งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดสารนิทัศน์ (DOCUMENTATION) ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดสารนิทัศน์ (DOCUMENTATION) ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดสารนิทัศน์ (DOCUMENTATION) ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1

2 สารนิทัศน์ มีความหมายว่า ส่วนสำคัญที่นำมาเป็นตัวอย่าง แสดงให้ผู้อื่นเห็น 2

3 การจัดทำสารนิทัศน์ การจัดทำข้อมูลที่เป็นหลักฐานหรือแสดงให้เห็น ร่องรอยของการเจริญเติบโต พัฒนาการและการ เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจากการทำกิจกรรมทั้ง รายบุคคลและรายกลุ่ม หลักฐานและข้อมูลดังกล่าวที่บันทึกเป็นระยะๆ จะเป็นข้อมูลอธิบายภาพเด็กที่บ่งบอกถึงพัฒนาการ ของเด็กได้ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมสติปัญญา ตลอดจนการเรียนรู้ทั้งในด้านความรู้ ทักษะและเจต คติ สะท้อนพัฒนาการและการเรียนรู้ที่บรรลุมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและตัวชี้วัด ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 3

4 รูปแบบของสารนิทัศน์ในการจัดทำ โครงงาน การบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่ เด็กได้รับ สามารถให้สารนิทัศน์ที่เกี่ยวกับพัฒนาการและการ เรียนรู้ของเด็ก และสะท้อนตนเองของครู รูปแบบการบรรยายมีหลายรูปแบบอาจได้จากเด็ก ครูหรือผู้ปกครอง โดยบันทึกเหตุการณ์การทำโครงงานในระยะต่าง ๆ บันทึกการสนทนาระหว่างเด็กกับเด็ก การสนทนา ระหว่างครูกับเด็ก บันทึกของครู การบรรยายของ พ่อแม่ผู้ปกครองในรูปของหนังสือ หรือจดหมาย จัดแสดงบรรยายสรุปให้เห็นภาพรวมของการเรียนรู้ ทั้งหมด 4

5 รูปแบบของสารนิทัศน์ในการจัดทำ โครงงาน การสะท้อนตนเองของเด็ก เป็นคำพูดหรือข้อความที่เด็กสะท้อนความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกจากการสนทนา อภิปราย แสดงความคิดเห็นของเด็กขณะทำกิจกรรม บันทึกด้วยการเขียน ด้วยแถบบันทึกเสียงหรือ แถบบันทึกภาพ 5

6 รูปแบบของสารนิทัศน์ในการจัดทำ โครงงาน ผลงานรายบุคคลและรายกลุ่ม แสดงให้เห็นพัฒนาการและการเรียนรู้ทั้งในด้าน ความรู้ ทักษะและเจตคติของเด็ก โดยครูจะนำ ผลงานเด็กมาวิเคราะห์พัฒนาการและการเรียนรู้ จากกระบวนการทำงานและผลงานของเด็กผ่าน การทำโครงงาน การเก็บผลงานควรมีหลากหลายประเภท ทั้ง ผลงานการเขียน ผลงานศิลปะ ผังใยแมงมุม (Web) ที่แสดงการร่วมกันระดมความคิดหรือ แผนภาพ ภาพร่าง ชิ้นงาน / สิ่งประดิษฐ์ 6

7 การจัดทำสารนิทัศน์ ดำเนินการดังนี้ เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้ให้ เหมาะกับข้อมูลที่ต้องการเก็บ วางแผน การ เลือกและการจัดการกับวัสดุ สื่อที่ต้องใช้ให้ เหมาะกับข้อมูลที่จะเก็บตั้งแต่เริ่มต้นโครงงาน เช่น ข้อมูลที่ต้องได้จากการสังเกตควรมีวัสดุ อุปกรณ์ประเภทใดบ้าง ให้จดรายการไว้ทั้งหมด อาทิ กระดาษ การ์ดขนาดเล็ก ดินสอ ปากกา กล้องดิจิตอล กล้องวิดิทัศน์ แถบบันทึกเสียง เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น 7

8 การจัดทำสารนิทัศน์ ดำเนินการดังนี้ ศึกษาหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา เป้าหมาย การพัฒนาเด็ก ซึ่งจะช่วยให้ครูทราบว่าควรเก็บ ข้อมูลประเภทใด ลักษณะใด จึงจะทำให้เห็น พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอย่างเด็กอย่าง ชัดเจนและรูปธรรมผ่านการจัดทำโครงงาน 8

9 การจัดทำสารนิทัศน์ ดำเนินการดังนี้ วางแผนการจัดทำ เลือกวิธีเก็บข้อมูล เช่น บันทึกสั้น บันทึกเสียง บันทึกภาพ บันทึกภาพ เคลื่อนไหวแบบบันทึกการสังเกต 9

10 การจัดทำสารนิทัศน์ ดำเนินการดังนี้ ในการบันทึกข้อมูลอาจใช้กล้อง ดิจิตอลเป็นเครื่องมือสำคัญในการ บันทึกภาพ บันทึกภาพเคลื่อนไหว ในแต่ละระยะของโครงงาน ที่สามารถให้เด็กมีส่วนร่วมในการ ถ่ายภาพ หรือครูเป็นผู้ใช้กล้อง ดิจิตอลในการบันทึกภาพหรือ ภาพเคลื่อนไหวในการทำกิจกรรม เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการ กำหนดคำถามหรือข้อสงสัยในการ ทำโครงงาน การบันทึกการสำรวจ ตรวจสอบ ใช้ในการสะท้อน ความคิด และเป็นส่วนหนึ่งของ หลักฐานการเรียนรู้ 10

11 การจัดทำสารนิทัศน์ ดำเนินการดังนี้ เขียนไดอะแกรมในรูปแบบใยแมงมุม ทำบันทึก แสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกของเด็ก ครู หรือผู้ปกครอง เป็นต้น 11

12 การจัดทำสารนิทัศน์ ดำเนินการดังนี้ ตั้งเป้าหมายการจัดทำ เช่น ต้องการบันทึก พฤติกรรมเด็กโดยวิธีสังเกตและใช้บันทึกสั้น ควรสังเกตในช่วงเวลาใด กับเด็กกี่คน เป็นต้น 12

13 การจัดทำสารนิทัศน์ ดำเนินการดังนี้ จัดแสดงข้อมูลหรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ที่ เกี่ยวข้องกับเด็ก โดย พิจารณาว่า ข้อมูลใด แบบ ใดควรนำมาแลกเปลี่ยน และนำมาจัดแสดงให้เห็น พัฒนาการและการเรียนรู้ ของเด็ก และให้เด็กมีส่วน ร่วมในการเลือกผลงาน ของตนหรือของกลุ่ม มีการ สะท้อนความคิด และร่วม จัดเตรียมแสดงข้อมูล ดังกล่าวโดยอาจจะจัดเป็น บอร์ดสารนิทัศน์ หรือ นิทรรศการ 13

14 14

15 สารนิทัศน์ 15

16 เอกสารอ้างอิง พัชรี ผลโยธิน. 2543. การจัดทำสารนิทัศน์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย. วารสารสุโขทัย ธรรมาธิราช.13 (1) มกราคม - เมษายน. 100 - 104. วรนาท รักสกุลไทย.2555. สุดยอดเทคนิคการใช้กล้องดิจิตอลแบบครู มืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร : แฮปปี้ เลิร์นนิ่ง Seitz, H. 2008. The Power of Documentation in the Early Childhood Classroom. '. YC Young Children; Mar, 63 (2) 88-93. 16


ดาวน์โหลด ppt การจัดสารนิทัศน์ (DOCUMENTATION) ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google