต่อหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

7 ศาสนาจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชน

8 นักเรียนเคยฟังธรรมที่วัด ทำบุญตักบาตร เวียนเทียนที่วัดบ้างหรือไม่

9 องค์ประกอบที่ทำให้พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ
๑. หลักธรรม ๒. พิธีกรรม ๓. ศาสนสถาน ๔. ผลจากการปฏิบัติธรรม

10 ๑. หลักธรรม หลักธรรมของพระพุทธเจ้าสามารถพิสูจน์ได้ * ลงมือปฏิบัติ

11 ๒. พิธีกรรม * การทำบุญเลี้ยงพระ * การบวช * การทอดกฐิน * การทอดผ้าป่า
* การเวียนเทียน “ การปฏิบัติตามหลักธรรม ต้องมีความศรัทธาเป็นพื้นฐาน”

12 ๓. ศาสนสถาน * พระพุทธศาสนามีศาสนสถานที่สำคัญ คือ วัด * เป็นที่พำนักของภิกษุสามเณร * เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

13 ๔. ผลจากการปฏิบัติธรรม * มีความสงบสุขทางกายและใจ * พบความสุขความเจริญในชีวิต


ดาวน์โหลด ppt ทบทวน หน่วยที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google