งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่าง การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติ
แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่สำคัญ ได้แก่ การคำนวณหาค่าความถี่ (Frequencies) การแจกแจงค่าความถี่แบบ 2 ทาง (Crosstabs) การสร้างตัวแปรใหม่ด้วย Transform Compute Variable การคำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Chi-Square) ด้วยวิธีเปียร์สัน การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัว ที่เป็นอิสระต่อกัน ด้วยค่า Independent – Sample T Test การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัว ด้วยการวิเคราะห์ควาแปรปรวนทางเดียว (Anova) และการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffe

2 ลำดับ รายการ / ตัวแปร สถิติ / คำสั่งโปรแกรม
การวิเคราะห์ข้อมูล การคำนวณหาค่าความถี่ (Frequencies) ลำดับ รายการ / ตัวแปร สถิติ / คำสั่งโปรแกรม 1 สถานภาพทั่วไป - เพศ - อายุ ความถี่สรุปผลเป็นค่าร้อยละ Analyze > Descriptive Statics > Frequencies 2 ลักษณะโดยทั่วไป รายการที่ชอบฟัง ช่วงเวลาที่ชอบฟัง แสดงผลตารางแลล Crosstabs Analyze > Descriptive Statics > Crosstabs

3 การคำนวณหาค่าความถี่ (Frequencies)
เลือกเมนู Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies ตัวอย่าง ให้หาค่าความถี่ของตัวแปร เพศ อายุ รายการที่ชอบฟัง และช่วงเวลาที่ชอบฟัง

4 จำนวนข้อมูลที่สมบูรณ์
จำนวนข้อมูลที่สูญเสีย ค่าเปอร์เซ็นต์ตัดสูญเสีย ค่าความถี่ การเปลี่ยนฟอนต์ - ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ตาราง จะขึ้น Toolbar จากนั้นให้ลากแถบแสงคลุมช่องที่ต้องการแล้วเลือกเปลี่ยนฟอนต์เป็น Tahoma หรือฟอนต์อื่นที่สามารถอ่านภาษาไทยได้ ค่าความถี่สะสม ค่าเปอร์เซ็นต์

5 การเปลี่ยนขนาดจุดทศนิยม ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ตาราง จากนั้นลากแถบแสงคลุมเซลที่ต้องการ แล้วไปที่เมนู Format เลือก Cell Properties

6

7 การแจกแจงค่าความถี่แบบ 2 ทาง (Crosstabs)
เลือกเมนู Analyze > Descriptive Statistics > Crosstabs จากนั้นต้องกำหนดให้ตัวแปรอะไรเป็น Column หรือ Row ตัวอย่าง กำหนดให้ เพศ และ อายุ เป็น Column รายการที่ชอบฟังและช่วงเวลาที่ชอบฟังเป็น Row

8

9

10 ลำดับ รายการ / ตัวแปร สถิติ / คำสั่งโปรแกรม
การวิเคราะห์ข้อมูล การคำนวณหาค่าเฉลี่ย (mean) ลำดับ รายการ / ตัวแปร สถิติ / คำสั่งโปรแกรม 1 ความพึงพอใจในรูปแบบของรายการ พิธีกร - ผู้โทรเข้าร่วมรายงานการจราจร ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลจราจร ความชัดเจนของคลื่น ความพึงพอใจโดยภาพรวม _ ความเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Tranform > Compute Variable หาค่าความพึงพอใจโดยรวม Analyze Compare Means > Means

11 การคำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) ของความพึงพอใจ
สร้างตัวแปรใหม่ โดยไปที่เมนู Transform > Compute Variable…

12 การคำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) ของความพึงพอใจ ( ต่อ )
ไปที่เมนู Descriptive Statistics > Frequencies

13

14 การคำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) ความพึงพอแบบภาพรวม
ไปที่เมนู Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies… จากนั้นให้เลือกตัวแปร พอใจในพิธีกรผู้จัด พอใจผู้โทรเข้าร่วม พอใจความถูกต้อง พอใจความชัดเจน และ รวมพอใจ จากนั้นคลิกปุ่ม Statistics… เลือก Mean Std. deviation

15 การแสดงผลด้วยกราฟ คลิกที่ปุ่ม Charts…
จากนั้นเลือกรูปแบบของ กราฟที่ต้องการ

16

17


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google