งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Present Perfect. Menu Form Rule Passive Adverbs Credits Exercise.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Present Perfect. Menu Form Rule Passive Adverbs Credits Exercise."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Present Perfect

2 Menu Form Rule Passive Adverbs Credits Exercise

3 Present Perfect BackMenuNext

4 Present Perfect Tense รูปกริยาที่ใช้กับประโยค Present perfect tense ประธาน + have, has + past participle ( กริยาช่องที่ 3) Form BackMenuNext

5 ประธา น have/ has past participle ประโยค บอกเล่า Ihave seenET. Youhave eatenmine. ประโยค ปฏิเสธ Shehasnotbeento Thailand. Wehavenotplayedfootball. ประโยค คำถาม Haveyou finished? Havethey doneit? Form BackMenuNext

6 since ( ตั้งแต่ )for ( เป็นเวลา ) just ( เพิ่งจะ )already ( เรียบร้อยแล้ว ) yet ( ยัง ) recently ( เมื่อเร็วๆ นี้ ช่วงนี้ ) lately ( เมื่อเร็วๆ นี้ ช่วงนี้ )never ( ไม่เคย ) ever ( เคย )so far ( จากบัดนั้นจน บัดนี้ ) up to now ( จากบัดนั้นจนบัดนี้ ) several times ( หลายครั้ง ) up to the present time( จนถึงปัจจุบัน ) many times ( หลายครั้ง ) over and over( ครั้งแล้วครั้งเล่า )at last ( ใน ที่สุด ) Adverbs of time BackMenuNext

7 1. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และยัง ดำเนินหรือมีผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน มักมี คำว่า since และ for อยู่ด้วย since ( ตั้งแต่ ) for ( เป็นเวลา ) Since- thenFor- ten minutes - yesterday- ages - last month- a long time - Christmas- three years - six o’clock Rule BackMenuNext

8 2. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งกระทำเสร็จสิ้น ใหม่ๆ จะมีคำว่า recently( เมื่อเร็วๆนี้, ช่วงนี้ ), just( ยัง ), not long ago( ไม่นานมานี้ ) และ lately( เมื่อเร็วๆนี้, ช่วงนี้ ) -Have you finished your assignment? -Yes, I have just finished it. *** just *** จะวางอยู่หน้า V Rule BackMenuNext

9 3. ใช้กับคำว่า already( เรียบร้อยแล้ว ) และ yet( ยัง ) Yet ใช้กับ Question, NegativeAnswer และ NegativeStatement จะวางอยู่ท้ายประโยค - We have not read that book yet. (Neg. St.) A: Has he come back yet ? (Question) B: No, he has not come back yet. (Neg. Ans.) Already ใช้กับ Affirmative Statement และ Affirmative Answer จะวางอยู่หน้า V หรือท้ายประโยค - Have you finished your report already? - Jill has already bought a new blouse. BackMenuNext Rule

10 4. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตและยังไม่จบใน ขณะที่พูด จะมีคำว่า ever( เคย ), never( ไม่เคย ) ever ใช้กับ Question never ใช้กับ Negative Statement และ Negative - Have you ever been to America? (Question) - No, I have never been there. (Neg. Ans.) - I have never played ice-skating. (Neg, St.) BackMenuNext Rule

11 5. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ไม่ได้บ่งเวลา ที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน จะมีคำว่า up to the present time ( จนถึงปัจจุบัน ) until now ( จนกระทั้งบัดนี้ ) so far( จากบัดนั้นจนบัดนี้ ) so far this month( จากเดือนนั้นถึงเดือนนี้ ) at last( ในที่สุด ) - Up to the present time we have had no news from John. - I have received no answer from him so far. BackMenuNext Rule

12 6. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำซากหลาย ๆ ครั้ง จะมีคำว่า many times( หลายครั้ง ) several times( หลายครั้ง ) over and over( ครั้งแล้วครั้งเล่า ) - I have been to Hua-Hin many times. ฉันเคยไปหัวหินมาแล้วหลายครั้ง - She has seen "Jurassic Park" several times ฉันได้ดูหนังเรื่อง Jirassic Park มาแล้วหลายครั้ง BackMenuNext Rule

13 7. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตที่สิ้นสุดลงแล้ว แต่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นใน ปัจจุบันหรืออนาคต - Janet has bought a car so that she will have transportation to work. - He has studied all day so that he can go to the dance tonight. BackMenuNext Rule

14 8. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา หนึ่ง ซึ่งยังไม่สิ้นสุด จะมีคำว่า this month( เดือนนี้ ), this year( ปีนี้ ) -Have you had a holiday this year? -You have done a lot of work this morning BackMenuNext Rule

15 9. ใช้ในบทสนทนา จดหมาย รายงาน หนังสือพิมพ์ Conversation A: I have lost my keys. Have you seen them? B: Yes, I have seen them. BackMenuNext Rule

16 ACTIVE: Many tourists have visited that temple. นักท่องเที่ยวหลายคนได้ไปเที่ยววัดนั่น PASSIVE: That temple has been visited by many tourists. วัดแห่งนั้นได้รับการเยี่ยมเยือนโดย นักท่องเที่ยวหลายคน Passive BackMenuNext

