งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล รองอธิบดีกรมอนามัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล รองอธิบดีกรมอนามัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล รองอธิบดีกรมอนามัย
สภาวะโลกร้อน นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล รองอธิบดีกรมอนามัย

2 “กิจกรรมของมนุษย์” เร่งเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก
“กิจกรรมของมนุษย์” เร่งเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ การตัดไม้ทำลายป่า ควันจากไอเสียรถยนต์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขยะ น้ำเสีย การปศุสัตว์ ก๊าซมีเทน กระบวนการทางอุตสาหกรรม สารฮาโลคาร์บอน (CFCs, HFCs, PFCs)

3 ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน

4 ผลกระทบจากการเพิ่มอุณหภูมิของโลก
1. น้ำแข็งขั้วโลก และหิมะบนยอดเขาละลาย 2. ผลกระทบต่อการเกษตร 3. ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำ 4. ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 5. ผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 7. ผลกระทบต่อสุขภาพ

5 ผลกระทบต่อสุขภาพ การระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคมาลาเรีย และไข้สมองอักเสบ จะรุนแรงและครอบคลุมเกือบทั่วโลก เนื่องจากอุณหภูมิที่อุ่นขึ้น ฝนตกมากขึ้น เป็นปัจจัยเหมาะสมสำหรับยุง แมลง ที่เป็นพาหะของโรค ถ้าอุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นอีก 1-3 oC ประชากรของโลกประมาณร้อยละ 45 จะอยู่อาศัยในพื้นที่ซึ่งเหมาะสมต่อการแพร่กระจายของโรคมาลาเรีย

6 ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)
เกิดโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ เช่น ซาร์ส ไข้หวัดนก เอดส์ อีโบล่า มาลาเรียสายพันธุ์ใหม่ เกิดโรคระบาดอุบัติซ้ำ เช่น กาฬโรค ไข้ทรพิษ ไข้หวัดสเปน อาจเกิดโรคระบาดอุบัติใหม่ ที่ติดต่อโดยการหายใจ ทำให้คนตายถึง ล้านคนในอนาคต

7 ปรับพฤติกรรมสุขภาพ แก้โลกร้อน
“เรียนรู้ สู่การปฏิบัติ .... เพื่อเป็นแบบอย่างในชุมชน พิทักษ์ ปกป้อง สิ่งแวดล้อม เป้าหมายเพื่อ สร้างความสามารถในการปรับตัวของสิ่งแวดล้อมใน การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากผลกระทบ สร้างมาตรการทางสังคม

8 ปรับพฤติกรรม แก้โลกร้อน
ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดการใช้พลังงาน (น้ำมัน ไฟฟ้า) ใช้พลังงานทดแทน ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์มาก สร้างปัญหา) ใช้น้ำอย่างประหยัด คัดแยกขยะ + 3Rs ปลูกต้นไม้ เลิกเผาป่า นำสิ่งปฏิกูล(จากคนและมูลสัตว์)มาใช้ประโยชน์ (ปุ๋ย เชื้อเพลิง) เลิกเผาสิ่งของ ขยะ เอามา Reuse Recycle ปลูกพืชผักตามฤดูกาล เลิกใช้สารฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี (ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง) บอกต่อ.....เรื่องโลกร้อน 8

9 อสม.กับสภาวะโลกร้อน พิทักษ์ ปกป้อง สิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าสำคัญ เช่น ป่าต้นน้ำ บริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและอนุรักษ์น้ำ บริหารจัดการการใช้น้ำในครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางเกษตร ให้มีการใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพและลดการพึ่งพาทรัพยากรที่ได้รับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น แหล่งน้ำ ปริมาณน้ำฝน ดำรงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรกรรมยั่งยืน 9

10 สร้างมาตรการทางสังคม
- สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น กิจกรรมรณรงค์ปลูกป่า การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ - สนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่น - กำหนดกติกาของชุมชนร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล รองอธิบดีกรมอนามัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google