งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้เข้าร่วมโครงการ Site Visit ระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้เข้าร่วมโครงการ Site Visit ระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้เข้าร่วมโครงการ Site Visit ระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการ

2 ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3 ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร และสืบค้นเอกสาร ประเภท คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ และเอกสาร บว. ระดับ บัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะ วิทยาศาสตร์

4 ความเป็นมา  เนื่องจากเกิดความล่าช้าอันในการค้นหา เอกสาร ประเภทคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ และ เอกสาร บว. ต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติ / ประกาศใช้ แล้ว เนื่องมาจากจำนวนเอกสารและแฟ้มเอกสาร ที่มาก และการค้นหาเอกสารย้อนหลังหลายปีนั้น ต้องใช้เวลานาน ซึ่งเอกสารเหล่านี้ผู้ใช้ต้องการ นำไปใช้ในการอ้างถึง หรือใช้สำเนาเอกสารเพื่อ ประกอบการดำเนินเรื่องต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาเอกสาร มากขึ้น จึงสร้างระบบ ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นมา

5 วัตถุประสงค์  เพื่อลดความล้าช้าในค้นหาเอกสารต่างๆของคณะ วิทยาศาสตร์  เพื่อให้สามารถสืบค้นหาเอกสารของคณะฯ ย้อนหลังได้ 5 ปี  อำนวยความสะดวกในการค้นหาเอกสาร  ช่วยให้เจ้าที่เจ้าของเรื่องมีเวลาทำงานมากขึ้น

6 ประโยชน์ที่ได้รับ  บุคลากรภายในคณะฯ นักศึกษา สามารถค้นหา เอกสารเพื่อใช้ในการอ้างถึง หรือใช้สำเนา เอกสารเพื่อประกอบการดำเนินเรื่องต่างๆ ได้ รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเดินทางมาสำเนาจาก ต้นฉบับของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ข้อมูลเอกสารที่จัดเก็บจะเป็นลักษณะ PDF. ไฟล์ ซึ่งลดจำนวนกระดาษ หากผู้ใช้ต้องดูเพียงข้อมูล  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถมีเวลาในการ ทำงานมากขึ้น เนื่องจากไม่เสียเวลาในการค้นหา เอกสารจากแฟ้มซึ่งมีจำนวนมาก  สามารถค้นหาเอกสารย้อนหลังได้ถึง 5 ปี  การใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

7 กลุ่มผู้ใช้งาน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง  กลุ่มผู้ใช้ทั่วไป คือ ผู้บริหารคณะ วิทยาศาสตร์ เลขานุการทุกภาควิชา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  ผู้จัดเก็บเอกสาร  เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

8 การใช้งานของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม  เมนูหลักที่ใช้ในการทำงาน มี 3 เมนู ค้นหาข้อมูลในคณะค้นหาข้อมูลในมหาวิทยาลัยจัดเก็บเอกสาร

9 ค้นหา ข้อมูลภายในคณะ กลุ่มผู้ใช้ทั่วไป >> ค้นหา ข้อมูลภายในคณะ สามารถค้นหาเอกสาร ในส่วน ต่างๆดังนี้ 1. เลขที่เอกสาร 2. เรื่อง 3. วันที่ในเอกสาร 4. หน่วยงาน เจ้าของเรื่อง 5. หน่วยงานที่ รับผิดชอบ 6. ประเภทเอกสาร 7. คำสำคัญ ค้นหาข้อมูลในคณะ

10 ผลการ ค้นหาข้อมูล กลุ่มผู้ใช้ทั่วไป >> ผลการ ค้นหาข้อมูล

11 ผู้จัดเก็บเอกสาร >> จัดเก็บ เอกสาร จัดเก็บเอกสาร 1. เลือกประเภทของ เอกสาร 2. ใส่เลขที่ของเอกสาร 3. ใส่ชื่อเรื่องเอกสาร 4. หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ของเอกสาร 5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดเก็บเอกสาร 6. ใส่คำสำคัญเพื่อง่าย ต่อการค้นหา 7. แนบไฟล์เอกสาร

12 ผู้จัดเก็บเอกสาร >> แก้ไข / เอกสาร แก้ไข / ลบเอกสาร ต้องค้นหาเอกสารที่ ต้องการแก้ไข ใส่เลขที่ของเอกสาร ใส่ชื่อเรื่องเอกสาร หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ของเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดเก็บเอกสาร ใส่คำสำคัญเพื่อง่าย ต่อการค้นหา

13 ผู้จัดเก็บเอกสาร >> ผลการค้นหา เอกสารที่ต้องการแก้ไข

14 ผู้จัดเก็บเอกสาร >> แก้ไข เอกสาร

15 ผู้จัดเก็บเอกสาร >> ลบ เอกสาร

16 ปัญหาและอุปสรรคหลังการใช้  ไม่พบเอกสารที่ต้องการค้นหา อันเนื่องมาจาก ผู้ใช้ไม่ทราบข้อมูลของเอกสาร  เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเกิดปัญหา

17 แนวทางในการพัฒนาระบบ  ในส่วนของเอกสารของงานบัณฑิตศึกษา จะ พัฒนาระบบเฉพาะเรื่องของบัณฑิตศึกษา นั้นคือ ระบบติดตามบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะเก็บเอกสาร บว. ต่างๆ ในรูปแบบ PDF. โดยอำนวยความสะดวกให้ นักศึกษาในการาค้นหาเอกสาร บว. ต่างๆ ของ ตนเองมากขึ้น และได้เพิ่มการเก็บข้อมูลพื้นฐาน ของนักศึกษา ข้อมูลการตีพิมพ์, การไปเสนอ ผลงานวิชา, การรับทุนการศึกษา รายคน และ อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามการดำเนินการ ของนักศึกษาได้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา ระบบ เข้าสู่ระบบ >> https://meeting.sci.psu.ac.th/E- Document/ https://meeting.sci.psu.ac.th/E- Document/https://meeting.sci.psu.ac.th/E- Document/


ดาวน์โหลด ppt ผู้เข้าร่วมโครงการ Site Visit ระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google