งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2555 ของ กระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2555 ของ กระทรวงศึกษาธิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2555 ของ กระทรวงศึกษาธิการ

2 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รู้ศักยภาพ เขา รู้ศักยภาพเรา การเชื่อมโยงบริบททั้งภายในและ ภายนอก เพื่อ “ เท่าทัน และแข่งขันได้ ” เกษตรก รรม อุตสาหก รรม พาณิช ยกรรม ความคิ ด สร้างสร รค์ อำนวย การ / เฉพาะ ทาง 5 แท่งหลักสูตรของ 5 กลุ่มอาชีพ ยุโรป เอเชี ย อเมริ กา ออสเตร เลีย แอฟริ กา ทรัพยา กร ธรรมช าติ ภูมิอาก าศ ภูมิ ประเทศ ศิลปะ วัฒนธ รรม ทรัพยา กร มนุษย์ กลา ง เหนือ กทม. ใต้ อีสา น การจัดการศึกษาโดยเน้น พื้นที่เป็นฐาน สกศ. สกอ. สอศ. สพฐ. สป. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ การบริหารจัดการอย่าง บูรณาการ นโยบายภาพรวม / การวิจัยทาง การศึกษา วิชาการ / วิจัย ป. เอก ป. โท ป. ตรี เน้นสร้าง ผู้ประกอบการ วิชาชีพ หลักสูตรที่ เชื่อมโยงอาชีพ การศึกษาตลอด ชีวิต ป. ตรี ปวส. ปวช. ป.1 – ป.6 อนุบาล ม.3 - ม.6 ม.1 – ม.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 1. ปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน / โลก 5. การพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน 2. การพัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 6. การวิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้ 3. การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ 7. การเพิ่ม โอกาสทางการศึกษา 4. การพัฒนาครูทั้งระบบ 8. การส่งเสริมการมีงานทำ 9. การ บริหารจัดการกลยุทธ์ของ กท. ศธ.

3 ยุทธศาสตร์ เพื่อการ พัฒนาที่ ยั่งยืน 1 ประชาคม อาเซียน 2 สถานศึกษา และองค์ ความรู้ 3 เทคโนโลยี และ เครื่องมือ อุปกรณ์ 4 พัฒนาครู ทั้งระบบ 5 พัฒนา ศักยภาพ ผู้เรียน 6 วิจัยและ ถ่ายทอด องค์ ความรู้ 7 เพิ่มโอกาส ทาง การศึกษา 8 ส่งเสริม การมีงาน ทำ 9 บริหาร จัดการกล ยุทธ์ ศธ.

4 วิสัยทัศน์ ภายใน ปี 2555 กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นองค์กรหลักที่ทรงประสิทธิภาพในการ ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของชาติ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความมั่งคั่ง ทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม ให้กับประเทศ ด้วยฐานความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ และศักยภาพของประเทศ

5 พันธกิจ พัฒนา ยกระดับ และจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้ ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ ที่มั่งคั่ง และมั่นคง เพื่อเป็นบุคลากรที่มีวินัย เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

6 กรอบแนวคิด การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องมุ่งเน้น หลักการในการดำเนินงาน ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรตามศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งมีความ หลากหลายทางภูมิศาสตร์ และทรัพยากร การพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและอัจฉริยภาพของตนเอง เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการสร้างอาชีพระหว่างเรียนและเพิ่มรายได้ให้กับ ครู คณาจารย์ โดยการจัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ เพื่อลดปัญหา หนี้สินครู และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนให้คุ้นเคยกับระบบ เศรษฐกิจขนาดย่อยสู่เศรษฐกิจขนาดใหญ่เมื่อสำเร็จการศึกษา

7 กรอบแนวคิด (ต่อ) การพัฒนาครูทั้งระบบสู่การพัฒนาครูมืออาชีพ เพื่อให้ สร้างทรัพยากรบุคคลอย่างมีคุณภาพ ขยายโอกาสการศึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกกลุ่ม ด้วยกองทุน กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียนยากจนสามารถกู้ยืม และชำระคืนเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้เกิด การสร้างองค์ความรู้ใหม่ของผู้สอนและผู้เรียน สอดคล้องกับ ความเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย และสังคมโลก

8 กรอบแนวคิด (ต่อ) ดังนั้น ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาที่ยั่งยืน จึงยึด แนวคิดพื้นฐาน 3 ประการ เพื่อนำหลักการสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1. คำนึงถึงศักยภาพและบริบทตัวผู้เรียน 2. พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ และกระบวนการ เรียน การสอนให้ทัดเทียมอารยะประเทศ ด้วยการบริหาร จัดการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3. มุ่งสู่เป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันและยกระดับศักยภาพในการทำงานให้กับบุคลากร คนไทย ให้แข่งขันได้ในระดับสากล ง

9 เป้าหมาย เป้าหมายสำคัญเพื่อให้สามารถสร้างคนที่มี ศักยภาพแข่งขันได้ในระดับโลก ดังนี้ ปรับบทบาทการจัดการศึกษาให้ “รู้ศักยภาพ เขา รู้ศักยภาพเรา เท่าทัน และแข่งขันได้” ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี กระทรวงศึกษาธิการ จะสามารถพัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ ใน 5 กลุ่ม อาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ ใน 5 ภูมิภาคหลัก ของโลก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ง

