งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องสารเคลือบผลไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องสารเคลือบผลไม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องสารเคลือบผลไม้
โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขา วิชาชีววิทยา เรื่องสารเคลือบผลไม้

2 คุณครูนิจวรรณ พิมคีรี โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ผู้จัดทำ นายเนติชาญ แก้วศิริ นายสหรัฐ ศรีบุรินทร์ นางสาวอรภัทร พันธ์ลูกท้าว ครูที่ปรึกษา คุณครูนิจวรรณ พิมคีรี คุณครูอุไร โยธะคง โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 2

3 ที่มาและความสำคัญ เนื่องจากบ้านของเรามีการปลูกผลไม้หลายชนิด ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ผู้จัดทำจึงมีการคิดค้นสารสกัดจากพืชเพื่อนำมาเคลือบผลไม้ชะลอการเน่าเสียของผลไม้ และในปัจจุบันได้มี การจัดประเทศอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศซึ่งความสำคัญของการก่อตั้งนี้มีเป้าหมายที่สำคัญรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันเละกันในการฝึกอบรมและการวิจัย เพื่อได้ศึกษาและพบสารสกัดที่สามารถแก้ปัญหาการเน่าเสียหรือชะลอการเน่าเสียของผลไม้ จึงเห็นว่าความรู้นี้สามารถนำไปใช้งานด้านการส่งสินค้าและการนำเข้าและส่งออกของสินค้าผักและผลไม้ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน 3

4 วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสารสกัดสมุนไพรจากพืชเพื่อชะลอการเน่าเสียของผลไม้ ขอบเขตของการศึกษา 1.เพื่อทดลองหาว่าพืชชนิดใดที่สามารถชะลอการเน่าเสียของผลไม้ได้ดี 4

5 สมมติฐานของโครงงาน ตัวแปรที่ศึกษา
1.สารสกัดสมุนไพรจากว่านหางจระเข้ สามารถชะลอการเน่าเสียของผลไม้ได้ ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น ว่านหางจระเข้ ตัวแปรตาม พืชที่ป้องกันการเน่าเสียของผลไม้ได้ดีที่สุด ตัวแปรควบคุม อุณหภูมิ ภาชนะ ปริมาณของสารเคลือบ 5

6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ค้นพบว่าพืชชนิดใดบ้างที่สามารถชะลอ การเน่าเสียของผลไม้ได้ 2.นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 3.ว่านหางจระเข้ที่นำมาเคลือบผลไม้สามารถชะลอความเน่าเสียของผลไม้ได้ 4. สามารถนำไปเคลือบชะลอความเน่าเสียของผลไม้เมื่อนำส่งออก 6

7 วัสดุและอุปกรณ์ 1 ว่านหางจระเข้ 2 องุ่น 1 ลูก 3 มีด 1 อัน
2 องุ่น ลูก 3 มีด อัน 4 แอปเปิ้ล ลูก 7

8 วิธีการดำเนินงาน 1 นำว่านหางจระเข้มาปอกเอาเปลือกข้างนอกออกแล้วให้เหลือไว้แต่เจลของว่านหางจระเข้ 2 นำวุ้นว่านหางจระเข้ไปบดให้ละเอียด 3 นำผลไม้ที่ต้องการเคลือบเคลือบลงไปตรงเปลือกของผลไม้ 8

9 ตารางแผนการปฏิบัติงาน
9

10 ตารางแผนการปฏิบัติงาน (ต่อ)
10

11 ผลการดำเนินงาน การจัดทำโครงงานเรื่องสารเคลือบผลไม้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารสกัดสมุนไพรจากพืชเพื่อชะลอการเน่าเสียของผลไม้เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในอนาคต และเพื่อป้องกันการเน่าเสียของผลไม้ยืดอายุของผลไม้ให้ยาวนานยิ่งขึ้น จากผลการทดลองพบว่า การเปลี่ยนแปลงของผลองุ่น ผลองุ่นที่เคลือบว่านหางจระเข้ป้องการเน่าเสียได้ดีกว่าและยังยืดอายุของผลไม้ให้กินได้นานไม่เน่าเสียง่ายกว่าผลที่ไม่เคลือบด้วยว่านหางจระเข้ และนำว่านหางจระเข้ไปเคลือบแอปเปิ้ลผลปรากฏว่าแอปเปิ้ลเน่าช้าลงชะการเน่าเสียได้ 11

12 สรุปผลการทดลอง อภิปรายผล
1.นำว่านหางจระเข้ไปเคลือบแอปเปิ้ลและองุ่นปรากฎว่าป้องกันการเน่าเสียได้องุ่นและแอปเปิ้ลไม่เน่าเสียง่ายเราสามารถกินได้หลายวัน ว่านหางจระเข้สามารถชะลอการเน่าเสียของผลไม้ได้ถึง 7 วันเลยทีเดียว อภิปรายผล การศึกษาสารเคลือบผลไม้เพื่อศึกษาหาพืชที่สามารถชะลอการเน่าเสียของผลไม้ได้ดีที่สุดโดยการนำว่านหางจระเข้ไปเอาเปลือกออกโดยการใช้มีดกรีดออกแล้วเอาส่วนที่เป็นเจลของว่านหางจระเข้นำไปบดให้ละเอียดแล้วนำไปเคลือบแอปเปิ้ลและองุ่นสังเกตบันทึกผลการทดลองก็พบว่าว่านหางจระเข้สามารถชะลอการเน่าเสียได้ 12

13 ข้อเสนอแนะ 1.สามารถที่จะทำพืชที่สนใจนำมาสกัดและเคลือบผลไม้
2.นำสารที่ค้นพบไปเคลือบผลไม้ชนิดอื่นได้ต้องคำนึงถึง ลักษณะผิวเปลือกของผลไม้ 13

14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เรื่องสารเคลือบผลไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google