งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อำเภอเลาขวัญตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 95 กิโลเมตร ทิศเหนือ ติดต่อ อ. หนองหญ้าไซ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อำเภอเลาขวัญตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 95 กิโลเมตร ทิศเหนือ ติดต่อ อ. หนองหญ้าไซ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 อำเภอเลาขวัญตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 95 กิโลเมตร ทิศเหนือ ติดต่อ อ. หนองหญ้าไซ และ อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี ทิศใต้ ติดต่อ อ. ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อ อ. ดอนเจดีย์ และ อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อ อ. บ่อพลอย และ อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี

6

7

8 ข้อมูลทั่วไป อำเภอ เลาขวัญ ครัวเรือนทั้งหมด 16,267 ครัวเรือน ครัวเรือนเกษตรกร 13,526 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 531,250 ไร่ พื้นที่การเกษตร 347,708 ไร่ มันสำปะหลัง 105,126 ไร่ อ้อยโรงงาน 130,032 ไร่ ข้าว 89,891 ไร่ ไม้ผล 1,636 ไร่ ไม้ยืนต้น 16,135 ไร่ อื่น ๆ 4,888 ไร่

9 มิลลิเมตร ปีพ. ศ.

10

11

12 หนอง ฝ้าย ปากชัฏ หนองบัว เขาวง พระจันทร์ ตรองกกระ โดน หนอง พังพวย ห้วยรวก หนองงูเห่า ชุมนุมพระ เขาน้อย

13

14 ข้อมูลทั่วไป ตำบล หนองฝ้าย ครัวเรือนทั้งหมด 2,438 ครัวเรือน ครัวเรือนเกษตรกร 1,150 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 37,837 ไร่ พื้นที่การเกษตร 27,129 ไร่ มันสำปะหลัง 17,175 ไร่ อ้อยโรงงาน 8,025 ไร่ ข้าว 531 ไร่ พืชผัก 157 ไร่ ไม้ยืนต้น 1,126 ไร่ อื่น ๆ 115 ไร่

15 คัดเลือกพื้นที่ เป้าหมาย ข้อมูลการผลิต ต้นทุนการผลิต ข้อมูลชุดดิน ข้อมูล เทคโนโลยีการ ผลิต ข้อมูลปริมาณ น้ำฝน ตำบลหนองฝ้าย หมู่ที่ 2 ปากชัฏ หนองบัว สินค้า : มัน สำปะหลัง การเพิ่มผลผลิตมัน สำปะหลังโดยการ ไถระเบิดดินดาน วิเคราะห์ ปัญหา cR +

16 ต้นทุนการผลิตต่อไร่ 3,920 บาท รายได้ต่อไร่ 6,720 บาท บาท / ไร่ ต้นทุนการ ผลิต

17

18 สรุปปัญหาจากการ จัดเวทีชุมชน c ผลผลิตตกต่ำ, ต้นทุน การผลิตสูง, ดินเสื่อมโทรม, ภัย แล้ง, โรคและแมลงศัตรูพืช ระบาด ผลผลิตตกต่ำ, ต้นทุน การผลิตสูง, ดินเสื่อมโทรม, ภัย แล้ง, โรคและแมลงศัตรูพืช ระบาด เกษตรกร, อปท., อกม., ศบกต., พัฒนาที่ดิน ศูนย์จักรกลการเกษตรที่ 6 จ. สุพรรณบุรี, ศูนย์บริหารศัตรูพืช สุพรรณบุรี และ ศูนย์ชีวินทรีย์ภาคกลาง ม. เกษตรศาสตร์ เกษตรกร, อปท., อกม., ศบกต., พัฒนาที่ดิน ศูนย์จักรกลการเกษตรที่ 6 จ. สุพรรณบุรี, ศูนย์บริหารศัตรูพืช สุพรรณบุรี และ ศูนย์ชีวินทรีย์ภาคกลาง ม. เกษตรศาสตร์ ผลผลิตตกต่ำ, ขาดการปรับปรุงบำรุงดิน ดินเสื่อมโทรม ดินมีการอัดแน่นจนเกิดชั้น ดินดาน ผลผลิตตกต่ำ, ขาดการปรับปรุงบำรุงดิน ดินเสื่อมโทรม ดินมีการอัดแน่นจนเกิดชั้น ดินดาน เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โดยการไถ ระเบิดดินดาน F การสังเคราะห์ ข้อมูล หน่วยงานภาคี

19

20 สิ่งที่คาดว่าจะได้รับสิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

21

22 นายพนม ล้อม วงษ์ บ้านเลขที่ 44 ม. 2 ต. หนองฝ้าย พื้นที่ปลูก 10 ไร่ X 570097 Y 1622213


ดาวน์โหลด ppt อำเภอเลาขวัญตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 95 กิโลเมตร ทิศเหนือ ติดต่อ อ. หนองหญ้าไซ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google