งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Logo เรื่อง คอมพิวเตอร์ จัดทำโดย นางสาว ชูขวัญ ไพรจิตร เลขที่ 28 นางสาว กัญญาภัค แก้วน วน เลขที่ 30 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Logo เรื่อง คอมพิวเตอร์ จัดทำโดย นางสาว ชูขวัญ ไพรจิตร เลขที่ 28 นางสาว กัญญาภัค แก้วน วน เลขที่ 30 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.11."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Logo เรื่อง คอมพิวเตอร์ จัดทำโดย นางสาว ชูขวัญ ไพรจิตร เลขที่ 28 นางสาว กัญญาภัค แก้วน วน เลขที่ 30 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.11

2 www.themegallery.comCompany Logo องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นอาจกล่าวได้ว่า ประกอบขึ้นจากเทคโนโลยีสองสาขาหลักคือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม สำหรับรายละเอียดพอสังเขปของแต่ละ เทคโนโลยีมีดังต่อไปนี้คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจดจำ ข้อมูลต่าง ๆ และปฏิบัติตามคำสั่งที่บอก เพื่อให้ คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ คอมพิวเตอร์ นั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อเชื่อมกันเรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้จะต้อง ทำงานร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกกันว่า ซอฟต์แวร์ (Software)

3 www.themegallery.comCompany Logo เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ใช้ในการ ติดต่อสื่อสารรับ / ส่งข้อมูล จากที่ไกลๆ เป็นการส่งของข้อมูลระหว่าง คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือที่อยู่ ห่างไกลกัน ซึ่งจะ ช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลหรือสารสนเทศไปยังผู้ใช้ ในแหล่งต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และทันการณ์ ซึ่งรูปแบบของข้อมูลที่รับ / ส่งอาจเป็นตัวเลข (Numeric Data) ตัวอักษร (Text) ภาพ (Image) และเสียง (Voice) เทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสาร หรือเผยแพร่สารสนเทศ ได้แก่ เทคโนโลยีที่ใช้ใน ระบบโทรคมนาคมทั้งชนิดมีสายและไร้สาย เช่น ระบบโทรศัพท์, โมเด็ม, แฟกซ์, โทรเลข, วิทยุกระจายเสียง, วิทยุโทรทัศน์, เคเบิ้ลใยแก้วนำ แสง คลื่นไมโครเวฟ และดาวเทียม เป็นต้น

4 www.themegallery.comCompany Logo เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ( ฟิสิกส์เกี่ยวกับอะตอม - ปรมาณู, โมเลกุล และเคมีฟิสิกส์, นิวเคลียร์ฟิสิกส์, การแผ่รังสี, การสะท้อน ของแม่เหล็ก - เกี่ยวกับเสียงอื่นๆ, การควบแน่น ภาวะตัวนำ ยิ่งยวด, เลเซอร์ออปติกส์, ควอนตัน, ดาราศาสตร์, วิทยาศาสตร์อวกาศ และวิชาฟิสิกส์อื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ) วิทยาศาสตร์เคมี ( เคมีอินทรีย์, เคมีอนินทรีย์และเคมี นิวเคลียร์, เคมีฟิสิกส์, โพลีเมอร์, เคมีอิเล็กทรอนิกค์ เช่น เซลล์แห้ง, แบตเตอรี่, เซลล์เชื้อเพลิง, กัดกร่อนโลหะ, การ แยกสารประกอบเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า, คอลลอยด์, เคมี วิเคราะห์และวิชาเคมีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ) วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ( เซลล์วิทยา, จุลชีววิทยา, ไวรัสวิทยา, ชีวเคมีและ ชีววิทยาโมเลกุล, เห็ดราวิทยา, ชีวฟิสิกส์, พันธุศาสตร์, พฤกษศาสตร์, แบคทีเรียวิทยาจุลชีววิทยา, สัตววิทยา, กีฏ วิทยา วิชาอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ยกเว้น วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการรักษาสัตว์และ คลินิค ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ( วิทยาศาตร์ด้านพื้นดิน - ธรณีวิทยา, ภูมิศาสตร์กายภาพและวิชาเกี่ยวกับแร่, ฟอสซิล, ปฐพีเคมี, ธรณีฟิสิกส์, อุตุนิยมวิทยา, วิทยาศาสตร์ด้านบรรยากาศ - ภูมิอากาศ, ภูมิศาสตร์ทางทะเล สมุทรศาสตร์, อุทกศาสตร์, ทรัพยากรน้ำ และที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ )

5 www.themegallery.comCompany Logo

6 www.themegallery.comCompany Logo การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทำให้ ทราบปัจจัยในด้านต่างๆ เทคโนโลยีมีมากมายหลายชนิดเช่น เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีพันธุกรรม และเทคโนโลยี สารสนเทศ เป็นต้น การจัดกลุ่มของเทคโนโลยีเมื่อ พิจารณา จากองค์ประกอบ สามารถบ่างออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เทคโนโลยีที่เป็นการสร้าง ได้แก่ การที่มนุษย์ได้ สร้างสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

7 www.themegallery.comCompany Logo เทคโนโลยีที่เป็นวิธีการ ได้แก่ การที่มนุษย์ได้เลือกวิธีการใด วิธีการหนึ่งในการทำงาน เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบาย มี ชีวิตที่ง่ายขึ้น เช่น การซักผ้าอาจจะซักด้วยมือหรือใช้เครื่อง ซักผ้า


ดาวน์โหลด ppt Logo เรื่อง คอมพิวเตอร์ จัดทำโดย นางสาว ชูขวัญ ไพรจิตร เลขที่ 28 นางสาว กัญญาภัค แก้วน วน เลขที่ 30 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google