งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัส ส 43102 เรื่อง พระ ไตรปิฏก ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ โรงเรียนวังไกล กังวล ครูศศิเพ็ญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัส ส 43102 เรื่อง พระ ไตรปิฏก ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ โรงเรียนวังไกล กังวล ครูศศิเพ็ญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัส ส 43102 เรื่อง พระ ไตรปิฏก ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ โรงเรียนวังไกล กังวล ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจโครงสร้าง ความหมาย ของ พระไตรปิฎก และเรื่องน่ารู้จาก พระไตรปิฎก

3 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ แผนผัง พระไตรปิฎก แผนผัง พระไตรปิฎก พระวินัยปิฏก พระสุตตันตปิฏก พระอภิธัมมปิฏก 1. มหาวิภังค์ 2. ภิกขุนีวิภังค์ 3. มหาวัคค์ 4. จุลลวัคค์ 5. ปริวาร 1. ทีฆนิกาย 2. มัชฌิมนิกาย 3. สังยุตตนิกาย 4. อังคุตรนิกาย 5. ขุททกนิกาย 1. ธัมมสังคณี 2. วิภังค์ 3. ธาตุกถา 4. ปุคคลบัญญัติ 5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐาน

4 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ คุณค่าและความสำคัญ 1. เป็นที่สถิตของพระพุทธเจ้า พระธรรมวินัยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า

5 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ คุณค่าและความสำคัญ 2. ได้ทำหน้าที่ของพระธรรม มีพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

6 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ คุณค่าและความสำคัญ 3. เป็นที่รองรับพระสงฆ์ พระสงฆ์เกิดได้จากการอุปสมบทตาม บทบัญญัติในพระวินัยปิฎก

7 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ คุณค่าและความสำคัญ 4. เป็นที่ปรากฏแห่งพระสัทธรรม 3 ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ

8 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ คุณค่าและความสำคัญ 5. เป็นระบบฝึกฝนพัฒนาครบวงจร เน้นศีล สมาธิ และปัญญา

9 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ คุณค่าและความสำคัญ 6. เป็นมรดกที่พระพุทธเจ้ามอบให้ พระธรรมวินัยเป็นศาสดา

10 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ มหาสาโรปมสูตร การบวชประพฤติธรรม เปรียบเหมือนบุรุษต้องการแก่นไม้

11 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ ลาภ สักการะ ชื่อสียง บวชแล้วได้ กิ่งและใบ ของศาสนา

12 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ รักษา ศีล สมบูรณ์ บวชแล้วได้ สะเก็ด ของศาสนา

13 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ รักษา ศีล ปฏิบัติ สมาธิ บวชแล้วได้ เปลือก ของศาสนา

14 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ ปฏิบัติ ได้ ญาณทั สสนะ บวชแล้วได้ กระพี้ ของศาสนา

15 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ ปฏิบัติ ได้ อาสวักขย ญาณ “ วิมุตติ ” บวชแล้วได้ แก่น ของศาสนา

16 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ ชม วีดี ทัศน์ อานิสงส์ของ การบวช 30 นาที


ดาวน์โหลด ppt ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัส ส 43102 เรื่อง พระ ไตรปิฏก ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ โรงเรียนวังไกล กังวล ครูศศิเพ็ญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google