งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล อ. วีระ ปิยธีรวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล อ. วีระ ปิยธีรวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล อ. วีระ ปิยธีรวงศ์

2 Overview (I) โปรแกรมขนาดใหญ่ SPSS (Statistical Package for the Social Science) SPSS (Statistical Package for the Social Science) SAS (Statistical Analysis System) SAS (Statistical Analysis System)โปรแกรมขนาดเล็ก (งานวิเคราะห์ที่ไม่ซับซ้อนมาก) Excel, Statistix, Minitab, Design Expert, etc. Excel, Statistix, Minitab, Design Expert, etc.

3 การเลือกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไป ได้ (เช่น PC หรือ notebook) สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไป ได้ (เช่น PC หรือ notebook) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 100 ชุด และแต่ละชุดไม่ควรต่ำกว่า 50 ตัวแปร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 100 ชุด และแต่ละชุดไม่ควรต่ำกว่า 50 ตัวแปร สามารถอ่านข้อมูลที่บันทึกอยู่บนสื่อได้หลาย ประเภท รวมทั้งสามารถป้อนข้อมูลได้ แป้นพิมพ์ สามารถอ่านข้อมูลที่บันทึกอยู่บนสื่อได้หลาย ประเภท รวมทั้งสามารถป้อนข้อมูลได้ แป้นพิมพ์ สามารถอ่านข้อมูลจากข้อมูลแบบมาตรฐาน ที่เรียกว่า ASCII ได้ สามารถอ่านข้อมูลจากข้อมูลแบบมาตรฐาน ที่เรียกว่า ASCII ได้

4 การเลือกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ สามารถสร้างแฟ้มข้อมูล (data file) หรือ ไฟล์ข้อมูลเองได้ และสามารถสร้างเป็น รหัสมาตรฐานได้ เพื่อให้สามารถนำกลับไป ใช้กับโปรแกรมอื่นได้ สามารถสร้างแฟ้มข้อมูล (data file) หรือ ไฟล์ข้อมูลเองได้ และสามารถสร้างเป็น รหัสมาตรฐานได้ เพื่อให้สามารถนำกลับไป ใช้กับโปรแกรมอื่นได้ สามารถจัดเก็บข้อมูลในลักษณะต่างๆ ได้ เช่น การเปลี่ยนรูปข้อมูล, การจัดค่าใหม่ หรือ การจัดกลุ่มตัวแปรใหม่, การคัดเลือกข้อมูล บางส่วนมาทำการวิเคราะห์ได้ สามารถจัดเก็บข้อมูลในลักษณะต่างๆ ได้ เช่น การเปลี่ยนรูปข้อมูล, การจัดค่าใหม่ หรือ การจัดกลุ่มตัวแปรใหม่, การคัดเลือกข้อมูล บางส่วนมาทำการวิเคราะห์ได้

5 การเลือกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้หลาย ระดับ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้หลาย ระดับ –การคำนวนค่าสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าเฉลี่ย, ค่าฐาน นิยม, ความแปรปรวน เป็นต้น –การสร้างตารางแจกแจงความถึ่แบบทางเดียว และหลายทาง –การเขียนกราฟในลักษณะต่าง ๆ –การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร –การวิเคราะห์การถดถอย และความแปรปรวน

6 การวิเคราะห์ข้อมูลโดย โปรแกรม SPSS โปรแกรม SPSS เป็น software ที่ผลิตโดย บริษัท SPSS Inc. โปรแกรม SPSS เป็น software ที่ผลิตโดย บริษัท SPSS Inc. เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้วิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติอีกโปรแกรมหนึ่ง (ปัจจุบัน SPSS v. 16) เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้วิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติอีกโปรแกรมหนึ่ง (ปัจจุบัน SPSS v. 16) ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP ขึ้นไป ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP ขึ้นไป หน่วยประมวลผลกลาง Intel หรือ AMD ความเร็วตั้งแต่ 1 GHz โดยมีหน่วยความจำ ตั้งแต่ 512 MB หน่วยประมวลผลกลาง Intel หรือ AMD ความเร็วตั้งแต่ 1 GHz โดยมีหน่วยความจำ ตั้งแต่ 512 MB

