งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เผด็จศักดิ์ ชอบธรรม กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เผด็จศักดิ์ ชอบธรรม กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เผด็จศักดิ์ ชอบธรรม กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

2 Vaccine coverage in < 5 years Thailand 2542, 2546, 2551, 2556 Vaccine 2542 2546 2551 2556 BCG 98 99 99.9 100 DTP3 97 98 98.7 99.4 OPV3 97 98 98.7 99.4 HB3 95 96 98.4 99.4 Measles 94 96 98.1 98.7 JE2 84 87 94.6 96.1 JE3 - 62 89.3 91.9 DTP4 90 93 96.5 97.8 DTP5 - 54 79.4 90.3 T2 (or booster) 90 93 93 98.4 National Immunization Program, Thailand

3 ลำดั บที่ ชนิด วัคซีน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 1BCG 14.33 13.5818.16 38.18 31.9 38.8 2HB 17.56 NA55.98 39.5232.1 37.8 3DTP-HB3 18.55 35.7957.08 59.76 63.4 60.9 4OPV3 44.97 55.0159.44 65.75 63.6 61 5MMR1 42.6350.7947.41 61.76 64.1 57.1 6DTP4 36.58 55.6057.08 51.98 58.5 54.1 7OPV4 37.31 55.1456.99 51.80 63.9 59 8JE2 38.39 55.1854.69 50.39 60.4 54.5 9JE3 33.62 53.3852.02 47.46 59 52.4 10DTP5 25.34 46.5346.41 41.91 55.2 54.8 11OPV5 26.73 45.9346.22 41.47 54.7 54.3 12MMR2 1.66 6.2226.07 10.67 33.3 21.6 13dT 1.144.9918.79 9.69 27 16.7 อัตราความครอบคลุมของการให้บริการวัคซีน ปีงบประมาณ 2552 - 2557 หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2557 ประมวลผลข้อมูลระหว่างเดือน ต. ค. 56 – มิ. ย. 57

4 1.รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคล ในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงาน เก็บไว้ 7.บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน จากสถานบริการอื่น การบันทึกข้อมูลการให้บริการ

5 1. รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7.บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถาน บริการอื่น การบันทึกข้อมูลการให้บริการ

6 ตัวอย่างรหัสวัคซีนใน EPI

7 รหัส วัคซีน ชื่อวัคซีน ภาษาอังกฤษ ชื่อวัคซีน ภาษาไทย ประเภท อายุ(เดือน) ชื่อโรคที่ป้องกัน รหัส ICD_10 _TM I11IPV1ไอพีวี1 2 เดือน โรคโปลิโอ Z24.0 I12IPV2ไอพีวี2 4 เดือนZ24.0 I13IPV3ไอพีวี3ฉีด6 เดือนZ24.0 I14IPV4ไอพีวี4 1 ปีครึ่งZ24.0 I15IPV5ไอพีวี5 4 ปีZ24.0 J11 JE1 : Lived attenuated เจอีเชื้อเป็น 1 9 เดือนขึ้นไป โรคไข้สมอง อักเสบเจอี Z24.1 J12 JE2 : Lived attenuated เจอีเชื้อเป็น 2 ฉีดห่างจากเข็มแรกอย่าง น้อย 3 เดือน Z24.1 M11MMRV1เอ็มเอ็มอาร์ วี1 ฉีดตั้งแต่อายุ 9 เดือน – 12 ปี โรคหัด-คางทูม- หัดเยอรมัน- อีสุกอีใส Z27.4,Z25.8 M12MMRV2เอ็มเอ็มอาร์ วี2 ฉีดกระตุ้นห่างจาก โด๊สแรกอย่างน้อย 6 สัปดาห์ Z27.4,Z25.8 ตัวอย่างรหัสวัคซีนนอก EPI

