งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่สำคัญ ได้แก่ - การคำนวณหาค่าความถี่ (Frequencies) - การแจกแจงค่าความถี่แบบ 2 ทาง (Crosstabs) - การสร้างตัวแปรใหม่ด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่สำคัญ ได้แก่ - การคำนวณหาค่าความถี่ (Frequencies) - การแจกแจงค่าความถี่แบบ 2 ทาง (Crosstabs) - การสร้างตัวแปรใหม่ด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่สำคัญ ได้แก่ - การคำนวณหาค่าความถี่ (Frequencies) - การแจกแจงค่าความถี่แบบ 2 ทาง (Crosstabs) - การสร้างตัวแปรใหม่ด้วย Transform Compute Variable - การคำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) - การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Chi- Square) ด้วยวิธีเปียร์สัน - การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัว ที่ เป็นอิสระต่อกัน ด้วยค่า Independent – Sample T Test - การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัว ด้วยการวิเคราะห์ควาแปรปรวนทางเดียว (Anova) และ การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffe ตัวอย่าง การวิเคราะห์และแปลผล ข้อมูลทางสถิติ

2 การวิเคราะห์ข้อมูล - การคำนวณหาค่าความถี่ (Frequencies) ลำดับรายการ / ตัวแปรสถิติ / คำสั่งโปรแกรม 1 สถานภาพทั่วไป - เพศ - อายุ ความถี่สรุปผลเป็นค่าร้อยละ Analyze > Descriptive Statics > Frequencies 2 ลักษณะโดยทั่วไป - รายการที่ชอบฟัง - ช่วงเวลาที่ชอบฟัง ความถี่สรุปผลเป็นค่าร้อยละ Analyze > Descriptive Statics > Frequencies แสดงผลตารางแลล Crosstabs Analyze > Descriptive Statics > Crosstabs

3 เลือกเมนู Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies การคำนวณหาค่าความถี่ (Frequencies) ตัวอย่าง ให้หาค่าความถี่ของตัวแปร เพศ อายุ รายการที่ชอบ ฟัง และช่วงเวลาที่ชอบฟัง

4 จำนวนข้อมูลที่ สูญเสีย จำนวนข้อมูลที่ สมบูรณ์ ค่าความถี่ ค่า เปอร์เซ็น ต์ ค่าความถี่ สะสม ค่าเปอร์เซ็นต์ตัด สูญเสีย การเปลี่ยนฟอนต์ - ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ ตาราง จะขึ้น Toolbar จากนั้นให้ ลากแถบแสงคลุม ช่องที่ต้องการแล้ว เลือกเปลี่ยนฟอนต์ เป็น Tahoma หรือ ฟอนต์อื่นที่สามารถ อ่านภาษาไทยได้

5 การเปลี่ยนขนาด จุดทศนิยม ให้ ดับเบิ้ลคลิกที่ตาราง จากนั้นลากแถบแสง คลุมเซลที่ต้องการ แล้วไปที่เมนู Format เลือก Cell Properties

6

7 การแจกแจงค่าความถี่แบบ 2 ทาง (Crosstabs) เลือกเมนู Analyze > Descriptive Statistics > Crosstabs จากนั้นต้องกำหนดให้ตัวแปรอะไรเป็น Column หรือ Row ตัวอย่าง กำหนดให้ เพศ และ อายุ เป็น Column รายการที่ชอบฟังและช่วงเวลาที่ชอบฟังเป็น Row

8

9

10 การวิเคราะห์ข้อมูล - การคำนวณหาค่าเฉลี่ย (mean) ลำดับรายการ / ตัวแปรสถิติ / คำสั่งโปรแกรม 1 ความพึงพอใจในรูปแบบของ รายการ - พิธีกร - ผู้โทรเข้าร่วมรายงาน การจราจร - ความถูกต้องแม่นยำของ ข้อมูลจราจร - ความชัดเจนของคลื่น - ความพึงพอใจโดยภาพรวม _ ความเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Tranform > Compute Variable หาค่าความพึงพอใจโดยรวม Analyze Compare Means > Means

11 การคำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) ของความ พึงพอใจ สร้างตัวแปรใหม่ โดยไปที่เมนู Transform > Compute Variable…

12 การคำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) ของความ พึงพอใจ ( ต่อ ) ไปที่เมนู Descriptive Statistics > Frequencies

13

14 การคำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) ความพึง พอแบบภาพรวม ไปที่เมนู Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies… จากนั้นให้เลือกตัวแปร พอใจในพิธีกรผู้จัด พอใจผู้โทร เข้าร่วม พอใจความถูกต้อง พอใจความชัดเจน และ รวมพอใจ จากนั้นคลิกปุ่ม Statistics… เลือก Mean Std. deviation

15 การแสดงผลด้วยกราฟ คลิกที่ปุ่ม Charts… จากนั้นเลือกรูปแบบของ กราฟที่ต้องการ

16

17


ดาวน์โหลด ppt แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่สำคัญ ได้แก่ - การคำนวณหาค่าความถี่ (Frequencies) - การแจกแจงค่าความถี่แบบ 2 ทาง (Crosstabs) - การสร้างตัวแปรใหม่ด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google