งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียน เทศบาล 2 ( บ้านหาดใหญ่ ). คำว่า วัฒนธรรมเป็นภาษาบาลี และสันสกฤต วัฒน เป็นภาษาบาลี แปลว่า เจริญงอกงาม ส่วนคำว่า ธรรม เป็นภาษาสันสกฤต แปลว่า ความดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียน เทศบาล 2 ( บ้านหาดใหญ่ ). คำว่า วัฒนธรรมเป็นภาษาบาลี และสันสกฤต วัฒน เป็นภาษาบาลี แปลว่า เจริญงอกงาม ส่วนคำว่า ธรรม เป็นภาษาสันสกฤต แปลว่า ความดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียน เทศบาล 2 ( บ้านหาดใหญ่ )

2 คำว่า วัฒนธรรมเป็นภาษาบาลี และสันสกฤต วัฒน เป็นภาษาบาลี แปลว่า เจริญงอกงาม ส่วนคำว่า ธรรม เป็นภาษาสันสกฤต แปลว่า ความดี ซึ่งถ้าแปลตามศัพท์ก็คือ สภาพอันเป็นความเจริญงอกงาม หรือลักษณะที่แสดงถึงความงอก งาม

3 โรงเรียน เทศบาล 2 ( บ้านหาดใหญ่ ) สรุปแล้ว วัฒนธรรมหมายถึงการ ดำเนินชีวิตของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความ กลมเกลียว ความก้าวหน้า และ ศีลธรรมของประชาชน

4 โรงเรียน เทศบาล 2 ( บ้านหาดใหญ่ ) ชาติไทยเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมอันดี งามมาแต่โบราณ วัฒนธรรมไทยเรา มีและปฎิบัติกันอยู่ส่วนหนึ่งเป็นเป็น เรื่องของคนรุ่นก่อนๆ หรือบรรพบุรุษ ของเราได้ถ่ายทอด มายังอนุชนรุ่น หลัง ทำให้เรามีความประพฤติและ การปฎิบัติอย่างที่เป็นอยู่ อีกส่วน หนึ่ง จากการที่เรามีการติดต่อกับ ชาติอื่นๆ เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี หรือเพื่อค้าขาย

5 โรงเรียน เทศบาล 2 ( บ้านหาดใหญ่ ) หากมองย้อนสู่อดีต เรา ได้ติดต่อสมาคมกับชาว พื้นเมือง คือมอญและ ขอม ซึ่งมอญและขอม รับอิทธิพลจากอินเดีย เช่นกัน โดยคนไทยเห็น ว่าสิ่งใดดีมีประโยชน์ก็ นำมา ดัดแปลง กลายเป็นวัฒนธรรมไทย

6 โรงเรียน เทศบาล 2 ( บ้านหาดใหญ่ ) โดยเฉพาะอิทธิพลของอารย ธรรมอินเดีย ปรากฎได้ในด้าน ศาสนา การปกครอง ขนบธรรมเนียมประเพณี วรรณคดี ศิลปกรรมอย่าง กว้างขวาง แต่ในระยะหลังอิทธิพล ของอารยธรรมตะวันตกและจีนมี มากขึ้น

7 โรงเรียน เทศบาล 2 ( บ้านหาดใหญ่ ) ศิลปกรรม สมัยสุโขทัยมีศิลปกรรม เป็นของตนเอง งดงามและค่อนข้าง เป็นแบบ ไทยแท้ แต่เมื่อไทยได้รับ พุทธศาสนาลัทธิหินยานนิกายลังกา วงศ์ ศิลปกรรมของลังกาจึงเข้ามา มี อิทธิพลในศิลปของสุโขทัย โดยเฉพาะ เจดีย์ ส่วนคติการสร้าง วัด เรารับมาจากอินเดีย

8 โรงเรียน เทศบาล 2 ( บ้านหาดใหญ่ ) ในด้านศาสนา เรารับศาสนาพุทธมา จากอินเดีย ซึ่งอิทธิพลของศาสนา พุทธ มีต่อคนไทยอย่างมาก ทั้งใน ด้านการปกครอง และในด้าน กิริยามารยาทและความเป็นอยู่จน กลาย เป็นธรรมเนียมไทยไป ส่วน คติความเชื่อในการประกอบพิธี ต่างๆของพราหม์ ไทยก็นำมาปฎิบัติ ไม่น้อย

