งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

761 310 สถิติ ธุรกิจ บทที่ 6 การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "761 310 สถิติ ธุรกิจ บทที่ 6 การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 761 310 สถิติ ธุรกิจ บทที่ 6 การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์

2 สหสัมพันธ์ (Correlation) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปร 2 ตัวขึ้นไปที่มีความชัดเจนเป็นที่ สังเกตหรือวัดได้ โดยค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient, r) ซึ่งเป็นค่าต่อเนื่องระหว่าง –1.0 - ­ - 0 - ­ - + 1.0

3 สหสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. สหสัมพันธ์เชิงบวก ( Positive Correlation ) เป็นความสัมพันธ์ที่มี ทิศทางเดียวกัน เช่น ตัวแปรอิสระมีค่า เพิ่มขึ้น ในขณะที่ตัวแปรตามมีค่าเพิ่มขึ้น 2. ไม่มีสหสัมพันธ์ เมื่อ r = 0 หมายความ ว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย

4 3. สหสัมพันธ์เชิงลบ ( Negative Correlation ) เป็นความสัมพันธ์ที่มี ทิศทางตรงกันข้ามซึ่งกันและกัน เช่น ตัวแปรอิสระมีค่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ตัว แปรตามมีค่าลดลง

5 พิจารณาลำดับ ความ มากน้อยของสหสัมพันธ์ ได้ตามตารางนี้ ค่า r ความหมาย 1.0 มีสหสัมพันธ์อย่าง สมบูรณ์ 0 ไม่มีสหสัมพันธ์ 0.1 - 0.3 มีสหสัมพันธ์ต่ำ / น้อย 0.4 - 0.6 มีสหสัมพันธ์ระดับ ปานกลาง 0.7 - 0.9 มีสหสัมพันธ์สูง / มาก

6 หมาย เหตุ ความสัมพันธ์ (Relation) อาจจะแบ่ง ได้เป็น 3 ระดับ 1. ความสอดคล้อง (Association) เป็น ความสัมพันธ์ที่มีความชัดเจนน้อย และ มักจะเกิดขึ้นกับตัวแปรที่มีค่าแบบไม่ ต่อเนื่อง (discrete variable) มีการวัดตาม มาตรานามบัญญัติ (nominal scale)

7 2. สหสัมพันธ์ เป็นความสัมพันธ์ที่มี ความชัดเจนขึ้น และจะเกิดขึ้นจากตัว แปรที่มีค่า ต่อเนื่อง (continuous variable) มีการวัดตามมาตราอันตร ภาค (interval scale) และอัตราส่วน (ratio scale) 3. ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causality หรือ Cause-Effect) เป็น ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ที่ กำหนดได้อย่างชัดเจนว่า ตัวแปรอิสระ เป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงในตัวแปร ตาม

8 ความแปรปรวนร่วม (Covariance, หรือ ) หมายถึง ค่าเฉลี่ยของผลคูณของ คะแนนกับค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามต่อจำนวนตัวอย่างหรือ ประชากรแล้วแต่กรณี

9 เขียนเป็นสูตรได้ ดังนี้ Sample Covariance : = เมื่อ = Sample Covariance = คะแนนของตัวแปร X = คะแนนของตัวแปร Y = ค่าเฉลี่ยของตัวแปร X = ค่าเฉลี่ยของตัวแปร Y n = จำนวนตัวอย่าง

10 Population Covariance : = เมื่อ = Population Covariance = คะแนนของตัว แปร X = คะแนนของตัว แปร Y = ค่าเฉลี่ยของ ประชากร X = ค่าเฉลี่ยของ ประชากร Y N = จำนวนประชากร

11 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient, r) เป็นค่ากำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปร 2 ตัวขึ้นไป จากมาตราการวัด แบบอันดับ อันตรภาค และอัตราส่วน เป็นสัดส่วนของความแปรปรวนร่วม (Covariance) กับผลคูณของความ แปรปรวนของตัวแปรดังกล่าว

12 เขียนเป็นสูตร ได้ดังนี้ Sample Data : r = เมื่อ r = สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ = ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานของ X และ Y = ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานของ X = ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานของ Y

13 Population Data : r = เมื่อ r = สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ = ความแปรปรวนร่วม ของประชากร X และ Y = ความแปรปรวนร่วม ของประชากร X = ความแปรปรวนร่วม ของประชากร Y

