งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การใช้งานและพัฒนาระบบ บริหารจัดการงบประมาณของกรมควบคุมโรค นายแพทย์สราวุธ สุวัณณทัพพะ 26 กรกฏาคม 2554 เอกสารประกอบการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การใช้งานและพัฒนาระบบ บริหารจัดการงบประมาณของกรมควบคุมโรค นายแพทย์สราวุธ สุวัณณทัพพะ 26 กรกฏาคม 2554 เอกสารประกอบการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การใช้งานและพัฒนาระบบ บริหารจัดการงบประมาณของกรมควบคุมโรค นายแพทย์สราวุธ สุวัณณทัพพะ 26 กรกฏาคม 2554 เอกสารประกอบการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลงบประมาณ กรมควบคุมโรค ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ / โครงการ ปี 2555 วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

2 2 “ ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้ วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบ ของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความ เหมาะสมของแต่ละภารกิจ ” พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ วรรคสาม

3 3 เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำในการ ตัดสินใจ โดยมีฐานข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์และ สังเคราะห์ อย่างถูกต้องมาใช้ประกอบการตัดสินใจ บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ จำเป็นต้องมีระบบ สารสนเทศการบริหารจัดการ (MIS ) มาเป็นเครื่องมือ การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ (Management Information System : MIS)

4 การออกแบบสถาปัตยกรรม ระบบสารสนเทศของกรมควบคุมโรค ข้อมูลโรค ตามพันธกิจ ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการบริหาร ข้อมูลสรุป เพื่อการบริหาร ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ คลังข้อมูล ตามพันธกิจ คลังข้อมูล การบริหาร Services E1 E2 M1 M2 O1 Operational Information System Management Information System Executive Information System

5 ภาพรวมของระบบสารสนเทศ (MIS) ของกรมควบคุมโรค ฐานข้อมูล กลางของกรม ฯ Data Warehouse ระบบรายงานโรค งานตามพันธกิจ KM E-Library Call Center สารบรรณ ฐานข้อมูลโรคต่างๆ Strategic /Output / KPI Project Planning Project Monitoring / Evaluating Progress Report Estimates แผน/ผล งาน เงิน E-BudgetingEV MIS ทะเบียน สินทรัพย์ Strategic KPI Business Intelligent Tool DPIS งานบุคลากร Competency โปรแกรม Cognos Presentation Financial Report Export Excel โหลด เข้า ระบบ GFMIS

6 6 ระบบบริหารจัดการงบประมาณของกรมควบคุมโรค (Estimates) เป็นระบบสารสนเทศด้านการบริหารโครงการและ งบประมาณ ซึ่งพัฒนาขึ้นเมื่อปี 2546 และมีการปรับปรุง อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ใช้ในการจัดทำรายงานแผน / ผลการปฏิบัติราชการและ การใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ ตัวชี้วัดขององค์กรที่กำหนดขึ้นในแต่ละปี ความเป็นมา

7 7 เป็นระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการที่ออกแบบ ให้เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน แผนงบประมาณ การรายงานผลงานและค่าใช้จ่าย ทุกแหล่งเงิน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหาร สามารถติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กำหนด เป็นระบบการทำงานบน Internet บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถ update ข้อมูลได้ตลอดเวลา (Real time) ประโยชน์ของระบบบริหารจัดการงบประมาณ

8 8 ช่วยลดขั้นตอนการทำและส่งรายงานเป็นกระดาษ (Paperless) (รายงานสงป. / รายงานการประเมินตนเอง SAR / รายงานการ ประเมินผลงานและการใช้จ่ายงบประมาณ PART / รายงาน คณะกรรมาธิการฯ / รายงานคณะตรวจประเมินของกระทรวง สาธารณสุข ฯลฯ) เป็นฐานข้อมูลด้านผลงานและการใช้จ่ายที่สามารถนำไปใช้ในการ 1. รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน / กลุ่มงาน / บุคคล (เจ้าของโครงการและทีมงาน) 2. การคำนวณต้นทุน เพื่อการวางแผนการของบประมาณในอนาคต ตลอดจนกำหนดแผนการเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดต้นทุน 3. การประเมินความคุ้มค่าของภารกิจในการนำส่งผลผลิตภาครัฐ สำหรับใช้ในการปรับบทบาทของกรมฯ ในอนาคต ประโยชน์ของระบบบริหารจัดการงบประมาณ

9 9 ช่วยแจ้งเตือน กรณีไม่รายงานความก้าวหน้าของงานและการใช้เงินใน ระบบ โดยแจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่ายของกรมฯ ได้แก่ ระบบ SMS การ เตือนทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Pop up Window) เมื่อผู้เกี่ยวข้อง Log in เข้าใช้งานระบบ / ผ่านทาง e-mail ประโยชน์ของระบบบริหารจัดการงบประมาณ

10 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะการใช้งาน ผู้ใช้ยังไม่รู้จักประโยชน์ของการใช้ระบบนี้อย่าง เต็มที่ ทำให้ไม่ลงข้อมูลอย่างครอบคลุม ถูกต้อง และรวดเร็ว การใช้ประโยชน์จาก program จากทั้งผู้ลงข้อมูล และผู้บริหารของหน่วยงานยังมีไม่มาก ผู้ใช้ยังต้องลงข้อมูลในเอกสารในบางเรื่องทำให้ไม่ สามารถลดงานและส่งผลต่อการไม่อยากลงข้อมูล 10

11 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบ Friendly Benefit Rapid Integrate 11

12 Friendly อ่านง่าย ลงข้อมูลง่าย เตือนเมื่อผิดทันที สามารถอ่านข้อความช่วยเหลือได้ทันทีที่จำเป็น ปรับปรุงง่าย 12

13 Benefit รายงานความก้าวหน้าแบบ real time Alert เมื่อไม่เป็นไปตามแผนหรือน่าจะมีสิ่งผิดปกติ ลดการใช้กระดาษลง เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพ 13

14 Rapid การ transfer ประมวนผลต้องรวดเร็ว Save ข้อมูลที่จำเป็นเป็นระยะ 14

15 Integrate สามารถทำงานร่วมกับ program บริหารงานอื่นๆ ของกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 15

16 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ปรับปรุง server ให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุง program ให้เป็น standalone ได้ ปรับปรุง bandwidth ให้ใช้งานได้ดี 16

17 ขอบคุณครับ 17


ดาวน์โหลด ppt ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การใช้งานและพัฒนาระบบ บริหารจัดการงบประมาณของกรมควบคุมโรค นายแพทย์สราวุธ สุวัณณทัพพะ 26 กรกฏาคม 2554 เอกสารประกอบการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google