8 รหัสวัคซีน เพิ่มเติมใน EPI รหัสที่ใช้บันทึก (มาตรฐาน สนย.) ชื่อวัคซีน ภาษาอังกฤษ ชื่อวัคซีนภาษาไทยประเภทอายุ 072MMRSหัด คางทูม หัดเยอรมันฉีดป.1 073MMR2หัด คางทูม หัดเยอรมันฉีด2 ปี 6 เดือน 901dTCดีทีซีฉีดสำหรับการรณรงค์ ปี 2557-58 1. การให้วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน (MR)ในเด็กนักเรียนชั้น ป.1 (แต่เดิมให้ MMR ใน ป.1) 2. ปรับการให้วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมันในเด็ก ป.1 เป็นให้ ในเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน (เริ่ม ส.ค. 57) 3. รณรงค์ให้วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ในกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 20-50 ปี

9 การตรวจสอบรหัส วัคซีน ใน โปรแกรม JHCIS

10

11 รหัสข้อมูล รหัสยาและ เวชภัณฑ์

12 รหัสยาและเวชภัณฑ์ กลุ่มวัคซีน

13 การตรวจสอบรหัสวัคซีน 1.รหัสยาและเวชภัณฑ์ 2.รหัสมาตรฐาน J 1.รหัสยาและเวชภัณฑ์ 2.รหัสมาตรฐาน J 1)รหัสใน person_vaccine 2)รหัสในกลุ่มย่อย (WBC_vaccine, epi_vaccine, student_vaccine และ ANC_service 3)รหัสส่งออก (เมนู tool ส่งออก 18/21 แฟ้ม click ปุ่มกำหนด รหัสพื้นฐาน (ด้านล่าง) แถบ วัคซีน (ด้านซ้าย) 1)รหัสใน person_vaccine 2)รหัสในกลุ่มย่อย (WBC_vaccine, epi_vaccine, student_vaccine และ ANC_service 3)รหัสส่งออก (เมนู tool ส่งออก 18/21 แฟ้ม click ปุ่มกำหนด รหัสพื้นฐาน (ด้านล่าง) แถบ วัคซีน (ด้านซ้าย) โปรแกรม HOSxP, HOSxP PCU โปรแกรม JHCIS

14 1.รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิด เป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7.บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถาน บริการอื่น การบันทึกข้อมูลการให้บริการ

15 การบันทึก ข้อมูลการ ให้บริการสร้าง เสริมภูมิคุ้มกัน โรค

16

17

18 ตัวอย่างทะเบียนการให้บริการ วัคซีนในกระดาษ

19 ตัวอย่างทะเบียนติดตามการได้รับ วัคซีนในกระดาษ

20 สามารถค้นหาได้จาก ชื่อ สกุล HN หรือเลข ประจำตัวประชาชน โปรแกรม JHCIS

21 การบันทึกวัคซีน โปรแกรม JHCIS

22 การบันทึกวัคซีน ( ต่อ ) โปรแกรม JHCIS

23 การบันทึกความครอบคลุมวัคซีน ผ่าน หน้าการให้บริการ โปรแกรม JHCIS

24 การบันทึกความครอบคลุมวัคซีน ผ่าน หน้าการให้บริการ ( ต่อ ) โปรแกรม JHCIS

25 การบันทึกความครอบคลุมวัคซีน ผ่าน หน้าการให้บริการ ( ต่อ ) โปรแกรม JHCIS

26

27 ทะเบียนผู้รับบริการ โปรแกรม JHCIS

28 ทะเบียนผู้รับบริการ ( ต่อ ) โปรแกรม JHCIS

29 ตัวอย่าง ทะเบียน ผู้รับบริการ โปรแกรม JHCIS

30 ทะเบียนความครอบคลุม โปรแกรม JHCIS

31 ทะเบียนความครอบคลุม ( ต่อ ) โปรแกรม JHCIS

32 1.รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7.บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถาน บริการอื่น การบันทึกข้อมูลการให้บริการ

33  กรณี print out รายงานได้  ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลตั้งต้น เช่น จาก family folder หรือทะเบียนผู้รับบริการ (กระดาษ) กับ ทะเบียนผู้รับบริการที่ print out จากคอมพิวเตอร์ (ทะเบียน Y หรือทะเบียนที่ส่งออก excel)  กรณี print out รายงานไม่ได้  ตรวจสอบเป็นรายบุคคลกับข้อมูลผู้รับบริการหน้า จอคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของ การบันทึกข้อมูลการให้บริการ

