งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน เป็น วันที่พุทธศาสนิกชนแสดงความเคารพต่อ พระสงฆ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน เป็น วันที่พุทธศาสนิกชนแสดงความเคารพต่อ พระสงฆ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน เป็น วันที่พุทธศาสนิกชนแสดงความเคารพต่อ พระสงฆ์

3 อาสาฬหบูชาย่อมาจากคำว่า อาสาฬหบูรณ มีบูชา แปลว่า การบูชาพระในวัน เพ็ญเดือน ๘ ถ้าปีใดมีเดือน ๘ สองครั้ง ก็จะเลื่อนไปเป็น วัน ขึ้น๑๕ ค่ำเดือน ๘ หลัง

4 วันอาสาฬหบูชา หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก จึง ถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศ พระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก จึงถือได้ว่า พระองค์ได้ทรงกลาย เป็นสมเด็จ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยสมบูรณ์

5

6

7 1) เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา 2) เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักร์ ประกาศ สัจจธรรม อันเป็นองค์แห่ง พระสัมมาสัมโพธิญาณ

8 3) เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญา โกณฑัญญะ ได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา 4) เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะสมบูรณ์ เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระ ธรรม พระสงฆ์

9 หลังจาก สมเด็จพระพุทธองค์ ได้ตรัสรู้ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 แล้ว ได้ทรงใช้เวลาทบทวนสัจธรรมและทรงคำนึงว่า ธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นี้ลึกซึ้งมาก ยากที่ผู้อื่นจะรู้ตาม แต่อาศัย พระกรุณานี้เป็นที่ตั้ง จึงทรงพิจารณาแบ่งบุคคลออกเป็น 4 ประเภท (บัว 4 เหล่า) คือ

10 1) อุคฆฏิตัญญู ดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ พวกที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียว เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมก็ สามารถรู้ และเข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ เมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานทันที 2) วิปัจจิตัญญู ดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำ พวกที่มีสติปัญญาปานกลาง เป็น สัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมแล้ว พิจารณาตามและได้รับการอบรม ฝึกฝนเพิ่มเติม จะสามารถรู้และเข้าใจ ได้ในเวลาอันไม่ช้า

11 3) เนยยะ ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ พวกที่มีสติปัญญาน้อย แต่เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณา ตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มอยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อ มี สติมั่นประกอยด้วยศรัทธา ปสาทะ ในที่สุดก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในวันหนึ่ง ข้างหน้า 4) ปทปรมะ ดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม พวกที่ไร้สติปัญญา และยังเป็น มิจฉาทิฏฐิ แม้ได้ฟังธรรมก็ไม่อาจเข้าใจ ความหมายหรือรู้ตามได้ ไร้ซึ่งความเพียร ไม่มีโอกาสที่จะเบ่งบานขึ้นมา

12

13 ในพระสูตรนี้ มีเนื้อหาแสดงถึงการปฏิเสธส่วนที่สุดสองอย่าง และเสนอแนวทางดำเนินชีวิตโดยสายกลางอันเป็นแนวทางใหม่ให้ มนุษย์ มีเนื้อหาแสดงถึงขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุ ถึงอริยสัจทั้ง 4 คืออริยมรรคมีองค์ 8 โดยเริ่มจากทำความเห็นให้ถูก ทางสายกลางก่อน เพื่อดำเนินตามขั้นตอนการปฏิบัติรู้เพื่อละทุกข์ทั้ง ปวง เพื่อความดับทุกข์ อันได้แก่นิพพาน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา

14

15

16

17 1. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามที่เป็นจริง 2. สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ คิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม 3. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กล่าวคำสุจริต 4. สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ คือ ทำการที่สุจริต 5. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต 6. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่วบำเพ็ญดี 7. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทำการด้วยจิตสำนึกเสมอ ไม่เผลอพลาด 8. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน

18

19

20

21

22 ดวงตา ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแก่พระองค์ว่า นี้เป็นทุกข์ อันควรกำหนดรู้ และพระองค์ ได้กำหนดรู้แล้ว นี้เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ อันควรละ และพระองค์ ได้ละแล้ว นี้เป็นความดับทุกข์ อันควรทำให้แจ้ง และพระองค์ ได้ทำให้แจ้งแล้ว นี้เป็นหนทางดับทุกข์ อันควรเจริญ และพระองค์ ได้เจริญแล้ว

23 ในวันอาสาฬหบูชานี้ ชาวพุทธควรถือเป็นหน้าที่อันสำคัญ ยิ่งที่จะพึงประกอบการบูชาทั้งส่วนอามิส บูชา และปฏิบัติบูชา โดยเฉพาะการปฏิบัติบูชานั้น ควรปฏิบัติตนตามหลักธรรม ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา คือ อริยมรรค 8 กล่าวโดยสรุปก็คือ ควรปฏิบัติตน ให้มีศีล สมาธิ ปัญญา เมื่อปฏิบัติได้ดังนี้ ชื่อว่าได้บูชาพระพุทธองค์ ด้วยการบูชาอย่างยิ่ง

24 ทำบุญตักบาตร

25 เข้าวัด-ฟังธรรม

26 ปล่อยนก-ปล่อยปลา

27 การเวียนเทียน


ดาวน์โหลด ppt วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน เป็น วันที่พุทธศาสนิกชนแสดงความเคารพต่อ พระสงฆ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google