7 การเริ่มต้นเข้าสู่โปรแกรม การเริ่มต้นเข้าสู่โปรแกรม เมื่อคลิกที่ โปรแกรม SPSS จะเข้าสู่โปรแกรมดังรูป ซึ่ง ถ้าหากมีแฟ้มข้อมูลเดิม จะสามารถเลือกได้ จากหน้าต่างนี้ หากต้องการเริ่มต้นใหม่ให้ คลิก Cancel เพื่อเข้าสู่ส่วนตารางการทำงาน หรือเรียกว่า Data Editor ดังรูป การเริ่มต้นเข้าสู่โปรแกรม เมื่อคลิกที่ โปรแกรม SPSS จะเข้าสู่โปรแกรมดังรูป ซึ่ง ถ้าหากมีแฟ้มข้อมูลเดิม จะสามารถเลือกได้ จากหน้าต่างนี้ หากต้องการเริ่มต้นใหม่ให้ คลิก Cancel เพื่อเข้าสู่ส่วนตารางการทำงาน หรือเรียกว่า Data Editor ดังรูป

8 การเริ่มต้นเข้าสู่โปรแกรม

9 ข้อกำหนดทั่วไปของโปรแกรม Data View เป็นส่วนสำหรับใส่ข้อมูล ซึ่งจะ แสดงชื่อตัวแปร Var ทุกคอลัมน์เมื่อทำการ ป้อนข้อมูล จะเปลี่ยนเป็น Var 00001 Var 00002 … Data View เป็นส่วนสำหรับใส่ข้อมูล ซึ่งจะ แสดงชื่อตัวแปร Var ทุกคอลัมน์เมื่อทำการ ป้อนข้อมูล จะเปลี่ยนเป็น Var 00001 Var 00002 … หากต้องการกำหนดค่าตัวแปรเป็นอย่างอื่น ให้เลือกที่ Variable View จาก Sheet Tab ซึ่งเป็นส่วนที่กำหนดลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ของตัวแปร ได้แก่ ชื่อตัวแปร จำนวน ทศนิยม ความกว้างของ column etc. หากต้องการกำหนดค่าตัวแปรเป็นอย่างอื่น ให้เลือกที่ Variable View จาก Sheet Tab ซึ่งเป็นส่วนที่กำหนดลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ของตัวแปร ได้แก่ ชื่อตัวแปร จำนวน ทศนิยม ความกว้างของ column etc.

10 การนำข้อมูลเข้าสู่ data editor เปิดจากไฟล์ของ database ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ Excel, Lotus, Dbase หรือ SAS etc. เปิดจากไฟล์ของ database ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ Excel, Lotus, Dbase หรือ SAS etc. ป้อนข้อมูลโดยตรง หรือสามารถ copy & paste จาก spread sheet ป้อนข้อมูลโดยตรง หรือสามารถ copy & paste จาก spread sheet ในการวิเคราะห์ผลจะใช้เมนู Analyze โดย จะมีเมนูย่อยที่ใช้ในการวิเคราะห์ เช่น descriptive statistics, compare means, general linear model etc. ในการวิเคราะห์ผลจะใช้เมนู Analyze โดย จะมีเมนูย่อยที่ใช้ในการวิเคราะห์ เช่น descriptive statistics, compare means, general linear model etc.

11 การวิเคราะห์ผลทางสถิติ การวิเคราะห์ผลแบบ t-test การวิเคราะห์ผลแบบ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) –การทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (CRD) –การทดลองแบบสุ่มบล็อคสมบูรณ์ (RCBD) –การทดลองแบบ factorial

