งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมผู้บริหาร สพป. ตาก เขต ๒ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ ห้องประชุม โรงเรียนแม่สอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมผู้บริหาร สพป. ตาก เขต ๒ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ ห้องประชุม โรงเรียนแม่สอด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมผู้บริหาร สพป. ตาก เขต ๒ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ ห้องประชุม โรงเรียนแม่สอด

2 นางบังอร ไกลพาล นิติกร ชำนาญการพิเศษ นางบังอร ไกลพาล นิติกร ชำนาญการพิเศษ แนะนำบุคคลากรใหม่

3 นายศตายุ วาดพิมาย นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ นายศตายุ วาดพิมาย นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ แนะนำบุคคลากรใหม่

4 นายชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง อัตราจ้าง กลุ่มนโยบายและแผน นายชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง อัตราจ้าง กลุ่มนโยบายและแผน แนะนำบุคคลากรใหม่

5 น. ส. ศิริรักษ์ สอนแก้ว อัตราจ้าง กลุ่มอำนวยการ น. ส. ศิริรักษ์ สอนแก้ว อัตราจ้าง กลุ่มอำนวยการ แนะนำบุคคลากรใหม่

6 กรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑.นายสุรัฐ ศิลปะอนันต์ ประธานกรรมการ ๒.นายแสวง บุญมากาศ กรรมการผู้แทนองค์กร เอกชน ๓.นายนุชากร มาศฉมาดล กรรมการผู้แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔.นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา กรรมการผู้แทน องค์กรวิชาชีพ ๕.นายมีชัย วีระไวทยะ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๖.นายวินัย รอดจ่าย กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๗.นายสมยศ มีเทศ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

7 กรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ( ต่อ ) ๘. นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๙. นายสุนันท์ เทพศรี กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๐. นายชะลอ กองสุทธิ์ใจ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๑. นายปราโมทย์ แก้วสุข กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๒. รศ. สุกรี เจริญสุข กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๓. นายอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๔. นางบุญศรี พานะจิตต์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

8 กรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ( ต่อ ) ๑๕. นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๖. รศ. วุฒิสาร ตันไชยกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๗. พระพรหมดิลก กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

9 กรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน กรรมการโดยตำแหน่ง ๑.นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒.นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๓.น. ส. ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์เลขาธิการสภา การศึกษา ๔.นายอภิชาต จีระวุฒิเลขาธิการ คณะกรรมการอุดมศึกษา ๕.นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์เลขาธิการ คณะกรรมการอาชีวศึกษา ๖.นางรัตนา ศรีเหรัญเลขาธิการ กคศ. ๗.นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ผู้อำนวยการสำนัก งบประมาณ

10 กรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน กรรมการโดยตำแหน่ง ( ต่อ ) ๘. นายอัชพร จารุจินดาเลขาธิการ คณะกรรมการกฤษฎีกา ๙. ศ. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ. สำนักงาน รับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ประชุมผู้บริหาร สพป. ตาก เขต ๒ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ ห้องประชุม โรงเรียนแม่สอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google