10 เป้าหมาย (ต่อ) กรอบระยะเวลาของแผน กรอบระยะเวลาของแผน หมายถึง ช่วงเวลาในการดำเนินงาน ตาม แผน ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 2 ปีแรก หมายถึง ปี พ.ศ.2555-2556(2012-2013) และ 2 ปีหลัง หมายถึง ปี พ.ศ.2557-2558(2014-2015) (AEC 2015) ภูมิภาคหลักของโลก หมายถึง ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีป ออสเตรเลีย ทวีปแอฟริกา เพื่อให้คนไทย “รู้ศักยภาพเขา ” ศักยภาพของพื้นที่ หมายถึง ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ศักยภาพ ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและทำเลที่ตั้ง ศักยภาพ ของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต และศักยภาพของทรัพยากร มนุษย์ในแต่ละพื้นที่เพื่อให้คนไทย “รู้ศักยภาพเรา” กลุ่มอาชีพใหม่ หมายถึง กลุ่มหลักสูตรใหม่ ด้าน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และด้านวิชาการและ วิชาชีพเฉพาะ เพื่อให้คนไทยสามารถปรับตัว “เท่าทัน และแข่งขันได้”

11 ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาครูทั้งระบบ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริมการมีงานทำ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การบริหารจัดการกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ

12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ ประชาคมโลก การเป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และ การฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาค (Regional Education Hub) การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษากับนานา ประเทศ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการศึกษา การ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียน ครู คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษากับต่างประเทศ การส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน และการเรียนรู้ภาษาที่สาม และการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจัดหลักสูตร นานาชาติ หรือหลักสูตรสมทบร่วมกับสถาบันต่างประเทศ

13 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้อง ต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก ตามศักยภาพ ของแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ตามอัจฉริยภาพของ ผู้เรียนในแต่ละวิชาชีพ สร้างความเชื่อมโยง การศึกษาในทุกระดับ ให้ได้ผลผลิตเป็น ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า มีงานทำ มีขีด ความสามารถสูง เป็นกำลังสำคัญของประเทศ เพื่อแข่งขันได้ในเวทีสากล

14 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือ อุปกรณ์ จัดให้มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการจัด การศึกษา นำเทคโนโลยีชั้นสูงสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดความรู้ และการเรียนรู้ในแต่ละระดับ ให้มีคุณภาพ เพื่อผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดการผลิตองค์ความรู้ใหม่ และเป็นการเพิ่ม ช่องทางในการแบ่งปัน และส่งมอบองค์ความรู้ อย่างทั่วถึง

15 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาครูทั้งระบบ เปิดโอการให้ครูได้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่ ทันสมัย สามารถปรับวิทยฐานะ เพิ่มจำนวนผู้สอน ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม เข้ามา เป็นผู้สอนได้ รวมถึงการกย่องและเชิดชูเกียรติครู ทั้งครูในระบบ และนอกระบบ

16 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน จัดให้มีนโยบายด้านหลักสูตรการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนใน สาขาที่รัก และถนัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการพัฒนาตนเอง

17 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อ พัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ เพื่อพัฒนา หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการ เรียนรู้แบบสหวิทยาการ ที่ตอบสนองความ ต้องการของพื้นที่

18 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา มุ่งลดช่องว่างการเข้าถึงการศึกษา และ องค์ความรู้ สร้างทางเลือกทางการศึกษา เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

19 ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การส่งเสริมการมีงานทำ สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถประกอบ ธุรกิจตามศักยภาพของพื้นที่ โดยบทบาทของ สถานศึกษาจะแตกต่างกันในห่วงโซ่อุปทาน (SCM) ตั้งแต่ระบบการผลิต ระบบการตลาด และการจัดจำหน่าย ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล โดยให้ขึ้นอยู่กับ ศักยภาพของโรงเรียน และศักยภาพของพื้นที่ นั้นๆ

20 ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การบริหารจัดการกลยุทธ์ของ กระทรวงศึกษาธิการ ปรับโครงสร้างการบริหารภายใน กระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เกิดการทำงาน แบบบูรณาการหน่วยงานภายใน ภายนอก กระทรวงฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดทำ ยุทธศาสตร์รายจังหวัด โดยจัดแบ่งพื้นที่และ กำหนดผู้รับผิดชอบตามภูมิภาคอย่างชัดเจน และมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ ที่บูรณาการมากยิ่งขึ้น

21 โครงการสำคัญ (Flagship) โครงการกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู โครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) โครงการกองทุนตั้งตัวได้ โครงการครูคลังสมอง โครงการปฏิรูปเงินเดือนและค่าตอบแทน โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ โครงการวิจัยศักยภาพพื้นที่ กำหนดโครงการสำคัญเร่งด่วน (Flagship) เพื่อให้การ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ จากนโยบายสู่การปฏิบัติได้เร็ว ได้แก่ จำนวน 20 โครงการ ที่สอดคล้องกับ 9 ประเด็นยุทธศาสตร์

22 โครงการสำคัญ (Flagship) (ต่อ) โครงการพัฒนาผู้นำตามธรรมชาติ โครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Ned Net) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการเทียบระดับการศึกษา โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัย โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิเตอร์แท็บเล็ต 1 อำเภอ 1 ทุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

23 โครงการสำคัญ (Flagship) (ต่อ) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก โครงการพัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจเพื่อการศึกษา โครงการพัฒนาการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน โครงการมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการ


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2555 ของ กระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google