งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำงบประมาณ 2556 ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สุทัสสา นาครทรรพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำงบประมาณ 2556 ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สุทัสสา นาครทรรพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำงบประมาณ 2556 ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สุทัสสา นาครทรรพ

2 หลักสำคัญในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณปี 2556 ศูนย์บริการสาธารณสุขต้องจัดทำงบประมาณเอง งบประมาณจะต้องรวมทุกแหล่งที่มาของรายได้ งบประมาณจะจัดตามผลผลิตและกิจกรรมตาม โครงสร้างแผนงาน งบประมาณจะถูกแบ่งเป็น งานประจำ งานยุทธศาสตร์ และงบประมาณลงทุน

3 รายจ่ายใดที่จัดหาโดยหน่วยงานอื่น ศูนย์จะต้อง บอกรายการและจำนวนที่ต้องการให้กับ หน่วยงานนั้นๆ ศูนย์ ต้องแสดงปริมาณผลผลิตของงานประจำ งบประมาณยุทธศาสตร์จะต้องตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของผู้ว่า สำนักงบประมาณ จะพิจารณางานประจำ สำนักยุทธศาสตร์ จะพิจารณาโครงการยุทธศาสตร์ และโครงการงลทุน

4 ศูนย์บริการสาธารณสุขต้องจัดทำงบประมาณเอง จากเดิมที่สำนักงานเลขาเป็นผู้จัดทำ งบประมาณ ในระบบใหม่ ศูนย์บริการ สาธารณสุขต้องประมาณการงบประมาณการที่ ใช้ภายในศูนย์เอง และส่งมารวบรวมที่ สำนักงานเลขา อย่าปล่อยให้เจ้าหน้าที่ธุรการทำคนเดียว ควรร่วมกันทำ

5 งบประมาณจะต้องรวมทุกแหล่งที่มาของรายได้ งบประมาณจะรวม รายจ่ายทุกประเภท จากทุกแหล่งที่มา ของรายได้

6 แผนงานอนามัยสาธารณสุข งบประมาณ กทมxxx,xxxxx,xxx งบประมาณ เงินอุดหนุนxxx,xxxxx,xxx งบประมาณ สปสชxxx,xxxxx,xxx งบประมาณ เงินบำรุงxxx,xxx รวมงบประมาณ xxx,xxxxxx,xxx งบประมาณจะต้องรวมทุกแหล่งที่มาของรายได้ งานประจำ งานยุทธศาสตร์

7 งบประมาณจะจัดตามผลผลิตและกิจกรรมตาม โครงสร้างแผนงาน ด้าน แผนงา นหลัก ผลผลิต พื้นฐาน กิจกรรม

8 7 ด้านสาธารณสุข 7.1 ส่งเสริมสุขภาพ 7.2 ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 7.3 สุขาภิบาลอาหาร 7.4 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 7.5 ควบคุมสัตว์และโรคในสัตว์ 7.6 รักษาพยาบาลปฐมภูมิ 7.8 ยาและสารเสพติด 7.9 สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 7.10 บริการโรงพยาบาล แผนงานหลัก ผลผลิตพื้นฐาน อนามัยแม่ เด็ก สตรี และ ผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพเด็กและ เยาวชน ส่งเสริมสุขภาพชุมชน สนับสนุนและพัฒนาระบบ การส่งเสริมสุขภาพ

9 7 ด้านสาธารณสุข 7.9 สนับสนุนระบบบริการสุขภาพแผนงานหลัก ผลผลิตพื้นฐาน 7.9.1 บริหารศูนย์บริการสาธารณสุข รายจ่ายบุคลากร รังสีวินิจฉัย พยาธิวิทยา เภสักรรม กิจกรรมรักษาพยาบาล เพิ่มเติม บำรุงรักษาอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ธุรการ การเงิน ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสนับสนุนกลางกิจกรรมบริหารงานทั่วไป อาคารและสถานที่ สนับสนุนการเรียนการ สอน จัดทำบันทึก แบบฟอร์ม ฯลฯ กิจกรรมนโยบายและ ประสานงาน บริหารศูนย์ ประสานงาน บริหารงานกลาง ศูนย์บริการ สาธารณสุข รายจ่ายที่ต้องบอก ปริมาณวัสดุที่ ต้องการกับกองอื่น

