งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุม 17 มีนาคม 58 ณ ห้องแตงไทย สสอ.ป่าติ้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุม 17 มีนาคม 58 ณ ห้องแตงไทย สสอ.ป่าติ้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุม 17 มีนาคม 58 ณ ห้องแตงไทย สสอ.ป่าติ้ว
ประชุม 17 มีนาคม 58 ณ ห้องแตงไทย สสอ.ป่าติ้ว วาระที่ 1 การจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ 20 มีนาคม 2558 วาระที่ 2 ทีมหมอครอบครัว (Family Care Team : FCT) วาระที่ 3 การนิเทศและประเมินผลงาน รพ.สต.รอบที่ 1/2558 วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ -การตรวจสอบภายใน สสจ.ยส.วันที่ 25 มีค.58 -ติดตามตัวชี้วัด QOF

2 วาระที่ 1 การจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ 20 มีนาคม 2558
วาระที่ 1 การจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ 20 มีนาคม 2558 สถานที่ หอประชุมอำเภอป่าติ้ว ประธาน นพ.สสจ.(นพ.สสจ.โซน นพ.จักราวุธ) จ้างเหมาโต๊ะจีน เริ่มภาคเช้าวัดอาฮามบำเพ็ญประโยชน์/ทำบุญ/บวชต้นไม้ (น้ำดื่มมอบ ผอ.สุจีประสาน สจ.ผดุงเกียรติ) เปิด น.สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวรายงาน(ประธาน อสม.) ประธานมอบโล่ อสม.ดีเด่น 5 คน /มอบเข็ม 30 ปี ให้ส่งรายชื่อก่อน/มอบทุนการศึกษา เสร็จแล้วประธานกล่าวเปิด จับรางวัล 1 รางวัล โต๊ะ จนท. 3 โต๊ะ โต๊ะแขก 3 โต๊ะเหลี่ยม อสม.89 นักดนตรี 1 รวม 96 โต๊ะ จัดผังการนั่งแถวยาวให้ทั่วถึงทุก รพ.สต./รพ. สำรองมอบระดับพื้นที่จัดเตรียม เครื่องเสียงดนตรี ผอ.วินัย(ประธานสหกรณ์ฯ) สนับสนุน 5 พันบาท ยุติปิดงาน น.

3 รางวัลกลาง+รางวัลพิเศษเพิ่ม
การเงิน รับจาก -อสม.200บ./หัว -สมาคม อสม.1 หมื่น -สหกรณ์สาสุข 5 พัน -ชมรมผู้พิการ 2 พัน -รพ.สต./รพ./สสอ. 9 พัน รวม อาหาร 1100x87 = 95700 ทุน 4000 สถานที่ 1300 เครื่องดื่ม 24912 เสริมน้ำ/น้ำแข็ง ไวนีล 1500 ปฏิคม 1500 ดนตรี 5000 รวม คงเหลือ 34,088 (รางวัล+สภาพคล่อง)

4 การทบทวนคำสั่ง/บทบาทหน้าที่
คงเหลือ 34,088 (รางวัล+สภาพคล่อง) จัดเป็นรางวัล 30,000 บ.(อสม.5+จนท. สภาพคล่อง 4,088 **ถ้ามีผู้ประสงค์บริจาคสมทบ มอบประธานสำราญรับมอบท่านเดียว(หลังเสร็จงานประชุมสรุปรายละเอียด) รพ.ป่าติ้วมีรางวัลพิเศษให้ อสม.จิตอาสา Care giver 1 ท่าน 1500 บ. การทบทวนคำสั่ง/บทบาทหน้าที่

5 วาระที่ 2 ทีมหมอครอบครัว (Family Care Team : FCT)

6

7

8

9 การวางแผนการดำเนินงาน พิจารณาจากประเด็นการนิเทศงานหมอครอบครัว
3 ระดับ

10

11

12

13

14

15

16

17 นโยบาย DHS FCT SP กลุ่มวัย สู่การปฏิบัติ
ODOP OTOP UCARE DHS-PCA Family Care Team : FCT สหวิชาชีพ (รพท. รพช. สสอ.) แพทย์ที่ปรึกษา 1 คน 1 : 10,000 Line fb Tel 1 : 1,250 คน 1 หมอครอบครัว : 1-2หมู่บ้าน หมอครอบครัว + Care Manager อสม. + Care Giver 1 รพ.สต. : 10 Care Giver ผู้สูงอายุ ผู้พิการ Palliative Care ส่งเสริม ป้องกัน ปรับเปลี่ยน ดูแลสุขภาพกลุ่มวัย ค้นหาความเสี่ยง ดูแลต่อเนื่อง องค์รวม คัดกรอง เยี่ยมบ้าน/HHC ส่งต่อ Service Plan