12 การวิเคราะห์ผลแบบ t-test One sample t-test One sample t-test ต้องการทราบ ตัวอย่างเย็นของอาหารแข็ง ชนิดหนึ่ง ระบุในฉลากว่ามีพลังงาน 200 cal จริงหรือไม่? ต้องการทราบ ตัวอย่างเย็นของอาหารแข็ง ชนิดหนึ่ง ระบุในฉลากว่ามีพลังงาน 200 cal จริงหรือไม่? โดยทำการส่มตัวอย่างอาหารชนิดนี้ นำมา วัดพลังงานได้ดังนี้ 198, 203, 223, 196, 202, 189, 208, 215, 218, 207 cal นำผล ที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยทำการส่มตัวอย่างอาหารชนิดนี้ นำมา วัดพลังงานได้ดังนี้ 198, 203, 223, 196, 202, 189, 208, 215, 218, 207 cal นำผล ที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ

13 One sample t-test ป้อนข้อมูลใน data editor และป้อนชื่อตัว แปรใน variable sheet ป้อนข้อมูลใน data editor และป้อนชื่อตัว แปรใน variable sheet วิเคราะห์ผลโดยเลือกเมนู Analyze\ Compare means\ One sample t-test วิเคราะห์ผลโดยเลือกเมนู Analyze\ Compare means\ One sample t-test เลือกตัวแปรที่ต้องการ และค่าที่ต้องการ ทดสอบ (null hypothesis) เลือกตัวแปรที่ต้องการ และค่าที่ต้องการ ทดสอบ (null hypothesis)

14 One sample t-test

15

16 ในการทดสอบอาหารคบเคี้ยวชนิดหนึ่ง ผู้ทดลอง ต้องการทราบว่า ตัวอย่างอาหารมีรสหวาน และ ความกรอบแตกต่างจากค่าสัดส่วนในอุดมคติ = 1 หรือไม่ ในการทดสอบอาหารคบเคี้ยวชนิดหนึ่ง ผู้ทดลอง ต้องการทราบว่า ตัวอย่างอาหารมีรสหวาน และ ความกรอบแตกต่างจากค่าสัดส่วนในอุดมคติ = 1 หรือไม่ โดยนำตัวอย่างไปทดสอบทางประสาทสัมผัสได้ ค่าคะแนนสัดส่วนในอุดมคติของรสหวาน และ ความกรอบดังนี้ 0.86, 1.16, 1.07, 0.95, 0.99, 1.04, 1.11, 1.13, 1.07, 0.95, 0.92, 1.18 และ 1.12, 0.95, 1.08, 1.09, 1.16, 0.89, 0.96, 1.14, 0.98, 1.06, 1.06, 1.22 ตามลำดับ โดยนำตัวอย่างไปทดสอบทางประสาทสัมผัสได้ ค่าคะแนนสัดส่วนในอุดมคติของรสหวาน และ ความกรอบดังนี้ 0.86, 1.16, 1.07, 0.95, 0.99, 1.04, 1.11, 1.13, 1.07, 0.95, 0.92, 1.18 และ 1.12, 0.95, 1.08, 1.09, 1.16, 0.89, 0.96, 1.14, 0.98, 1.06, 1.06, 1.22 ตามลำดับ

17 Pair sample t-test ในการศึกษาผลการเตรียมไวรัส 2 วิธีต่อ ปริมาณการเกิดแผลในใบยาสูบ ในการ ทดลองโดยสุ่มใบยาสูบจำนวน 8 ใบ แต่ละ ใบแบ่งเป็นสองส่วนตามจำนวนวิธีเตรียม ในการศึกษาผลการเตรียมไวรัส 2 วิธีต่อ ปริมาณการเกิดแผลในใบยาสูบ ในการ ทดลองโดยสุ่มใบยาสูบจำนวน 8 ใบ แต่ละ ใบแบ่งเป็นสองส่วนตามจำนวนวิธีเตรียม ผลการเกิดแผลบนใบยาสูบดังนี้ ผลการเกิดแผลบนใบยาสูบดังนี้ –ใบที่ 1: 31, 18; ใบที่ 2: 20, 17; ใบที่ 3: 18, 14; ใบที่ 4: 17, 11; ใบที่ 5: 9, 10; ใบที่ 6: 8, 7; ใบที่ 7: 10, 5; ใบที่ 8: 7, 6 –วิเคราะห์ผลโดยเลือกเมนู Analyze\ Compare means\ Pair sample t-test