10 7 ด้านสาธารณสุข 7.1 ส่งเสริมสุขภาพแผนงานหลัก ผลผลิตพื้นฐาน 7.1.1 อนามัยแม่ เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ รายจ่ายบุคลากร คลินิกเด็กดี (ตรวจพัฒนาการเด็ก ฉีดวัคซีน) คลินิกฝากครรภ์ ตรวจหลังคลอดและวางแผนครอบครัว กิจกรรม คลินิกวัยทอง ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ ปฏิบัติการพยาบาล กิจกรรมใช้ เป็นฐานใน การคิด งบประมาณ

11 งบประมาณจะถูกแบ่งเป็น งานประจำ งานยุทธศาสตร์ และงบประมาณลงทุน ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ งบดำเนินการ ด้าน แผนงานหลัก โครงการหลัก กิจกรรม

12 งบประมาณจะถูกแบ่งเป็น งานประจำ งานยุทธศาสตร์ และงบประมาณลงทุน ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ งบลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพ หน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการ ด้าน แผนงานหลัก ด้าน แผนงานหลัก โครงการ

13 โครงการยุทธ์ศาสตรที่ปัจจุบันถูกรวมไว้ใน งบประมาณงานประจำและไม่สามารถแยกได้ ในขณะนี้ เช่น การรักษานอกเวลา ให้เริ่มเก็บ ข้อมูลการใช้วัสดุ อุปกรณ์ แยกต่างหากจาก เวลาปกติ รวมทั้งเวลาเปิด ปิดศูนย์ เพื่อใช้ วิเคราะห์ในปีงบประมาณ 2557

14 ศูนย์ ต้องแสดงปริมาณผลผลิตของงานประจำ ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการวิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณอีก ประเภทคือ

15 ฝ่านสิ่งแวดล้อม ตลาด กิจการน่า รังเกียจ โฆษณา จำหน่าย อาหาร ออกหนังสือ รับรอง จำหน่าย อาหาร ขายในที่ สาธารณะ เผาศพรวม วัสดุ เฉลี่ยต่อ รายการ ดุสิต24331105873798214 2,165 96,660 44.62 มินบุรี482226245 1,133 79,600 70.26 บางขุน เทียน 42,142181156 2,483 93,700 37.74 บึงกุ่ม271927412171128 1,315 89,600 68.14 จอมทอง172,18976323664010 2,721 106,200 39.03 ราชเทวี931616512,1666 3,816 98,100 25.71

16 รายจ่ายใดที่จัดหาโดยหน่วยงานอื่น ศูนย์จะต้อง บอกรายการและจำนวนที่ต้องการให้กับ หน่วยงานนั้นๆ ค่ายา ค่าฟิลม์เอกซเรย์ค่าวัสดุทางการแพทย์ ค่าตรวจแล็ป ค่าผลิตสื่อ

17 วิธีที่ใช้ในการประมาณการ งบประมาณ Incremental Analytic Approaches Unit Cost Calculations

18 Incremental Incremental –ดูจากรายจ่ายจริงของปีก่อน เพิ่มตามอัตรา เงินเฟ้อ –หาแนวโน้มของค่าใช้จ่ายจากปีก่อนๆ แล้ว หาแนวโน้ม วิธีที่ใช้ในการประมาณการ งบประมาณ

19 Analytic Approaches – ดูจากรายจ่ายจริงของปีก่อน – หาราคาปัจจุบันในท้องตลาด อัตราเงินเฟ้อ – ราคาซื้อจำนวนมาก – เปรียบเทียบปริมาณงานกับวัสดุ – การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้งาน – ลักษณะบริการเปรียบเทียบกับของที่ใช้ – หาสมดุลของจำนวนของกับแรงงานที่มี วิธีที่ใช้ในการประมาณการ งบประมาณ

20 Unit Cost Calculations ใช้สำหรับการเพิ่มคน เพิ่ม วัสดุอุปกรณ์เมื่อ ปริมาณการผลิต หรือการให้บริการมากขึ้น ใช้สำหรับการเพิ่มคน เพิ่ม วัสดุอุปกรณ์เมื่อ ปริมาณการผลิต หรือการให้บริการมากขึ้น ส่วนใหญ่จะใช้ในการคำนวนค่าใช้จ่ายในการ จัดบริการ ส่วนใหญ่จะใช้ในการคำนวนค่าใช้จ่ายในการ จัดบริการ ต้องใช้ข้อมูลที่ดีในการหา ใช้เวลามาก แต่มี ประโยชน์ในการวิเคราะห์เหตุผลในการอนุมัติ งบประมาณ ต้องใช้ข้อมูลที่ดีในการหา ใช้เวลามาก แต่มี ประโยชน์ในการวิเคราะห์เหตุผลในการอนุมัติ งบประมาณ ข้อเสีย คือค่าใช้จ่ายในการหาสูง บางครั้ง หน่วยให้บริการกลัวว่าจถูกตัดในสิ่งที่จำเป็น ทำให้คุณภาพการให้บริการลดลง ข้อเสีย คือค่าใช้จ่ายในการหาสูง บางครั้ง หน่วยให้บริการกลัวว่าจถูกตัดในสิ่งที่จำเป็น ทำให้คุณภาพการให้บริการลดลง วิธีที่ใช้ในการประมาณการ งบประมาณ

