งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ด. ช. สุรสีห์ กรองใจ ป.4/4 เลขที่ 17  ทรัพยากรน้ำ  ทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร พระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ด. ช. สุรสีห์ กรองใจ ป.4/4 เลขที่ 17  ทรัพยากรน้ำ  ทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร พระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โดย ด. ช. สุรสีห์ กรองใจ ป.4/4 เลขที่ 17

3  ทรัพยากรน้ำ  ทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร พระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยพระราชทานแก่ คณะ ผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ว่า  หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิต นั้นอยู่ที่น้ำ ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ [3] [3]  โครงการตามพระราชดำริของพระองค์ มีทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย รวมไปถึงการบำบัดน้ำเสีย โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมีทั้ง โครงการขนาดใหญ่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมได้ เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่จังหวัด ลพบุรี จนถึงโครงการขนาดกลางและเล็กจำพวก ฝาย อ่างเก็บน้ำ โดย พระองค์ทรงคำนึงถึงลักษณะของภูมิประเทศ สภาพแหล่งน้ำ ความ เหมาะสมด้านเศรษฐกิจ ประชาชนที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจาก โครงการ มาเป็นหลักในการพิจารณา พระองค์ได้ทรงวิจัยและริเริ่ม โครงการฝนหลวง เพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้งสำหรับพื้นที่นอกเขต ชลประทาน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนจังหวัด ลพบุรี ฝาย อ่างเก็บน้ำ โครงการฝนหลวง  ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ประสบปัญหาน้ำท่วม และน้ำเน่าเสียใน คูคลอง ทรงมีพระราชดำริเรื่องแก้มลิง ควบคุมการระบายน้ำจากแม่น้ำ เจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน ลำคลองต่าง ๆ ลงสู่อ่าวไทยตามจังหวะการขึ้น ลงของระดับน้ำทะเล ทั้งยังเป็นการใช้น้ำดีไล่น้ำเสียออกจากคลองได้ อีกด้วย เครื่องกลเติมอากาศ กังหันชัยพัฒนา ในการปรับปรุงคุณภาพ น้ำโดยการเพิ่มออกซิเจน เป็นสิ่งประดิษฐ์หนึ่งของพระองค์ที่ได้รับ สิทธิบัตรจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ. ศ. ๒๕๓๖แก้มลิงแม่น้ำ เจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีนอ่าวไทย กังหันชัยพัฒนาออกซิเจน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ๒ กรกฎาคม พ. ศ. ๒๕๓๖

4  1. อย่าทำลายความหวังของใครเพราะ เขาอาจ  เหลืออยู่แค่นั้นก็ได้  2. เมื่อมีคนเล่าว่าตัวเขามีส่วนใน เหตุการณ์สำคัญ  อะไรก็ตาม เราไม่ต้องไปคุยทับ ปล่อย เขาฟุ้งไป  ตามสบาย  3. รู้จักฟังให้ดี โอกาสทองบางทีมันก็ มาถึงแบบแว่ว  ๆ เท่านั้น  4. หยุดอ่านคำอธิบายสถานที่ทาง ประวัติศาสตร์ ซึ่ง  อยู่ริมทางเสียบ้าง  5. จะคิดการใด จงคิดการให้ใหญ่ ๆ เข้า ไว้ แต่เติม  ความสนุกสนานลงไปด้วยเล็กน้อย  6. หัดทำสิ่งดี ๆให้กับผู้อื่นจนเป็นนิสัย โดยไม่  จำเป็นต้องให้เขารับรู้  7. จำไว้ว่าข่าวทุกชนิดล้วนถูกบิดเบือน มาแล้วทั้งนั้น  8. เรื่องเล่นเกมกับเด็ก ๆ ก็ปล่อยให้แก ชนะไปเถิด  9. ใครจะวิจารณ์เราอย่างไรก็ช่าง ไม่ ต้องไปเสียเวลาโต้ตอบ

5 พระราชบัญ ญัติ


ดาวน์โหลด ppt โดย ด. ช. สุรสีห์ กรองใจ ป.4/4 เลขที่ 17  ทรัพยากรน้ำ  ทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร พระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google