18 Pair sample t-test

19

20 การทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร 2 ชนิด เกี่ยวกับความชอบของผู้ทดสอบชิมจำนวน 10 คน โดยให้แต่ละคนทำการทดสอบ ผลิตภัณฑ์อาหาร 2 ชนิด (ทีละชนิด) ได้ คะแนนความชอบ ดั้งนี้คะแนนความชอบ เรียงจากคนที่ 1 ถึง 10 ตามลำดับ โดย อาหารชนิดที่ 1 มีคะแนน 5, 6, 5, 7, 6, 4, 6, 5, 6, 6 ส่วนชนิดที่ 2 มีคะแนน 4, 6, 6, 6, 5, 5, 6, 4, 5, 6 การทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร 2 ชนิด เกี่ยวกับความชอบของผู้ทดสอบชิมจำนวน 10 คน โดยให้แต่ละคนทำการทดสอบ ผลิตภัณฑ์อาหาร 2 ชนิด (ทีละชนิด) ได้ คะแนนความชอบ ดั้งนี้คะแนนความชอบ เรียงจากคนที่ 1 ถึง 10 ตามลำดับ โดย อาหารชนิดที่ 1 มีคะแนน 5, 6, 5, 7, 6, 4, 6, 5, 6, 6 ส่วนชนิดที่ 2 มีคะแนน 4, 6, 6, 6, 5, 5, 6, 4, 5, 6

21 Two sample t-test ในการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการหาความ เข้มข้นของสารชนิดหนึ่ง โดยวิธีแรกเป็นวิธี มาตรฐาน แต่ใช้เวลาการวิเคราะห์นาน ส่วน อีกวิธีหนึ่ง จะใช้สารเคมีช่วยวิเคราะห์ จึงใช้ เวลาสั้นกว่า ซึ่งอาจมีความแม่นยำน้อยกว่า อยากทราบว่า วิธีการทั้งสองมีความ แตกต่างในการวิเคราะห์หาความเข้มข้น หรือไม่ ในการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการหาความ เข้มข้นของสารชนิดหนึ่ง โดยวิธีแรกเป็นวิธี มาตรฐาน แต่ใช้เวลาการวิเคราะห์นาน ส่วน อีกวิธีหนึ่ง จะใช้สารเคมีช่วยวิเคราะห์ จึงใช้ เวลาสั้นกว่า ซึ่งอาจมีความแม่นยำน้อยกว่า อยากทราบว่า วิธีการทั้งสองมีความ แตกต่างในการวิเคราะห์หาความเข้มข้น หรือไม่

22 Two sample t-test

23

24 การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (CRD) การทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (CRD) การศึกษาผลการบ่ม โดยฉีดเอนไซม์เพื่อ ช่วยให้เนื้อวัวนุ่ม โดยใช้สิ่งทดลอง 4 สิ่ง ทดลอง 5 ซ้ำ แล้ววัดความนุ่มโดยใช้ เครื่องวัดแบบ Warner-Bratzler เพื่อวัด ความนุ่มในรูปของแรงเฉือน (psi) การศึกษาผลการบ่ม โดยฉีดเอนไซม์เพื่อ ช่วยให้เนื้อวัวนุ่ม โดยใช้สิ่งทดลอง 4 สิ่ง ทดลอง 5 ซ้ำ แล้ววัดความนุ่มโดยใช้ เครื่องวัดแบบ Warner-Bratzler เพื่อวัด ความนุ่มในรูปของแรงเฉือน (psi) วิเคราะห์ผลโดยเลือกเมนู Analyze\ General linear\ Univariate วิเคราะห์ผลโดยเลือกเมนู Analyze\ General linear\ Univariate

25 การทดลองแบบสุ่มอย่าง สมบูรณ์ (CRD)

26

27

28 ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย สิ่งทดลอง 1 สิ่งทดลอง 1 สิ่งทดลอง 2 สิ่งทดลอง 2 สิ่งทดลอง 3 สิ่งทดลอง 3 สิ่งทดลอง 4 สิ่งทดลอง 4