21 Life Cycle Cost ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน หมายถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ไปใน การได้มาซึ่งทรัพย์สินตลอดอายุการ ใช้งาน ตั้งแต่ซื้อ จนจำหน่ายเป็นซาก ได้แก่ผลรวมของค่าวิจัย พัฒนา ราคา จัดซื้อ จัดจ้าง ติดตั้ง อบรมการใช้ ซ่อมบำรุง วัสดุสิ้นเปลือง ค่าบริหาร จัดการ อะไหล่ จนถึงค่ากำจัด ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน

22 Calculating Life Cycle Cost Life cycle cost = A + O + M + D A = Acquisition cost of a project O = Operating cost M = Maintenance cost D = Disposal costs

23 Life Cycle Cost การไม่คำนวณหาต้นทุนตลอดอายุ การใช้งานจะส่งผลถึงค่าใช้จ่ายที่ ไม่คาดคิดในอนาคต การจัดทำงบประมาณต้องรวมวัสดุ ที่จะต้องใช้กับครุภัณฑ์ที่กำลังจะ ซื้อด้วย

24 งบกลาง หมวดเงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้าง ชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ หมวดค่า สาธารณูปโภค หมวดเงิน อุดหนุน หมวดรายจ่าย อื่น 01 02 03 04 05 07 06 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

25 งบกลาง หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ หมวดค่า สาธารณูปโภค หมวดเงิน อุดหนุน หมวด รายจ่ายอื่น หมวดค่าจ้าง ชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ สวัสดิการ ค่าตอบแทน นักการเมือง หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

26 ค่าจ้างชั่วคราว เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างชั่วคราว ค่าจ้างรายวัน เงินเดือนข้าราชการเงินเลื่อนขั้น เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิ่ม เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) เงินเดือนฝ่ายการเมือง ค่าจ้างประจำเงินเพิ่มค่าจ้างประจำ เงิน พ.ส.ร. เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์เยาวชน รายจ่ายบุคลากร หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ หมวด รายจ่ายอื่นค่าจ้างลูกจ้างโครงการเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างโครงการ

27 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ บุตรข้าราชการครู กทม เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถ ประจำตำแหน่ง งบกลาง หมวดเงิน อุดหนุน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

28 ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหาร กลางวัน (ร.ร. ซื้อวัสดุมาทำ เอง) ทุนอาหารเสริม (นม) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน อุดหนุนมหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตแพทย์ หมวดเงินอุดหนุน ค่าจ้างเหมา จัดทำอาหาร กลางวัน ค่า ใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า ใช้สอย ค่าผลิตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

29 ค่ารางวัลกรรมการสอบค่าคุมสอบ ค่าตรวจกระดาษคำตอบ เงินรางวัล จนท ปฏิบัติการในการสอบ ค่าอาหารทำการล่วงเวลาเงินชดเชยค่ารถประจำตำแหน่ง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์บ้านพัก หมวดค่า สาธารณูปโภค

30 หมวดรายจ่ายบุคลากร งบกลาง หมวดค่า สาธารณูปโภค หมวดเงิน อุดหนุน หมวดรายจ่ายอื่น หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง หมวดดำเนินงาน

31 1. หาหน่วยผลผลิต. 2. รู้กิจกรรมหน่วยกิจกรรม 3. หาค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน 4. หาว่าค่าใช้จ่ายไหนเป็นของกิจกรรมใด ผลผลิต ใด. 5. จัดทำงบประมาณ/รายงาน. การประมาณการงบประมาณของผลผลิตโดยใช้ ข้อมูลรายจ่ายแบบรายการ

32 แหล่งข้อมูล ระบบบันทึกการทำงาน ระบบบันทึกการทำงาน การศึกษารายละเอียดของขั้นตอนการทำงาน และเวลาของแต่ละขั้นตอน การศึกษารายละเอียดของขั้นตอนการทำงาน และเวลาของแต่ละขั้นตอน บันทึกการใช้วัสดุ บันทึกการใช้วัสดุ บันทึกการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ สถานที่ บันทึกการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ สถานที่ บันทึกการซ่อมบำรุง บันทึกการซ่อมบำรุง