18 การเชื่อมโยง Service Plan กับ DHS และกลุ่มวัย
2017/4/8 การเชื่อมโยง Service Plan กับ DHS และกลุ่มวัย Service plan Essential care ยุทธศาสตร์กลุ่มวัย 1. โรคหัวใจ 2. โรคมะเร็ง 3. ทารกแรกเกิด 4. สูติกรรม 5. กุมารเวชกรรม 5. อุบัติเหตุ 6. จิตเวช 7. ทันตกรรม 8. ศัลยกรรม 9. อายุรกรรม 10. ออร์โธโปดิกส์ 11. ตา 12. ไต 1. Chronic Diseases 2. MCH 3. EMS 4. Mental Health 5. Disabilities 6. Dental Health 7. High risk groups (Pre-school, Adolescent, Elderly) 8. P&P 9. Acute Minor Diseases 10. End of life care 1. สตรีและเด็ก 2. วัยเรียน เยาวชน  3. วัยแรงงาน  4. สูงอายุ 5. ผู้พิการ  Prevention Promotion Early Detection Early Refer Family Care Team/Care Management Team Primary prevention Home Ward Home Health Care Long term care

19 จุดเชื่อม Service Plan : DHS
สาขาความเชี่ยวชาญ จุดเชื่อม Service Plan : DHS ๑.มะเร็ง - การคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งตับ - พัฒนารูปแบบ palliative care ๒. หัวใจ การคัดกรอง Congenital heart disease การคัดกรอง STEMI ๓. Stroke - Primary prevention /Stroke awareness (อ่อนแรงแขนขา มึนชาตามัว หน้ามืดปวดหัว ลิ้นรัวเดินเซ) - Secondary prevention (ยา SK) ๔. จิตเวช - การคัดกรองและเฝ้าระวังจิตเวชทุกกลุ่มอายุ - เน้นคัดกรอง dementiaในผู้สูงอายุ

20 จุดเชื่อม Service Plan : DHS
สาขาความเชี่ยวชาญ จุดเชื่อม Service Plan : DHS ๕.ทารกแรกเกิด ส่งต่อทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต ติดตามผู้ป่วยทารกกลุ่มเสี่ยงหลังจำหน่าย ๖.สูติกรรม - การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ - ANC คุณภาพ โดยวิชาชีพ(High Risk Preg) - MCH board ระดับเขต จังหวัด อำเภอ ๗.ไต - การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง CKD ในผู้ป่วย DM/HT ที่ รพ.สต. - CKD clinic คุณภาพระดับ F ๒ ขึ้นไป

21 จุดเชื่อม Service Plan : DHS
สาขาความเชี่ยวชาญ จุดเชื่อม Service Plan : DHS ๘. ๕ สาขาหลัก Truma - ลดการ Refer Out Appendicitis - ลดการ Refer Out Complicated pneumonia - มีคู่มือ Trauma HI Guideline - การรณรงค์อุบัติเหตุ โดยใช้สื่อเดียวกัน ๙.ทันตกรรม - เฝ้าระวังทันตสุขภาพในกลุ่มอายุ ๑ ปีครึ่ง – ๓ ปี ๑๐.ตา คัดกรองต้อกระจกในกลุ่มสูงอายุ คัดกรองจอประสาทตาเสื่อมในกลุ่มเบาหวาน

22 จุดเชื่อม Service Plan : DHS
สาขาความเชี่ยวชาญ จุดเชื่อม Service Plan : DHS NCD/ศูนย์วิชาการ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง กำหนดพื้นที่เสี่ยงตามสภาพปัญหา DISTRICT MENTAL HEALTH SYSTEM : DMHS

23 ทีมหมอครอบครัว ประเด็นพิจารณา ทบทวนโครงสร้าง FCT Up date กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการเยี่ยม เครื่องมือในการเยี่ยม การประเมินผล

24 ทีมหมอครอบครัว ประเด็นพิจารณา ทบทวนโครงสร้าง FCT Up date กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการเยี่ยม เครื่องมือในการเยี่ยม การประเมินผล

25 ทีมหมอครอบครัว ประเด็นพิจารณา เครื่องมือในการเยี่ยม
Exs.ข้อมูลการส่งต่อจาก wardสู่ชุมชนจากนิภาพร การดูแลเรื่องสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ (Social Care) การดูแลด้านการแพทย์/พยาบาล(Drug Care) -แพทย์ -สหวิชาชีพ

26 เรียงลำดับ case ประเด็นพิจารณา Case เยี่ยม 1.Palliative care
2.ผู้สูงอายุติดเตียง 3.ผู้พิการต้องดูแล เรียงลำดับ case -Acute -Height alert drug -กลุ่มระยะสุดท้าย พ.วิชาชีพ พื้นที่ เยี่ยม -ทีมสหฯกำหนดวันแพทย์เยี่ยมก่อน -ข้อมูล case ก่อนจัด team ออก*** ภายใน 27 มีค ส่งข้อมูล

