งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วรรณกรรม ในสมัยอยุธยามีอยู่มากตั้งแต่ สมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง จนตลอด ระยะเวลาของ กรุงศรีอยุธยาวรรณกรรมที่ ดีเด่นจนได้รับการยกย่องเป็นวรรณคดีมีอยู่ หลายเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วรรณกรรม ในสมัยอยุธยามีอยู่มากตั้งแต่ สมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง จนตลอด ระยะเวลาของ กรุงศรีอยุธยาวรรณกรรมที่ ดีเด่นจนได้รับการยกย่องเป็นวรรณคดีมีอยู่ หลายเรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 วรรณกรรม ในสมัยอยุธยามีอยู่มากตั้งแต่ สมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง จนตลอด ระยะเวลาของ กรุงศรีอยุธยาวรรณกรรมที่ ดีเด่นจนได้รับการยกย่องเป็นวรรณคดีมีอยู่ หลายเรื่อง ส่วนใหญ่จะอยู่ ในสมัยสมเด็จ พระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมา มี วรรณกรรมเกิดขึ้นหลายประเภท เช่น กาพย์ห่อโคลง นิราศ ฉันท์ เป็นต้น มีทั้ง เรื่องที่แต่งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เรื่อง ประเภท สดุดีวีรกรรมของพระมหากษัตริย์ การบรรยายความสวยงามของธรรมชาติ ความเชื่อในธรรมชาติ และเรื่องการเกี้ยวพา ราสี

4 ตัวอย่าง.... ๑ ) โคลงซะลอพระพุทธไสยาสน์ ๒ ) นันโทปนันทสูตรคำหลวง ๓ ) พระมาลัยคำหลวง ๔ ) กาพย์เห่เรือ ๕ ) กาพย์ห่อโคลงประพาสทองแดง ๖ ) กาพย์ห่อโคลงนิราศ ( ธารโศก ) ๗ ) เพลงยาวเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร ๘ ) บทละครเรื่องดาหลังและอิเหนา ๙ ) โคลงนิราศพระบาท ๑ O) กลบทสิริวิบุลกิติ ๑๑ ) ปุณโณวาทคำฉันท์

5 วรรณคดี ที่ปรากฏในสมัยกรุงศรี อยุธยาตอนปลาย มีอยู่ดังนี้ ประพันธ์โดย เจ้าฟ้าอภัยใช้คำประพันธ์ ร้อยกรอง ประเภทโคลงสี่สุภาพ มีเพียง ๒๕ บท เพื่อพรรณนา ความรู้สึกที่ต้องจากนางที่รัก และบันทึกการเดินทาง จากกรุงศรีอยุธยาไปลพบุรี พระนิพนธ์ในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศใช้คำ ประพันธ์ร้อยกรอง ประเภทโคลงสี่สุภาพ เพื่อบันทึกเรื่องราว

6 ประพันธ์โดยเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรใช้คำประพันธ์ร้อย กรองประเภทร่าย มีโคลงสี่สุภาพในตอนท้าย เพื่อ สอนศาสนาพุทธและเมื่อพบพระศรีอาริยเมตไตรย ประพันธ์โดยเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทร่ายยาว เพื่อสอนศาสนาพุทธ

7 กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก กาพย์ห่อโคลง ประพาสธาร ทองแดงประพันธ์โดยเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร ใช้ คำประพันธ์ร้อยกรองประเภท กาพย์ห่อโคลง ยกเว้นกาพย์เห่เรือใช้คำ ประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกาพย์เห่ เพื่อใช้เห่เรือในการเสด็จประพาสพระพุทธ บาทของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก เพื่อพรรณนาถึง นางในนิราศ กาพย์ห่อโคลง ประพาสธารทองแดง เพื่อพรรณนาธรรมชาติ ในการเดินทางจากอยุธยา ไปยังพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี

8 ๖. เพลงยาวเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร ประพันธ์โดย เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอนเพลง เพื่อแสดงความรัก แสดงโวหารต่างๆ ตัวอย่างเช่น “ ปางพี่มาดหมายสมานสุมาลย์สมร ดังหมายดวงหมายเดือนดารากร อันลอยพื้นอัมพรโพยมพราย แม้นพี่เหิรเดินได้ในเวหาส ถึงจะมาดก็ไม่เสียซึ่งแรงหมาย มิได้ชมก็พอได้ดำเนินชาย เมียงหมายรัศมีพิมานมอง ”

9 ๗. บทละครเรื่องดาหลังและอิเหนา ( อิเหนา ใหญ่และอิเหนาเล็ก ) อิเหนาใหญ่ ( ดาหลัง ) เจ้าฟ้าหญิงกุณฑล อิเหนาเล็ก เจ้าฟ้าหญิงมงกุฎ ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอนบท ละคร เพื่อใช้เล่นละคร

10 ประพันธ์โดย พระมหานาค วัด ท่าทราย ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภท คำฉันท์ เพื่อบันทึกการสมโภช พระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี ประพันธ์โดย พระมหานาค วัดท่าทราย ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทโคลงสี่ สุภาพ เพื่อบันทึกการเดินทาง

11 ๑๐. กลบทศิริบุลกิตติ ประพันธ์โดย หลวงศรีปรีชา ( เซ่ง ) ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอนกลบท ( ๘๖ ชนิด ) เพื่อ เล่านิทานชาดก และเพื่อเป็นอานิสงส์ให้สำเร็จ เป็นพระรหันต์

12 ม. ๕ / ๓ นางสาว นัฏชนันท์ เชาวน์เสฏฐ กุล เลขที่ ๗ นางสาว พิชามญชุ์ หว่างสกุล เลขที่ ๘ นางสาว อภิญญา มาลินีรัตน เลขที่ ๑๐ นางสาว ปภาวริณ จันทรา เลขที่ ๑๕ นางสาว ณัฐชนก ถาวรมาศ เลขที่ ๒๕ นางสาว พิชญาภา ปานแก้ว เลขที่ ๒๘

13 จบการนำเสนอ :D ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วรรณกรรม ในสมัยอยุธยามีอยู่มากตั้งแต่ สมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง จนตลอด ระยะเวลาของ กรุงศรีอยุธยาวรรณกรรมที่ ดีเด่นจนได้รับการยกย่องเป็นวรรณคดีมีอยู่ หลายเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google