งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการ เรียนรู้ที่ 6 น แรง. ความหมายของแรง แรงลัพธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการ เรียนรู้ที่ 6 น แรง. ความหมายของแรง แรงลัพธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการ เรียนรู้ที่ 6 น แรง

2 ความหมายของแรง แรงลัพธ์

3 แ ความหมาย ของแรง

4 แรง คือ ปริมาณที่กระทำกับวัตถุแล้วเป็นผลให้วัตถุเกิด การเปลี่ยนแปลงใน 4 ลักษณะ ดังนี้ 1. วัตถุที่หยุดนิ่งอาจเริ่มเคลื่อนที่ได้ 2. ความเร็วของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อาจ เปลี่ยนแปลงได้ 3. ทิศทางของการเคลื่อนที่ของวัตถุอาจ เปลี่ยนแปลงได้ 4. วัตถุอาจมีรูปร่างหรือขนาด เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ ซึ่งสามารถบอกขนาดและ ทิศทางได้ ค่าของแรงมีหน่วยวัดเป็น นิวตัน (N) โดย คำนวณได้จากผลคูณของน้ำหนักกับความเร่งของวัตถุ หรือ วัดได้โดยตรงจากเครื่องมือวัด เช่น เครื่องชั่งสปริง แร ง

5 แ แรงลัพธ์

6 ในกรณีมีแรงมากระทำกับวัตถุ 2 แรงขึ้นไป ( ทิศทาง เดียวกัน ทิศทางตรงข้ามกัน หรือหลายทิศทางพร้อมๆ กัน ) ต้องหาผลรวมของขนาดและทิศทางของแรงทั้งหมด หรือ แรงลัพธ์ เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงนั้น การหาแรงลัพธ์ของแรงที่กระทำกับวัตถุใน ทิศทางเดียวกัน แรง ลัพธ์ แรงลัพธ์จะมีขนาดเท่ากับผลบวกของขนาดของแรงย่อย ดังสมการ

7 ตัวอย่ าง

8

9 การหาแรงลัพธ์ของแรงที่กระทำกับวัตถุในทิศ ทางตรงข้าม กำหนดให้ทิศทางของแรงที่ไปทางหนึ่งเป็นบวก และ แรงที่มีทิศทางตรงข้ามเป็นลบ แรงลัพธ์จะมีขนาดเท่ากับ ผลต่างของขนาดของแรงย่อย ส่วนทิศทางของแรงลัพธ์จะ ขึ้นกับขนาดของแรงย่อย โดยวัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศทาง ของแรงย่อยที่มีขนาดมากกว่า แต่ถ้าแรงย่อยมีขนาดเท่ากัน วัตถุจะไม่เคลื่อนที่หรือหยุดนิ่ง โดยแรงลัพธ์สามารถหาได้ ดังสมการ

10 ตัวอย่ าง

11

12 ทั้ง 2 กรณีเป็นกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 ของนิวตัน เรียกว่า “ กฎแห่งความเฉื่อย ” ซึ่งกล่าวไว้ว่า “ ถ้าไม่มีแรง ภายนอกมากระทำต่อวัตถุ หรือแรงลัพธ์ที่มากระทำมีค่าเป็น ศูนย์ วัตถุจะไม่เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ ” 1. แรงลัพธ์มีค่าเป็นศูนย์กระทำ กับวัตถุหยุดนิ่ง วัตถุจะรักษาสภาพ หยุดนิ่งไว้ หรือไม่เปลี่ยนสภาพการ เคลื่อนที่ 2. แรงลัพธ์มีค่าเป็นศูนย์กระทำ กับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ด้วย ความเร็วค่าหนึ่ง วัตถุจะรักษาสภาพ การเคลื่อนที่เดิมเอาไว้และจะ เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดิมด้วย ความเร็วคงตัวนั้นตลอดไป ในกรณีที่แรงลัพธ์เป็นศูนย์ วัตถุจะรักษาสภาพการ เคลื่อนที่เดิมไว้ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

13 สรุปทบทวนประจำหน่วย การเรียนรู้ที่ 6 แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ ที่สามารถบอกขนาดและทิศทาง ที่แน่นอนได้ แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงทั้งหมดที่กระทำกับวัตถุ การคำนวณหาแรงลัพธ์ ถ้าแรงย่อยที่กระทำต่อวัตถุมี ทิศทางเดียวกัน แรงลัพธ์จะมีขนาดเท่ากับผลบวกของแรง ย่อย ถ้าแรงย่อยที่กระทำต่อวัตถุมีทิศทางตรงข้ามกัน แรง ลัพธ์จะมีขนาดเท่ากับผลต่างของแรงย่อย โดยวัตถุจะ เคลื่อนที่ไปตามทิศทางของแรงที่มีขนาดมากกว่าเสมอ ถ้าแรงย่อยที่มีขนาดเท่ากันกระทำต่อวัตถุในทิศทาง ตรงกันข้าม แรงลัพธ์จะมีค่าเป็นศูนย์ ถ้าแรงลัพธ์มีค่าเป็นศูนย์กระทำต่อวัตถุหยุดนิ่ง วัตถุจะ รักษาสภาพหยุดนิ่งเอาไว้ ถ้าแรงลัพธ์มีค่าเป็นศูนย์กระทำต่อวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ วัตถุจะเคลื่อนที่โดยรักษาสภาพการเคลื่อนที่เดิมไว้ และ เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการ เรียนรู้ที่ 6 น แรง. ความหมายของแรง แรงลัพธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google