งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ. นภาลัย สุวรรณธาดา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา ธิราช การวิเคราะห์กลั่นกรอง หนังสือราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ. นภาลัย สุวรรณธาดา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา ธิราช การวิเคราะห์กลั่นกรอง หนังสือราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ. นภาลัย สุวรรณธาดา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา ธิราช การวิเคราะห์กลั่นกรอง หนังสือราชการ

2 การร่างและการตรวจ แก้ร่างหนังสือ การร่างและการตรวจ แก้ร่างหนังสือ การร่างและการตรวจ แก้ร่างหนังสือ 1. จัดลำดับความคิด 2. เรียบเรียงประเด็น แต่ละย่อหน้า 3. เรียบเรียงประโยค 4. ตรวจทานและ แก้ไข หลักการร่าง หนังสือ

3 - งานสารบรรณ มีความรู้ - หนังสือ ราชการ - เนื้อหาที่ เกี่ยวข้อง - ภาษา

4 1. มีความคิดวิจารณญาณ 2. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 3. มีความคิดรอบคอบและ รับผิดชอบ 3. มีเหตุผลที่อธิบายได้ 4. มีความเห็นอกเห็นใจ

5 ตรวจรูปแบบ ตรวจเนื้อหา ตรวจภาษา วิธีตรวจแก้ หนังสือ

6 เครื่องหมายใน การตรวจร่าง เอา ออก ติด กัน วรรคเล็ก วรรค ใหญ่ ตก ข้อควา ม สลับที่ คำ สงสัย ข้อความ ย้ายคำ ลงไป ย้ายคำ ขึ้น ? ย่อ หน้า

7 การวิเคราะห์รูปแบบ 1. ขนาดของตรา หนังสือ ภายนอก - ภายใน 2. การเว้นหน้ากระดาษซ้าย - ขวา / บน - ล่าง 3. การเว้นบรรทัด

8 การวิเคราะห์รูปแบบ ( ต่อ ) 4. การใช้ฟอนต์ 5. วันที่ / ขอแสดง ความนับถือ 6. การย่อหน้า 7. การเขียนโทรศัพท์ / โทรสาร

9 การวิเคราะห์เนื้อหา 1. ชื่อหน่วยงาน กับ ตำแหน่งผู้ลงนาม 2. การเรียงลำดับชื่อหน่วยงาน 3. การออกเลขที่ / ลำดับหนังสือออก 4. การจัดลำดับ และการเชื่อมโยงเนื้อหา

10 7. สิ่งที่ส่งมาด้วย / เอกสารแนบ การวิเคราะห์เนื้อหา ( ต่อ ) 5. ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล 6. ความสมเหตุสมผลของเรื่องราว 8. ความยาวของแต่ละย่อหน้า

11 การ วิเคราะห์ ภาษา 1. การเขียนชื่อ / ที่อยู่ ของหน่วยงาน 2. การเขียนชื่อเรื่อง กระชับ เข้าใจง่าย 3. การใช้เลขไทย และ เครื่องหมายต่าง ๆ 4. การเว้นวรรค วรรคเล็ก วรรคใหญ่

12 การวิเคราะห์ ภาษา ( ต่อ ) 5. การตัดคำระหว่าง บรรทัด 6. การใช้คำเชื่อม 7. การใช้ไปยาลน้อย 8. การใช้คำต่าง ๆ เช่น จัก ใคร่ ในการนี้

13 การวิเคราะห์ ภาษา ( ต่อ ) 9. การเรียบเรียงประโยค 10. การเรียบเรียงย่อหน้า 11. การใช้ภาษาราชการ 12. การสะกดการันต์

14 การวิเคราะห์ ภาษา ( ต่อ ) 13. การใช้ศัพท์เทคนิค 14. การใช้ศัพท์ภาษาไทย - ต่างประเทศ 15. การใช้คำย่อ คำตัด คำแทน


ดาวน์โหลด ppt รศ. นภาลัย สุวรรณธาดา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา ธิราช การวิเคราะห์กลั่นกรอง หนังสือราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google