34 โปรแกรม JHCIS

35 เปรียบเทียบความครบถ้วนถูกต้องของการบันทึกข้อมูลการใช้บริการ ระหว่าง Family Folder กับ ทะเบียน print out โปรแกรม JHCIS

36 ตัวอย่างการเปรียบเทียบความครบถ้วนถูกต้องของการบันทึกข้อมูล การให้บริการระหว่างทะเบียนในสมุด กับ ทะเบียน print out โปรแกรม JHCIS

37 1.รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7.บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถาน บริการอื่น การบันทึกข้อมูลการให้บริการ

38

39 การนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป

40 1.รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5.การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7.บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถาน บริการอื่น การบันทึกข้อมูลการให้บริการ

41 การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป เพื่อคาดประมาณ จำนวนวัคซีนใน การให้บริการและ ติดตามให้มารับ วัคซีนในครั้งต่อไป

42 1.รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7.บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถาน บริการอื่น การบันทึกข้อมูลการให้บริการ

43 การ Print out รายงานเก็บไว้ เพื่อสำรองข้อมูลการให้บริการที่บันทึกในคอมพิวเตอร์แล้ว เก็บไว้ตรวจสอบกรณีคอมพิวเตอร์เสีย ใช้การไม่ได้

44 1.รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7. บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับวัคซีนจากสถานบริการอื่น การบันทึกข้อมูลการให้บริการ

45 บันทึก “วัน/เดือน/ ปี ที่ได้รับ วัคซีน” กำกับ ทุกครั้ง การบันทึกข้อมูลรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่จากการได้รับวัคซีนจากที่อื่น ที่นี่ ที่อื่น ครั้ง หน้า

46 การบันทึก ข้อมูล รายละเอียด ผู้รับวัคซีนใน พื้นที่จากการ ได้รับวัคซีน จากที่อื่น ที่นี่ ที่ อื่น

47

48

49

50 1.บันทึกรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเป็นรายหมู่บ้าน 2.การเรียงลำดับรายชื่อ ในเด็ก  เรียงลำดับตามเดือนเด็กเกิด ในหญิงมีครรภ์  เรียงตามวันครบกำหนดคลอด 3. บันทึก “ว/ด/ป ที่ได้รับวัคซีน” กำกับทุกครั้ง ไม่ว่าจะได้รับ วัคซีนจากสถานบริการใด การจัดทำข้อมูลต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ วิธีการจัดทำทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีน กรณีจัดทำในสมุดหรือกระดาษ

51 1.จัดทำฐานข้อมูลเด็กอายุ 0-6 ปี และหญิงมีครรภ์ทุกคน ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบในแฟ้ม person 2.บันทึกรายละเอียดข้อมูลการให้วัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย ทุกคนที่มารับบริการตามข้อกำหนดของ สนย. ** บันทึกสถานที่รับวัคซีนให้ตรงกับความจริง Key in รับบริการจาก “ที่นี่” หรือ “ที่อื่น” 3. Print out รายงานการติดตามการได้รับวัคซีนของ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบเก็บไว้ การจัดทำข้อมูลต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ วิธีการจัดทำทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีน กรณีจัดทำในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผ่านฐานข้อมูลตามมาตรฐานของ สนย.

