งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Supplier-Input-Process-Output-Customer : SIPOC) เครื่องมือวิเคราะห์ผู้รับบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Supplier-Input-Process-Output-Customer : SIPOC) เครื่องมือวิเคราะห์ผู้รับบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Supplier-Input-Process-Output-Customer : SIPOC) เครื่องมือวิเคราะห์ผู้รับบริการ

2 Suppliers Inputs Process Customers Outputs Outcome 3 1 2 สินค้าหรือบริการคืออะไร ผู้รับสินค้าหรือบริการคือใคร ความต้องการคืออะไร 4 5 6 กระบวนการที่เหมาะสมคืออย่างไร ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการคืออะไร ผู้ส่งมอบปัจจัยคือใคร SIPOC Model

3 ทบทวนการกำหนดและจำแนกกลุ่ม ผู้รับบริการตามระยะเวลาการดำเนินการขององค์การ ควรมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในองค์การ ทุกระดับในการกำหนด และจำแนกกลุ่มผู้รับบริการ มุ่งเน้นกลุ่มผู้รับบริการ ในปัจจุบันแนะอนาคตมากกว่าอดีต ข้อควรคำนึง ในการจำแนกกลุ่ม ผู้รับบริการ ประกาศให้ทุกคนในองค์การทราบว่ากลุ่ม ผู้รับบริการขององค์การคือใครเพื่อนำไปใช้เป็น ข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาบริการต่อไป

4 Customer Profile  ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  แนวทางการให้บริการ  ความต้องการและความคาดหวัง  วิธีส่งมอบสินค้า  ช่องทางการสื่อสาร

5 เกณฑ์การแบ่งกลุ่มผู้รับบริการ  ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ จำนวนสมาชิกในครอบครัว  ด้านจิตวิทยา ได้แก่สถานะทางสังคม บุคลิกภาพ รูปแบบ การดำเนินชีวิต (Lifestyle)  ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ได้แก่ประโยชน์ที่ต้องการจาก บริการ ความถี่ในการรับบริการ การแก้ปัญหา จากการ ให้บริการ ช่วงเวลา ความต้องการข้อมูลข่าวสาร  ด้านภูมิศาสตร์ ได้แก่ ขอบเขต ดินแดน ( ภาคใด จังหวัด ใด ) เมือง / ชนบท สภาพภูมิอากาศ

6 การประเมินความต้องการของผู้รับบริการ แหล่ง และเทคนิค  การระบุความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ อาศัยแหล่งข้อมูลจาก 3 ทาง ได้แก่ 1 จาก จนท. ที่ติดต่อกับผู้รับบริการ โดยตรง ( Frontline) โดยเทคนิคการระดม สมอง 2 จากผู้บังคับบัญชาที่ดูแลหน่วยงานนั้น โดยเทคนิคการระดมสมอง 3 จากประชาชนผู้รับบริการ โดยเทคนิค Fogus Group

7 ช่องทาง รับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น  จัดให้มีกล่อง / ตู้รับฟังความคิดเห็น  จัดให้มีแบบสอบถามเพื่อให้ผู้ยื่นคำขอกรอก  การร้องเรียนโดยตรงด้วยตนเอง  ระบบโทรศัพท์สายด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง ( นอก เวลาราชการมีระบบฝากข้อความ )  โทรศัพท์ โทรสาร ตู้ปณ.  อีเมล์ และ เว็บไซด์ รับฟังความคิดเห็น  จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group)

8 Call Center Exhibition Focus Group CS 2: การรับฟังและเรียนรู้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9

10

11

12

13 Mobile Services/Mobile Unit Mobile Services/Mobile Unit E-Services เพิ่มจุดบริการ / บริการวันเสาร์ / ขยายเวลา บริการ เพิ่มจุดบริการ / บริการวันเสาร์ / ขยายเวลา บริการ ลดขั้นตอน / ลดระยะเวลาบริการ ลดขั้นตอน / ลดระยะเวลาบริการ เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก อำเภอยิ้ม อำเภอยิ้ม จิตบริการ จิตบริการ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน / การให้บริการ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน / การให้บริการ CS 3: กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

14

15

16 ทำดีเพื่อในหลวง / พระราชินี ทำดีเพื่อในหลวง / พระราชินี รักษ์สิ่งแวดล้อม / ปลูกป่า / ดูแลแม่น้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม / ปลูกป่า / ดูแลแม่น้ำ อนุรักษ์ธรรมชาติ / เก็บขยะ อนุรักษ์ธรรมชาติ / เก็บขยะ ประหยัดพลังงาน / ใช้พลังงานทดแทน / ขี่จักรยาน ประหยัดพลังงาน / ใช้พลังงานทดแทน / ขี่จักรยาน รณรงค์ความปลอดภัย / ถนนสีขาว รณรงค์ความปลอดภัย / ถนนสีขาว ส่งเสริมดูแลสุขภาพ / ป้องกันโรค ส่งเสริมดูแลสุขภาพ / ป้องกันโรค ต่อต้านสิ่งเสพติด / ของมึนเมา ต่อต้านสิ่งเสพติด / ของมึนเมา รักษาวัฒนธรรม / วัตถุโบราณ รักษาวัฒนธรรม / วัตถุโบราณ ส่งเสริมความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว ส่งเสริมความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว ฯลฯ ฯลฯ CS 4: การสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

17 บทบาทของประชาชน การปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ ของรัฐ หยิบยื่น สนับสนุน เสริมสร้างพลัง ประชาชนไม่มีส่วน เกี่ยวข้อง รวมศูนย์อำนาจ รัฐทำหน้าที่ตัดสินใจ ประชาชนไม่มีทางเลือก ความสัมพันธ์แนวดิ่งจาก บนลงล่าง ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ประชาชนเกี่ยวข้องตามที่ได้รับ อนุญาต ผู้ตัดสินใจคือกลุ่มที่ได้รับการ คัดเลือก ประชาชนมีส่วนร่วมได้เฉพาะเรื่อง ประชาชนมีทางเลือกจำกัด ประชาชนร่วมตัดสินใจ ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนร่วมตัดสินใจ กระจายอำนาจ รวมประชาชนเข้าไว้ในกลุ่มผู้ ตัดสินใจ มีทางเลือกที่เปิดกว้างไม่มี การจำกัด ประชาชนเป็นผู้นำ ประชาชนมีส่วนร่วมอย่าง จริงจัง รัฐมีพันธะความรับผิดชอบต่อ สังคม โปร่งใส / เปิดกว้าง ประชาชนมีความเป็นพลเมือง CS 5: การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

18 1) ให้ ข้อมูล ข่าวสาร Inform Inform 2) รับฟัง ความ คิดเห็น Consult Consult 3) เกี่ยวข้อง Involve Involve 4) ร่วมมือ Collaboratio n 4) ร่วมมือ Collaboratio n 5) เสริม อำนาจ ประชาชน Empower Empower รับฟังรับฟัง ให้ ความเห็น สมัครใจเข้าร่วมสมัครใจเข้าร่วม เข้าร่วม ทำงาน ด้วย ตัดสินใจ เอง การมีส่วนร่วม ของประชาชน ระดับการมีส่วนร่วม สูงขึ้น CS 5: การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม


ดาวน์โหลด ppt (Supplier-Input-Process-Output-Customer : SIPOC) เครื่องมือวิเคราะห์ผู้รับบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google