งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สร้างสรรค์โดย เด็กชายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล Taweelap Suwattanapunkul เด็กชายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล Taweelap Suwattanapunkul.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สร้างสรรค์โดย เด็กชายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล Taweelap Suwattanapunkul เด็กชายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล Taweelap Suwattanapunkul."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 สร้างสรรค์โดย

5 เด็กชายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล Taweelap Suwattanapunkul
เด็กชายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล Taweelap Suwattanapunkul

6 สถานศึกษา

7

8     โดยหลักการแล้ว ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ทำงานตามหน้าที่ 4 ส่วนด้วยกัน คือ     1.) ส่วนรับข้อมูล (Input Unit)     2.) ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit)     3.) ส่วนแสดงผล (Output Unit)     4.) หน่วยความจำ (Memory Unit)

9 ส่วนรับข้อมูล (Input Unit) เป็น ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลจากคน และส่งต่อข้อมูลไปยัง หน่วยประมวลผล (Process Unit) เพื่อทำการประมวลผลต่อไป รูปแบบการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์รับข้อมูลจะอยู่ในรูปของการส่งสัญญาณเป็นรหัสดิจิตอล (หรือเป็นเลข 0 กับ 1) นั่นเอง อุปกรณ์ส่วนรับข้อมูล ได้แก่

10

11

12

13

14

15

16 ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลที่รับมาจาก ส่วนรับข้อมูล (Input Unit) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ อีกทั้งยังทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานต่างๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์

17 หน่วยแสดงผล (Output Unit) เป็นหน่วยที่แสดงผลลัพธ์ที่มาจากการประมวลผลข้อมูล ของส่วนประมวลผลข้อมูล โดยปกติรูปแบบของการแสดงผล มีอยู่ 2 แบบ ด้วยกันคือ แบบที่สามารถเก็บไว้ดูภายหลังได้ และแบบที่ไม่มีสำเนาเก็บไว้

18 แบบที่สามารถเก็บไว้ดูภายหลังได้ เช่น เครื่องพิมพ์ (Printer) และ เครื่องวาด (Plotter)

19

20

21 แบบที่ไม่มีสำเนาเก็บไว้ เช่น จอภาพ (Monitor) , เครื่องฉายภาพ (LCD Projector) และ ลำโพง (Speaker)

22

23

24

25 หน่วยความจำ (Memory Unit) อุปกรณ์เก็บสถานะข้อมูลและชุดคำสั่ง เพื่อการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ หน่วยความจำชั่วคราวและหน่วยความจำถาวร

26 หน่วยความจำชั่วคราว คือ แรม (RAM: Random Access Memory)เป็นหน่วยความจำที่ใช้ขณะคอมพิวเตอร์ทำงาน ข้อมูลและชุดคำสั่งจะหายไปทุกครั้งที่เราปิดเครื่อง

27 หน่วยความจำถาวร หรือ หน่วยความจำหลัก ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ Hard Disk ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล และ รอม (ROM: Read Only Memory) ที่ใช้ในการเก็บค่าไบออส หน่วยความจำถาวรจะใช้ในการเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์และจะไม่สูญหายเมื่อปิดเครื่อง

28

29 อุปกรณ์ในข้อใดไม่จัดอยู่ในประเภทส่วนรับข้อมูล
15 อุปกรณ์ในข้อใดไม่จัดอยู่ในประเภทส่วนรับข้อมูล คีย์บอร์ด เมาส์ เครื่องพิมพ์ ไมโครโฟน

30 40 ให้นักเรียนวาดรูปหน่วยแสดงผลมา 1 อย่าง

31 เครื่องฉายภาพจัดอยู่ในประเภทส่วนการรับข้อมูล
15 เครื่องฉายภาพจัดอยู่ในประเภทส่วนการรับข้อมูล ใช่ ไม่ใช่

32 30 คำว่า “จอภาพ” ในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไร
<Keyboard will appear here based on shape and location of this rectangle.>

33 “หน่วยความจำ” ในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไร
30 “หน่วยความจำ” ในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไร <Keyboard will appear here based on shape and location of this rectangle.>

34 จงโยนเส้นจัดคู่ข้อมูลให้ถูกต้อง
30 จงโยนเส้นจัดคู่ข้อมูลให้ถูกต้อง เมาส์ คีย์บอด จอภาพ

35 90 ให้นักเรียนประกอบชิ้นส่วนของจอภาพ ให้ถูกต้อง

36     โดยหลักการแล้ว ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ทำงานตามหน้าที่ 4 ส่วนด้วยกัน คือ     1.) ส่วนรับข้อมูล (Input Unit)     2.) ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit)     3.) ส่วนแสดงผล (Output Unit)     4.) หน่วยความจำ (Memory Unit)

37 ข้อใดไม่จัดอยู่ในส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
30 ส่วนรับข้อมูล ส่วนประมวลผลข้อมูล หน่วยความจำ ส่วนความปลอดภัย

38 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt สร้างสรรค์โดย เด็กชายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล Taweelap Suwattanapunkul เด็กชายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล Taweelap Suwattanapunkul.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google