งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MRCF การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โดยการไถระเบิดดินดาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MRCF การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โดยการไถระเบิดดินดาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MRCF การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โดยการไถระเบิดดินดาน
ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ

2

3 อำเภอเลาขวัญ

4 อ.หนองปรือ จังหวัดสุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง อ.หนองหญ้าไซ อ.ดอนเจดีย์
อ.อู่ทอง อ.ห้วยกระเจา

5 อำเภอเลาขวัญ สถานที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ
อำเภอเลาขวัญตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 95  กิโลเมตร  อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ            ติดต่อ    อ.หนองหญ้าไซ และ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี  ทิศใต้               ติดต่อ    อ.ห้วยกระเจา  จ.กาญจนบุรี  ทิศตะวันออก      ติดต่อ    อ.ดอนเจดีย์ และ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  ทิศตะวันตก        ติดต่อ    อ.บ่อพลอย  และ อ.หนองปรือ  จ.กาญจนบุรี

6

7

8 ข้อมูลการปลูกพืชอำเภอเลาขวัญ ข้อมูลทั่วไป อำเภอเลาขวัญ
ครัวเรือนทั้งหมด ,267 ครัวเรือน ครัวเรือนเกษตรกร 13,526 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด ,250 ไร่ พื้นที่การเกษตร ,708 ไร่ มันสำปะหลัง ,126 ไร่ อ้อยโรงงาน ,032 ไร่ ข้าว ,891 ไร่ ไม้ผล ,636 ไร่ ไม้ยืนต้น ,135 ไร่ อื่น ๆ ,888 ไร่

9 กราฟแสดงปริมาณน้ำฝน อำเภอเลาขวัญ
มิลลิเมตร ปีพ.ศ.

10 กราฟแสดงปริมาณน้ำฝนรายเดือน อำเภอเลาขวัญ

11 ทำไม? จึงเลือกโครงการนี้

12 ต.หนองปลิง ต.ทุ่งกระบ่ำ ต.หนองโสน
หนองฝ้าย ปากชัฏหนองบัว เขาวงพระจันทร์ ตรองกกระโดน หนองพังพวย ต.ทุ่งกระบ่ำ ห้วยรวก หนองงูเห่า ชุมนุมพระ เขาน้อย ต.หนองโสน

13 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตำบลหนองฝ้าย

14 ข้อมูลการปลูกพืชตำบลหนองฝ้าย ข้อมูลทั่วไป ตำบลหนองฝ้าย
ครัวเรือนทั้งหมด 2,438 ครัวเรือน ครัวเรือนเกษตรกร 1,150 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด ,837 ไร่ พื้นที่การเกษตร ,129 ไร่ มันสำปะหลัง ,175 ไร่ อ้อยโรงงาน ,025 ไร่ ข้าว ไร่ พืชผัก ไร่ ไม้ยืนต้น ,126 ไร่ อื่น ๆ ไร่

15 คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย ข้อมูลเทคโนโลยีการผลิต
c R + วิเคราะห์ปัญหา คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย ข้อมูลการผลิต ตำบลหนองฝ้าย หมู่ที่ 2 ปากชัฏหนองบัว สินค้า : มันสำปะหลัง การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการไถระเบิดดินดาน ต้นทุนการผลิต ข้อมูลชุดดิน ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ข้อมูลเทคโนโลยีการผลิต

16 ต้นทุนการผลิตต่อไร่ 3,920 บาท
บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิตต่อไร่ 3,920 บาท รายได้ต่อไร่ 6,720 บาท

17

18 การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภาคี
c การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภาคี สรุปปัญหาจากการจัดเวทีชุมชน หน่วยงานภาคี ผลผลิตตกต่ำ , ต้นทุนการผลิตสูง , ดินเสื่อมโทรม , ภัยแล้ง , โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด เกษตรกร , อปท. ,อกม., ศบกต. , พัฒนาที่ดิน ศูนย์จักรกลการเกษตรที่ 6 จ.สุพรรณบุรี , ศูนย์บริหารศัตรูพืช สุพรรณบุรี และ ศูนย์ชีวินทรีย์ภาคกลาง ม.เกษตรศาสตร์ การสังเคราะห์ข้อมูล ผลผลิตตกต่ำ , ขาดการปรับปรุงบำรุงดิน ดินเสื่อมโทรม ดินมีการอัดแน่นจนเกิดชั้นดินดาน F เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โดยการไถระเบิดดินดาน

19

20 สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ ผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่เพิ่มขึ้น 40%
ผลลัพธ์ 1. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 2. ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงบำรุงดิน 3. สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ 4. ขยายผลให้กับเกษตรกรทั่วไป

21 ผลลัพธ์

22 ข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
นายพนม ล้อมวงษ์ บ้านเลขที่ 44 ม. 2 ต.หนองฝ้าย พื้นที่ปลูก 10 ไร่ X Y


ดาวน์โหลด ppt MRCF การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โดยการไถระเบิดดินดาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google