งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชน ประชาสังคม ท้องถิ่นความสัมพันธ์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การเมือง ศาสนา ภาครัฐ ภาคเอกชน อุดม มัธยม ประถม แท่งไซโลทางการศึกษา ที่เอาวิชาเป็นตัวตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชน ประชาสังคม ท้องถิ่นความสัมพันธ์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การเมือง ศาสนา ภาครัฐ ภาคเอกชน อุดม มัธยม ประถม แท่งไซโลทางการศึกษา ที่เอาวิชาเป็นตัวตั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมชน ประชาสังคม ท้องถิ่นความสัมพันธ์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การเมือง ศาสนา ภาครัฐ ภาคเอกชน อุดม มัธยม ประถม แท่งไซโลทางการศึกษา ที่เอาวิชาเป็นตัวตั้ง ลอยตัวจากความจริงของสังคมไทย รูปที่ ๑ แท่งไซโลของระบบการศึกษาที่ลอยตัวอยู่นอก สังคม ต่างประเทศ ทรัพยา กร ธรรมชาติ ความ เป็นจริง ของ สังคมไท ย

2 นภากาศ สุญญากาศ ฟ้าปัญญาที่สูงขึ้น (ก)วัฏฏะวิชาการที่หมุนลอยอยู่ ในนภากาศสุญญากาศ ( ข ) วัฏฏะวิชาการจากดินสู่ฟ้า ฟ้าสู่ดิน ดิน _____ ชีวิตจริงปฏิบัติจริง รูปที่ ๒ วัฏฏะวิชาการสองแบบ

3 คณาจารย์ การสอนถ่ายทอดวิชา จำไม่ได้ ทำไม่เป็น ความสูญเปล่าสูง เศรษฐกิจอ่อนแอ วิชาการอ่อนแอ การวิจัยน้อย รูปที่ ๓ การทุ่มกำลังไปที่การสอนถ่ายทอดวิชา ซึ่งมี ความสูญเปล่าสูง นักวิชาการอ่อนแอ ทำให้วิชาการอ่อนแอ และเศรษฐกิจอ่อนแอ

4 เรียนรู้จากการปฏิบัติ ผลผลิต วิชาการเข้มแข็ง ความรู้ใหม่ เกษตรอุตสาหกรรมพาณิชย์บริการสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมเข้มแข็ง รูปที่ ๔ วงจรใหม่ของการศึกษาวิจัย ที่เน้นการเรียนรู้จากการ ปฏิบัติทำให้เกิดผลผลิต ทั้งทางเศรษฐกิจ และความรู้ใหม่ ทำให้ เศรษฐกิจเข้มแข็ง วิชาการเข้มแข็ง นักวิชาการเข้มแข็ง ให้ได้ผล

5 การศึกษาเพื่อชีวิต การศึกษาเพื่อวิชาการ ( ก ) ระบบแท่งไซโล ทางการศึกษา ( ข ) ระบบการศึกษาแบบไตรภาคี รูปที่ ๕ ระบบการศึกษาแบบแท่งไซโล ( ก ) และแบบ ไตรภาคี ( ข ) อุดม มัธยม ประถม การศึกษาเพื่ออาชีพ ( สัมมาอาชีวศึกษา )

6 จิตตปัญญาศึกษา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ในฐานวัฒนธรรม รูปที่ ๖ ไตรยางค์แห่งการเรียนรู้ คือ ( ๑ ) การเรียนรู้ในฐาน วัฒนธรรม ( ๒ ) กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ( ๓ ) จิตตปัญญาศึกษา

7 การสร้างความรู้ เกี่ยวกับการปฏิรูป อำนาจรัฐบทบาทของ ภาคสังคม รูปที่ ๗ “ สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ” ที่ ๓ องค์ประกอบเข้ามา บรรจบ และเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt ชุมชน ประชาสังคม ท้องถิ่นความสัมพันธ์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การเมือง ศาสนา ภาครัฐ ภาคเอกชน อุดม มัธยม ประถม แท่งไซโลทางการศึกษา ที่เอาวิชาเป็นตัวตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google