งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BY DR.CHARUK SINPARU. นำเข้าสู่บทเรียน สวัสดีนักเรียนทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กระบวนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BY DR.CHARUK SINPARU. นำเข้าสู่บทเรียน สวัสดีนักเรียนทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กระบวนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BY DR.CHARUK SINPARU

2 นำเข้าสู่บทเรียน สวัสดีนักเรียนทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กระบวนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 2. ศึกษาเนื้อหาอย่างช้าๆ ( โดยการคลิก เม้าส์ ) 3. ทำแบบทดสอบหลังเรียน 4. คลิกซ้าย เพื่อศึกษาต่อไป 5. คลิกขวา ถ้าอยากย้อนกลับ ขอให้นักเรียนทุกคนจงประสบ ความสำเร็จ

3 ทดสอบก่อนเรียน

4 1. Tag Questions คืออะไร a. ประโยค คำสั่ง b. ประโยค บอกเล่า c. ประโยค คำถาม d. ประโยค ปฏิเสธ

5 2. Tag Questions ใช้ถาม เมื่อไร a. ถามเฉยๆไม่รู้จะพูดอะไร b. ถามเพราะไม่รู้และอยากรู้ c. ถามเพื่อให้แน่ใจ d. เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์

6 3. ประโยคไหนพูดได้ ถูกต้อง a. You’re single, do you? b. You’re single, aren’t you? c. You’re single, are you? d. You’re single, have you?

7 4. สุนีย์ไปสมัครงาน ได้ กรอกในใบสมัครงานว่าเป็น นักเรียน ผู้สัมภาษณ์ถาม เพื่อให้แน่ใจอีกครั้งว่า คุณ เป็นนักเรียนใช่ไหม คำถาม ใดเหมาะสมที่สุด

8 a. Are you a student? b. You’re a student, aren’t you? c. You are a student, are you? d. Do you a student?

9 5. เพื่อนคนหนึ่งมาเล่าให้ นักเรียนฟังว่า John and Marry แต่งงานกัน คุณแทบไม่อยากเชื่อ ว่ามันจะเป็นไปได้ และไม่อยากให้ เป็นเช่นนั้นประโยคใดถามแสดง ความประหลาดใจได้ดีที่สุด

10 a. They didn’t, did they? b. They did, didn’t they? c. They do, don’t they? d. They aren’t, are they?

11 6. คุณวางเงินเอาไว้ 200 บาท ในห้อง แล้วมันหายไป คุณ ไม่คิดว่าลูกสาวของคุณจะ หยิบไปแต่เพื่อความมั่นใจคุณ จึงถามเขาว่า “ ลูกไม่ได้หยิบ ไปใช่ไหม ” ประโยคใดถามได้ ถูกต้อง

12 a. You took it, didn’t you? b. You take it, don’t you? c. You didn’t take it, did you? d. You are not, aren’t you?

13 a. are you b. aren’t you c. don’t you d. did you 7. You live alone, …………?

14 8. ประโยคใดพูดถูกต้อง a. She can’t cook, at all? b. Can’t she cook, at all? c. she can’t cook at all, is she? d. she can’t cook at all, can she?

15 9. Pizza…... your favorite food, isn’t it? a. isb. are c. has d. since

16 10. We’ve met before,………… ? a. do we b. are we c. haven’t we d. don’t we

17 TAG QUESTIONS

18 Tag Questions คืออะไร ?

19 คือ คำถามสั้นๆที่เราพูด ท้ายประโยค ( โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ภาษาพูด ) TAG QUESTIONS

20 คือ การตั้งคำถามท้าย ประโยคบอกเล่าหรือ ท้ายประโยคปฏิเสธ TAG QUESTIONS

21 คือ คำถามที่มีหางสั้นๆ เรียกว่า TAG TAG QUESTIONS

22 Tag Questions มีหลักในการ พูดอย่างไร ?

23 You are doing your homework, aren’t you? โครงสร้างประโยค โครงสร้างประโยค Tag Questions ประโยค หลัก Tag

24 She bought a new car, Didn’t she? โครงสร้างประโยค โครงสร้างประโยค Tag Questions ประโยค หลัก Tag

25 หลักในการเขียนและพูด TAG QUESTIONS 1. ใส่เครื่องหมาย comma คั่นระหว่าง ประโยคหลักกับ TAG ตัวอย่าง : They love English, don’t they?

26 หลักในการเขียนและพูด TAG QUESTIONS 2. ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นบอกเล่า TAG ต้องถามเป็นปฏิเสธ ตัวอย่าง : You are a doctor, aren’t you?

27 หลักในการเขียนและพูด TAG QUESTIONS 3. ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นปฏิเสธ TAG ต้องถามเป็นบอกเล่า ตัวอย่าง : We don’t walk to school, do we?

28 หลักในการเขียนและพูด TAG QUESTIONS 4. ถ้าประโยคข้างหน้ามีกริยาช่วย ให้ ใช้กริยาช่วยตัวนั้นทำเป็น TAG ได้เลย

29 หลักในการเขียนและพูด TAG QUESTIONS 5. ถ้าประโยคข้างหน้าไม่มีกริยาช่วย ให้ ใช้กริยาช่วย do does did มาทำเป็น TAG

30 หลักในการเขียนและพูด TAG QUESTIONS 6. กริยาของประโยคข้างหน้าเป็น tense อะไรกริยาช่วยที่นำ มาทำเป็น TAG ต้องเป็น tense เดียวกันด้วย

31 กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ ที่ควรทราบ dodoes did havehad isam has arewaswere willshallshouldwould mustmaymightcancould

32 รักดีหามจั่ว รักดีหามจั่ว

33 รักชั่วหาม เสา รักชั่วหาม เสา

34 ทดสอบหลังเรียน คำสั่ง : จงเติมคำหรือข้อความลงใน ช่องว่างให้ถูกต้อง

35 You aren’t very happy here,.......? 1

36 She isn’t Portuguese ……........? 2

37 You come from Thailand,……........? 3

38 They don’t know the answers,.......? 4

39 It was an excellent film,…….......? 5

40 Dang …….. come today, can’t he? 6

41 You …….. already had lunch, have you? 7

42 Jim hasn’t known her before,.......? 8

43 Waraporn should see a doctor ……........? 9

44 Your father ………. a big farm, hasn’t he? 10

45 เฉลย แบบฝึกหัด

46 1. You aren’t very happy here,....... ………..? are you

47 2.She isn’t Portuguese, ………. …..? is she

48 3.You come from Thailand, ….. ………..? Don’t you

49 4. They don’t know the answers,.......? Do they

50 5. It was an excellent film,.........? Wasn’t it

51 6. Dang ……….. come today, can’t he? Can

52 7. You ………. already had lunch, haven’t you? Have

53 8.Jim hasn’t known her before,.......? has he

54 9. Waraporn should see a doctor,..... ………? Shouldn’t she

55 10. Your father ………. a big farm, hasn’t he? Has


ดาวน์โหลด ppt BY DR.CHARUK SINPARU. นำเข้าสู่บทเรียน สวัสดีนักเรียนทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กระบวนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google