14 4. การหาค่า สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ มีวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์หลายวิธีและมีฐานคติที่ แตกต่างกัน คือ Spearman Rank Correlation ( ) ใช้หาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ของตัว แปรที่เป็นอันดับ (rank)

15 โดยใช้สูตร = เมื่อ = Spearman Rank Correlation D = Rank difference n = จำนวนตัวอย่าง

16 (2) Pearson Product – Moment Correlation ใช้หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัว แปร 2 ตัว แต่ละตัววัดตัวแปรด้วยมาตรา อันตรภาค (Interval Scale) หรือสัดส่วน (Ratio Scale)

17 คำนวณค่า r ได้ จากสูตร r = =

18 เมื่อ r = สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ = ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานของ X = ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานของ Y = ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานร่วมของ X และ YN N = จำนวนตัวอย่าง

19 ความสัมพันธ์ของ X และ Y แสดงได้ดังรูปนี้ Y X

20 3. สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) เป็นความสัมพันธ์ของ ตัวแปรอิสระ 2 ตัวขึ้นไป กับตัวแปร ตาม 1 ตัว หรือค่าของตัวแปรตาม 1 ตัว ร่วมกันกำหนดโดยตัวแปรอิสระ อย่างน้อย 2 ตัว เช่น X ร่วมกับ Z กำหนดหรือมีสหสัมพันธ์กับ Y

21 เขียนเป็นตัว แบบได้ดังนี้ Y = สหสัมพันธ์ ของ X และ Y = สหสัมพันธ์ ของ Z และ Y X Z ตัวแปร อิสระ ตัวแปรตาม Y = สหสัมพันธ์ ของ X และ Y = สหสัมพันธ์ ของ Z และ Y Z Z

22 หาค่า r จากสูตร หา r ของ X และ Y ได้จากสูตร = หา r ของ X และ Z ได้จากสูตร = หา r ของ Z และ Y ได้จากสูตร =

23 และหาค่าของ X และ Z ที่มีต่อ Y ได้จากสูตร = เมื่อ = r ของ X และ Z ที่มีต่อ Y = r ของ Y กับ X = r ของ Y กับ Z = r ของ X กับ Z

24 สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) ของ X และ Z ต่อ Y แสดงได้ดังรูปนี้ จะหา Multiple Correlation ได้ก็ ต่อเมื่อกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ไม่น้อย กว่า 200 คน (n 200) Z XY

25 หมายเหตุ Coefficient of Determination การที่ตัวแปรอิสระหนึ่งตัวหรือหลาย ตัวเป็นตัวกำหนดการเปลี่ยนแปลงในตัว แปรตาม เรียกค่าที่เป็นตัวกำหนดนี้ว่า “ สัมประสิทธิ์การกำหนด “ (Coefficient of Determination) มีค่าเท่ากับ คือ = นี้นอกจากจะเป็น ตัวเลขเป็นสัดส่วน ( มีจำนวนเต็มเท่ากับ 1) แล้ว ยังเป็นร้อยละได้อีกด้วย เช่น ได้ = 0.65 หมายความว่า x เป็นตัวกำหนด y ร้อยละ 65

26 (4) สหสัมพันธ์บางส่วน (Partial Correlation) เป็นสหสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปรโดยควบคุม (controlled) ตัวแปรที่ 3 หรือแยกตัวแปรที่ 3 ออก (Partialed out) เป็นวิธีการหา สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร 2 ตัว จากสหสัมพันธ์ของ ตัวแปร 3 ตัว เช่น ตัวแปร x y และ z สัมพันธ์กันทุกตัว คือ x z y rxyrxy rzyrzy rxzrxz

27 ถ้าเอา z ออกก็จะเหลือสหสัมพันธ์ ระหว่าง x กับ y ซึ่งหาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์บางส่วนได้จากสูตร r xy.z = เมื่อ r xy.z = สหสัมพันธ์ ของ x และ y เมื่อควบคุม z r xy = สหสัมพันธ์ของ x และ y r xz = สหสัมพันธ์ของ x และ z r yz = สหสัมพันธ์ของ y และ z

28 รูป สหสัมพันธ์บางส่วนของ x และ y เมื่อควบคุม z z Partialed out z x z x y y + สหสัมพันธ์บางส่วน ของ x และ y เมื่อเอา z ออกไป สหสัมพันธ์ ระหว่าง x y และ z


ดาวน์โหลด ppt 761 310 สถิติ ธุรกิจ บทที่ 6 การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google