งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอภิปราย เรื่อง พลิกโฉม “นวัตกรรมการสอนงานพยาบาล” ความพร้อมของผู้บริหารและพยาบาล ในยุคอาเซียน โดย อาจารย์ เพ็ญจันทร์ แสนประสาน นายกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอภิปราย เรื่อง พลิกโฉม “นวัตกรรมการสอนงานพยาบาล” ความพร้อมของผู้บริหารและพยาบาล ในยุคอาเซียน โดย อาจารย์ เพ็ญจันทร์ แสนประสาน นายกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอภิปราย เรื่อง พลิกโฉม “นวัตกรรมการสอนงานพยาบาล” ความพร้อมของผู้บริหารและพยาบาล ในยุคอาเซียน โดย อาจารย์ เพ็ญจันทร์ แสนประสาน นายกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก พลโทหญิง จีรวรรณ พรหโมบล นายกสมาคมพยาบาลทหารบก ชุดที่ 9 พลตรีหญิง สมใจ ทรัพย์พ่วง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พันโทหญิง ดร. วาสนา นัยพัฒน์ อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

2 พ. ท. หญิง ดร. วาสนา นัยพัฒน์ ตำแหน่ง อจ.พยาบาล ภาควิชาความรู้พื้นฐาน กอง การศึกษา วพบ. การศึกษา พย.บ. วพบ. (2528) ศิษย์พยาบาลทหารบกรุ่นที่ 18 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) ม. มหิดล (2531) Ph.D (Nursing Administration) George Mason University มลรัฐเวอร์จิเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (2541) รางวัลเกียรติยศ รางวัลครูในดวงใจของนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 4 (2543) อาจารย์พยาบาลดีเด่นด้านการวิจัยและวิชาการ วพบ. (2550) พยาบาลตัวอย่าง ปี 2555 ผู้ดำเนินการ อภิปราย

3 อาจารย์ เพ็ญจันทร์ แสน ประสาน ตำแหน่ง นายกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก แห่ง ประเทศไทย ประธานชมรมพยาบาลเอกชนแห่งประเทศ ไทย การศึกษา ประกาศนียบัตรการพยาบาล ผดุงครรภ์ และอนามัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการ พยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Mini MBA in Health จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Certificate Nursing Administration University of Chicago, USA รางวัลเกียรติยศ ศิษย์พยาบาลดีเด่น วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย วิทยากร

4 พลโทหญิง จีรวรรณ พรห โมบล ตำแหน่ง นายกสมาคมพยาบาลทหารบก คนที่ 9 การศึกษา -ศิษย์พยาบาลทหารบก รุ่นที่ 3 -พย.บ. ม. มหิดล -วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) ม. มหิดล ประสบการณ์สำคัญ อนุกรรมการประเมินความรู้ความเชี่ยวชาญ ในวิชาชีพพยาบาล สำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่ปี 2545 - ปัจจุบัน วิทยากร

5 พลตรีหญิง สมใจ ทรัพย์พ่วง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก นายกสมาคมพยาบาลทหารบก คนที่ 10 การศึกษา ศิษย์พยาบาลทหารบก รุ่นที่ 6 วทม. ม. มหิดล วท.บ. (พยาบาลสาธารณสุข) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม. มหิดล นิติศาสตรบัณฑิต ม. สุโขทัยธรรมาธิราช รางวัลเกียรติยศ รางวัลระฆังทอง (บุคคลแห่งปี) ประจำปี2554 สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น ประเภทข้าราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ วิทยากร

6 แนะนำหนังสือ From Novice to Expert: Excellence and Power in Clinical Nursing Practice Patricia Benner, R.N., Ph.D University of California, San Francisco, School of Nursing Department of Physiological Nursing,

7 Color description of Five levels of competency in clinical nursing practice, novice advanced Learn what expert nurses do in specific patient care situations and how beginners and experts do it differently

8

9 กับนทน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ ทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่น ที่ 9 ที่เข้าร่วมประชุม

10 พี่พยาบาลอาวุโสสุดๆเข้าร่วม ประชุม 7 มิ. ย. 2555 พี่ สุนีย์ วิวัฒนากร อายุ 80 ปี

11 บทสรุป ในยุคการเปลี่ยนแปลงแห่ง อาเชียน คือบทเรียนโจทย์นำล้ำสมัย กำหนดทิศทางเดินพยาบาล ไทย เพื่อเตรียมพร้อมก้าวไกลให้ก้าว ทัน นวัตกรรมการสอนงาน แนวทางใหม่ พลิกรูปโฉมนำไปใช้ได้รังสรรค์ พัฒนาสมรรถนะพยาบาล จากเดียงสาสู่เชี่ยวชาญอย่าง ภาคภูมิ ประพันธ์โดย พ. ต. หญิง แอน ไทย อุดม อจ. พยาบาล วพบ.

12 พบกันอีกในการประชุมครั้งต่อไป เรื่อง.... Form Novice to Expert: Excellence and Power in Clinical Nursing Practice ในวันพฤหัสบดี - ศุกร์ที่ 4- 5 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมแห่งนี้ ขอบคุณค่ะ

13 ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt การอภิปราย เรื่อง พลิกโฉม “นวัตกรรมการสอนงานพยาบาล” ความพร้อมของผู้บริหารและพยาบาล ในยุคอาเซียน โดย อาจารย์ เพ็ญจันทร์ แสนประสาน นายกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google