งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เข้าสู่คำถาม. 1. ศาสนาประจำชาติของคนไทยคือ ศาสนาใด ? ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เข้าสู่คำถาม. 1. ศาสนาประจำชาติของคนไทยคือ ศาสนาใด ? ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เข้าสู่คำถาม

2

3 1. ศาสนาประจำชาติของคนไทยคือ ศาสนาใด ? ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม

4 2. ศาสนาใดที่คนทั่วโลกนับถือมาก ที่สุด ? ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม

5 3. คนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วน ใหญ่นับถือศาสนาใด ? ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม

6 4. ศาสดาของศาสนาพุทธ คือใคร ? พระพุทธเจ้า พระเยซู นบีมูฮัมมัด

7 5. พระพุทธเจ้าประสูติที่ใด ? กุสินารา สวนลุมพินี อุรุกราเสนานิคม

8 6. พระรัตนตรัย ประกอบด้วยอะไรบ้าง ? พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทำดีได้ดี ทำชั่วไปได้ชั่ว ทำดีได้ดี ทำชั่วไปได้ชั่ว

9 7. สาวกของพระพุทธเจ้า คือ ? พระพุทธ พระสงฆ์

10 8. หัวใจสำคัญของศาสนาพุทธ คือ ? โอวาท 3 โอวาท 3 พระรัตนตรัย

11 9. การบวชเณร ( บรรพชา ) จะทำได้เมื่อมี อายุกี่ปี ? 7 ปี 7 ปี 10 ปี 10 ปี

12 10. ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นอย่างไร ? คนเก่ง คนดี

13 You Lose! Your score is only 0 Point คะแนนคุณมีเพียง 0 คะแนน Your score is only 0 Point คะแนนคุณมีเพียง 0 คะแนน ลอง ใหม่ ลอง ใหม่

14 You Lose! Your score is only 1 Point คะแนนคุณมีเพียง 1 คะแนน Your score is only 1 Point คะแนนคุณมีเพียง 1 คะแนน ลอง ใหม่ ลอง ใหม่

15 You Lose! Your score is only 2 Point คะแนนคุณมีเพียง 2 คะแนน Your score is only 2 Point คะแนนคุณมีเพียง 2 คะแนน ลอง ใหม่ ลอง ใหม่

16 You Lose! Your score is only 3 Point คะแนนคุณมีเพียง 3 คะแนน Your score is only 3 Point คะแนนคุณมีเพียง 3 คะแนน ลอง ใหม่ ลอง ใหม่

17 You Lose! Your score is only 4 Point คะแนนคุณมีเพียง 4 คะแนน Your score is only 4 Point คะแนนคุณมีเพียง 4 คะแนน ลอง ใหม่ ลอง ใหม่

18 You Win! Your score is only 5 Point คะแนนคุณมีคะแนน 5 คะแนน Your score is only 5 Point คะแนนคุณมีคะแนน 5 คะแนน ลอง ใหม่ ลอง ใหม่

19 You Win! Your score is only 6 Point คะแนนคุณมีคะแนน 6 คะแนน Your score is only 6 Point คะแนนคุณมีคะแนน 6 คะแนน ลอง ใหม่ ลอง ใหม่

20 You Win! Your score is only 7 Point คะแนนคุณมีคะแนน 7 คะแนน Your score is only 7 Point คะแนนคุณมีคะแนน 7 คะแนน ลอง ใหม่ ลอง ใหม่

21 You Win! Your score is only 8 Point คะแนนคุณมีคะแนน 8 คะแนน Your score is only 8 Point คะแนนคุณมีคะแนน 8 คะแนน ลอง ใหม่ ลอง ใหม่

22 You Win! Your score is only 9 Point คะแนนคุณมีคะแนน 9 คะแนน Your score is only 9 Point คะแนนคุณมีคะแนน 9 คะแนน ลอง ใหม่ ลอง ใหม่

23 You Win! Your score is only 10 Point คะแนนคุณมีคะแนน 10 คะแนน Perfect Score!! คะแนนสูงสุดยินดีด้วยครับ Your score is only 10 Point คะแนนคุณมีคะแนน 10 คะแนน Perfect Score!! คะแนนสูงสุดยินดีด้วยครับ กลับสู่ หน้า หลัก กลับสู่ หน้า หลัก


ดาวน์โหลด ppt เข้าสู่คำถาม. 1. ศาสนาประจำชาติของคนไทยคือ ศาสนาใด ? ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google