งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังกอ บ้านหนองเซา ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัด นครพนม แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2561 งบประมาณ 420.000 ล้านบาท สำนักงาน ก่อสร้าง 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังกอ บ้านหนองเซา ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัด นครพนม แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2561 งบประมาณ 420.000 ล้านบาท สำนักงาน ก่อสร้าง 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังกอ บ้านหนองเซา ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัด นครพนม แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2561 งบประมาณ 420.000 ล้านบาท สำนักงาน ก่อสร้าง 7

2 ที่ตั้งโครงการ โครงการประตูระบายน้ำ ห้วยบังกอ ตั้งอยู่ที่ พิกัด 48 QVE 783-117 ระวาง 5943 I บ้านหนองเซา ตำบลท่า ค้อ อำเภอเมือง จังหวัด นครพนม โดยทำการ ก่อสร้างในลำห้วยบังกอ สำนักงาน ก่อสร้าง 7

3 ความเป็นมา จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายมอบหมายให้กรม ชลประทานศึกษาโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ปิด กั้นลำน้ำต่างๆ ที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง เพื่อบริหารจัดการ น้ำอย่างสมบรูณ์แบบ ซึ่งทางกรมชลประทานได้ ทำการศึกษาเพื่อจัดทำแผนงานสำหรับโครงการต่างๆ กรมชลประทานได้ประสานงานกับสำนักงาน ชลประทานที่ 7 เพื่อจัดทำรายงานวางโครงการ ชลประทานขนาดกลางประตูระบายน้ำห้วยบังกอ ได้ ตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นพบว่า สถานที่ดังกล่าว อยู่ใกล้ปากแม่น้ำ เหมาะสมจะเป็นประตูระบายน้ำ เพื่อ ป้องกันอุทกภัยจากแม่น้ำโขงในฤดูน้ำหลากและเก็บกัก น้ำใช้ในฤดูแล้ง สำนักงาน ก่อสร้าง 7

4 วัตถุประสงค์ของ โครงการ - เพื่อช่วยในการ ระบายน้ำในช่วงฤดูฝน และเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อ การเกษตร ฤดูฝน ประมาณ 5,000 ไร่ ฤดู ร้อนประมาณ 2,000 ไร่ - เพื่อป้องกันน้ำจาก แม่น้ำโขงหนุนและไหล ย้อนกลับเข้ามาท่วมพื้นที่ เกษตรกรรมที่อยู่ริมห้วย บังกอ สำนักงาน ก่อสร้าง 7

5 อาคารหัวงานและอาคารประกอบ ประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบบานตรง รับน้ำ 2 ทาง มีสันฝายแข็งสูง 3.00 เมตร ช่องระบาย น้ำกว้าง 6.00 เมตร สูง 7.75 เมตร จำนวน 8 ช่อง ระดับหลังทำนบดินระดับ + 144.50 ( รทก.) ระดับหลังตอม่อระดับ + 140.50 ( รทก.) ระดับเก็บกักระดับ + 138.00 ( รทก.) ระดับธรณีบานระดับ + 132.00 ( รทก.) ระดับพื้นประตูระบายน้ำ ระดับ + 129.00 ( รทก.)

6 ผลความก้าวหน้าในการ ดำเนินการ การศึกษาความเหมาะสมดำเนินการแล้ว การสำรวจภูมิประเทศ ดำเนินการแล้ว การสำรวจธรณีวิทยา ดำเนินการแล้ว การออกแบบ ดำเนินการแล้ว การจัดหาที่ดิน จ่ายค่าที่ดินและทรัพย์สินไปแล้ว รวม 95 % เคยผ่านขั้นตอนประกวดราคาแล้วแต่ถูกยกเลิก ผลการประกวดราคา เนื่องจากไม่มีงบประมาณ สำนักงาน ก่อสร้าง 7

7 การจัดหาที่ดิน จ่าย ค่าที่ดินและทรัพย์สิน ไปแล้วรวม 95 % การจัดหาที่ดิน จ่าย ค่าที่ดินและทรัพย์สิน ไปแล้วรวม 95 %

8 ราคาค่าก่อสร้างและแผนงาน ก่อสร้าง แผนงานก่อสร้าง 4 ปี โดยมีแผนใช้จ่าย งบประมาณดังนี้ งบประมาณปี 2558 82.400 ล้านบาท งบประมาณปี 2559 133.900 ล้านบาท งบประมาณปี 2560 133.900 ล้านบาท งบประมาณปี 2561 69.800 ล้านบาท รวม 420.00 ล้าน บาท รวม 420.00 ล้าน บาท สำนักงาน ก่อสร้าง 7

9

10 นางมนพร เจริญศรี ส. ส. เพื่อไทย ติดตาม


ดาวน์โหลด ppt โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังกอ บ้านหนองเซา ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัด นครพนม แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2561 งบประมาณ 420.000 ล้านบาท สำนักงาน ก่อสร้าง 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google