27 วาระที่ 3 การนิเทศและประเมินผลงาน รพ.สต.รอบที่ 1/2558
วันที่ 24 – 27 มี.ค.58

28 KPIs ประเมินผล ปี 2558 KPIs ประเมินผลงาน รพ.สต.ปี 1/2557 (ผลสัมฤทธิ์70%)

29 ผังกำกับประเมินผล ปี2558 KPIs ที่กำหนดต้นปี KPIs_ทบทวนใหม่Final
2.การพัฒนาคุณภาพเครือข่ายและหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCA) *ระบบ IC (รพ.ป่าติ้ว) ยาและเวชภัณฑ์ (รพ.ป่าติ้ว) วินัยเสนอ HWP(ปาน) 3.งานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ -DM/HT รายใหม่(คัดกรอง) -Pt.DM ที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี -Pt.HT ที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี OK?ชมรมพยาบาล กาญจนา/นิรันต์ 4.งานระบาดวิทยา SRRT 5 คุณลักษณะ ?ตัดออก

30 ผังกำกับประเมินผล ปี2558 (ต่อ)
KPIs ที่กำหนดต้นปี KPIs_ทบทวนใหม่Final 5.งานหมอครอบครัว (Home ward) 5.ทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) Good practice=ประชาชนได้รับการดูแลอย่างไร/คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างไรไพ 6.งานข้อมูล/สารสนเทศ (IT) 6.ประเมินจาก KPIs QOF+Rangking นุสรา/เกด 7.โรคไข้เลือดออก (DHF) ณัทพล/สมชาย แก่นของ/สราวุธ 8.งานบริหารการเงินการคลัง รก.ทิวา ผอ.เดชา สมชาย หาริกะ 9.งานมะเร็ง -มะเร็งปากมดลูก คัดกรองกลุ่มเสี่ยงอยู่ใน 3.ncd หรือไม่? มะเร็งตับภาพรวม อ.หรือไม่?ตัดออกOK สุธารัตน์

31 แผนการออกประเมิน รพ.สต.รอบ 2/2557 วันที่ 15-18 ก.ย.57
แผนการออกประเมิน รพ.สต.รอบ 2/2557 วันที่ ก.ย.57 วัน เดือน ปี เวลา รพ.สต. 15 ก.ย.57 รพ.สต.เซซ่ง 16 ก.ย.57 รพ.สต.โคกนาโก 13.00 – 16.30 รพ.สต.หนองชุม 17 ก.ย.57 รพ.สต.หนองแข้ รพ.สต.นิคม 18 ก.ย.57 รพ.สต.กระจาย รพ.สต.ศรีฐาน ล่าสุด รพ.สต.กระจาย ขอยกเลิกสลับกับ รพ.สต.โคกนาโก จัดไปตามแผนเดิมตามนี้

32 แผนการออกประเมิน รพ.สต.รอบ 1/2558 วันที่ 25-28 มี.ค.58
แผนการออกประเมิน รพ.สต.รอบ 1/2558 วันที่ มี.ค.58 วัน เดือน ปี เวลา รพ.สต. 24 มี.ค.58 รพ.สต.ศรีฐาน รพ.สต.กระจาย 25 มี.ค.58 13.00 – 16.30 รพ.สต.นิคม รพ.สต.หนองแข้ 26 มี.ค.58 รพ.สต. หนองชุม รพ.สต.โคกนาโก 27 มี.ค.58 รพ.สต.เซซ่ง

33 แผนการออกประเมิน รพ.สต.รอบ 1/2558 วันที่ 25-28 มี.ค.58 (new)
วัน เดือน ปี เวลา รพ.สต. 3 เม.ย.58 รพ.สต.ศรีฐาน 31 มี.ค.58 13.00 – 16.30 รพ.สต.กระจาย 1 เม.ย.58 รพ.สต.นิคม รพ.สต.หนองแข้ 2 เม.ย.58 รพ.สต. หนองชุม รพ.สต.โคกนาโก รพ.สต.เซซ่ง

34 ประเด็นพิจารณา วัน เวลา สถานที่ KPI ในการนิเทศ วิธีการนิเทศ
ผู้นิเทศ ใคร IC+ยา = รพ.ป่าติ้ว

35 -การตรวจสอบภายใน สสจ.ยส.วันที่ 25 มีค.58
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ -การตรวจสอบภายใน สสจ.ยส.วันที่ 25 มีค.58 -การอบรมผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 19 มีค 58 ณ ห้องประชุม สสอ.เมือง ยโสธร สสอ.1+รพ.สต.4 คน

36 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ประชุม 17 มีนาคม 58 ณ ห้องแตงไทย สสอ.ป่าติ้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google