33 การจัดทำงบประมาณสำหรับรายจ่ายบางประเภทสามารถทำ ได้ล่วงหน้า ได้แก่ ประมาณการรายจ่ายบุคลากร สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนจะได้รับ เช่น เงินช่วยเหลือ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ สัญญาจ้างเหมาระยะยาว โครงการผูกพัน หนี้ ดอกเบี้ย รายจ่ายอันเกิดจากการลงทุนต่างๆ

34 รายจ่ายบุคคล สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เงินเดือนขึ้น เงินเดือนขึ้น ได้รับความดีความชอบ ได้รับความดีความชอบ กฎหมายสวัสดิการเปลี่ยน กฎหมายสวัสดิการเปลี่ยน การย้าย ลาออก รับเพิ่ม (การตั้งงบปประมาณ ขึ้นอยู่กับนโยบาย ว่าต้องการตั้งเต็มปี หรือ กำหนดจำนวนเดือนขอตำแหน่งว่างในกรณีที่ตัง ไม่มีผู้ที่จะย้ายมาแน่นอน) การย้าย ลาออก รับเพิ่ม (การตั้งงบปประมาณ ขึ้นอยู่กับนโยบาย ว่าต้องการตั้งเต็มปี หรือ กำหนดจำนวนเดือนขอตำแหน่งว่างในกรณีที่ตัง ไม่มีผู้ที่จะย้ายมาแน่นอน)

35 เงินเดือนฐาน เงินเลื่อนขั้น เงินประจำตำแหน่งเงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินประกันสังคม เงินเดือน ( ขรก ลูกจ้าง ) อาจมีได้มากกว่านี้ตามที่กฎหมาย กำหนด ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลีนิคเฉพาะโรค ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มี เหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ สาธารณสุข ( พ. ต. ส เงินอุดหนุน ) ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเช่าบ้านค่าโทรศัพท์ เงินสมทบกองทุนบำหน็จบำนาญ สวัสดิการ เงินทุนสนับสนุนการศึกษา ค่าตอบแทนเหมาจ่าย การจัดหารถประจำ ตำแหน่ง ค่าจ้าง ตอบแทนอาสาฯ

36 รายจ่ายบุคคล รายจ่ายบุคคล ตั้งอยู่ที่ระดับผลผลิต ในการจัดทำงบประมาณปีแรก ยังไม่มี การทำชั่วโมงการทำงาน ให้นำรายจ่ายบุคคลไว้ที่ผลผลิตที่ผู้นั้น ทำงานส่วนใหญ่

37 ข้อมูลประเภทอื่น 1. บันทึกการใช้วัสดุ 2. บันทึกการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ สถานที่ 3. บันทึกการซ่อมบำรุง

38 ประเภทวัสดุผลผลิต๑ ผลผลิต ๒ ผลผลิต ๓รวม จำนวน/ราคา บันทึกการ เบิกจ่ายวัสดุ

39 หมวดตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ สาธารณูปโภค ใช้ข้อมูลตามค่าใช้จ่ายจริง เฉลี่ย 12 เดือนหรือ มากกว่า ถ้าเป็นไปได้ให้หา 18 เดือน จ่ายจริง 18 เดือน 1818 X 12

40 ค่าซ่อม – ยังใช้เกณฑ์ ยกเว้นมีใบประมาณค่าซ่อมประกอบ ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ควรทำบันทึกไว้ ถ้ามีส่วนประกอบของเครื่องที่มีอายุการใช้งานแล้วต้อง เปลี่ยนให้ทำรายการไว้ พร้อมราคา

41 บันทึกสภาพทรัพย์สิน ทรัพย์สินมูลค่า ทดแทน ปีที่ได้มาสภาพลักษณะการ ใช้งาน ดีปานกลาง พอใช้ปานกลาง พอใช้ปานกลาง ดีปานกลาง โทรมตามฤดูกาล ยอดเยี่ยมน้อย ดีน้อย ดีหนัก

42 รถ-ทะเบียน แผนงาน ๑ แผนงาน ๒ แผนงาน ๓ รวม กิโลเมตร บันทึกการใช้รถ ข้อมูลการใช้รถ ถ้ายังหาเป็นรายแผนไม่ได้ ให้ หาเป็นรายหน่วยงานไว้ก่อน แล้วเริ่มจดข้อมูล ตั้งแต่ตอนนี้

43 รวม โครงการผลผลิต บริหารศูนย์ ชื่อข้าราชการ/ รายจ่ายกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมโครงการกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำงบประมาณ 2556 ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สุทัสสา นาครทรรพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google