งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KINGDOM FUNGI เซลล์มีหลายนิวเคลียส (coenocytic, multinucleate) ประกอบด้วยเส้นใย (hypha) รวมเป็นกลุ่ม (mycelium) ผนังเซลล์ประกอบด้วยไคทิน (chitin) ไม่มีคลอโรฟีลด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KINGDOM FUNGI เซลล์มีหลายนิวเคลียส (coenocytic, multinucleate) ประกอบด้วยเส้นใย (hypha) รวมเป็นกลุ่ม (mycelium) ผนังเซลล์ประกอบด้วยไคทิน (chitin) ไม่มีคลอโรฟีลด์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KINGDOM FUNGI เซลล์มีหลายนิวเคลียส (coenocytic, multinucleate) ประกอบด้วยเส้นใย (hypha) รวมเป็นกลุ่ม (mycelium) ผนังเซลล์ประกอบด้วยไคทิน (chitin) ไม่มีคลอโรฟีลด์ จึงสร้างอาหารเองไม่ได้ heterotroph - saprophyte, free living, parasite

2

3 Septate hypha with clamp connection Septate hypha Nonseptate (coenocytic) hypha

4 การจำแนก 1. Division Chytridiomycota 2. Division Oomycota 3. Division Zygomycota 4. Division Ascomycota 5. Division Basidiomycota 6. Division Deuteromycota

5 DIVISION CHYTRIDIOMYCOTA เป็นแผ่นแบนเล็ก ๆ (thallus) และมีโร ซอยด์ สืบพันธุ์แบบไม่อาศัย เพศ - สร้าง sporangium และ สปอร์ สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ - สร้างแกมีต มีแฟล เจลลัมเคลื่อนที่ได้

6 DIVISION OOMYCOTA ราน้ำ (water mold) ผนังเซลล์ ประกอบด้วย เซลลูโลส และมี ไคทินเล็กน้อย ทำให้เกิดโรคใน ปลา สัตว์น้ำ

7

8 สืบพันธุ์อาศัยเพศแบบ Oogamy

9 สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ - สร้างสปอร์ที่มีแฟลเจลลัม 2 เส้น

10 DIVISION ZYGOMYCOTA Non-septate mycelium (coenocyte) Mycelium with Sporangia (black dot- Asexual reproduction))

11

12 การสืบพันธุ์แบบไม่ อาศัยเพศ - สร้าง sporangium บน sporangiophore

13 stolon

14 Zygospore Gametangia Zygote

15 การสืบพันธุ์แบบ อาศัยเพศ - สร้าง zygospore

16 DIVISION ASCOMYCOTA Incomplete septate mycelium มี dimorphism เช่น ยีสต์ สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ - สร้าง conidia บน conidiophore

17 Candida albicans : yeast infection

18 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ - สร้าง ascospore ใน ascus ใน ascocarp

19

20 Ascus Ascospore

21 DIVISION BASIDIOMYCOTA Complete septate mycelium –primary mycelium –secondary mycelium –tertiary mycelium

22

23 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ – สร้าง basidiospore บน basidium ใน basidiocarp

24 Basidium

25 การจำแนก 1. พวกที่เบสิเดียมเป็นสายสั้น ๆ เช่น เห็ดหูหนู ปรสิตที่ทำให้เกิดโรคสนิม เหล็ก (rust) ในข้าวสาลี 2. พวกที่เบสิเดียมมีรูปคล้ายกระบอง ได้แก่ เห็ดทั่วไป

26 DIVISION DEUTEROMYCOTA Septate mycelium มี dimorphism สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ยังไม่ พบ sexual- สร้าง conidia

27 Penicillium sp.

28 Aspergillus sp.

29 Lichens อาศัยร่วมกันแบบ mutualism ประกอบด้วย สาหร่ายและรา จำแนกตามรูปร่าง ได้ 3 ชนิด

30 crustose

31 foliose

32

33 fruiticos e

34 Mycorrhiza เห็ดราที่อาศัยอยู่ในรากพืชชั้นสูง

35 Mycorrhizae fungal association (mutualistic) with roots

36

37


ดาวน์โหลด ppt KINGDOM FUNGI เซลล์มีหลายนิวเคลียส (coenocytic, multinucleate) ประกอบด้วยเส้นใย (hypha) รวมเป็นกลุ่ม (mycelium) ผนังเซลล์ประกอบด้วยไคทิน (chitin) ไม่มีคลอโรฟีลด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google