งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Supplier-Input-Process-Output-Customer : SIPOC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Supplier-Input-Process-Output-Customer : SIPOC)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Supplier-Input-Process-Output-Customer : SIPOC)
เครื่องมือวิเคราะห์ผู้รับบริการ (Supplier-Input-Process-Output-Customer : SIPOC)

2 SIPOC Model Customers Outputs Process Inputs Suppliers 1 2 3 4 5 6
ผู้รับสินค้าหรือบริการคือใคร 1 Customers สินค้าหรือบริการคืออะไร Outcome 2 3 Outputs ความต้องการคืออะไร กระบวนการที่เหมาะสมคืออย่างไร 4 Process ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการคืออะไร 5 Inputs ผู้ส่งมอบปัจจัยคือใคร 6 Suppliers

3 ข้อควรคำนึง ในการจำแนกกลุ่มผู้รับบริการ
ทบทวนการกำหนดและจำแนกกลุ่ม ผู้รับบริการตามระยะเวลาการดำเนินการขององค์การ ควรมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในองค์การ ทุกระดับในการกำหนด และจำแนกกลุ่มผู้รับบริการ ข้อควรคำนึง ในการจำแนกกลุ่มผู้รับบริการ มุ่งเน้นกลุ่มผู้รับบริการ ในปัจจุบันแนะอนาคตมากกว่าอดีต ประกาศให้ทุกคนในองค์การทราบว่ากลุ่ม ผู้รับบริการขององค์การคือใครเพื่อนำไปใช้เป็น ข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาบริการต่อไป

4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางการให้บริการ ความต้องการและความคาดหวัง
Customer Profile ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางการให้บริการ ความต้องการและความคาดหวัง วิธีส่งมอบสินค้า ช่องทางการสื่อสาร

5 เกณฑ์การแบ่งกลุ่มผู้รับบริการ
ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ จำนวนสมาชิกในครอบครัว ด้านจิตวิทยา ได้แก่สถานะทางสังคม บุคลิกภาพ รูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ได้แก่ประโยชน์ที่ต้องการจากบริการ ความถี่ในการรับบริการ การแก้ปัญหา จากการให้บริการ ช่วงเวลา ความต้องการข้อมูลข่าวสาร ด้านภูมิศาสตร์ ได้แก่ ขอบเขต ดินแดน(ภาคใด จังหวัดใด) เมือง/ชนบท สภาพภูมิอากาศ

6 การประเมินความต้องการของผู้รับบริการ แหล่ง และเทคนิค
การระบุความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ อาศัยแหล่งข้อมูลจาก 3 ทาง ได้แก่ 1 จาก จนท. ที่ติดต่อกับผู้รับบริการโดยตรง( Frontline)โดยเทคนิคการระดมสมอง 2 จากผู้บังคับบัญชาที่ดูแลหน่วยงานนั้น โดยเทคนิคการระดมสมอง 3 จากประชาชนผู้รับบริการ โดยเทคนิคFogus Group

7 ช่องทาง รับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น
จัดให้มีกล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น จัดให้มีแบบสอบถามเพื่อให้ผู้ยื่นคำขอกรอก การร้องเรียนโดยตรงด้วยตนเอง ระบบโทรศัพท์สายด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง(นอกเวลาราชการมีระบบฝากข้อความ) โทรศัพท์ โทรสาร ตู้ปณ. อีเมล์ และ เว็บไซด์ รับฟังความคิดเห็น จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group)

8 CS 2: การรับฟังและเรียนรู้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Call Center Exhibition Focus Group

9 CS 2: การรับฟังและเรียนรู้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

10 CS 2: การรับฟังและเรียนรู้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

11 CS 2: การรับฟังและเรียนรู้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

12 CS 2: การรับฟังและเรียนรู้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

13 CS 3: กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
Mobile Services/Mobile Unit E-Services เพิ่มจุดบริการ/บริการวันเสาร์/ขยายเวลาบริการ ลดขั้นตอน/ลดระยะเวลาบริการ เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก อำเภอยิ้ม จิตบริการ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ

14 CS 3: กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

15 CS 3: กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

16 ทำดีเพื่อในหลวง/พระราชินี รักษ์สิ่งแวดล้อม/ปลูกป่า/ดูแลแม่น้ำ
CS 4: การสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ทำดีเพื่อในหลวง/พระราชินี รักษ์สิ่งแวดล้อม/ปลูกป่า/ดูแลแม่น้ำ อนุรักษ์ธรรมชาติ/เก็บขยะ ประหยัดพลังงาน/ใช้พลังงานทดแทน/ขี่จักรยาน รณรงค์ความปลอดภัย/ถนนสีขาว ส่งเสริมดูแลสุขภาพ/ป้องกันโรค ต่อต้านสิ่งเสพติด/ของมึนเมา รักษาวัฒนธรรม/วัตถุโบราณ ส่งเสริมความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว ฯลฯ อย.น้อยปลูกป่าลดโลกร้อน

17 การปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ของรัฐ
CS 5: การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม การปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ของรัฐ เสริมสร้างพลัง สนับสนุน หยิบยื่น ประชาชนร่วมตัดสินใจ กระจายอำนาจ รวมประชาชนเข้าไว้ในกลุ่มผู้ตัดสินใจ มีทางเลือกที่เปิดกว้างไม่มีการจำกัด ประชาชนเป็นผู้นำ ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง รัฐมีพันธะความรับผิดชอบต่อสังคม โปร่งใส/เปิดกว้าง ประชาชนมีความเป็นพลเมือง ประชาชนเกี่ยวข้องตามที่ได้รับอนุญาต ผู้ตัดสินใจคือกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือก ประชาชนมีส่วนร่วมได้เฉพาะเรื่อง ประชาชนมีทางเลือกจำกัด ประชาชนร่วมตัดสินใจ ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมศูนย์อำนาจ รัฐทำหน้าที่ตัดสินใจ ประชาชนไม่มีทางเลือก ความสัมพันธ์แนวดิ่งจากบนลงล่าง ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน บทบาทของประชาชน

18 1)ให้ข้อมูลข่าวสาร Inform
CS 5: การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้น 5)เสริมอำนาจประชาชน Empower 4)ร่วมมือ Collaboration 3)เกี่ยวข้อง Involve ตัดสินใจเอง เข้าร่วมทำงานด้วย 2)รับฟังความคิดเห็น Consult สมัครใจ เข้าร่วม ให้ความเห็น 1)ให้ข้อมูลข่าวสาร Inform การมีส่วนร่วมของประชาชน รับฟัง


ดาวน์โหลด ppt (Supplier-Input-Process-Output-Customer : SIPOC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google