งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง : โรคของดินที่ ควรเฝ้าระวัง จัดทำโดย : กลุ่มผัก ตอน : 01 รายวิชา : การติดต่อสื่อสารทาง การเกษตร (520-241)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง : โรคของดินที่ ควรเฝ้าระวัง จัดทำโดย : กลุ่มผัก ตอน : 01 รายวิชา : การติดต่อสื่อสารทาง การเกษตร (520-241)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง : โรคของดินที่ ควรเฝ้าระวัง จัดทำโดย : กลุ่มผัก ตอน : 01 รายวิชา : การติดต่อสื่อสารทาง การเกษตร (520-241)

2 โรคของดินที่ควรเฝ้าระวัง โรคที่เป็นแต่ กำเนิด โรคทาง พันธุกรรม โรคสืบ เนื่องจาก สิ่งแวดล้อม โรคที่เกิด ภายหลัง โรคที่ควรระวังใน การใช้ประโยชน์ โรคที่เกิด สภาพแวดล้อม ของดินเปลี่ยนไป

3 โรคทาง พันธุกรรม ดินทรายจัด อุ้มน้ำได้น้อย ขาดความ อุดมสมบูรณ์ ดินปนกรวด มีกรวดปะปนมากในเนื้อดิน ทำให้ยากต่อการเพาะปลูก และหยั่งรากของพืช ดินเค็มชายทะเล ดินที่มีเกลือละลายได้อยู่สูง ทำให้พืชไม่สามารถดูดน้ำ และธาตุอาหารได้เป็นปกติ ดินเค็มบก ดินที่มีเกลือละลายได้อยู่ สูง พบมากในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

4 โรคสืบเนื่องจากสิ่งแวดล้อม ดินตื้น ทำให้พืชหยั่งรากได้น้อย และเสี่ยงต่อการขาดน้ำ ดินอินทรีย์ อินทรียวัตถุเป็นชั้นหนา ทำ ให้พืชไม่สามารถหยั่งราก ยึดเกาะได้ และล้มง่าย ดินแตกระแหง เป็นร่องลึกเมื่อแห้ง พืช เสี่ยงต่อเกิดปัญหาราก ขาดเมื่อดินแห้ง ดินด่าง เม็ดปูนสะสมในชั้นดิน ทำให้พืชขาดจุลธาตุ และเสี่ยงต่อการขาดน้ำ อย่างมาก ดินเปรี้ยว กรดจัด เกิดความเป็นพิษ ของอลูมินั่มและเหล็ก มี การตรึงฟอสฟอรัสสูงมาก

5 โรคที่ควรระวังในการใช้ประโยชน์ ดินในพื้นที่สูงชัน ดินที่อยู่บนภูเขา ซึ่งอาจจะ เกิดการชะล้างพังทลายได้ ง่าย และจะทำให้ดินป่วย เป็นโรคดินปนกรวด หรือดิน ตื้นได้ ดินที่มีกรดแฝง มีความเป็นกรดแฝงอยู่ในดิน สภาพน้ำขังไม่เป็นปัญหา หาก มีการระบายน้ำทำให้ชั้นกรด แฝงถูกอากาศ ดินปล่อยกรด ออกมาและกลายเป็นดินเปรี้ยว จัด ดินที่มีความเสี่ยงเป็นดินเค็ม ปกติแล้วดินนี้จะไม่เค็ม แต่มีการจัดการไม่ถูกต้อง เช่น การ ทำฝายกั้นน้ำในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ก็จะทำให้น้ำใต้ดินที่มี เกลือละลายอยู่ถูกยกสูงขึ้น และนำพาเกลือสู่ผิวแล้วทำให้ พื้นที่เหล่านั้นเกิดเป็นโรคดินเค็ม

6 ดินขาดความอุดม สมบูรณ์ ดินที่มีธาตุอาหารน้อยไม่ เพียงพอต่อการ เจริญเติบโตของพืช ดินแน่นทึบ ดินที่มีหน้าดินแน่นทึบ ทำ ให้เป็นอุปสรรคต่อการ เจริญเติบโตของรากหา อาหาร ดินดาน ดินที่มีชั้นดินดานแน่นทึบ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการ หยั่งรากของพืช ดินปนกรวด ดินที่มีกรวดปะปนมากใน เนื้อดิน เนื่องจากเกิดการชะ ล้างพังทลายของดิน โรคที่เกิดสภาพแวดล้อมของดินเปลี่ยนไป

7 ดินตื้น จำกัดรากพืชอยู่ตื้นขึ้น เกิด จากการชะล้างพังทลาย ของดินอย่างรุนแรง ดินกรด มีค่า pH ระหว่าง 4.5-5.0 ใน ชั้นหน้าดิน เนื่องจากการใช้ประโยชน์ ที่ดินอย่างต่อเนื่องยาวนาน ดินเปรี้ยว ดินที่มีค่า pH ต่ำกว่า 4.5 เนื่องจากการใช้ที่ดินโดย ประมาทในเขตใกล้ชายฝั่ง ทะเล ดินเค็ม ดินที่มีเกลือละลายได้อยู่สูง โดยเป็นภายหลังจากการใช้ ประโยชน์ที่ดินโดยประมาท โรคที่เกิดสภาพแวดล้อมของดินเปลี่ยนไป

8 ดิน แตกระแห ง ดินเค็ม ดินกรด ดินอินทรีย์ดินเปรี้ยวดินแน่นทึบ

9 ขอบคุณ ครับ / ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง : โรคของดินที่ ควรเฝ้าระวัง จัดทำโดย : กลุ่มผัก ตอน : 01 รายวิชา : การติดต่อสื่อสารทาง การเกษตร (520-241)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google