งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสนอโดย ภูมิใจทำ.  หัวหน้าทีมนายอาทิตย์ พรมทา  สมาชิกในทีมนายอำนาจ กลิ่นกล้า นายเอก พงษ์ มัญชิมา นายสราวุธ เหล่านภาพร นายสอูดี อา รง นายธวัชชัย สาลี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสนอโดย ภูมิใจทำ.  หัวหน้าทีมนายอาทิตย์ พรมทา  สมาชิกในทีมนายอำนาจ กลิ่นกล้า นายเอก พงษ์ มัญชิมา นายสราวุธ เหล่านภาพร นายสอูดี อา รง นายธวัชชัย สาลี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสนอโดย ภูมิใจทำ

2  หัวหน้าทีมนายอาทิตย์ พรมทา  สมาชิกในทีมนายอำนาจ กลิ่นกล้า นายเอก พงษ์ มัญชิมา นายสราวุธ เหล่านภาพร นายสอูดี อา รง นายธวัชชัย สาลี นายวีรพงษ์ พื้นผา นายสุรเดช ทีเหง้า นายพรชัย สุธิประภา นายวีรพงษ์ ราชชูชง  ที่ปรึกษาโครงงานนายจักรกรี สมานสินธ์ 

3  หลังจากที่ LH ได้เริ่มต้นผลิตสินค้า Town Home 2 ชั้นในระบบ Prefabrication เข้าสู่ตลาด ใน Brand Indy นั้นต้องยอมรับว่ายังมีปัญหาในการจัดการงานส่ง ผิวผนัง PC ทำให้เกิดการล่าช้าในการทำงานเนื่องจาก โครงการ Indy 26 นั้นได้มีผู้รับเหมา 2 บริษัทในการ ทำงานแบ่งส่วนงานออกเป็น 2 ส่วนคือ 1. ส่วนงาน โครงสร้างรับผิดชอบโดยบ. กรีธา และ 2. ส่วนงาน Finishing รับผิดชอบโดยบ. พรเจริญก่อสร้างทำให้เกิด ปัญหางานส่งมอบผิวผนัง PC ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ ระยะเวลาในการทำงานล่าช้าออกไปตามกำหนดเวลา ของโครงการที่กำหนดทำให้เกิดปัญหากระทบถึงงาน อื่นๆทำให้งานในระบบเกิดการคลาดเคลื่อนจนส่งผล กระทบในทุกฝ่ายของโครงการจากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทำ ให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและได้คิดถึง สาเหตุว่าเกิดจากการดำเนินการที่ไม่เข้าใจในการ ดำเนินการทั้ง 2 บริษัท จึงเกิดปัญหาการจัดทำโครงการ นี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาการทำงานให้รวดเร็วและเรียบร้อยให้ ถูกต้องตามความต้องการของทุกฝ่ายในการทำงาน ร่วมกันในโครงการ

4  เพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน  เพื่อลดการขัดแย้งในการทำงานร่วมกัน  เพื่อสร้างมาตรฐานให้ตรงตามคู่มือการทำงาน

5 วางแผนขั้นตอนการดำเนินงาน  วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการทำงานเก็บ รายละเอียดของแผ่น PC  หาวิธีการดำเนินการแก้ไข  กำหนดวิธีการตรวจรับที่ตรงตามมาตรฐานของ LH  สรุปขั้นตอนในการตรวจสอบในการรับงาน  ออกแบบการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบที่ไปใน ทิศทางเดียวกัน  ทำการตรวจสอบว่าถูกต้องและลดระยะเวลาใน การทำงานเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายหรือไม่  สร้างเอกสารเพื่อตรวจสอบความบกพร่องในการ ดำเนินงาน

6 ลำดับหัวข้อการดำเนินงาน สัปดาห์ ที่ 12345 678910 1 ศึกษาการเกิดงานที่เป็นจุดบกพร่องต้อง ทำการแก้ไข 1 2 หาข้อมูลมาตรฐานของคู่มือ 2 3 กำหนดเครื่องมือและวิธีการตรวจสอบที่ ตรงกัน 2 4 สรุปรูปแบบการตรวจสอบร่วมถึงวิธีการ ตรวจสอบที่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด 3 5 ออกแบบเอกสารในการตรวจสอบ 4 6 ทำการตรวจสอบการทำงานว่าลด ระยะเวลาในการทำงานได้เป็นที่น่าพอใจ ของทุกฝ่ายหรือไม่ 5-6 7 การทำ เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ 4-6 8 หาข้อบกพร่อง ประมวลผลปรับปรุงแก้ไข 7

7  จัดทำรายละเอียดข้อมูลงานเก็บที่พบเป็นประจำและจุดที่ ตกการสำรวจในการเก็บงาน หลักการทำงาน  เมื่อทางบริษัท กรีธา แน่ใจถึงความถูกต้องของงาน ทั้งหมดแล้วนั้น ทำการนัดตรวจโดยมีคนดูแลของบริษัท พรเจริญก่อสร้าง และ ผู้ตรวจสอบของโครงการทำงาน เช็ครายละเอียดทั้งหมดดูข้อบกพร่องแจ้งให้ทาง บริษัท กรีธา รับทราบรายการแก้ไขแล้วลงชื่อรับทราบ  ส่วนงานแก้ไขที่เก็บทางบริษัท กรีธา เข้าแก้ไขให้แล้ว เสร็จนัดจากวันที่มีการตรวจสอบออกไปอีก 3 วัน หลังจากนั้นเข้าทำการตรวจสอบรายการอีกครั้งให้ เรียบร้อยและถูกต้อง 100 %

8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อลดระยะเวลาในการทำงานให้ สั้นลง และมีความเรียบร้อยและ ถูกต้องตามมาตรฐานในคู่มือการ ทำงานของโครงการที่กำหนด


ดาวน์โหลด ppt เสนอโดย ภูมิใจทำ.  หัวหน้าทีมนายอาทิตย์ พรมทา  สมาชิกในทีมนายอำนาจ กลิ่นกล้า นายเอก พงษ์ มัญชิมา นายสราวุธ เหล่านภาพร นายสอูดี อา รง นายธวัชชัย สาลี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google