งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องบรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูลัดดา ปุจฉาการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องบรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูลัดดา ปุจฉาการณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องบรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูลัดดา ปุจฉาการณ์

2 Atmosphere

3 Troposphere Stratosphere Mesosphere Thermosphere Tropopause Mesopause Ionosphere Ozone layer Air Temperature know the vocabulary in a lesson

4 Oxygen Argon Nitrogen Carbon dioxide Helium Methane steamdust

5 บรรยากาศ หมายถึง อากาศที่ห่อหุ้มโลกของเรา ตั้งแต่ผิวโลกจนสูงขึ้นไปประมาณ 600 กิโลเมตร What is the atmosphere ? What is the air ? อากาศ หมายถึง อากาศที่ปกคลุมบริเวณเนื้อที่ซึ่ง มีขนาดเล็ก และบางกว่า

6 the importance of the Atmosphere 1. ช่วยปรับ อุณหภูมิของโลก ให้เหมาะกับ การดำรงชีวิตถ้าไม่ มีชั้นบรรยากาศ กลางวันโลก อุณหภูมิ 110 ˚C กลางคืนอุณหภูมิ - 180 ˚C 1. ช่วยปรับ อุณหภูมิของโลก ให้เหมาะกับ การดำรงชีวิตถ้าไม่ มีชั้นบรรยากาศ กลางวันโลก อุณหภูมิ 110 ˚C กลางคืนอุณหภูมิ - 180 ˚C

7 2. ช่วยป้องกัน อันตรายจาก รังสีต่าง ๆ จากดวง อาทิตย์ เช่น รังสี อัลตราไวโอเล ต จะถูก โอโซนดูดซับ ไว้บางส่วน ซึ่ง เป็นสาเหตุให้ เซลล์ผิวหนัง ถูกทำลายและ อาจทำให้เป็น มะเร็งผิวหนัง ได้

8 3. ช่วยป้องกัน อันตรายจาก อนุภาคต่าง ๆ ที่มาจากนอก โลก เช่น อุกกาบาตหรือ สะเก็ดจากดาว เคราะห์ต่าง ๆ เป็นต้น โดย อนุภาคเหล่านี้ จะเสียดสีกับ อากาศที่ห่อหุ้ม โลกและเกิด การลุกไหม้จน หมดหรือมี ขนาดเล็กลง ก่อนตกลงสู่พื้น โลก 3. ช่วยป้องกัน อันตรายจาก อนุภาคต่าง ๆ ที่มาจากนอก โลก เช่น อุกกาบาตหรือ สะเก็ดจากดาว เคราะห์ต่าง ๆ เป็นต้น โดย อนุภาคเหล่านี้ จะเสียดสีกับ อากาศที่ห่อหุ้ม โลกและเกิด การลุกไหม้จน หมดหรือมี ขนาดเล็กลง ก่อนตกลงสู่พื้น โลก

9 องค์ประกอบของแก๊สใน อากาศที่ไม่มีไอน้ำ 0.033% 20.946% 78.084% Nitrogen Oxygen Carbon dioxide gas is other 0.937% An element of gas in the air that has no the steam.

10 Thermosphere Mesosphere Stratosphere Troposphere Distribution is atmosphere

11 Troposphere - มีระยะความสูงจากผิวโลกขึ้น ไปไม่เกิน 15 km - อุณหภูมิลดลงตามระดับความ สูง (6.5 o C/km) - มีอากาศหนาแน่น และมีไอน้ำ มาก - มีการเคลื่อนที่ของอากาศทั้ง แนวระดับและแนวดิ่ง - เป็นชั้นที่มีความแปรปรวนลม ฟ้าอากาศต่างๆ เช่น เมฆ หมอก ฟ้าฝนคะนอง - มีความสำคัญทาง อุตุนิยมวิทยา

12 Stratosphere - มีระยะความสูงจาก Troposphere ขึ้นไปจนถึงระดับความสูง 50 km จากผิวโลก - อุณหภูมิค่อนข้างคงที่ หรือสูงขึ้นเล็กน้อยตาม ระดับความสูง - มีความชื้น และผงฝุ่น เล็กน้อย - มีแก๊สโอโซนในปริมาณ สูง แก๊สโอโซนช่วย ดูดกลืนรังสี อัลตราไวโอเลต จากดวงอาทิตย์ที่ลงมาสู่ ผิวโลกทำให้สิ่งมีชีวิตบน โลกปลอดภัยจาก อันตรายที่เกิดจากรังสี อัตราไวโอเลต

13 Stratosphere บรรยากาศชั้น Stratosphere มีความ สงบ เครื่องบินไอพ่น จึงนิยมบินในตอนล่าง ของบรรยากาศชั้นนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพ อากาศที่รุนแรงในชั้น Troposphere

14 Mesosphere - มีระยะความสูงจาก Stratosphere ขึ้นไปจนถึง ระดับความสูง 80 km จากผิวโลก - อุณหภูมิลดลงตามระดับ ความสูง - เมื่อมีวัตถุนอกโลกผ่าน เข้ามาจะเริ่มเกิด การ เผาไหม้

15 Thermosphere - มีระยะความสูงจาก Mesosphere ขึ้นไปจนถึง ระดับความสูง 400-500 km จากผิวโลก - อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็วในช่วงความสูง 100 km แรก หลังจากนั้น อัตราการเพิ่มขึ้นของ อุณหภูมิจะคงที่ - มีอุณหภูมิประมาณ 1,227-1,727 o C - ความหนาแน่นของ อากาศมีเล็กน้อย - โมเลกุลของแก๊สแตกตัว เป็นไอออนและมีประจุ ไฟฟ้า - บรรยากาศสามารถ สะท้อนคลื่นวิทยุได้

16 ไอโอโนสเฟียร์ แตกตัวเป็นไอออน ( อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ) มีบทบาทเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าใน บรรยากาศ ช่วยในการรับส่งคลื่นวิทยุบนโลก

17

18 Thermosphere

19

20

21 ให้นักเรียนวาดรูป ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในชั้นบรรยากาศชั้น ต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt เรื่องบรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูลัดดา ปุจฉาการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google