52 ตอนที่ 3 การบริหารจัดการข้อมูล ลำดับ ที่ รายการประเมิน คะแนน ที่ได้ น้ำหนัก คะแนน คะแนน ถ่วงน้ำหนัก หมายเหตุ 1. การบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนเป็นรายบุคคลผ่าน ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานของสำนัก นโยบายและยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้  BCG ในเด็กแรกเกิด * 1 - บันทึก = 1 - ไม่บันทึก = 0 * ตรวจสอบเฉพาะสถานบริการที่ ทำ คลอด และไม่คิดคะแนนสำหรับ สถานบริการที่ไม่มีการคลอด ** ตรวจสอบเฉพาะสถานบริการที่ให้ dT ในหญิงมีครรภ์  HB ในเด็กแรกเกิด * 1  DTP-HB, OPV, MMR, DTP, JE ในเด็กก่อนวัยเรียน 1  MMR, dT, OPV, BCG ในเด็ก ป. 1 1  dT ในเด็ก ป. 6 1  dT ในหญิงมีครรภ์ ** 1 2. การบันทึกชนิดของวัคซีนที่ให้ ตามรหัสวัคซีน ( ตัวเลข 3 หลัก ) ที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ครบถ้วน ถูกต้องดังนี้ ----2.1 รหัสวัคซีนโปรแกรม ที่บันทึก ตามมาตรฐาน สนย. (HOSxP, HOSxP PCU ตรวจสอบทั้ง person_vaccine และใน 4 กลุ่มย่อย ) ----2.2 รหัสส่งออก 18/21/43 แฟ้ม โปรแกรมที่บันทึก คือ ---------------- 2 - ถูกต้อง ทั้ง 2 รายการ = 1 - ถูกต้อง เพียง 1 รายการ = 0.5 - ไม่ถูกต้องทั้ง 2 รายการ = 0 ( ระบุชื่อวัคซีนที่ไม่ถูกต้อง..................................................................................)

53 4. การ print out ทะเบียน การให้วัคซีนในกลุ่มเด็กก่อน วัยเรียน 1 - มี print out รายงานและเก็บไว้เป็น หลักฐาน = 1 - สามารถ print out รายงานได้แต่ไม่ได้ เก็บไว้เป็นหลักฐาน = 0.5 - ไม่สามารถ print out รายงานได้ = 0 5. การบันทึกข้อมูลผู้รับวัคซีนเป็น รายบุคคลผ่านฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานของ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ครบถ้วนถูกต้องตรงกับความเป็นจริง (สุ่มกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีทั้งในและนอกพื้นที่รับผิดชอบ จาก แหล่งข้อมูลที่นำมา key in จำนวน 5 ราย แล้วตรวจสอบ การได้รับ วัคซีนครั้งล่าสุดของเด็กแต่ละราย ว่าได้บันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ อย่างครบถ้วนถูกต้องหรือไม่) 2 - ครบถ้วนถูกต้องทุกราย = 1 - ไม่ครบถ้วน / ไม่ถูกต้อง = 0 ลำดับที่รายการประเมิน คะแนน ที่ได้ น้ำหนัก คะแนน คะแนน ถ่วง น้ำหนัก เกณฑ์ให้คะแนน 3. การตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง ในการบันทึกข้อมูล (key in) การ ให้บริการวัคซีน ( ในโรงพยาบาลสอบถามที่คลินิก วัคซีนเด็กก่อนวัยเรียน ) 1 - ตรวจสอบ = 1 - ไม่ตรวจสอบ = 0

54 6.6. การจัดทำทะเบียนติดตามการ ได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (ให้เจ้าหน้าที่เลือกทะเบียนติด ตามที่จัดทำสมบูรณ์ที่สุด แล้ว สุ่มเด็กที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ จากทะเบียนดังกล่าวจำแนกเป็น เด็กอายุครบ 1-2 ปี 2-3 ปี 3-4 ปี และ 5-6 ปี กลุ่มละ 3 คน รวม12 คน แล้วตรวจสอบเด็กแต่ละคนว่า ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ กำหนดหรือไม่) 2 - มีบันทึกครบถ้วนตามเกณฑ์ จำนวน 9-12 ราย = 1 - มีบันทึกครบถ้วนตามเกณฑ์ จำนวน 5 - 8 ราย = 0.5 - มีบันทึกครบถ้วนตามเกณฑ์ น้อยกว่า 5 ราย = 0 ( กลุ่มอายุครบ 1-2 ปี นับจากวัน / เดือน / ปี ที่ประเมิน ตรวจสอบเด็กที่เกิด วันที่........... เดือน................ พ. ศ.............. ถึงวันที่........... เดือน................ พ. ศ.............. กลุ่มอายุครบ 2-3 ปี นับจากวัน / เดือน / ปี ที่ประเมิน ตรวจสอบเด็กที่เกิด วันที่........... เดือน................ พ. ศ.............. ถึงวันที่........... เดือน................ พ. ศ.............. กลุ่มอายุครบ 3-4 ปี นับจากวัน / เดือน / ปี ที่ประเมิน ตรวจสอบเด็กที่เกิด วันที่........... เดือน................ พ. ศ.............. ถึงวันที่........... เดือน................ พ. ศ.............. ( กลุ่มอายุครบ 5-6 ปี นับจากวัน / เดือน / ปี ที่ประเมิน ตรวจสอบเด็กที่เกิด วันที่........... เดือน................ พ. ศ.............. ถึงวันที่........... เดือน................ พ. ศ..............) ลำดับที่รายการประเมิน คะ แนนที่ ได้ น้ำหนัก คะแนน คะแนน ถ่วง น้ำหนัก เกณฑ์ให้คะแนน

