งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สร้างสรรค์โดย เด็กชายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล Taweelap Suwattanapunkul.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สร้างสรรค์โดย เด็กชายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล Taweelap Suwattanapunkul."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 สร้างสรรค์โดย

5 เด็กชายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล Taweelap Suwattanapunkul

6 สถานศึกษา

7

8 โดยหลักการแล้ว ส่วนประกอบของ คอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ทำงาน ตามหน้าที่ 4 ส่วนด้วยกัน คือ 1.) ส่วนรับข้อมูล (Input Unit) 2.) ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit) 3.) ส่วนแสดงผล (Output Unit) 4.) หน่วยความจำ (Memory Unit)

9 ส่วนรับข้อมูล (Input Unit) เป็น ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ที่ทำ หน้าที่รับข้อมูลจากคน และส่งต่อข้อมูล ไปยัง หน่วยประมวลผล (Process Unit) เพื่อทำการประมวลผลต่อไป รูปแบบการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์รับข้อมูล จะอยู่ในรูปของการส่งสัญญาณเป็นรหัส ดิจิตอล ( หรือเป็นเลข 0 กับ 1) นั่นเอง อุปกรณ์ส่วนรับข้อมูล ได้แก่

10

11

12

13

14

15

16 ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit) เป็น ส่วนที่ทำหน้าที่ในการประมวลผล ข้อมูลที่รับมาจาก ส่วนรับข้อมูล (Input Unit) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ตามที่ต้องการ อีกทั้งยังทำหน้าที่ใน การควบคุมการทำงานต่างๆ ภายใน เครื่องคอมพิวเตอร์

17 หน่วยแสดงผล (Output Unit) เป็น หน่วยที่แสดงผลลัพธ์ที่มาจากการ ประมวลผลข้อมูล ของส่วนประมวลผล ข้อมูล โดยปกติรูปแบบของการ แสดงผล มีอยู่ 2 แบบ ด้วยกันคือ แบบ ที่สามารถเก็บไว้ดูภายหลังได้ และแบบ ที่ไม่มีสำเนาเก็บไว้

18 แบบที่สามารถเก็บ ไว้ดูภายหลังได้ เช่น เครื่องพิมพ์ (Printer) และ เครื่องวาด (Plotter)

19

20

21 แบบที่ไม่มีสำเนาเก็บ ไว้ เช่น จอภาพ (Monitor), เครื่องฉายภาพ (LCD Projector) และ ลำโพง (Speaker)

22

23

24

25 หน่วยความจำ (Memory Unit) อุปกรณ์เก็บสถานะข้อมูลและชุดคำสั่ง เพื่อการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ หน่วยความจำชั่วคราวและ หน่วยความจำถาวร

26 หน่วยความจำชั่วคราว คือ แรม (RAM: Random Access Memory) เป็น หน่วยความจำที่ใช้ขณะคอมพิวเตอร์ทำงาน ข้อมูลและชุดคำสั่งจะหายไปทุกครั้งที่เรา ปิดเครื่อง

27 หน่วยความจำถาวร หรือ หน่วยความจำหลัก ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ Hard Disk ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล และ รอม (ROM: Read Only Memory) ที่ใช้ในการ เก็บค่าไบออส หน่วยความจำถาวรจะใช้ใน การเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์และ จะไม่สูญหายเมื่อปิดเครื่อง

28

29 อุปกรณ์ในข้อใดไม่จัดอยู่ใน ประเภทส่วนรับข้อมูล 15 คีย์บอร์ดเมาส์ เครื่องพิมพ์ไมโครโฟน

30 ให้นักเรียนวาดรูปหน่วยแสดงผลมา 1 อย่าง 4040 4040

31 ใช่ ไม่ใช่ 1515 1515

32 คำว่า “ จอภาพ ” ในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไร 3030 3030

33 “ หน่วยความจำ ” ในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไร 30

34 จงโยนเส้นจัดคู่ข้อมูลให้ถูกต้อง 30

35 ให้นักเรียนประกอบชิ้นส่วนของจอภาพ ให้ถูกต้อง 9090 9090

36 โดยหลักการแล้ว ส่วนประกอบของ คอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ทำงาน ตามหน้าที่ 4 ส่วนด้วยกัน คือ 1.) ส่วนรับข้อมูล (Input Unit) 2.) ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit) 3.) ส่วนแสดงผล (Output Unit) 4.) หน่วยความจำ (Memory Unit)

37 ข้อใดไม่จัดอยู่ใน ส่วนประกอบของ คอมพิวเตอร์ ส่วนรับข้อมูล ส่วน ประมวลผล ข้อมูล หน่วยความจำ ส่วนความ ปลอดภัย 3030 3030

38


ดาวน์โหลด ppt สร้างสรรค์โดย เด็กชายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล Taweelap Suwattanapunkul.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google