งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย อาจารย์ เพ็ญจันทร์ แสนประสาน นายกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย อาจารย์ เพ็ญจันทร์ แสนประสาน นายกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอภิปราย เรื่อง พลิกโฉม “นวัตกรรมการสอนงานพยาบาล” ความพร้อมของผู้บริหารและพยาบาล ในยุคอาเซียน
โดย อาจารย์ เพ็ญจันทร์ แสนประสาน นายกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก พลโทหญิง จีรวรรณ พรหโมบล นายกสมาคมพยาบาลทหารบก ชุดที่ 9 พลตรีหญิง สมใจ ทรัพย์พ่วง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พันโทหญิง ดร. วาสนา นัยพัฒน์ อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

2 พ.ท.หญิง ดร. วาสนา นัยพัฒน์
ตำแหน่ง อจ.พยาบาล ภาควิชาความรู้พื้นฐาน กองการศึกษา วพบ. การศึกษา พย.บ. วพบ. (2528) ศิษย์พยาบาลทหารบกรุ่นที่ 18 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) ม. มหิดล (2531) Ph.D (Nursing Administration) George Mason University มลรัฐเวอร์จิเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (2541) รางวัลเกียรติยศ รางวัลครูในดวงใจของนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 4 (2543) อาจารย์พยาบาลดีเด่นด้านการวิจัยและวิชาการ วพบ. (2550) พยาบาลตัวอย่าง ปี 2555 ผู้ดำเนินการอภิปราย

3 อาจารย์ เพ็ญจันทร์ แสนประสาน
ตำแหน่ง นายกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่ง ประเทศไทย ประธานชมรมพยาบาลเอกชนแห่งประเทศไทย การศึกษา ประกาศนียบัตรการพยาบาล ผดุงครรภ์ และอนามัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Mini MBA in Health จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Certificate Nursing Administration University of Chicago, USA รางวัลเกียรติยศ ศิษย์พยาบาลดีเด่น วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย วิทยากร

4 พลโทหญิง จีรวรรณ พรหโมบล
ตำแหน่ง นายกสมาคมพยาบาลทหารบก คนที่ 9 การศึกษา ศิษย์พยาบาลทหารบก รุ่นที่ 3 พย.บ. ม. มหิดล วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) ม. มหิดล ประสบการณ์สำคัญ อนุกรรมการประเมินความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพพยาบาล สำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่ปี ปัจจุบัน วิทยากร

5 พลตรีหญิง สมใจ ทรัพย์พ่วง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก นายกสมาคมพยาบาลทหารบก คนที่ 10 การศึกษา ศิษย์พยาบาลทหารบก รุ่นที่ 6 วทม. ม. มหิดล วท.บ. (พยาบาลสาธารณสุข) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม. มหิดล นิติศาสตรบัณฑิต ม. สุโขทัยธรรมาธิราช รางวัลเกียรติยศ รางวัลระฆังทอง (บุคคลแห่งปี) ประจำปี2554 สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น ประเภทข้าราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ วิทยากร

6 แนะนำหนังสือ From Novice to Expert: Excellence and Power in Clinical Nursing Practice Patricia Benner, R.N., Ph.D University of California, San Francisco, School of Nursing Department of Physiological Nursing,

7 Color description of Five levels of competency in clinical nursing practice, novice advanced
Learn what expert nurses do in specific patient care situations and how beginners and experts do it differently

8

9 กับนทน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 9 ที่เข้าร่วมประชุม

10 พี่พยาบาลอาวุโสสุดๆเข้าร่วมประชุม 7 มิ.ย. 2555
พี่ สุนีย์ วิวัฒนากร อายุ 80 ปี

11 บทสรุป ในยุคการเปลี่ยนแปลงแห่งอาเชียน คือบทเรียนโจทย์นำล้ำสมัย
กำหนดทิศทางเดินพยาบาลไทย เพื่อเตรียมพร้อมก้าวไกลให้ก้าวทัน นวัตกรรมการสอนงานแนวทางใหม่ พลิกรูปโฉมนำไปใช้ได้รังสรรค์ พัฒนาสมรรถนะพยาบาล จากเดียงสาสู่เชี่ยวชาญอย่างภาคภูมิ ประพันธ์โดย พ.ต.หญิง แอน ไทยอุดม อจ.พยาบาล วพบ.

12 พบกันอีกในการประชุมครั้งต่อไป
เรื่อง.... Form Novice to Expert: Excellence and Power in Clinical Nursing Practice ในวันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 4- 5 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมแห่งนี้ ขอบคุณค่ะ

13 ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt โดย อาจารย์ เพ็ญจันทร์ แสนประสาน นายกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google