17 Put in the verbs in brackets into the gaps.Use Present Perfect. 1.Karen _______ me an e-mail. [send] 2.Dave and Pat _________ the museum. [visit] 3.I ________ at the pet shop. [be] 4.They ______________ their rucksacks.[already pack] 5.Marcus ______ an accident. [have] Exercise BackMenuNext has send have visited have been have already packed has had

18 Complete the sentence with since for or ago 1) We’ve only been waiting _____ 10 minutes. 2) They’ve lived in London _____ 1982. 3) Alan called about half an hour _____. 4) We haven’t met John _____ last week 5) You haven’t sent me any money _____ ages. Exercise BackMenuNext for sinc e ago sinc e for

19 1. Has he …… rice ……? a. has, yet b. yet, eat c. yet, eaten d. eaten, yet 2. I ……………………….. my breakfast this morning. a. has just had b. had c. have just had d. have just have Exercise BackMenuNext

20 3. She ………………….. a headache since she got up. a. has b. has had c. had d. had had 4. He …………………. From the ฤ company lately. a. has resigned b. has resignes c. had resigned d. resigned Exercise BackMenuNext

21 5. John …………………………famous peoples. a. have never met b. has never met c. never has met d. never has meet 6. Sara ………………………… famous peoples. a. has worked b. have worked c. has work d. had work Exercise BackMenuNext

22 7.They ………………………… in the park. a. has not played b. have not played c. has not play d. had not play 8. ………………….. in Suratthani since 2002 ?. a. Have she live b. Has she live c. Has she lived d. Has she living Exercise BackMenuNext

23 9. ประโยคใดเป็น Present perfect Tense a. Susan lives in Bangkok. b. Susan has live in Bangkok. c. Susan is living in Bangkok. d. Susan has lived in Bangkok 10. I………..football for 2 months. a. hasn’t played b. isn’t playing c. haven’t played d. doesn’t play Exercise BackMenuNext

24 11. I ………..four cups of coffee since eight o’clock. a. drink b. will drink c. have drunk d. am drinking 12. Jill has……………bought a new blouse. a. yet b. already c. since d. for Exercise BackMenuNext

25 13. He………….just……….me the tape I asked for. a. has, given b. is, giving c. was, given d. doesn’t, give 14. She……………her brother for five years. a. won’t see b. doesn’t see c. isn’t seeing d. hasn’t seen Exercise BackMenuNext

26 15.……..you…….the new words from the blackboard yet ? a. Will, study b. Are, studying c. Have, studied d. Do, study 16.I…………….never………..by plane. a. don’t, travel b. am, travelling c. haven’t, travelled d. have, travelled Exercise BackMenuNext

27 Exercise BackMenuNext 17. He…………..ill since Monday. a. has been b. is c. was d. had 18. Have you ever………….a camel ? a. ride b. rode c. ridden d. riding

28 19. Have you…………..seen some bad storms in this area ? a. never b. ever c. just d. yet 20. Richard hasn’t arrived ……………. a. already b. just c. never d. yet Exercise BackMenuNext

29 ความรู้เพิ่มเติม ความแตกต่างของ Present Perfect และ Past Simple ไม่ใช้ Present perfect กับเหตุการณ์ที่กล่าวลอยๆ หรือเหตุการณ์ซึ่งจบลงไปแล้ว ประโยคซึ่งมีคำแสดง เวลาต่อไปนี้จะใช้ Present perfect ไม่ได้ ( ต้องใช้ Past simple) agoat that time yesterday last week last month in 1994 at Christmas, etc. He lived here from 1991 until 1994. He has lived here for three years. He lived here for three years

30 1. This is my house. How long (you live) ________ here? 2. He is now in Bangkok. He (live) ________ here for five years. 3. Soontorn Poo (write) ________ Pra-Apai- Mani in the reign of King Rama III. 4. I (not read) ________ all of Soontron poo’s works yet. 5.My sister (just finish) _________ reading one of her books. Exercise have you lived has lived wrote have not read has just finished

31 6. I (not see) ________ him for years. I wonder where he is. 7. He (not smoke) _________ for two years. He is trying to give it up. 8. (You lock) ________ the door before you left? 9. I can’t go out because I (not finish) __________ my home work. 10. (you ever drink) ___________ whisky? Well, have some now Exercise have not seen has not smoked Did you lock have not finished Have you ever drunk

32 11. I (leave) ____ home at eight and (get) ___ there at twelve. 12. He (just go) ________ out for a picnic. 13. She (go) ________ out ten minutes ago 14. I (meet) ________ Ladda last June 15. I (never meet) _________ Ladda since last June 16. (You see) ________ the moon last night? 17. (You see) ________ that film before? It’s now show Exercise has just gone went met have never met Did you see Have you seen leftgot

33 18. The concert (begin) ________ at eight and (last) ________ two hours 19. The play (just begin) ________. You are a little late. 20. (You be) ________ here before? Yes, I (spend) ________ my holidays here last year. (You have) ________ a good time? No, it (never stop) ___________ raining. Exercise began lasted has just begun Have you been spent Did you have Has never stopped

34 Rawipa Jindawipusit 5/1 No 11 JanjiraKrotngoen5/1 No 18 ParamePuyam5/1No 19 SuppanatChumnanwat5/1 No 27 Credits BackMenuNext


ดาวน์โหลด ppt Present Perfect. Menu Form Rule Passive Adverbs Credits Exercise.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google