55 อายุที่ประเมินช่วงระยะเวลาเด็กเกิด เด็กอายุครบ 1 - 2 ปีเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 20 เม.ย. 56 – 19 เม.ย. 57 เด็กอายุครบ 2 - 3 ปีเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 20 เม.ย. 55 – 19 เม.ย. 56 เด็กอายุครบ 3 - 4 ปีเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 20 เม.ย. 54 – 19 เม.ย. 55 เด็กอายุครบ 5 - 6 ปีเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 20 เม.ย. 52 – 19 เม.ย. 53 ลงประเมิน EPI วันที่ 20 เม.ย. 58 ได้รับวัคซีน BCG, HB1, … จนถึง MMR ประวัติการได้รับวัคซีน ในทะเบียนติดตาม ได้รับวัคซีน BCG, HB1, … จนถึง LAJE1 และ DTP4, OPV4 ได้รับวัคซีน BCG, HB1, … จนถึง DTP5 และ OPV5 ได้รับวัคซีน BCG, HB1, … จนถึง LAJE2

56 หัวข้อการประเมินร้อยละกิจกรรมที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ด้านการบริหารจัดการ ข้อมูล 77.7 / 81.6 ความรู้ 6 กิจกรรมหลัก ปฏิบัติ 11 กิจกรรมย่อย  มีการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง หลังบันทึกข้อมูล  มีการตรวจสอบทะเบียนให้บริการกลุ่ม <5 ปี และ Print out เป็นหลักฐาน  บันทึกทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีน ครบชุดครบถ้วนเป็นปัจจุบัน  มีการตรวจสอบบันทึกผู้รับวัคซีน DTP- HB ถูกต้อง  มีการบันทึกรายงานในกลุ่มนักเรียน ป.1, ป.6  รหัสวัคซีนถูกต้องตามมาตรฐาน สนย.  การบันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีน BCG  การบันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีน HB 36.1/38.8 40.3/34.7 54.1/56.3 59.7/77.7 61.7/59.7 66.7/86.1 68.6/___ 74.3/___ ฝ่ายเวชกรรมสังคมหรือเวชปฏิบัติชุมชน และ รพ. สต. ร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่า ผ่านเกณฑ์

57 สรุปภาพรวมการบันทึกข้อมูล EPI  ควรมีการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องหลังบันทึกข้อมูล  ควรมีการ Print out การ key in จากคอมพิวเตอร์เก็บไว้ เป็นหลักฐาน  จัดทำทะเบียนติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของ กลุ่มเป้าหมายให้มีความเป็นปัจจุบัน  ติดตามประวัติการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายแต่ละราย นำมาบันทึกให้ครบถ้วน  โรงพยาบาลควรมีการบันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีน BCG และ HB  โรงพยาบาล/รพสต. ควรบันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีนของ เด็กในพื้นที่รับผิดชอบไม่ว่าจะได้รับวัคซีนจากสถานบริการใด

58 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เผด็จศักดิ์ ชอบธรรม กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google