งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัน เข้าพรรษา ปี 2552 ตรงกับวันที่ 8 กรกฎาคม พ. ศ.2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัน เข้าพรรษา ปี 2552 ตรงกับวันที่ 8 กรกฎาคม พ. ศ.2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัน เข้าพรรษา ปี 2552 ตรงกับวันที่ 8 กรกฎาคม พ. ศ.2552

2 ความสำคัญและประโยชน์ของการเข้าพรรษา 1. ช่วงเข้าพรรษานั้นเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านประกอบ อาชีพทำไร่นา ดังนั้นการกำหนดให้ ภิกษุ สงฆ์หยุดการ เดินทางจาริกไปในสถานที่ต่างๆ ก็จะช่วยให้พันธุ์พืชของ ต้นกล้า หรือสัตว์เล็กสัตว์น้อย ไม่ได้รับความเสียหายจาก การเดินธุดงค์ ภิกษุ 2. หลังจากเดินทางจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนามา เป็นเวลา 8 - 9 เดือน ช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงที่ให้ พระภิกษุสงฆ์ได้หยุดพักผ่อน 3. เป็นเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะได้ประพฤติ ปฏิบัติธรรม สำหรับตนเอง และศึกษาเล่าเรียน พระธรรมวินัย ตลอดจนเตรียมการสั่งสอนให้กับประชาชนเมื่อถึง วัน ออกพรรษา ปฏิบัติธรรม พระธรรมวินัย วัน ออกพรรษา 4. เพื่อจะได้มีโอกาสอบรมสั่งสอนและบวชให้กับ กุลบุตร ผู้มีอายุครบบวช อันเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ต่อไป กุลบุตร พระพุทธศาสนา 5. เพื่อให้ พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็น การพิเศษ เช่น การทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน รักษาศีล เจริญภาวนา ถวาย จตุปัจจัย ไทยธรรม งดเว้น อบายมุข และมีโอกาสได้ฟัง พระธรรมเทศนา ตลอดเวลาเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชน จตุปัจจัย อบายมุข พระธรรมเทศนา

3 เมื่อถึงวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชน นิยมไป ทำบุญ ตักบาตร ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าจำนำพรรษา โดย มักจะจัดเครื่องสักการะเช่น ดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น มาถวายพระ ภิกษุ สามเณร หรือมีการ ช่วยพระทำความสะอาด เสนาสนะ ซ่อมแซม กุฏิวิหาร และ อื่นๆ โดยนิยมไปร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรมและ รักษา อุโบสถศีล กันที่ วัด บางคนอาจตั้งใจงดเว้น อบายมุข ต่างๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น งดเสพสุรา งดฆ่าสัตว์ เป็นต้น ซึ่ง พอสรุปกิจที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในพรรษากาลได้ดังนี้ พุทธศาสนิกชน ทำบุญ ตักบาตร ภิกษุ สามเณร เสนาสนะ กุฏิวิหารฟังเทศน์ อุโบสถศีล วัด อบายมุข 1.ร่วมกิจกรรมทำเทียนจำนำพรรษา 2.ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย แก่ ภิกษุ สามเณร ภิกษุ สามเณร 3.ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟัง พระธรรมเทศนา รักษา อุโบสถศีล ตลอดพรรษากาล พระธรรมเทศนา อุโบสถศีล 4.อธิษฐานตั้งใจทำความดี หรืองดการทำชั่วอย่างหนึ่ง อย่างใด เช่น งดเว้น อบายมุข ต่าง ๆ เป็นต้น อบายมุข

4 เหตุใดพระพุทธเจ้าจึงมีกำหนดให้ พระภิกษุอยู่จำพรรษาในฤดูฝน 30 ไม่ทำให้พืชผล ของชาวบ้าน เสียหาย พระสงฆ์จะได้ ฝึกปฏิบัติธรรม และศึกษาเล่า เรียน เพื่อให้ พุทธศาสนิกชนได้ ทำบุญตักบาตร และถวายเทียน ถูกทุกข้อ

5 รูปใดที่เกี่ยวข้องกับวัน เข้าพรรษา 30

6 เราควรจะถวายเทียนจำนำ พรรษา เนื่องในวันใด วัน เข้าพรรษ า วัน อาสาฬหบู ชา 15

7


ดาวน์โหลด ppt วัน เข้าพรรษา ปี 2552 ตรงกับวันที่ 8 กรกฎาคม พ. ศ.2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google