29 การทดลองแบบสุ่มบล็อค สมบูรณ์ (RCBD) หากหน่วยทดลองไม่สม่ำเสมอ เช่นจากการ ทดลองที่แล้ว ชิ้นเนื้อมีขนาดไม่เท่ากัน ซึ่ง อาจใช้แผนการทดลองแบบสุ่มบล็อค เพื่อ ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว หากหน่วยทดลองไม่สม่ำเสมอ เช่นจากการ ทดลองที่แล้ว ชิ้นเนื้อมีขนาดไม่เท่ากัน ซึ่ง อาจใช้แผนการทดลองแบบสุ่มบล็อค เพื่อ ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว จัดให้ทุกสิ่งทดลองมีโอกาสได้รับหน่วย ทดลองที่เหมือนกันในแต่ละบล็อค จัดให้ทุกสิ่งทดลองมีโอกาสได้รับหน่วย ทดลองที่เหมือนกันในแต่ละบล็อค การวิเคราะห์เช่นเดียวกับ CRD โดยเพิ่มการ วิเคราะห์ตัวแปร Rep ด้วย การวิเคราะห์เช่นเดียวกับ CRD โดยเพิ่มการ วิเคราะห์ตัวแปร Rep ด้วย

30 การทดลองแบบสุ่มบล็อค สมบูรณ์ (RCBD)

31

32 การทดลองแบบ factorial การศึกษาผลของแหล่งที่มาของเนื้อ และ ชนิดของสารเจือปนต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ ของบริษัทหนึ่ง โดยปัจจัย A เป็นสารเจือ ปนมีสองชนิด (a1, a2) และปัจจัย B แหล่ง ของเนื้อสองแหล่ง (b1, b2) ทำการทดลอง สองซ้ำแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) การศึกษาผลของแหล่งที่มาของเนื้อ และ ชนิดของสารเจือปนต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ ของบริษัทหนึ่ง โดยปัจจัย A เป็นสารเจือ ปนมีสองชนิด (a1, a2) และปัจจัย B แหล่ง ของเนื้อสองแหล่ง (b1, b2) ทำการทดลอง สองซ้ำแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) วิเคราะห์ผลโดยเลือกเมนู Analyze\ General linear\ Univariate วิเคราะห์ผลโดยเลือกเมนู Analyze\ General linear\ Univariate

33 การทดลองแบบ factorial

34

35

36 การหาค่าเฉลี่ยของแต่ละปัจจัยในแต่ละ ระดับ โดยเลือก Analyze\ Compare mean\ Means การหาค่าเฉลี่ยของแต่ละปัจจัยในแต่ละ ระดับ โดยเลือก Analyze\ Compare mean\ Means

37 การทดลองแบบ factorial

38 RCBD RCBD

39 การทดลองแบบ factorial

40 การทดลองแบบ split-plot การทดลองประเมินคุณภาพเบียรจำนวน 5 สูตร ที่ผลิตโดยบริษัทแห่งหนึ่ง โดยผันแปร ปริมาณ hop ในสูตรต่าง ๆ (3 ซ้ำ) ให้ผู้ ทดสอบชิมจำนวน 20 คน ประเมินรสชาด ของ hop โดยให้คะแนน 0 – 9 จากรสชาด ที่เข้มข้นน้อยถึงเข้มข้นมาก ซึ่งใช้แผนการ ทดลองแบบ RCBD การทดลองประเมินคุณภาพเบียรจำนวน 5 สูตร ที่ผลิตโดยบริษัทแห่งหนึ่ง โดยผันแปร ปริมาณ hop ในสูตรต่าง ๆ (3 ซ้ำ) ให้ผู้ ทดสอบชิมจำนวน 20 คน ประเมินรสชาด ของ hop โดยให้คะแนน 0 – 9 จากรสชาด ที่เข้มข้นน้อยถึงเข้มข้นมาก ซึ่งใช้แผนการ ทดลองแบบ RCBD


ดาวน์โหลด ppt การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล อ. วีระ ปิยธีรวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google