งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO โครงงาน วิทยาศาสตร์ สาขา วิชาชีววิทยา เรื่องสารเคลือบผลไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO โครงงาน วิทยาศาสตร์ สาขา วิชาชีววิทยา เรื่องสารเคลือบผลไม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO โครงงาน วิทยาศาสตร์ สาขา วิชาชีววิทยา เรื่องสารเคลือบผลไม้

2 2 ผู้จัดทำ นายเนติชาญ แก้วศิริ นายสหรัฐ ศรี บุรินทร์ นางสาวอรภัทร พันธ์ลูกท้าว ครูที่ปรึกษา คุณครูนิจวรรณ พิม คีรี คุณครูอุไร โยธะคง โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

3 3 ที่มาและความสำคัญ เนื่องจากบ้านของเรามีการปลูก ผลไม้หลายชนิด ซึ่งเป็นพืช เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ผู้จัดทำจึงมีการ คิดค้นสารสกัดจากพืชเพื่อนำมาเคลือบ ผลไม้ชะลอการเน่าเสียของผลไม้ และในปัจจุบันได้มี การจัดประเทศ อาเซียน ทั้ง 10 ประเทศซึ่ง ความสำคัญของการก่อตั้งนี้มีเป้าหมาย ที่สำคัญรวมถึงการส่งเสริมความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันเละกันใน การฝึกอบรมและการวิจัย เพื่อได้ ศึกษาและพบสารสกัดที่สามารถ แก้ปัญหาการเน่าเสียหรือชะลอการเน่า เสียของผลไม้ จึงเห็นว่าความรู้นี้ สามารถนำไปใช้งานด้านการส่งสินค้า และการนำเข้าและส่งออกของสินค้าผัก และผลไม้ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน

4 4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสารสกัด สมุนไพรจากพืชเพื่อชะลอ การเน่าเสียของผลไม้ ขอบเขตของการศึกษา 1. เพื่อทดลองหาว่าพืชชนิด ใดที่สามารถชะลอการเน่า เสียของผลไม้ได้ดี

5 5 สมมติฐานของโครงงาน 1. สารสกัดสมุนไพรจากว่านหาง จระเข้ สามารถชะลอการเน่าเสียของ ผลไม้ได้ ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น ว่านหางจระเข้ ตัวแปรตาม พืชที่ป้องกันการเน่าเสียของ ผลไม้ได้ดีที่สุด ตัวแปรควบคุม อุณหภูมิ ภาชนะ ปริมาณของสารเคลือบ

6 6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้ค้นพบว่าพืชชนิดใดบ้าง ที่สามารถชะลอ การเน่าเสีย ของผลไม้ได้ 2. นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 3. ว่านหางจระเข้ที่นำมา เคลือบผลไม้สามารถชะลอ ความเน่าเสียของผลไม้ได้ 4. สามารถนำไปเคลือบชะลอ ความเน่าเสียของผลไม้เมื่อ นำส่งออก

7 วัสดุและอุปกรณ์ 7 1 ว่านหางจระเข้ 2 องุ่น 1 ลูก 3 มีด 1 อัน 4 แอปเปิ้ล 1 ลูก

8 8 วิธีการดำเนินงาน 1 นำว่านหางจระเข้มาปอกเอา เปลือกข้างนอกออกแล้วให้ เหลือไว้แต่เจลของว่านหาง จระเข้ 2 นำวุ้นว่านหางจระเข้ไป บดให้ละเอียด 3 นำผลไม้ที่ต้องการเคลือบเคลือบลง ไปตรงเปลือกของผลไม้

9 9 ตารางแผนการปฏิบัติงาน

10 www.themegallery.com 10 ตารางแผนการปฏิบัติงาน ( ต่อ )

11 ผลการดำเนินงาน www.themegallery.com 11 การจัดทำโครงงานเรื่องสารเคลือบ ผลไม้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารสกัด สมุนไพรจากพืชเพื่อชะลอการเน่าเสีย ของผลไม้เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ใน อนาคต และเพื่อป้องกันการเน่าเสียของ ผลไม้ยืดอายุของผลไม้ให้ยาวนานยิ่งขึ้น จากผลการทดลองพบว่า การ เปลี่ยนแปลงของผลองุ่น ผลองุ่นที่เคลือบ ว่านหางจระเข้ป้องการเน่าเสียได้ดีกว่า และยังยืดอายุของผลไม้ให้กินได้นานไม่ เน่าเสียง่ายกว่าผลที่ไม่เคลือบด้วยว่าน หางจระเข้ และนำว่านหางจระเข้ไปเคลือบ แอปเปิ้ลผลปรากฏว่าแอปเปิ้ลเน่าช้าลงชะ การเน่าเสียได้

12 สรุปผลการทดลอง 12 1. นำว่านหางจระเข้ไปเคลือบแอปเปิ้ลและองุ่น ปรากฎว่าป้องกันการเน่าเสียได้องุ่นและแอปเปิ้ลไม่ เน่าเสียง่ายเราสามารถกินได้หลายวัน ว่านหางจระเข้ สามารถชะลอการเน่าเสียของผลไม้ได้ถึง 7 วันเลย ทีเดียว อภิปรายผล การศึกษาสารเคลือบผลไม้เพื่อศึกษาหาพืชที่ สามารถชะลอการเน่าเสียของผลไม้ได้ดีที่สุดโดยการ นำว่านหางจระเข้ไปเอาเปลือกออกโดยการใช้มีดกรีด ออกแล้วเอาส่วนที่เป็นเจลของว่านหางจระเข้นำไปบด ให้ละเอียดแล้วนำไปเคลือบแอปเปิ้ลและองุ่นสังเกต บันทึกผลการทดลองก็พบว่าว่านหางจระเข้สามารถ ชะลอการเน่าเสียได้

13 ข้อเสนอแนะ www.themegallery.com 13 1. สามารถที่จะทำพืชที่สนใจนำมา สกัดและเคลือบผลไม้ 2. นำสารที่ค้นพบไปเคลือบผลไม้ ชนิดอื่นได้ต้องคำนึงถึงลักษณะผิว เปลือกของผลไม้

14 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO โครงงาน วิทยาศาสตร์ สาขา วิชาชีววิทยา เรื่องสารเคลือบผลไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google