งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล รองอธิบดีกรมอนามัย. “ กิจกรรมของมนุษย์ ” เร่งเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก การเผาไหม้เชื้อเพลิง จากถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซ ธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล รองอธิบดีกรมอนามัย. “ กิจกรรมของมนุษย์ ” เร่งเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก การเผาไหม้เชื้อเพลิง จากถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซ ธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล รองอธิบดีกรมอนามัย

2 “ กิจกรรมของมนุษย์ ” เร่งเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก การเผาไหม้เชื้อเพลิง จากถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซ ธรรมชาติ การตัดไม้ ทำลายป่า ควันจากไอเสีย รถยนต์ การเผาไหม้เชื้อเพลิง จากถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซ ธรรมชาติ การตัดไม้ ทำลายป่า ควันจากไอเสีย รถยนต์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขยะ น้ำเสีย การปศุสัตว์ ขยะ น้ำเสีย การปศุสัตว์ก๊าซมีเทน กระบวนการทาง อุตสาหกรรม สารฮาโลคาร์บอน (CFCs, HFCs, PFCs) (CFCs, HFCs, PFCs)

3 ผลกระทบจากสภาวะ โลกร้อน

4 ผลกระทบจากการเพิ่ม อุณหภูมิของโลก 1. น้ำแข็งขั้วโลก และหิมะบนยอด เขาละลาย 2. ผลกระทบต่อการเกษตร 3. ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำ 4. ผลกระทบต่อความหลากหลาย ทางชีวภาพ 6. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 7. ผลกระทบต่อสุขภาพ 5. ผลกระทบต่อทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง

5 การระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรค มาลาเรีย และไข้สมองอักเสบ จะ รุนแรงและครอบคลุมเกือบทั่วโลก เนื่องจากอุณหภูมิที่อุ่นขึ้น ฝนตก มากขึ้น เป็นปัจจัยเหมาะสมสำหรับ ยุง แมลง ที่เป็นพาหะของโรค ถ้าอุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นอีก 1-3 o C ประชากรของโลกประมาณ ร้อยละ 45 จะอยู่อาศัยในพื้นที่ซึ่ง เหมาะสมต่อการแพร่กระจายของ โรคมาลาเรีย ผลกระทบต่อ สุขภาพ ผลกระทบต่อ สุขภาพ

6 เกิดโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ เช่น ซาร์ส ไข้หวัดนก เอดส์ อีโบล่า มาลาเรียสายพันธุ์ใหม่ เกิดโรคระบาดอุบัติซ้ำ เช่น กาฬ โรค ไข้ทรพิษ ไข้หวัดสเปน อาจเกิดโรคระบาดอุบัติใหม่ ที่ ติดต่อโดยการหายใจ ทำให้ คนตายถึง 40-200 ล้านคนใน อนาคต ผลกระทบต่อ สุขภาพ ( ต่อ )

7  ปรับพฤติกรรมสุขภาพ แก้โลกร้อน “ เรียนรู้ สู่การปฏิบัติ.... เพื่อเป็น แบบอย่างในชุมชน “ เรียนรู้ สู่การปฏิบัติ.... เพื่อเป็น แบบอย่างในชุมชน  พิทักษ์ ปกป้อง สิ่งแวดล้อม เป้าหมาย เพื่อ สร้างความสามารถในการปรับตัวของ สิ่งแวดล้อมในการป้องกันและบรรเทา ความเสียหายจากผลกระทบ สร้างความสามารถในการปรับตัวของ สิ่งแวดล้อมในการป้องกันและบรรเทา ความเสียหายจากผลกระทบ  สร้างมาตรการทางสังคม

8  ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ลดการใช้พลังงาน ( น้ำมัน ไฟฟ้า ) ใช้ พลังงานทดแทน  ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์มากสร้างปัญหา )  ใช้น้ำอย่างประหยัด  คัดแยกขยะ + 3Rs  ปลูกต้นไม้ เลิกเผาป่า  นำสิ่งปฏิกูล ( จากคนและมูลสัตว์ ) มาใช้ ประโยชน์ ( ปุ๋ย เชื้อเพลิง )  เลิกเผาสิ่งของ ขยะ เอามา Reuse Recycle  ปลูกพืชผักตามฤดูกาล เลิกใช้สารฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี ( ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง )  บอกต่อ..... เรื่องโลกร้อน

9 อสม. กับสภาวะโลกร้อน  พิทักษ์ ปกป้อง สิ่งแวดล้อม  อนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าสำคัญ เช่น ป่าต้นน้ำ  บริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ น้ำและอนุรักษ์น้ำ  บริหารจัดการการใช้น้ำในครัวเรือนอย่างมี ประสิทธิภาพ  ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางเกษตร ให้มีการ ใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพและลด การพึ่งพาทรัพยากรที่ได้รับ ผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น แหล่ง น้ำ ปริมาณน้ำฝน  ดำรงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและ เกษตรกรรมยั่งยืน

10 สร้างมาตรการ ทางสังคม - สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น - สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น กิจกรรมรณรงค์ปลูกป่า กิจกรรมรณรงค์ปลูกป่า การนำของเสียกลับมาใช้ ประโยชน์ การนำของเสียกลับมาใช้ ประโยชน์ - สนับสนุนการดำเนินงานของ ท้องถิ่น - สนับสนุนการดำเนินงานของ ท้องถิ่น - กำหนดกติกาของชุมชนร่วมกัน - กำหนดกติกาของชุมชนร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล รองอธิบดีกรมอนามัย. “ กิจกรรมของมนุษย์ ” เร่งเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก การเผาไหม้เชื้อเพลิง จากถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซ ธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google