งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้แต่ง รูปแบบ เนื้อเรื่องย่อ คุณค่าด้านวรรณศิลป์ ตัวอย่าง คุณค่าทางสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้แต่ง รูปแบบ เนื้อเรื่องย่อ คุณค่าด้านวรรณศิลป์ ตัวอย่าง คุณค่าทางสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้แต่ง รูปแบบ เนื้อเรื่องย่อ คุณค่าด้านวรรณศิลป์ ตัวอย่าง คุณค่าทางสังคม

3 เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรไชยาเชษฐ์สุริยวงศ์ หรือเจ้าฟ้ากรม ขุนเสนาพิทักษ์ ( เจ้าฟ้ากุ้ง ) เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระองค์ทรงเป็นรัตนกวีท่านหนึ่งใน ปลายแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา มีผลงานพระราชนิพนธ์ มากมาย กาพย์เห่เรือนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดแห่ง กาพย์เห่เรือ เจ้าฟ้ากุ้งพระราชนิพนธ์กาพย์เห่เรือนี้ คราวเสด็จฯไปนมัสการพระพุทธบาทที่ จ. สระบุรี

4 เป็นร้อยกรองประเภทกาพย์ห่อโคลง คือแต่ละ ตอนจะนำด้วยโคลงสี่สุภาพ 1 บท ตามด้วยกาพย์ยานีสิบ เอ็ด หลายบท จุดประสงค์ในการแต่ง : ให้พวกฝีพายขับเห่ ใน เวลาเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค เพื่อให้เกิดความ เพลิดเพลิน ช่วยให้ผ่อนแรง และเกิดจังหวะในการพาย พร้อมกัน

5 กล่าวพรรณนาเกี่ยวกับการโดยเสด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรี โดยดำเนินเรื่องเหมาะสม กับธรรมชาติและสัมพันธ์กับเวลาใน 1 วัน ดังนี้ ตอนเช้า บทเห่ชมเรือพระที่นั่ง และขบวนพยุหยา ตราทางชลมารค ตอนสาย บทเห่ชมปลา ตอนบ่าย บทเห่ชมไม้ ตอนเย็น บทเห่ชมนก ตอนค่ำ บทคร่ำครวญถึงนางผู้เป็นที่รัก การพรรณนาในตอนแรกที่เป็นตอนชมกระบวนเรือ กวีไม่กล่าวถึงความรู้สึกในใจเลย แต่ในตอนต่อมากวีได้ แทรกความคิดนึก อารมณ์รักและอาลัยถึงนางไว้อย่าง อ่อนหวาน ซาบซึ้งแทบทุกบท

6 1. รูปแบบสอดคล้องกับเนื้อหา 2. ดีเด่นทางด้านด้านพรรณนาโวหาร ให้จินตภาพและ ความสะเทือนอารมณ์ เช่น เรือครุฑยุดนาคหิ้วลิ่วลอยมาพาผัน ผยอง พลพายกรายพายทองร้องโห่เห่โอ้เห่มา สุวรรณหงส์ทรงพู่ห้อยงามชดช้อยลอย หลังสินธุ์ เพียงหงส์ทรงพรหมินทร์ลินลาศเลื่อน เตือนตาชม 3. ใช้ศิลปะการประพันธ์ กล่าวคือ กวีสรรคำใช้ด้วยความ ประณีต เล่นสัมผัส ทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษรอย่าง แพรวพราว ทำให้มีเสียงไพเราะจับใจ นอกจากนี้ยังใช้ โวหารภาพพจน์ก่อให้เกิดภาพและอารมณ์สะเทือนใจได้ ดี

7 - การสรรคำมาใช้ เล่นสัมผัส พระเสด็จโดยแดนชลทรงเรือต้น งามเฉิดฉาย กิ่งแก้วแพร้วพรรณราย พายอ่อน หยับจับงามงอน - สร้างจินตภาพ เรือสิงห์วิ่งเผ่นโผนโจนตามคลื่นฝืนฝ่า ฟอง ดูยิ่งสิงห์ลำพองเป็นแถวท่อง ล่องตามกัน

8 - การใช้โวหารภาพพจน์ ก. การใช้อุปมา นางนวลนวลน่ารักไม่นวลพักตร์ เหมือนทรามสงวน แก้วพี่นี้สุดนวลดั่งนางฟ้าหน้าใย ยอง ข. การใช้อุปลักษณ์ น้ำเงินคือเงินยวงขาวพราวช่วงสี สำอาง ไม่เทียบเปรียบโฉมนางงามเรืองเรื่อเนื้อ สองสี ค. การใช้อธิพจน์ ชายใดจากสมรเป็นทุกข์เท่า เรียม เลย จากคู่วันเดียวได้ทุกข์ปิ้มปานปี

9 1. สะท้อนภาพชีวิตคนไทยว่าใช้แม่น้ำลำคลองเป็นทาง คมนาคมที่สำคัญยิ่ง มีการสร้างเรือรูปต่างๆ อย่าง สวยงามเป็นพาหนะ 2. สะท้อนให้เห็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบเนื่อง จากการคมนาคมทางน้ำ เช่น ประเพณีเสด็จพยุหยาตรา ชลมารคของพระมหากษัตริย์ การใช้บทเห่เรือขับร้องไป ตามระยะทางย่อมจะช่วยให้เกิดอารมณ์เบิกบาน สนุกสนาน เป็นสุขทั้งผู้พายและผู้พบเห็น 3. สะท้อนให้เห็นศิลปะของไทยที่คนไทยที่คนไทย ควรจะภาคภูมิใจ เช่น ศิลปะในการแกะสลักโขนเรือ ( หัว เรือ ) เป็นรูปหัวสัตว์ต่างๆ โดยมากมักเป็นพาหนะของเทพ เจ้า ได้แก่ ครุฑ พาหนะของพระนารายณ์ หงส์ พาหนะของพระพรหม เป็นต้น

10 4. สะท้อนให้เห็นถึง ค่านิยม และความเชื่อของคนไทย เช่น - ค่านิยมเกี่ยวกับความงามของสตรี งามทรงวงดั่งวาดงามมารยาท นาดกรกราย งามพริ้มยิ้มแย้มพรายงามคำหวาน ลานใจ๋ถวิล - ค่านิยมเกี่ยวกับการแต่งกาย เพียนทองงามดั่งทองไม่เหมือนน้อง ห่มตาดพราย - ค่านิยมเกี่ยวกับคุณสมบัติของกุลสตรี นึกน้องกรองมาลัยวางให้พี่ข้างที่ นอน นึกถวิลกลิ่นบุหงารำไปเจ้าเศร้า ถึงนาง - ความเชื่อในเรื่องเวรกรรม เวรามาทันแล้วจึงจำแคล้วแก้ว โกมล

11 นายถิรายุทธชัยปินตา เลขที่ 11 นายประเทศอุทธิเลขที่ 25 นายอนุพงศ์อุบลไกรสีห์เลขที่ 34 นายอรรถวัจน์ตุยาสัย เลขที่ 36 นายวันเฉลิมศรีทันดร เลขที่ 42


ดาวน์โหลด ppt ผู้แต่ง รูปแบบ เนื้อเรื่องย่อ คุณค่าด้านวรรณศิลป์ ตัวอย่าง คุณค่าทางสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google