9 โรงเรียน เทศบาล 2 ( บ้านหาดใหญ่ ) วรรณกรรม วรรณกรรมของ อินเดียมักเกี่ยวกับศาสนา หรือ ยกย่องเทิดทูน พระมหากษัตริย์ ซึ่งคติความเชื่อในเรื่องนี้มี อิทธิพลต่อวรรณกรรมหรือ พื้นฐานความเชื่อของไทย

10 โรงเรียน เทศบาล 2 ( บ้านหาดใหญ่ ) ภาษา ในสมัยสุโขทัย พ่อขุน รามคำแหงประดิษฐ์อักษร ไทยขึ้นโด ได้รับอิทธิพลจากอักษรขอม นอกเหนือจาก ภาษาขอมแล้วเรายัง นิยมใช้ภาษาบาลี และภาษา สันสกฤต ซึ่งเป็นผลจากการเผลแผ่ศาสนาพุทธ และศาสนาพราหม์ เมื่อเรารับศาสนา เขา เราก็ รับภาษาเขามาใช้ด้วย สมัย อยุธยาเรารับการปกครองแบบสมมุติ เทพมาจากขอม

11 โรงเรียน เทศบาล 2 ( บ้านหาดใหญ่ ) หัตถกรรม สมัยพ่อขุนรามคำแหงมี ช่างจีนมาสอนทำเครื่องปั้นดินเผา สมัย อยุธยา บางท่านกล่าวว่า เราคง ได้ความคิดในการประดิษฐ์ลาย ประดับมุขของจีน แต่ในปัจจุบัน เรา นิยมทำเครื่องถ้วยชามด้วย เครื่องจักรแบบตะวันตกไม่น้อย

12 โรงเรียน เทศบาล 2 ( บ้านหาดใหญ่ ) ขนบธรรมเนียมประเพณี ไทยในสมัย อยุธยาได้คติความเชื่อจากขอม ที่ถือ ว่ากษัตริย์เป็นสมมติเทพ ทำให้มีการ ใช้คำราชาศัพท์และพิธีการต่างๆใน ราชสำนัก นอกจาก นั้นประเพณีไม่น้ ยได้มาจากอินเดีย เช่น การแต่งงาน เผาศพ ปลูกบ้าน ารตั้งศาลพระภูมิ แต่ อารยธรรมตะวันตกก็ได้เข้ามา ผสมผสานในหลายเรื่อง

13 โรงเรียน เทศบาล 2 ( บ้านหาดใหญ่ ) ระยะหลัง สังคมไทยมีการติดต่อกับ ประเทศที่เจริญกว่ามากขึ้น โดยเฉพาะ ประเทศตะวันตก และยิ่ง เราติดต่อมากขึ้นเท่าไรเราก็ยิ่งรับ อารยธรรมจากเขามากขึ้นเท่านั้น ไม่ ว่า จะในด้านความเชื่อลัทธิ อุดมการณ์ การปกครอง การศึกษา สังคม เป็นต้น วิถีชีวิตที่เคยเป็นอยู่จึง เปลี่ยนไปจากเดิมในหลายด้าน

14 โรงเรียน เทศบาล 2 ( บ้านหาดใหญ่ ) สรุปแล้ว วัฒนธรรมไทยในอดีตและ ปัจจุบันมีอิทธิพลของอารยธรรม ต่างชาติไม่มากก็น้อย โดยเราได้ เลือกสรร สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเข้า กับสภาพความเป็นอยู่ของคนไทย เป็นการผสมผสานกับวัฒนธรรม ของเราเองที่มีมาแต่เดิม คือ เรา ยอมรับเอาวัฒนธรรมที่ดีของชาติอื่น ที่เราติดต่อด้วยมาเป็นของเราบ้าง

15 โรงเรียน เทศบาล 2 ( บ้านหาดใหญ่ ) จัดทำโดย เด็กชาย สนั่นสิทธิ์ ทอง เพิ่ม เด็กหญิง มนัสชนก โกศล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียน เทศบาล 2 ( บ้านหาดใหญ่ ). คำว่า วัฒนธรรมเป็นภาษาบาลี และสันสกฤต วัฒน เป็นภาษาบาลี แปลว่า เจริญงอกงาม ส่วนคำว่า ธรรม เป็นภาษาสันสกฤต แปลว่า ความดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google